Help and Acknowledgements


tit:2:1 su  de lalei  ha   prepei tE   hugiainousE didaskalia 
    su  de laleO  hos  prepei ho   hugiainO  didaskalia 
    RP_NS C V_PAD2S RR_NPN V_PAI3S RA_DSF V_PAPDSF  N_DSF   

tit:2:2 presbutas nEphalious einai semnous sOphronas hugiainontas tE   pistei 
    presbutEs nEphalios eimi semnos sOphrOn  hugiainO   ho   pistis 
    N_APM   A_APM   V_PAN A_APM  A_APM   V_PAPAPM   RA_DSF N_DSF 

 tE   agapE tE   hupomonE 
 ho   agapE ho   hupomonE 
 RA_DSF N_DSF RA_DSF N_DSF  

tit:2:3 presbutidas hOsautOs en  katastEmati hieroprepeis mE diabolous mE 
    presbutis  hOsautOs heis katastEma  hieroprepEs mE diabolos mE 
    N_APF    D    P  N_DSN    A_APF    D A_APF   D 

 oinO pollO dedoulOmenas kalodidaskalous 
 oinos polus douleuO   kalodidaskalos 
 N_DSM A_DSM V_XPPAPF   A_APF      

tit:2:4 hina sOphronizOsin tas  neas philandrous einai philoteknous 
    hina sOphronizO  ho   neos philandros eimi philoteknos 
    C  V_PAS3P    RA_APF A_APF A_APF    V_PAN A_APF    

tit:2:5 sOphronas hagnas oikourgous agathas hupotassomenas tois  idiois 
    sOphrOn  hagnos oikourgos agathos hupotassO   ho   idios 
    A_APF   A_APF A_APF   A_APF  V_PPPAPF    RA_DPM A_DPM 

 andrasin hina mE ho   logos tou  theou blasphEmEtai 
 anEr   hina mE ho   logos ho   theos blasphEmeO  
 N_DPM  C  D RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM V_PPS3S   

tit:2:6 tous  neOterous hOsautOs parakalei sOphronein 
    ho   neos   hOsautOs parakaleO sOphroneO 
    RA_APM A_APMC  D    V_PAD2S  V_PAN   

tit:2:7 peri panta seauton parechomenos tupon kalOn ergOn en  tE   
    peri pas  seautou parechO   tupos kaleO ergon heis ho   
    P  A_APN RP_ASM V_PMPNSM   N_ASM A_GPN N_GPN P  RA_DSF 

 didaskalia aphthorian semnotEta 
 didaskalia aphthoria semnotEs 
 N_DSF   N_ASF   N_ASF   

tit:2:8 logon hugiE akatagnOston hina ho   ex enantias entrapE mEden 
    logos hugiEs akatagnOstos hina ho   hex enantios entrepO mEdeis 
    N_ASM A_ASM A_ASM    C  RA_NSM P  A_GSF  V_APS3S A_ASN 

 echOn  legein peri hEmOn phaulon 
 echO   legO  peri egO  phaulos 
 V_PAPNSM V_PAN P  RP_GP A_ASN  

tit:2:9 doulous idiois despotais hupotassesthai en  pasin euarestous einai mE 
    doulos idios despotEs hupotassO   heis pas  euarestos eimi mE 
    N_APM  A_DPM N_DPM   V_PPN     P  A_DPN A_APM   V_PAN D 

 antilegontas 
 antilegO   
 V_PAPAPM   

tit:2:10 mE nosphizomenous alla pasan pistin endeiknumenous agathEn hina tEn  
     mE nosphizomai  alla pas  pistis endeiknumai  agathos hina ho   
     D V_PMPAPM    C  A_ASF N_ASF V_PMPAPM    A_ASF  C  RA_ASF 

 didaskalian tEn  tou  sOtEros hEmOn theou kosmOsin en  pasin 
 didaskalia ho   ho   sOtEr  egO  theos kosmeO  heis pas  
 N_ASF    RA_ASF RA_GSM N_GSM  RP_GP N_GSM V_PAS3P P  A_DPN 

tit:2:11 epephanE gar hE   charis tou  theou sOtErios pasin anthrOpois 
     epiphainO gar ho   charis ho   theos sOtErios pas  anthrOpos 
     V_API3S  C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM A_NSF  A_DPM N_DPM   

tit:2:12 paideuousa hEmas hina arnEsamenoi tEn  asebeian kai tas  kosmikas 
     paideuO  egO  hina arneomai  ho   asebeia kai ho   kosmikos 
     V_PAPNSF  RP_AP C  V_AMPNPM  RA_ASF N_ASF  C  RA_APF A_APF  

 epithumias sOphronOs kai dikaiOs kai eusebOs zEsOmen en  tO   nun aiOni 
 epithumia sOphronOs kai dikaiOs kai eusebOs zaO   heis ho   nun aiOn 
 N_APF   D     C  D    C  D    V_AAS1P P  RA_DSM D  N_DSM 

tit:2:13 prosdechomenoi tEn  makarian elpida kai epiphaneian tEs  doxEs 
     prosdechomai  ho   makarios elpis kai epiphaneia ho   doxa 
     V_PMPNPM    RA_ASF A_ASF  N_ASF C  N_ASF    RA_GSF N_GSF 

 tou  megalou theou kai sOtEros hEmOn iEsou christou 
 ho   megas  theos kai sOtEr  egO  *PN* *PN*   
 RA_GSM A_GSM  N_GSM C  N_GSM  RP_GP N_GSM N_GSM  

tit:2:14 hos  edOken heauton huper hEmOn hina lutrOsEtai hEmas apo pasEs 
     hos  didOmi heautou huper egO  hina lutroomai egO  apo pas  
     RR_NSM V_AAI3S RP_ASM P   RP_GP C  V_AMS3S  RP_AP P  A_GSF 

 anomias kai katharisE heautO laon periousion zElOtEn kalOn ergOn 
 anomia kai katharizO heautou laos periousios zElOtEs kaleO ergon 
 N_GSF  C  V_AAS3S  RP_DSM N_ASM A_ASM   N_ASM  A_GPN N_GPN 

tit:2:15 tauta lalei  kai parakalei kai elegche meta pasEs epitagEs mEdeis 
     houtos laleO  kai parakaleO kai elegchO meta pas  epitagE mEdeis 
     RD_APN V_PAD2S C  V_PAD2S  C  V_PAD2S P  A_GSF N_GSF  A_NSM 

 sou  periphroneitO 
 su  periphroneO  
 RP_GS V_PAD3S    


Help and Acknowledgements