Help and Acknowledgements


rom:9:1 alEtheian legO  en  christO ou pseudomai summarturousEs moi  tEs  
    alEtheia legO  heis *PN*  ou pseudomai summartureO  egO  ho   
    N_ASF   V_PAI1S P  N_DSM  D V_PMI1S  V_PAPGSF    RP_DS RA_GSF 

 suneidEseOs mou  en  pneumati hagiO 
 suneidEsis egO  heis pneuma  hagios 
 N_GSF    RP_GS P  N_DSN  A_DSN 

rom:9:2 hoti lupE moi  estin  megalE kai adialeiptos odunE tE   kardia 
    hoti lupE egO  eimi  megas kai adialeiptos odunE ho   kardia 
    D  N_NSF RP_DS V_PAI3S A_NSF C  A_NSF    N_NSF RA_DSF N_DSF 

 mou  
 egO  
 RP_GS 

rom:9:3 EuchomEn gar anathema einai autos egO  apo tou  christou huper 
    euchomai gar anathema eimi autos egO  apo ho   *PN*   huper 
    V_IMI1S C  N_NSN  V_PAN RP_NSM RP_NS P  RA_GSM N_GSM  P   

 tOn  adelphOn mou  tOn  suggenOn mou  kata sarka 
 ho   adelphos egO  ho   suggenEs egO  kata sarx 
 RA_GPM N_GPM  RP_GS RA_GPM A_GPM  RP_GS P  N_ASF 

rom:9:4 hoitines eisin  israElitai hOn  hE   huiothesia kai hE   doxa 
    hostis  eimi  *PN*    hos  ho   huiothesia kai ho   doxa 
    RR_NPM  V_PAI3P N_NPM   RR_GPM RA_NSF N_NSF   C  RA_NSF N_NSF 

 kai hai  diathEkai kai hE   nomothesia kai hE   latreia kai hai  
 kai ho   diathEkE kai ho   nomothesia kai ho   latreia kai ho   
 C  RA_NPF N_NPF   C  RA_NSF N_NSF   C  RA_NSF N_NSF  C  RA_NPF 

 epaggeliai 
 epaggelia 
 N_NPF   

rom:9:5 hOn  hoi  pateres kai ex hOn  ho   christos to   kata sarka 
    hos  ho   patEr  kai hex hos  ho   *PN*   ho   kata sarx 
    RR_GPM RA_NPM N_NPM  C  P  RR_GPM RA_NSM N_NSM  RA_ASN P  N_ASF 

 ho   On    epi pantOn theos eulogEtos eis tous  aiOnas amEn 
 ho   hos   epi pas  theos eulogEtos heis ho   aiOn  amEn 
 RA_NSM V_PAPNSM P  A_GPN N_NSM A_NSM   P  RA_APM N_APM X  

rom:9:6 ouch hoion de hoti ekpeptOken ho   logos tou  theou ou gar pantes 
    ou  hoios de hoti ekpiptO  ho   logos ho   theos ou gar pas  
    D  RR_NSN C D  V_XAI3S  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM D C  A_NPM 

 hoi  ex israEl houtoi israEl 
 ho   hex *PN*  houtos *PN*  
 RA_NPM P  N_GSM RD_NPM N_NSM 

rom:9:7 oud hoti eisin  sperma abraam pantes tekna all en  isaak 
    oude hoti eimi  sperma *PN*  pas  teknon alla heis *PN* 
    C  C  V_PAI3P N_NSN N_GSM A_NPM N_NPN C  P  N_DSM 

 klEthEsetai soi  sperma 
 kaleO    su  sperma 
 V_FPI3S   RP_DS N_NSN 

rom:9:8 tout  estin  ou ta   tekna tEs  sarkos tauta tekna tou  
    houtos eimi  ou ho   teknon ho   sarx  houtos teknon ho   
    RD_NSN V_PAI3S D RA_NPN N_NPN RA_GSF N_GSF RD_NPN N_NPN RA_GSM 

 theou alla ta   tekna tEs  epaggelias logizetai eis sperma 
 theos alla ho   teknon ho   epaggelia logizomai heis sperma 
 N_GSM C  RA_NPN N_NPN RA_GSF N_GSF   V_PPI3S  P  N_ASN 

rom:9:9 epaggelias gar ho   logos houtos kata ton  kairon touton eleusomai 
    epaggelia gar ho   logos houtos kata ho   kairos houtos erchomai 
    N_GSF   C  RA_NSM N_NSM RD_NSM P  RA_ASM N_ASM RD_ASM V_FMI1S  

 kai estai  tE   sarra huios 
 kai eimi  ho   *PN* huios 
 C  V_FMI3S RA_DSF N_DSF N_NSM 

rom:9:10 ou monon de alla kai rhebekka ex henos koitEn echousa isaak tou  
     ou monos de alla kai *PN*   hex heis koitE echO   *PN* ho   
     D A_ASN C C  D  N_NSF  P  A_GSM N_ASF V_PAPNSF N_GSM RA_GSM 

 patros hEmOn 
 patEr egO  
 N_GSM RP_GP 

rom:9:11 mEpO gar gennEthentOn mEde praxantOn ti   agathon E phaulon hina 
     mEpO gar gennaO    mEde prassO  tis  agathos E phaulos hina 
     D  C  V_APPGPM   C  V_AAPGPM RI_ASN A_ASN  C A_ASN  C  

 hE   kat eklogEn prothesis tou  theou menE  
 ho   kata eklogE prothesis ho   theos menO  
 RA_NSF P  N_ASF  N_NSF   RA_GSM N_GSM V_PAS3S 

rom:9:12 ouk ex ergOn all ek tou  kalountos errethE autE  hoti ho   
     ou hex ergon alla ek ho   kaleO   rheO  autos hoti ho   
     D  P  N_GPN C  P RA_GSM V_PAPGSM V_API3S RP_DSF C  RA_NSM 

 meizOn douleusei tO   elassoni 
 megas douleuO  ho   elassOn 
 A_NSMC V_FAI3S  RA_DSM A_DSMC  

rom:9:13 kathOs gegraptai ton  iakOb EgapEsa ton  de Esau emisEsa 
     kathOs graphO  ho   *PN* agapaO ho   de *PN* miseO  
     C   V_XPI3S  RA_ASM N_ASM V_AAI1S RA_ASM C N_ASM V_AAI1S 

rom:9:14 ti   oun eroumen mE adikia para tO   theO mE genoito 
     tis  oun legO  mE adikia para ho   theos mE ginomai 
     RI_ASN C  V_FAI1P X N_NSF P  RA_DSM N_DSM D V_AMO3S 

rom:9:15 tO   mOusei gar legei  eleEsO hon  an eleO  kai oiktirEsO 
     ho   *PN*  gar legO  eleaO  eimi  an eleaO  kai oiktirO  
     RA_DSM N_DSM C  V_PAI3S V_FAI1S RR_ASM X V_PAS1S C  V_FAI1S  

 hon  an oiktirO 
 eimi  an oiktirO 
 RR_ASM X V_PAS1S 

rom:9:16 ara oun ou tou  thelontos oude tou  trechontos alla tou  
     ara oun ou ho   thelO   oude ho   trechO   alla ho   
     C  C  D RA_GSM V_PAPGSM C  RA_GSM V_PAPGSM  C  RA_GSM 

 eleOntos theou 
 eleaO  theos 
 V_PAPGSM N_GSM 

rom:9:17 legei  gar hE   graphE tO   pharaO hoti eis auto touto 
     legO  gar ho   graphE ho   *PN*  hoti heis autos houtos 
     V_PAI3S C  RA_NSF N_NSF RA_DSM N_DSM C  P  A_ASN RD_ASN 

 exEgeira se  hopOs endeixOmai en  soi  tEn  dunamin mou  kai hopOs 
 exegeirO su  hopOs endeiknumai heis su  ho   dunamis egO  kai hopOs 
 V_AAI1S RP_AS C   V_AMS1S   P  RP_DS RA_ASF N_ASF  RP_GS C  C   

 diaggelE to   onoma mou  en  pasE tE   gE  
 diaggellO ho   onoma egO  heis pas  ho   gE  
 V_APS3S  RA_ASN N_ASN RP_GS P  A_DSF RA_DSF N_DSF 

rom:9:18 ara oun hon  thelei eleei  hon  de thelei sklErunei 
     ara oun eimi  thelO  eleaO  eimi  de thelO  sklErunO 
     C  C  RR_ASM V_PAI3S V_PAI3S RR_ASM C V_PAI3S V_PAI3S  

rom:9:19 ereis  moi  oun ti   [oun] eti memphetai tO   gar boulEmati 
     legO  egO  oun tis  oun  eti memphomai ho   gar boulEma  
     V_FAI2S RP_DS C  RI_ASN C   D  V_PMI3S  RA_DSN C  N_DSN   

 autou tis  anthestEken 
 autos tis  anthistEmi 
 RP_GSM RI_NSM V_XAI3S   

rom:9:20 O anthrOpe menounge su  tis  ei   ho   antapokrinomenos 
     O anthrOpos menoun  su  tis  eimi  ho   antapokrinomai  
     I N_VSM   X    RP_NS RI_NSM V_PAI2S RA_NSM V_PMPNSM     

 tO   theO mE erei  to   plasma tO   plasanti ti   me  epoiEsas 
 ho   theos mE legO  ho   plasma ho   plassO  tis  egO  poieO  
 RA_DSM N_DSM X V_FAI3S RA_NSN N_NSN RA_DSM V_AAPDSM RI_ASN RP_AS V_AAI2S 

 houtOs 
 houtO 
 D   

rom:9:21 E ouk echei  exousian ho   kerameus tou  pElou ek tou  autou 
     E ou echO  exousia ho   kerameus ho   pElos ek ho   autos 
     C X  V_PAI3S N_ASF  RA_NSM N_NSM  RA_GSM N_GSM P RA_GSN A_GSN 

 phuramatos poiEsai ho   men eis timEn skeuos ho   de eis atimian 
 phurama  poieO  hos  men heis timE skeuos hos  de heis atimia 
 N_GSN   V_AAN  RR_ASN C  P  N_ASF N_ASN RR_ASN C P  N_ASF  

rom:9:22 ei de thelOn  ho   theos endeixasthai tEn  orgEn kai gnOrisai 
     ei de thelO  ho   theos endeiknumai ho   orgE kai gnOrizO 
     C C V_PAPNSM RA_NSM N_NSM V_AMN    RA_ASF N_ASF C  V_AAN  

 to   dunaton autou Enegken en  pollE makrothumia skeuE orgEs 
 ho   dunatos autos pherO  heis polus makrothumia skeuos orgE 
 RA_ASN A_ASN  RP_GSM V_AAI3S P  A_DSF N_DSF    N_APN N_GSF 

 katErtismena eis apOleian 
 katartizO  heis apOleia 
 V_XPPAPN   P  N_ASF  

rom:9:23 kai hina gnOrisE ton  plouton tEs  doxEs autou epi skeuE eleous 
     kai hina gnOrizO ho   ploutos ho   doxa autos epi skeuos eleos 
     C  C  V_AAS3S RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF RP_GSM P  N_APN N_GSN 

 ha   proEtoimasen eis doxan 
 hos  proetoimazO heis doxa 
 RR_APN V_AAI3S   P  N_ASF 

rom:9:24 hous  kai ekalesen hEmas ou monon ex ioudaiOn alla kai ex ethnOn 
     ous  kai kaleO  egO  ou monos hex *PN*   alla kai hex ethnos 
     RR_APM D  V_AAI3S RP_AP D A_ASN P  A_GPM  C  D  P  N_GPN 

rom:9:25 hOs kai en  tO   hOsEe legei  kalesO ton  ou laon mou  laon 
     hOs kai heis ho   *PN* legO  kaleO  ho   ou laos egO  laos 
     C  D  P  RA_DSM N_DSM V_PAI3S V_FAI1S RA_ASM D N_ASM RP_GS N_ASM 

 mou  kai tEn  ouk EgapEmenEn EgapEmenEn 
 egO  kai ho   ou agapaO   agapaO   
 RP_GS C  RA_ASF D  V_XPPASF  V_XPPASF  

rom:9:26 kai estai  en  tO   topO hou errethE autois ou laos mou  humeis 
     kai eimi  heis ho   topos hou rheO  autos ou laos egO  su   
     C  V_FMI3S P  RA_DSM N_DSM D  V_API3S RP_DPM D N_NSM RP_GS RP_NP 

 ekei klEthEsontai huioi theou zOntos  
 ekei kaleO    huios theos zaO   
 D  V_FPI3P   N_NPM N_GSM V_PAPGSM 

rom:9:27 Esaias de krazei huper tou  israEl ean E    ho   arithmos 
     *PN*  de krazO  huper ho   *PN*  ean eimi  ho   arithmos 
     N_NSM C V_PAI3S P   RA_GSM N_GSM C  V_PAS3S RA_NSM N_NSM  

 tOn  huiOn israEl hOs hE   ammos tEs  thalassEs to   hupoleimma 
 ho   huios *PN*  hOs ho   ammos ho   thalassa ho   hupoleimma 
 RA_GPM N_GPM N_GSM C  RA_NSF N_NSF RA_GSF N_GSF   RA_NSN N_NSN   

 sOthEsetai 
 sOzO    
 V_FPI3S  

rom:9:28 logon gar suntelOn kai suntemnOn poiEsei kurios epi tEs  gEs  
     logos gar sunteleO kai suntemnO poiEsis kurios epi ho   gE  
     N_ASM C  V_PAPNSM C  V_PAPNSM V_FAI3S N_NSM P  RA_GSF N_GSF 

rom:9:29 kai kathOs proeirEken Esaias ei mE kurios sabaOth egkatelipen hEmin 
     kai kathOs prolegO  *PN*  ei mE kurios *PN*  egkataleipO egO  
     C  C   V_XAI3S  N_NSM C D N_NSM N_GPM  V_AAI3S   RP_DP 

 sperma hOs sodoma an egenEthEmen kai hOs gomorra an hOmoiOthEmen 
 sperma hOs *PN*  an ginomai   kai hOs *PN*  an homoioO   
 N_ASN C  N_NPN X V_API1P   C  C  N_NSF  X V_API1P   

rom:9:30 ti   oun eroumen hoti ethnE ta   mE diOkonta dikaiosunEn 
     tis  oun legO  hoti ethnos ho   mE diOkO  dikaiosunE 
     RI_ASN C  V_FAI1P C  N_NPN RA_NPN D V_PAPNPN N_ASF    

 katelaben  dikaiosunEn dikaiosunEn de tEn  ek pisteOs 
 katalambanO dikaiosunE dikaiosunE de ho   ek pistis 
 V_AAI3S   N_ASF    N_ASF    C RA_ASF P N_GSF  

rom:9:31 israEl de diOkOn  nomon dikaiosunEs eis nomon ouk ephthasen 
     *PN*  de diOkO  nomos dikaiosunE heis nomos ou phthanO  
     N_NSM C V_PAPNSM N_ASM N_GSF    P  N_ASM D  V_AAI3S  

rom:9:32 dia ti   hoti ouk ek pisteOs all hOs ex ergOn prosekopsan tO   
     dia tis  hoti ou ek pistis alla hOs hex ergon proskoptO  ho   
     P  RI_ASN C  D  P N_GSF  C  C  P  N_GPN V_AAI3P   RA_DSM 

 lithO tou  proskommatos 
 lithos ho   proskomma  
 N_DSM RA_GSN N_GSN    

rom:9:33 kathOs gegraptai idou tithEmi en  siOn lithon proskommatos kai 
     kathOs graphO  idou tithEmi heis *PN* lithos proskomma  kai 
     C   V_XPI3S  X  V_PAI1S P  N_DSF N_ASM N_GSN    C  

 petran skandalou kai ho   pisteuOn ep autO  ou kataischunthEsetai 
 petra skandalon kai ho   pisteuO epi autos ou kataischunO    
 N_ASF N_GSN   C  RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DSM D V_FPI3S      


Help and Acknowledgements