Help and Acknowledgements


tit:3:1 hupomimnEske autous archais exousiais hupotassesthai peitharchein pros 
    hupomimnEskO heautou archE  exousia  hupotassO   peitharcheO pros 
    V_PAD2S   RP_APM N_DPF  N_DPF   V_PPN     V_PAN    P  

 pan  ergon agathon hetoimous einai 
 pas  ergon agathos hetoimos eimi 
 A_ASN N_ASN A_ASN  A_APM   V_PAN 

tit:3:2 mEdena blasphEmein amachous einai epieikeis pasan endeiknumenous 
    mEdeis blasphEmeO amachos eimi epieikEs pas  endeiknumai  
    A_ASM V_PAN    A_APM  V_PAN A_APM   A_ASF V_PMPAPM    

 prautEta pros pantas anthrOpous 
 prautEs pros pas  anthrOpos 
 N_ASF  P  A_APM N_APM   

tit:3:3 Emen  gar pote kai hEmeis anoEtoi apeitheis planOmenoi douleuontes 
    eimi  gar pote kai egO  anoEtos apeithEs planaO   douleuO   
    V_IAI1P C  D  D  RP_NP A_NPM  A_NPM   V_PPPNPM  V_PAPNPM  

 epithumiais kai hEdonais poikilais en  kakia kai phthonO diagontes stugEtoi 
 epithumia  kai hEdonE  poikilos heis kakia kai phthonos diagO   stugEtos 
 N_DPF    C  N_DPF  A_DPF   P  N_DSF C  N_DSM  V_PAPNPM A_NPM  

 misountes allElous 
 miseO   allElOn 
 V_PAPNPM RP_APM  

tit:3:4 hote de hE   chrEstotEs kai hE   philanthrOpia epephanE tou  
    hote de ho   chrEstotEs kai ho   philanthrOpia epiphainO ho   
    C  C RA_NSF N_NSF   C  RA_NSF N_NSF     V_API3S  RA_GSM 

 sOtEros hEmOn theou 
 sOtEr  egO  theos 
 N_GSM  RP_GP N_GSM 

tit:3:5 ouk ex ergOn tOn  en  dikaiosunE ha   epoiEsamen hEmeis alla kata 
    ou hex ergon ho   heis dikaiosunE hos  poieO   egO  alla kata 
    D  P  N_GPN RA_GPN P  N_DSF   RR_APN V_AAI1P  RP_NP C  P  

 to   autou eleos esOsen hEmas dia loutrou paliggenesias kai anakainOseOs 
 ho   autos eleos sOzO  egO  dia loutron paliggenesia kai anakainOsis 
 RA_ASN RP_GSM N_ASN V_AAI3S RP_AP P  N_GSN  N_GSF     C  N_GSF    

 pneumatos hagiou 
 pneuma  hagios 
 N_GSN   A_GSN 

tit:3:6 hou  execheen eph hEmas plousiOs dia iEsou christou tou  sOtEros 
    hou  ekcheO  epi egO  plousiOs dia *PN* *PN*   ho   sOtEr  
    RR_GSN V_AAI3S P  RP_AP D    P  N_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM  

 hEmOn 
 egO  
 RP_GP 

tit:3:7 hina dikaiOthentes tE   ekeinou chariti klEronomoi genEthOmen kat 
    hina dikaioO    ho   ekeinos charis klEronomos ginomai  kata 
    C  V_APPNPM   RA_DSF RD_GSM N_DSF  N_NPM   V_APS1P  P  

 elpida zOEs aiOniou 
 elpis zOE  aiOnios 
 N_ASF N_GSF A_GSF  

tit:3:8 pistos ho   logos kai peri toutOn boulomai se  diabebaiousthai hina 
    pistos ho   logos kai peri houtos boulomai su  diabebaioomai  hina 
    A_NSM RA_NSM N_NSM C  P  RD_GPN V_PMI1S RP_AS V_PMN      C  

 phrontizOsin kalOn ergOn proistasthai hoi  pepisteukotes theO tauta 
 phrontizO  kaleO ergon proistEmi  ho   pisteuO    theos houtos 
 V_PAS3P   A_GPN N_GPN V_PMN    RA_NPM V_XAPNPM   N_DSM RD_NPN 

 estin  kala kai Ophelima tois  anthrOpois 
 eimi  kalos kai Ophelimos ho   anthrOpos 
 V_PAI3S A_NPN C  A_NPN   RA_DPM N_DPM   

tit:3:9 mOras de zEtEseis kai genealogias kai ereis kai machas nomikas 
    mOros de zEteO  kai genealogia kai legO kai machE nomikos 
    A_APF C N_APF  C  N_APF    C  N_APF C  N_APF A_APF  

 periistaso eisin  gar anOpheleis kai mataioi 
 periistEmi eimi  gar anOphelEs kai mataios 
 V_PMD2S  V_PAI3P C  A_NPF   C  A_NPF  

tit:3:10 hairetikon anthrOpon meta mian kai deuteran nouthesian paraitou  
     hairetikos anthrOpos meta heis kai deuteros nouthesia paraiteomai 
     A_ASM   N_ASM   P  A_ASF C  A_ASF  N_ASF   V_PMD2S   

tit:3:11 eidOs  hoti exestraptai ho   toioutos kai hamartanei On    
     horaO  hoti ekstrephomai ho   toioutos kai hamartanO hos   
     V_XAPNSM C  V_XPI3S   RA_NSM RD_NSM  C  V_PAI3S  V_PAPNSM 

 autokatakritos 
 autokatakritos 
 A_NSM     

tit:3:12 hotan pempsO arteman pros se  E tuchikon spoudason elthein pros 
     hotan pempO  *PN*  pros su  E *PN*   spoudazO erchomai pros 
     C   V_AAS1S N_ASM  P  RP_AS C N_ASM  V_AAD2S  V_AAN  P  

 me  eis nikopolin ekei gar kekrika paracheimasai 
 egO  heis *PN*   ekei gar krinO  paracheimazO 
 RP_AS P  N_ASF   D  C  V_XAI1S V_AAN     

tit:3:13 zEnan ton  nomikon kai apollOn spoudaiOs propempson hina mEden 
     *PN* ho   nomikos kai *PN*  spoudaiOs propempO  hina mEdeis 
     N_ASM RA_ASM A_ASM  C  N_ASM  D     V_AAD2S  C  A_NSN 

 autois leipE  
 autos leipO  
 RP_DPM V_PAS3S 

tit:3:14 manthanetOsan de kai hoi  hEmeteroi kalOn ergOn proistasthai eis 
     manthanO   de kai ho   hEmeteros kaleO ergon proistEmi  heis 
     V_PAD3P    C D  RA_NPM A_NPM   A_GPN N_GPN V_PMN    P  

 tas  anagkaias chreias hina mE Osin  akarpoi 
 ho   anagkaios chreia hina mE ous   akarpos 
 RA_APF A_APF   N_APF  C  D V_PAS3P A_NPM  

tit:3:15 aspazontai se  hoi  met emou pantes aspasai  tous  philountas 
     aspazomai su  ho   meta egO  pas  aspazomai ho   phileO   
     V_PMI3P  RP_AS RA_NPM P  RP_GS A_NPM V_AMD2S  RA_APM V_PAPAPM  

 hEmas en  pistei hE   charis meta pantOn humOn 
 egO  heis pistis ho   charis meta pas  su  
 RP_AP P  N_DSF RA_NSF N_NSF P  A_GPM RP_GP 


Help and Acknowledgements