Help and Acknowledgements


rom:6:1 ti   oun eroumen epimenOmen tE   hamartia hina hE   charis 
    tis  oun legO  epimenO  ho   hamartia hina ho   charis 
    RI_ASN C  V_FAI1P V_PAS1P  RA_DSF N_DSF  C  RA_NSF N_NSF 

 pleonasE 
 pleonazO 
 V_AAS3S 

rom:6:2 mE genoito hoitines apethanomen tE   hamartia pOs eti zEsomen en  
    mE ginomai hostis  apothnEskO ho   hamartia pOs eti zaO   heis 
    D V_AMO3S RR_NPM  V_AAI1P   RA_DSF N_DSF  D  D  V_FAI1P P  

 autE  
 autos 
 RP_DSF 

rom:6:3 E agnoeite hoti hosoi ebaptisthEmen eis christon iEsoun eis ton  
    E agnoeO  hoti hosos baptizO    heis *PN*   *PN*  heis ho   
    C V_PAI2P C  RR_NPM V_API1P    P  N_ASM  N_ASM P  RA_ASM 

 thanaton autou ebaptisthEmen 
 thanatos autos baptizO    
 N_ASM  RP_GSM V_API1P    

rom:6:4 sunetaphEmen oun autO  dia tou  baptismatos eis ton  thanaton 
    sunthaptomai oun autos dia ho   baptisma  heis ho   thanatos 
    V_API1P   C  RP_DSM P  RA_GSN N_GSN    P  RA_ASM N_ASM  

 hina hOsper EgerthE christos ek nekrOn dia tEs  doxEs tou  patros houtOs 
 hina hOsper egeirO *PN*   ek nekros dia ho   doxa ho   patEr houtO 
 C  C   V_API3S N_NSM  P A_GPM P  RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM D   

 kai hEmeis en  kainotEti zOEs peripatEsOmen 
 kai egO  heis kainotEs zOE  peripateO   
 D  RP_NP P  N_DSF   N_GSF V_AAS1P    

rom:6:5 ei gar sumphutoi gegonamen tO   homoiOmati tou  thanatou autou 
    ei gar sumphutos ginomai  ho   homoiOma  ho   thanatos autos 
    C C  A_NPM   V_XAI1P  RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM  RP_GSM 

 alla kai tEs  anastaseOs esometha 
 alla kai ho   anastasis eimi   
 C  D  RA_GSF N_GSF   V_FMI1P 

rom:6:6 touto ginOskontes hoti ho   palaios hEmOn anthrOpos sunestaurOthE 
    houtos ginOskO   hoti ho   palaios egO  anthrOpos sustauroomai 
    RD_ASN V_PAPNPM  D  RA_NSM A_NSM  RP_GP N_NSM   V_API3S    

 hina katargEthE to   sOma tEs  hamartias tou  mEketi douleuein hEmas 
 hina katargeO  ho   sOma ho   hamartia ho   mEketi douleuO  egO  
 C  V_APS3S  RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF   RA_GSN D   V_PAN   RP_AP 

 tE   hamartia 
 ho   hamartia 
 RA_DSF N_DSF  

rom:6:7 ho   gar apothanOn dedikaiOtai apo tEs  hamartias 
    ho   gar apothnEskO dikaioO   apo ho   hamartia 
    RA_NSM C  V_AAPNSM  V_XPI3S   P  RA_GSF N_GSF   

rom:6:8 ei de apethanomen sun christO pisteuomen hoti kai suzEsomen autO  
    ei de apothnEskO sun *PN*  pisteuO  hoti kai suzaO   autos 
    C C V_AAI1P   P  N_DSM  V_PAI1P  C  D  V_FAI1P  RP_DSM 

rom:6:9 eidotes hoti christos egertheis ek nekrOn ouketi apothnEskei thanatos 
    oida   hoti *PN*   egeirO  ek nekros ouketi apothnEskO thanatos 
    V_XAPNPM C  N_NSM  V_APPNSM P A_GPM D   V_PAI3S   N_NSM  

 autou ouketi kurieuei 
 autos ouketi kurieuO 
 RP_GSM D   V_PAI3S 

rom:6:10 ho   gar apethanen tE   hamartia apethanen ephapax ho   de 
     hos  gar apothnEskO ho   hamartia apothnEskO ephapax hos  de 
     RR_ASN C  V_AAI3S  RA_DSF N_DSF  V_AAI3S  D    RR_ASN C 

 zE   zE   tO   theO 
 zaO   zaO   ho   theos 
 V_PAI3S V_PAI3S RA_DSM N_DSM 

rom:6:11 houtOs kai humeis logizesthe heautous [einai] nekrous men tE   
     houtO kai su   logizomai heautou eimi  nekros men ho   
     D   D  RP_NP V_PMD2P  RP_APM  V_PAN  A_APM  C  RA_DSF 

 hamartia zOntas  de tO   theO en  christO iEsou 
 hamartia zaO   de ho   theos heis *PN*  *PN* 
 N_DSF  V_PAPAPM C RA_DSM N_DSM P  N_DSM  N_DSM 

rom:6:12 mE oun basileuetO hE   hamartia en  tO   thnEtO humOn sOmati 
     mE oun basileuO  ho   hamartia heis ho   thnEtos su  sOma  
     D C  V_PAD3S  RA_NSF N_NSF  P  RA_DSN A_DSN  RP_GP N_DSN 

 eis to   hupakouein tais  epithumiais autou 
 heis ho   hupakouO  ho   epithumia  autos 
 P  RA_ASN V_PAN   RA_DPF N_DPF    RP_GSN 

rom:6:13 mEde paristanete ta   melE humOn hopla adikias tE   hamartia 
     mEde paristEmi  ho   melos su  hoplon adikia ho   hamartia 
     C  V_PAD2P   RA_APN N_APN RP_GP N_APN N_GSF  RA_DSF N_DSF  

 alla parastEsate heautous tO   theO hOsei ek nekrOn zOntas  kai ta   
 alla paristEmi  heautou ho   theos hOsei ek nekros zaO   kai ho   
 C  V_AAD2P   RP_APM  RA_DSM N_DSM C   P A_GPM V_PAPAPM C  RA_APN 

 melE humOn hopla dikaiosunEs tO   theO 
 melos su  hoplon dikaiosunE ho   theos 
 N_APN RP_GP N_APN N_GSF    RA_DSM N_DSM 

rom:6:14 hamartia gar humOn ou kurieusei ou gar este  hupo nomon alla hupo 
     hamartia gar su  ou kurieuO  ou gar eimi  hupo nomos alla hupo 
     N_NSF  C  RP_GP D V_FAI3S  D C  V_PAI2P P  N_ASM C  P  

 charin 
 charis 
 N_ASF 

rom:6:15 ti   oun hamartEsOmen hoti ouk esmen  hupo nomon alla hupo charin 
     tis  oun hamartanO  hoti ou eimi  hupo nomos alla hupo charis 
     RI_ASN C  V_AAS1P   C  D  V_PAI1P P  N_ASM C  P  N_ASF 

 mE genoito 
 mE ginomai 
 D V_AMO3S 

rom:6:16 ouk oidate hoti hO   paristanete heautous doulous eis hupakoEn 
     ou oida  hoti hos  paristEmi  heautou doulos heis hupakoE 
     D  V_XAI2P C  RR_DSM V_PAI2P   RP_APM  N_APM  P  N_ASF  

 douloi este  hO   hupakouete Etoi hamartias eis thanaton E hupakoEs eis 
 doulos eimi  hos  hupakouO  Etoi hamartia heis thanatos E hupakoE heis 
 N_NPM V_PAI2P RR_DSM V_PAI2P  C  N_GSF   P  N_ASM  C N_GSF  P  

 dikaiosunEn 
 dikaiosunE 
 N_ASF    

rom:6:17 charis de tO   theO hoti Ete   douloi tEs  hamartias 
     charis de ho   theos hoti eimi  doulos ho   hamartia 
     N_NSF C RA_DSM N_DSM C  V_IAI2P N_NPM RA_GSF N_GSF   

 hupEkousate de ek kardias eis hon  paredothEte tupon didachEs 
 hupakouO  de ek kardia heis eimi  paradidOmi tupos didachE 
 V_AAI2P   C P N_GSF  P  RR_ASM V_API2P   N_ASM N_GSF  

rom:6:18 eleutherOthentes de apo tEs  hamartias edoulOthEte tE   dikaiosunE 
     eleutheroO    de apo ho   hamartia douloO   ho   dikaiosunE 
     V_APPNPM     C P  RA_GSF N_GSF   V_API2P   RA_DSF N_DSF   

rom:6:19 anthrOpinon legO  dia tEn  astheneian tEs  sarkos humOn hOsper 
     anthrOpinos legO  dia ho   astheneia ho   sarx  su  hOsper 
     A_ASN    V_PAI1S P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF RP_GP C   

 gar parestEsate ta   melE humOn doula tE   akatharsia kai tE   anomia 
 gar paristEmi  ho   melos su  doulos ho   akatharsia kai ho   anomia 
 C  V_AAI2P   RA_APN N_APN RP_GP A_APN RA_DSF N_DSF   C  RA_DSF N_DSF 

 eis tEn  anomian houtOs nun parastEsate ta   melE humOn doula tE   
 heis ho   anomia houtO nun paristEmi  ho   melos su  doulos ho   
 P  RA_ASF N_ASF  D   D  V_AAD2P   RA_APN N_APN RP_GP A_APN RA_DSF 

 dikaiosunE eis hagiasmon 
 dikaiosunE heis hagiasmos 
 N_DSF   P  N_ASM   

rom:6:20 hote gar douloi Ete   tEs  hamartias eleutheroi Ete   tE   
     hote gar doulos eimi  ho   hamartia eleutheros eimi  ho   
     C  C  N_NPM V_IAI2P RA_GSF N_GSF   A_NPM   V_IAI2P RA_DSF 

 dikaiosunE 
 dikaiosunE 
 N_DSF   

rom:6:21 tina  oun karpon eichete tote eph hois  nun epaischunesthe to   
     tis  oun karpos echO  tote epi hos  nun epaischunomai ho   
     RI_ASM C  N_ASM V_IAI2P D  P  RR_DPN D  V_PMI2P    RA_NSN 

 gar telos ekeinOn thanatos 
 gar telos ekeinos thanatos 
 C  N_NSN RD_GPM N_NSM  

rom:6:22 nuni de eleutherOthentes apo tEs  hamartias doulOthentes de tO   
     nuni de eleutheroO    apo ho   hamartia douloO    de ho   
     D  C V_APPNPM     P  RA_GSF N_GSF   V_APPNPM   C RA_DSM 

 theO echete ton  karpon humOn eis hagiasmon to   de telos zOEn 
 theos echO  ho   karpos su  heis hagiasmos ho   de telos zOE  
 N_DSM V_PAI2P RA_ASM N_ASM RP_GP P  N_ASM   RA_ASN C N_ASN N_ASF 

 aiOnion 
 aiOnios 
 A_ASF  

rom:6:23 ta   gar opsOnia tEs  hamartias thanatos to   de charisma 
     ho   gar opsOnion ho   hamartia thanatos ho   de charisma 
     RA_NPN C  N_NPN  RA_GSF N_GSF   N_NSM  RA_NSN C N_NSN  

 tou  theou zOE  aiOnios en  christO iEsou tO   kuriO hEmOn 
 ho   theos zOE  aiOnios heis *PN*  *PN* ho   kurios egO  
 RA_GSM N_GSM N_NSF A_NSF  P  N_DSM  N_DSM RA_DSM N_DSM RP_GP 


Help and Acknowledgements