Help and Acknowledgements


rom:7:1 E agnoeite adelphoi ginOskousin gar nomon lalO  hoti ho   nomos 
    E agnoeO  adelphos ginOskO   gar nomos laleO  hoti ho   nomos 
    C V_PAI2P N_VPM  V_PAPDPM  C  N_ASM V_PAI1S C  RA_NSM N_NSM 

 kurieuei tou  anthrOpou eph hoson chronon zE   
 kurieuO ho   anthrOpos epi hosos chronos zaO   
 V_PAI3S RA_GSM N_GSM   P  RR_ASM N_ASM  V_PAI3S 

rom:7:2 hE   gar hupandros gunE tO   zOnti  andri dedetai nomO ean de 
    ho   gar hupandros gunE ho   zaO   anEr deO   nomos ean de 
    RA_NSF C  A_NSF   N_NSF RA_DSM V_PAPDSM N_DSM V_XPI3S N_DSM C  C 

 apothanE  ho   anEr katErgEtai apo tou  nomou tou  andros 
 apothnEskO ho   anEr katargeO  apo ho   nomos ho   anEr  
 V_AAS3S  RA_NSM N_NSM V_XPI3S  P  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM 

rom:7:3 ara oun zOntos  tou  andros moichalis chrEmatisei ean genEtai andri 
    ara oun zaO   ho   anEr  moichalis chrEmatizO ean ginomai anEr 
    C  C  V_PAPGSM RA_GSM N_GSM A_NSF   V_FAI3S   C  V_AMS3S N_DSM 

 heterO ean de apothanE  ho   anEr eleuthera estin  apo tou  nomou 
 heteros ean de apothnEskO ho   anEr eleutheros eimi  apo ho   nomos 
 A_DSM  C  C V_AAS3S  RA_NSM N_NSM A_NSF   V_PAI3S P  RA_GSM N_GSM 

 tou  mE einai autEn  moichalida genomenEn andri heterO 
 ho   mE eimi heautou moichalis ginomai  anEr heteros 
 RA_GSN D V_PAN RP_ASF A_ASF   V_AMPASF N_DSM A_DSM  

rom:7:4 hOste adelphoi mou  kai humeis ethanatOthEte tO   nomO dia tou  
    hOste adelphos egO  kai su   thanatoO   ho   nomos dia ho   
    C   N_VPM  RP_GS D  RP_NP V_API2P    RA_DSM N_DSM P  RA_GSN 

 sOmatos tou  christou eis to   genesthai humas heterO tO   ek nekrOn 
 sOma  ho   *PN*   heis ho   ginomai  su  heteros ho   ek nekros 
 N_GSN  RA_GSM N_GSM  P  RA_ASN V_AMN   RP_AP A_DSM  RA_DSM P A_GPM 

 egerthenti hina karpophorEsOmen tO   theO 
 egeirO   hina karpophoreO   ho   theos 
 V_APPDSM  C  V_AAS1P     RA_DSM N_DSM 

rom:7:5 hote gar Emen  en  tE   sarki ta   pathEmata tOn  hamartiOn 
    hote gar eimi  heis ho   sarx ho   pathEma  ho   hamartia 
    C  C  V_IAI1P P  RA_DSF N_DSF RA_NPN N_NPN   RA_GPF N_GPF   

 ta   dia tou  nomou enErgeito en  tois  melesin hEmOn eis to   
 ho   dia ho   nomos energeO  heis ho   melos  egO  heis ho   
 RA_NPN P  RA_GSM N_GSM V_IMI3S  P  RA_DPN N_DPN  RP_GP P  RA_ASN 

 karpophorEsai tO   thanatO 
 karpophoreO  ho   thanatos 
 V_AAN     RA_DSM N_DSM  

rom:7:6 nuni de katErgEthEmen apo tou  nomou apothanontes en  hO   
    nuni de katargeO   apo ho   nomos apothnEskO  heis hos  
    D  C V_API1P    P  RA_GSM N_GSM V_AAPNPM   P  RR_DSM 

 kateichometha hOste douleuein hEmas en  kainotEti pneumatos kai ou 
 katergazomai hOste douleuO  egO  heis kainotEs pneuma  kai ou 
 V_IPI1P    C   V_PAN   RP_AP P  N_DSF   N_GSN   C  D 

 palaiotEti grammatos 
 palaiotEs gramma  
 N_DSF   N_GSN   

rom:7:7 ti   oun eroumen ho   nomos hamartia mE genoito alla tEn  
    tis  oun legO  ho   nomos hamartia mE ginomai alla ho   
    RI_ASN C  V_FAI1P RA_NSM N_NSM N_NSF  D V_AMO3S C  RA_ASF 

 hamartian ouk egnOn  ei mE dia nomou tEn  te gar epithumian ouk Edein  ei 
 hamartia ou ginOskO ei mE dia nomos ho   te gar epithumia ou oida  ei 
 N_ASF   D  V_AAI1S C D P  N_GSM RA_ASF C C  N_ASF   D  V_YAI1S C 

 mE ho   nomos elegen ouk epithumEseis 
 mE ho   nomos legO  ou epithumeO  
 D RA_NSM N_NSM V_IAI3S D  V_FAI2S   

rom:7:8 aphormEn de labousa hE   hamartia dia tEs  entolEs kateirgasato 
    aphormE de lambanO ho   hamartia dia ho   entolE katergazomai 
    N_ASF  C V_AAPNSF RA_NSF N_NSF  P  RA_GSF N_GSF  V_AMI3S   

 en  emoi pasan epithumian chOris gar nomou hamartia nekra 
 heis egO  pas  epithumia chOris gar nomos hamartia nekros 
 P  RP_DS A_ASF N_ASF   P   C  N_GSM N_NSF  A_NSF 

rom:7:9 egO  de ezOn  chOris nomou pote elthousEs de tEs  entolEs hE   
    egO  de zaO   chOris nomos pote erchomai de ho   entolE ho   
    RP_NS C V_IAI1S P   N_GSM D  V_AAPGSF C RA_GSF N_GSF  RA_NSF 

 hamartia anezEsen 
 hamartia anazaO  
 N_NSF  V_AAI3S 

rom:7:10 egO  de apethanon kai heurethE moi  hE   entolE hE   eis zOEn 
     egO  de apothnEskO kai heuriskO egO  ho   entolE ho   heis zOE  
     RP_NS C V_AAI1S  C  V_API3S RP_DS RA_NSF N_NSF RA_NSF P  N_ASF 

 hautE eis thanaton 
 autos heis thanatos 
 RD_NSF P  N_ASM  

rom:7:11 hE   gar hamartia aphormEn labousa dia tEs  entolEs exEpatEsen 
     ho   gar hamartia aphormE lambanO dia ho   entolE exapataO  
     RA_NSF C  N_NSF  N_ASF  V_AAPNSF P  RA_GSF N_GSF  V_AAI3S  

 me  kai di autEs apekteinen 
 egO  kai dia autos apokteinO 
 RP_AS C  P  RP_GSF V_AAI3S  

rom:7:12 hOste ho   men nomos hagios kai hE   entolE hagia kai dikaia kai 
     hOste ho   men nomos hagios kai ho   entolE hagios kai dikaios kai 
     C   RA_NSM C  N_NSM A_NSM C  RA_NSF N_NSF A_NSF C  A_NSF  C  

 agathE 
 agathos 
 A_NSF  

rom:7:13 to   oun agathon emoi egeneto thanatos mE genoito alla hE   
     ho   oun agathos egO  ginomai thanatos mE ginomai alla ho   
     RA_NSN C  A_NSN  RP_DS V_AMI3S N_NSM  D V_AMO3S C  RA_NSF 

 hamartia hina phanE  hamartia dia tou  agathou moi  katergazomenE 
 hamartia hina phainO hamartia dia ho   agathos egO  katergazomai 
 N_NSF  C  V_APS3S N_NSF  P  RA_GSN A_GSN  RP_DS V_PMPNSF   

 thanaton hina genEtai kath huperbolEn hamartOlos hE   hamartia dia tEs  
 thanatos hina ginomai kata huperbolE hamartOlos ho   hamartia dia ho   
 N_ASM  C  V_AMS3S P  N_ASF   A_NSF   RA_NSF N_NSF  P  RA_GSF 

 entolEs 
 entolE 
 N_GSF  

rom:7:14 oidamen gar hoti ho   nomos pneumatikos estin  egO  de sarkinos 
     oida  gar hoti ho   nomos pneumatikos eimi  egO  de sarkinos 
     V_XAI1P C  C  RA_NSM N_NSM A_NSM    V_PAI3S RP_NS C A_NSM  

 eimi  pepramenos hupo tEn  hamartian 
 eimi  pipraskO  hupo ho   hamartia 
 V_PAI1S V_XPPNSM  P  RA_ASF N_ASF   

rom:7:15 ho   gar katergazomai ou ginOskO ou gar ho   thelO  touto 
     hos  gar katergazomai ou ginOskO ou gar hos  thelO  houtos 
     RR_ASN C  V_PMI1S   D V_PAI1S D C  RR_ASN V_PAI1S RD_ASN 

 prassO all ho   misO  touto poiO  
 prassO alla hos  miseO  houtos poieO  
 V_PAI1S C  RR_ASN V_PAI1S RD_ASN V_PAI1S 

rom:7:16 ei de ho   ou thelO  touto poiO  sumphEmi tO   nomO hoti 
     ei de hos  ou thelO  houtos poieO  sumphEmi ho   nomos hoti 
     C C RR_ASN D V_PAI1S RD_ASN V_PAI1S V_PAI1S RA_DSM N_DSM C  

 kalos 
 kalos 
 A_NSM 

rom:7:17 nuni de ouketi egO  katergazomai auto  alla hE   oikousa en  
     nuni de ouketi egO  katergazomai autos alla ho   oikeO  heis 
     D  C D   RP_NS V_PMI1S   RP_ASN C  RA_NSF V_PAPNSF P  

 emoi hamartia 
 egO  hamartia 
 RP_DS N_NSF  

rom:7:18 oida  gar hoti ouk oikei  en  emoi tout  estin  en  tE   
     oida  gar hoti ou oikeO  heis egO  houtos eimi  heis ho   
     V_XAI1S C  C  D  V_PAI3S P  RP_DS RD_NSN V_PAI3S P  RA_DSF 

 sarki mou  agathon to   gar thelein parakeitai moi  to   de 
 sarx egO  agathos ho   gar thelO  parakeimai egO  ho   de 
 N_DSF RP_GS A_NSN  RA_NSN C  V_PAN  V_PMI3S  RP_DS RA_NSN C 

 katergazesthai to   kalon ou 
 katergazomai  ho   kalos ou 
 V_PMN     RA_ASN A_ASN D 

rom:7:19 ou gar ho   thelO  poiO  agathon alla ho   ou thelO  kakon 
     ou gar hos  thelO  poieO  agathos alla hos  ou thelO  kakos 
     D C  RR_ASN V_PAI1S V_PAI1S A_ASN  C  RR_ASN D V_PAI1S A_ASN 

 touto prassO 
 houtos prassO 
 RD_ASN V_PAI1S 

rom:7:20 ei de ho   ou thelO  [egO] touto poiO  ouketi egO  katergazomai 
     ei de hos  ou thelO  egO  houtos poieO  ouketi egO  katergazomai 
     C C RR_ASN D V_PAI1S RP_NS RD_ASN V_PAI1S D   RP_NS V_PMI1S   

 auto  alla hE   oikousa en  emoi hamartia 
 autos alla ho   oikeO  heis egO  hamartia 
 RP_ASN C  RA_NSF V_PAPNSF P  RP_DS N_NSF  

rom:7:21 heuriskO ara ton  nomon tO   thelonti emoi poiein to   kalon 
     heuriskO ara ho   nomos ho   thelO  egO  poieO ho   kalos 
     V_PAI1S C  RA_ASM N_ASM RA_DSM V_PAPDSM RP_DS V_PAN RA_ASN A_ASN 

 hoti emoi to   kakon parakeitai 
 hoti egO  ho   kakos parakeimai 
 D  RP_DS RA_NSN A_NSN V_PMI3S  

rom:7:22 sunEdomai gar tO   nomO tou  theou kata ton  esO anthrOpon 
     sunEdomai gar ho   nomos ho   theos kata ho   esO anthrOpos 
     V_PMI1S  C  RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM P  RA_ASM D  N_ASM   

rom:7:23 blepO  de heteron nomon en  tois  melesin mou  antistrateuomenon 
     blepO  de heteros nomos heis ho   melos  egO  antistrateuomai  
     V_PAI1S C A_ASM  N_ASM P  RA_DPN N_DPN  RP_GS V_PMPASM     

 tO   nomO tou  noos mou  kai aichmalOtizonta me  en  tO   nomO 
 ho   nomos ho   nous egO  kai aichmalOtizO  egO  heis ho   nomos 
 RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM RP_GS C  V_PAPASM    RP_AS P  RA_DSM N_DSM 

 tEs  hamartias tO   onti   en  tois  melesin mou  
 ho   hamartia ho   eimi   heis ho   melos  egO  
 RA_GSF N_GSF   RA_DSM V_PAPDSM P  RA_DPN N_DPN  RP_GS 

rom:7:24 talaipOros egO  anthrOpos tis  me  rhusetai ek tou  sOmatos 
     talaipOros egO  anthrOpos tis  egO  rhuomai ek ho   sOma  
     A_NSM   RP_NS N_NSM   RI_NSM RP_AS V_FMI3S P RA_GSN N_GSN  

 tou  thanatou toutou 
 ho   thanatos houtos 
 RA_GSM N_GSM  RD_GSM 

rom:7:25 charis de tO   theO dia iEsou christou tou  kuriou hEmOn ara oun 
     charis de ho   theos dia *PN* *PN*   ho   kurios egO  ara oun 
     N_NSF C RA_DSM N_DSM P  N_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RP_GP C  C  

 autos egO  tO   men noi  douleuO nomO theou tE   de sarki nomO 
 autos egO  ho   men nous douleuO nomos theos ho   de sarx nomos 
 RP_NSM RP_NS RA_DSM C  N_DSM V_PAI1S N_DSM N_GSM RA_DSF C N_DSF N_DSM 

 hamartias 
 hamartia 
 N_GSF   


Help and Acknowledgements