Help and Acknowledgements


tit:1:1 paulos doulos theou apostolos de iEsou christou kata pistin eklektOn 
    *PN*  doulos theos apostolos de *PN* *PN*   kata pistis eklektos 
    N_NSM N_NSM N_GSM N_NSM   C N_GSM N_GSM  P  N_ASF A_GPM  

 theou kai epignOsin alEtheias tEs  kat eusebeian 
 theos kai epignOsis alEtheia ho   kata eusebeia 
 N_GSM C  N_ASF   N_GSF   RA_GSF P  N_ASF   

tit:1:2 ep elpidi zOEs aiOniou hEn  epEggeilato ho   apseudEs theos pro 
    epi elpis zOE  aiOnios eimi  epaggellomai ho   apseudEs theos pros 
    P  N_DSF N_GSF A_GSF  RR_ASF V_AMI3S   RA_NSM A_NSM  N_NSM P  

 chronOn aiOniOn 
 chronos aiOnios 
 N_GPM  A_GPM  

tit:1:3 ephanerOsen de kairois idiois ton  logon autou en  kErugmati ho   
    phaneroO  de kairos idios ho   logos autos heis kErugma  hos  
    V_AAI3S   C N_DPM  A_DPM RA_ASM N_ASM RP_GSM P  N_DSN   RR_ASN 

 episteuthEn egO  kat epitagEn tou  sOtEros hEmOn theou 
 pisteuO   egO  kata epitagE ho   sOtEr  egO  theos 
 V_API1S   RP_NS P  N_ASF  RA_GSM N_GSM  RP_GP N_GSM 

tit:1:4 titO gnEsiO teknO kata koinEn pistin charis kai eirEnE apo theou 
    *PN* gnEsios teknon kata koinos pistis charis kai eirEnE apo theos 
    N_DSM A_DSN  N_DSN P  A_ASF N_ASF N_NSF C  N_NSF P  N_GSM 

 patros kai christou iEsou tou  sOtEros hEmOn 
 patEr kai *PN*   *PN* ho   sOtEr  egO  
 N_GSM C  N_GSM  N_GSM RA_GSM N_GSM  RP_GP 

tit:1:5 toutou charin apelipon se  en  krEtE hina ta   leiponta 
    houtos charis apoleipO su  heis *PN* hina ho   leipO  
    RD_GSN P   V_AAI1S RP_AS P  N_DSF C  RA_APN V_PAPAPN 

 epidiorthOsE kai katastEsEs kata polin presbuterous hOs egO  soi  
 epidiorthoO kai kathistEmi kata polis presbuteros hOs egO  su  
 V_AMS2S   C  V_AAS2S  P  N_ASF A_APM    C  RP_NS RP_DS 

 dietaxamEn 
 diatassO  
 V_AMI1S  

tit:1:6 ei tis  estin  anegklEtos mias gunaikos anEr tekna echOn  
    ei tis  eimi  anegklEtos heis gunE   anEr teknon echO   
    C RI_NSM V_PAI3S A_NSM   A_GSF N_GSF  N_NSM N_APN V_PAPNSM 

 pista mE en  katEgoria asOtias E anupotakta 
 pistos mE heis katEgoria asOtia E anupotaktos 
 A_APN D P  N_DSF   N_GSF  C A_APN    

tit:1:7 dei   gar ton  episkopon anegklEton einai hOs theou oikonomon mE 
    deO   gar ho   episkopos anegklEtos eimi hOs theos oikonomos mE 
    V_PAI3S C  RA_ASM N_ASM   A_ASM   V_PAN C  N_GSM N_ASM   D 

 authadE mE orgilon mE paroinon mE plEktEn mE aischrokerdE 
 authadEs mE orgilos mE paroinos mE plEktEs mE aischrokerdEs 
 A_ASM  D A_ASM  D A_ASM  D N_ASM  D A_ASM     

tit:1:8 alla philoxenon philagathon sOphrona dikaion hosion egkratE 
    alla philoxenos philagathos sOphrOn dikaios hosios egkratEs 
    C  A_ASM   A_ASM    A_ASM  A_ASM  A_ASM A_ASM  

tit:1:9 antechomenon tou  kata tEn  didachEn pistou logou hina dunatos 
    antechorai  ho   kata ho   didachE pistos logos hina dunatos 
    V_PMPASM   RA_GSM P  RA_ASF N_ASF  A_GSM N_GSM C  A_NSM  

 E    kai parakalein en  tE   didaskalia tE   hugiainousE kai tous  
 eimi  kai parakaleO heis ho   didaskalia ho   hugiainO  kai ho   
 V_PAS3S C  V_PAN   P  RA_DSF N_DSF   RA_DSF V_PAPDSF  C  RA_APM 

 antilegontas elegchein 
 antilegO   elegchO  
 V_PAPAPM   V_PAN   

tit:1:10 eisin  gar polloi [kai] anupotaktoi mataiologoi kai phrenapatai 
     eimi  gar polus kai  anupotaktos mataiologos kai phrenapataO 
     V_PAI3P C  A_NPM D   A_NPM    A_NPM    C  N_NPM    

 malista hoi  ek tEs  peritomEs 
 malista ho   ek ho   peritomE 
 D    RA_NPM P RA_GSF N_GSF   

tit:1:11 hous  dei   epistomizein hoitines holous oikous anatrepousin 
     ous  deO   epistomizO  hostis  holos oikos anatrepO   
     RR_APM V_PAI3S V_PAN    RR_NPM  A_APM N_APM V_PAI3P   

 didaskontes ha   mE dei   aischrou kerdous charin 
 didaskO   hos  mE deO   aischros kerdos charis 
 V_PAPNPM  RR_APN D V_PAI3S A_GSN  N_GSN  P   

tit:1:12 eipen  tis  ex autOn idios autOn prophEtEs krEtes aei pseustai 
     legO  tis  hex autos idios autos prophEtEs *PN*  aei pseustEs 
     V_AAI3S RI_NSM P  RP_GPM A_NSM RP_GPM N_NSM   N_NPM D  N_NPM  

 kaka thEria gasteres argai 
 kakos thErion gastEr  argos 
 A_NPN N_NPN  N_NPF  A_NPF 

tit:1:13 hE   marturia hautE estin  alEthEs di hEn  aitian elegche 
     ho   marturion autos eimi  alEthEs dia eimi  aitia elegchO 
     RA_NSF N_NSF   RD_NSF V_PAI3S A_NSF  P  RR_ASF N_ASF V_PAD2S 

 autous apotomOs hina hugiainOsin en  tE   pistei 
 heautou apotomOs hina hugiainO  heis ho   pistis 
 RP_APM D    C  V_PAS3P   P  RA_DSF N_DSF 

tit:1:14 mE prosechontes ioudaikois muthois kai entolais anthrOpOn 
     mE prosechO   *PN*    muthos kai entolE  anthrOpos 
     D V_PAPNPM   A_DPM   N_DPM  C  N_DPF  N_GPM   

 apostrephomenOn tEn  alEtheian 
 apostrephO   ho   alEtheia 
 V_PPPGPM    RA_ASF N_ASF   

tit:1:15 panta kathara tois  katharois tois  de memiammenois kai apistois 
     pas  katharos ho   katharos ho   de miainO    kai apistos 
     A_NPN A_NPN  RA_DPM A_DPM   RA_DPM C V_XPPDPM   C  A_DPM  

 ouden katharon alla memiantai autOn kai ho   nous kai hE   suneidEsis 
 oudeis katharos alla miainO  autos kai ho   nous kai ho   suneidEsis 
 A_NSN A_NSN  C  V_XPI3S  RP_GPM C  RA_NSM N_NSM C  RA_NSF N_NSF   

tit:1:16 theon homologousin eidenai tois  de ergois arnountai bdeluktoi 
     theos homologeO  oida  ho   de ergon arneomai bdeluktos 
     N_ASM V_PAI3P   V_XAN  RA_DPN C N_DPN V_PMI3P  A_NPM   

 ontes  kai apeitheis kai pros pan  ergon agathon adokimoi 
 eimi   kai apeithEs kai pros pas  ergon agathos adokimos 
 V_PAPNPM C  A_NPM   C  P  A_ASN N_ASN A_ASN  A_NPM  


Help and Acknowledgements