Help and Acknowledgements


rom:8:1 ouden ara nun katakrima tois  en  christO iEsou 
    oudeis ara nun katakrima ho   heis *PN*  *PN* 
    A_NSN C  D  N_NSN   RA_DPM P  N_DSM  N_DSM 

rom:8:2 ho   gar nomos tou  pneumatos tEs  zOEs en  christO iEsou 
    ho   gar nomos ho   pneuma  ho   zOE  heis *PN*  *PN* 
    RA_NSM C  N_NSM RA_GSN N_GSN   RA_GSF N_GSF P  N_DSM  N_DSM 

 EleutherOsen se  apo tou  nomou tEs  hamartias kai tou  thanatou 
 eleutheroO  su  apo ho   nomos ho   hamartia kai ho   thanatos 
 V_AAI3S   RP_AS P  RA_GSM N_GSM RA_GSF N_GSF   C  RA_GSM N_GSM  

rom:8:3 to   gar adunaton tou  nomou en  hO   Esthenei dia tEs  sarkos 
    ho   gar adunatos ho   nomos heis hos  astheneO dia ho   sarx  
    RA_ASN C  A_ASN  RA_GSM N_GSM P  RR_DSN V_IAI3S P  RA_GSF N_GSF 

 ho   theos ton  heautou huion pempsas en  homoiOmati sarkos hamartias 
 ho   theos ho   heautou huios pempO  heis homoiOma  sarx  hamartia 
 RA_NSM N_NSM RA_ASM RP_GSM N_ASM V_AAPNSM P  N_DSN   N_GSF N_GSF   

 kai peri hamartias katekrinen tEn  hamartian en  tE   sarki 
 kai peri hamartia katakrinO ho   hamartia heis ho   sarx 
 C  P  N_GSF   V_AAI3S  RA_ASF N_ASF   P  RA_DSF N_DSF 

rom:8:4 hina to   dikaiOma tou  nomou plErOthE en  hEmin tois  mE kata 
    hina ho   dikaiOma ho   nomos plEroO  heis egO  ho   mE kata 
    C  RA_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM V_APS3S P  RP_DP RA_DPM D P  

 sarka peripatousin alla kata pneuma 
 sarx peripateO  alla kata pneuma 
 N_ASF V_PAPDPM   C  P  N_ASN 

rom:8:5 hoi  gar kata sarka ontes  ta   tEs  sarkos phronousin hoi  
    ho   gar kata sarx eimi   ho   ho   sarx  phroneO  ho   
    RA_NPM C  P  N_ASF V_PAPNPM RA_APN RA_GSF N_GSF V_PAI3P  RA_NPM 

 de kata pneuma ta   tou  pneumatos 
 de kata pneuma ho   ho   pneuma  
 C P  N_ASN RA_APN RA_GSN N_GSN   

rom:8:6 to   gar phronEma tEs  sarkos thanatos to   de phronEma tou  
    ho   gar phronEma ho   sarx  thanatos ho   de phronEma ho   
    RA_NSN C  N_NSN  RA_GSF N_GSF N_NSM  RA_NSN C N_NSN  RA_GSN 

 pneumatos zOE  kai eirEnE 
 pneuma  zOE  kai eirEnE 
 N_GSN   N_NSF C  N_NSF 

rom:8:7 dioti to   phronEma tEs  sarkos echthra eis theon tO   gar nomO 
    dioti ho   phronEma ho   sarx  echthra heis theos ho   gar nomos 
    C   RA_NSN N_NSN  RA_GSF N_GSF N_NSF  P  N_ASM RA_DSM C  N_DSM 

 tou  theou ouch hupotassetai oude gar dunatai 
 ho   theos ou  hupotassO  oude gar dunamai 
 RA_GSM N_GSM D  V_PPI3S   D  C  V_PMI3S 

rom:8:8 hoi  de en  sarki ontes  theO aresai ou dunantai 
    ho   de heis sarx eimi   theos areskO ou dunamai 
    RA_NPM C P  N_DSF V_PAPNPM N_DSM V_AAN D V_PMI3P 

rom:8:9 humeis de ouk este  en  sarki alla en  pneumati eiper pneuma theou 
    su   de ou eimi  heis sarx alla heis pneuma  eiper pneuma theos 
    RP_NP C D  V_PAI2P P  N_DSF C  P  N_DSN  C   N_NSN N_GSM 

 oikei  en  humin ei de tis  pneuma christou ouk echei  houtos ouk 
 oikeO  heis su  ei de tis  pneuma *PN*   ou echO  houtos ou 
 V_PAI3S P  RP_DP C C RI_NSM N_ASN N_GSM  D  V_PAI3S RD_NSM D  

 estin  autou 
 eimi  autos 
 V_PAI3S RP_GSM 

rom:8:10 ei de christos en  humin to   men sOma nekron dia hamartian to   
     ei de *PN*   heis su  ho   men sOma nekros dia hamartia ho   
     C C N_NSM  P  RP_DP RA_NSN C  N_NSN A_NSN P  N_ASF   RA_NSN 

 de pneuma zOE  dia dikaiosunEn 
 de pneuma zOE  dia dikaiosunE 
 C N_NSN N_NSF P  N_ASF    

rom:8:11 ei de to   pneuma tou  egeirantos ton  iEsoun ek nekrOn oikei  
     ei de ho   pneuma ho   egeirO   ho   *PN*  ek nekros oikeO  
     C C RA_NSN N_NSN RA_GSM V_AAPGSM  RA_ASM N_ASM P A_GPM V_PAI3S 

 en  humin ho   egeiras christon ek nekrOn zOopoiEsei kai ta   thnEta 
 heis su  ho   egeirO  *PN*   ek nekros zOopoieO  kai ho   thnEtos 
 P  RP_DP RA_NSM V_AAPNSM N_ASM  P A_GPM V_FAI3S  D  RA_APN A_APN  

 sOmata humOn dia tou  enoikountos autou pneumatos en  humin 
 sOma  su  dia ho   enoikeO   autos pneuma  heis su  
 N_APN RP_GP P  RA_GSN V_PAPGSN  RP_GSM N_GSN   P  RP_DP 

rom:8:12 ara oun adelphoi opheiletai esmen  ou tE   sarki tou  kata sarka 
     ara oun adelphos opheiletEs eimi  ou ho   sarx ho   kata sarx 
     C  C  N_VPM  N_NPM   V_PAI1P D RA_DSF N_DSF RA_GSN P  N_ASF 

 zEn  
 zaO  
 V_PAN 

rom:8:13 ei gar kata sarka zEte  mellete apothnEskein ei de pneumati tas  
     ei gar kata sarx zaO   mellO  apothnEskO  ei de pneuma  ho   
     C C  P  N_ASF V_PAI2P V_PAI2P V_PAN    C C N_DSN  RA_APF 

 praxeis tou  sOmatos thanatoute zEsesthe 
 praxis ho   sOma  thanatoO  zaO   
 N_APF  RA_GSN N_GSN  V_PAI2P  V_FMI2P 

rom:8:14 hosoi gar pneumati theou agontai houtoi huioi theou eisin  
     hosos gar pneuma  theos agO   houtos huios theos eimi  
     RR_NPM C  N_DSN  N_GSM V_PPI3P RD_NPM N_NPM N_GSM V_PAI3P 

rom:8:15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon alla elabete pneuma 
     ou gar lambanO pneuma douleia palin heis phobos alla lambanO pneuma 
     D C  V_AAI2P N_ASN N_GSF  D   P  N_ASM C  V_AAI2P N_ASN 

 huiothesias en  hO   krazomen abba ho   patEr 
 huiothesia heis hos  krazO  abba ho   patEr 
 N_GSF    P  RR_DSN V_PAI1P N_VSM RA_VSM N_NSM 

rom:8:16 auto  to   pneuma summarturei tO   pneumati hEmOn hoti esmen  
     autos ho   pneuma summartureO ho   pneuma  egO  hoti eimi  
     RP_NSN RA_NSN N_NSN V_PAI3S   RA_DSN N_DSN  RP_GP C  V_PAI1P 

 tekna theou 
 teknon theos 
 N_NPN N_GSM 

rom:8:17 ei de tekna kai klEronomoi klEronomoi men theou sugklEronomoi de 
     ei de teknon kai klEronomos klEronomos men theos sugklEronomos de 
     C C N_NPN D  N_NPM   N_NPM   C  N_GSM A_NPM     C 

 christou eiper sumpaschomen hina kai sundoxasthOmen 
 *PN*   eiper sumpaschO  hina kai sundoxazomai  
 N_GSM  C   V_PAI1P   C  D  V_APS1P    

rom:8:18 logizomai gar hoti ouk axia ta   pathEmata tou  nun kairou pros 
     logizomai gar hoti ou axios ho   pathEma  ho   nun kairos pros 
     V_PMI1S  C  C  D  A_NPN RA_NPN N_NPN   RA_GSM D  N_GSM P  

 tEn  mellousan doxan apokaluphthEnai eis hEmas 
 ho   mellO   doxa apokaluptO   heis egO  
 RA_ASF V_PAPASF N_ASF V_APN      P  RP_AP 

rom:8:19 hE   gar apokaradokia tEs  ktiseOs tEn  apokalupsin tOn  huiOn 
     ho   gar apokaradokia ho   ktisis ho   apokalupsis ho   huios 
     RA_NSF C  N_NSF    RA_GSF N_GSF  RA_ASF N_ASF    RA_GPM N_GPM 

 tou  theou apekdechetai 
 ho   theos apodechomai 
 RA_GSM N_GSM V_PMI3S   

rom:8:20 tE   gar mataiotEti hE   ktisis hupetagE ouch hekousa  alla dia 
     ho   gar mataiotEs ho   ktisis hupotassO ou  hekousios alla dia 
     RA_DSF C  N_DSF   RA_NSF N_NSF V_API3S  D  A_NSF   C  P  

 ton  hupotaxanta eph helpidi 
 ho   hupotassO  epi elpis  
 RA_ASM V_AAPASM  P  N_DSF  

rom:8:21 hoti kai autE  hE   ktisis eleutherOthEsetai apo tEs  douleias 
     hoti kai autos ho   ktisis eleutheroO    apo ho   douleia 
     C  D  RP_NSF RA_NSF N_NSF V_FPI3S      P  RA_GSF N_GSF  

 tEs  phthoras eis tEn  eleutherian tEs  doxEs tOn  teknOn tou  
 ho   phthora heis ho   eleutheria ho   doxa ho   teknon ho   
 RA_GSF N_GSF  P  RA_ASF N_ASF    RA_GSF N_GSF RA_GPN N_GPN RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

rom:8:22 oidamen gar hoti pasa hE   ktisis sustenazei kai sunOdinei achri 
     oida  gar hoti pas  ho   ktisis sustenazO kai sunOdinO achri 
     V_XAI1P C  C  A_NSF RA_NSF N_NSF V_PAI3S  C  V_PAI3S  P   

 tou  nun 
 ho   nun 
 RA_GSM D  

rom:8:23 ou monon de alla kai autoi tEn  aparchEn tou  pneumatos echontes 
     ou monos de alla kai autos ho   aparchE ho   pneuma  echO   
     D A_ASN C C  D  RP_NPM RA_ASF N_ASF  RA_GSN N_GSN   V_PAPNPM 

 hEmeis kai autoi en  heautois stenazomen huiothesian apekdechomenoi tEn  
 egO  kai autos heis heautou stenazO  huiothesia apodechomai  ho   
 RP_NP D  RP_NPM P  RP_DPM  V_PAI1P  N_ASF    V_PMPNPM    RA_ASF 

 apolutrOsin tou  sOmatos hEmOn 
 apolutrOsis ho   sOma  egO  
 N_ASF    RA_GSN N_GSN  RP_GP 

rom:8:24 tE   gar elpidi esOthEmen elpis de blepomenE ouk estin  elpis 
     ho   gar elpis sOzO   elpis de blepO   ou eimi  elpis 
     RA_DSF C  N_DSF V_API1P  N_NSF C V_PPPNSF D  V_PAI3S N_NSF 

 ho   gar blepei tis  elpizei 
 hos  gar blepO  tis  elpizO 
 RR_ASN C  V_PAI3S RI_NSM V_PAI3S 

rom:8:25 ei de ho   ou blepomen elpizomen di hupomonEs apekdechometha 
     ei de hos  ou blepO  elpizO  dia hupomonE apodechomai  
     C C RR_ASN D V_PAI1P V_PAI1P  P  N_GSF   V_PMI1P    

rom:8:26 hOsautOs de kai to   pneuma sunantilambanetai tE   astheneia hEmOn 
     hOsautOs de kai ho   pneuma sunantilambanomai ho   astheneia egO  
     D    C D  RA_NSN N_NSN V_PMI3S      RA_DSF N_DSF   RP_GP 

 to   gar ti   proseuxOmetha katho dei   ouk oidamen alla auto  to   
 ho   gar tis  proseuchomai katho deO   ou oida  alla autos ho   
 RA_ASN C  RI_ASN V_AMS1P    C   V_PAI3S D  V_XAI1P C  RP_NSN RA_NSN 

 pneuma huperentugchanei stenagmois alalEtois 
 pneuma huperentugchanO stenagmos alalEtos 
 N_NSN V_PAI3S     N_DPM   A_DPM   

rom:8:27 ho   de eraunOn tas  kardias oiden  ti   to   phronEma 
     ho   de eraunaO ho   kardia oida  tis  ho   phronEma 
     RA_NSM C V_PAPNSM RA_APF N_APF  V_XAI3S RI_ASN RA_NSN N_NSN  

 tou  pneumatos hoti kata theon entugchanei huper hagiOn 
 ho   pneuma  hoti kata theos entugchanO huper hagios 
 RA_GSN N_GSN   C  P  N_ASM V_PAI3S   P   A_GPM 

rom:8:28 oidamen de hoti tois  agapOsin ton  theon panta sunergei eis 
     oida  de hoti ho   agapaO  ho   theos pas  sunergeO heis 
     V_XAI1P C C  RA_DPM V_PAPDPM RA_ASM N_ASM A_APN V_PAI3S P  

 agathon tois  kata prothesin klEtois ousin  
 agathos ho   kata prothesis klEtos eimi   
 A_ASN  RA_DPM P  N_ASF   A_DPM  V_PAPDPM 

rom:8:29 hoti hous  proegnO  kai proOrisen summorphous tEs  eikonos tou  
     hoti ous  proginOskO kai prooraO  summorphos ho   eikOn  ho   
     C  RR_APM V_AAI3S  D  V_AAI3S  A_APM    RA_GSF N_GSF  RA_GSM 

 huiou autou eis to   einai auton prOtotokon en  pollois adelphois 
 huios autos heis ho   eimi autos prOtotokos heis polus  adelphos 
 N_GSM RP_GSM P  RA_ASN V_PAN RP_ASM A_ASM   P  A_DPM  N_DPM   

rom:8:30 hous  de proOrisen toutous kai ekalesen kai hous  ekalesen toutous 
     ous  de prooraO  houtos kai kaleO  kai ous  kaleO  houtos 
     RR_APM C V_AAI3S  RD_APM D  V_AAI3S C  RR_APM V_AAI3S RD_APM 

 kai edikaiOsen hous  de edikaiOsen toutous kai edoxasen 
 kai dikaioO  ous  de dikaioO  houtos kai doxazO  
 D  V_AAI3S  RR_APM C V_AAI3S  RD_APM D  V_AAI3S 

rom:8:31 ti   oun eroumen pros tauta ei ho   theos huper hEmOn tis  kath 
     tis  oun legO  pros houtos ei ho   theos huper egO  tis  kata 
     RI_ASN C  V_FAI1P P  RD_APN C RA_NSM N_NSM P   RP_GP RI_NSM P  

 hEmOn 
 egO  
 RP_GP 

rom:8:32 hos  ge tou  idiou huiou ouk epheisato alla huper hEmOn pantOn 
     hos  ge ho   idios huios ou pheidomai alla huper egO  pas  
     RR_NSM X RA_GSM A_GSM N_GSM D  V_AMI3S  C  P   RP_GP A_GPM 

 paredOken auton pOs ouchi kai sun autO  ta   panta hEmin charisetai 
 paradidOmi autos pOs ou  kai sun autos ho   pas  egO  charizomai 
 V_AAI3S  RP_ASM D  D   D  P  RP_DSM RA_APN A_APN RP_DP V_FMI3S  

rom:8:33 tis  egkalesei kata eklektOn theou theos ho   dikaiOn 
     tis  egkaleO  kata eklektos theos theos ho   dikaios 
     RI_NSM V_FAI3S  P  A_GPM  N_GSM N_NSM RA_NSM V_PAPNSM 

rom:8:34 tis  ho   katakrinOn christos [iEsous] ho   apothanOn mallon de 
     tis  ho   katakrinO *PN*   *PN*   ho   apothnEskO mallon de 
     RI_NSM RA_NSM V_PAPNSM  N_NSM  N_NSM  RA_NSM V_AAPNSM  D   C 

 egertheis hos  kai estin  en  dexia tou  theou hos  kai entugchanei 
 egeirO  hos  kai eimi  heis dexios ho   theos hos  kai entugchanO 
 V_APPNSM RR_NSM D  V_PAI3S P  A_DSF RA_GSM N_GSM RR_NSM D  V_PAI3S   

 huper hEmOn 
 huper egO  
 P   RP_GP 

rom:8:35 tis  hEmas chOrisei apo tEs  agapEs tou  christou thlipsis E 
     tis  egO  chOrizO apo ho   agapE ho   *PN*   thlipsis E 
     RI_NSM RP_AP V_FAI3S P  RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM  N_NSF  C 

 stenochOria E diOgmos E limos E gumnotEs E kindunos E machaira 
 stenochOria E diOgmos E limos E gumnotEs E kindunos E machaira 
 N_NSF    C N_NSM  C N_NSM C N_NSF  C N_NSM  C N_NSF  

rom:8:36 kathOs gegraptai hoti heneken sou  thanatoumetha holEn tEn  hEmeran 
     kathOs graphO  hoti heneka su  thanatoO   holos ho   hEmera 
     C   V_XPI3S  C  P    RP_GS V_PPI1P    A_ASF RA_ASF N_ASF  

 elogisthEmen hOs probata sphagEs 
 logizomai  hOs probaton sphagE 
 V_API1P   C  N_NPN  N_GSF  

rom:8:37 all en  toutois pasin hupernikOmen dia tou  agapEsantos hEmas 
     alla heis houtos pas  hupernikaO  dia ho   agapaO   egO  
     C  P  RD_DPN A_DPN V_PAI1P   P  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AP 

rom:8:38 pepeismai gar hoti oute thanatos oute zOE  oute aggeloi oute archai 
     peithO  gar hoti oute thanatos oute zOE  oute aggelos oute archE 
     V_XPI1S  C  C  C  N_NSM  C  N_NSF C  N_NPM  C  N_NPF 

 oute enestOta oute mellonta oute dunameis 
 oute enistEmi oute mellO  oute dunamis 
 C  V_XAPNPN C  V_PAPNPN C  N_NPF  

rom:8:39 oute hupsOma oute bathos oute tis  ktisis hetera dunEsetai hEmas 
     oute hupsOma oute bathos oute tis  ktisis heteros dunamai  egO  
     C  N_NSN  C  N_NSN C  RI_NSF N_NSF A_NSF  V_FMI3S  RP_AP 

 chOrisai apo tEs  agapEs tou  theou tEs  en  christO iEsou tO   
 chOrizO apo ho   agapE ho   theos ho   heis *PN*  *PN* ho   
 V_AAN  P  RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM RA_GSF P  N_DSM  N_DSM RA_DSM 

 kuriO hEmOn 
 kurios egO  
 N_DSM RP_GP 


Help and Acknowledgements