Help and Acknowledgements


rom:5:1 dikaiOthentes oun ek pisteOs eirEnEn echomen pros ton  theon
dia 
    dikaioO    oun ek pistis eirEnE echO  pros ho   theos dia 
    V_APPNPM   C  P N_GSF  N_ASF  V_PAI1P P  RA_ASM N_ASM P  

 tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

rom:5:2 di hou  kai tEn  prosagOgEn eschEkamen [tE  pistei] eis tEn 

    dia hou  kai ho   prosagOgE echO    ho   pistis heis ho 

    P  RR_GSM D  RA_ASF N_ASF   V_XAI1P  RA_DSF N_DSF  P  
RA_ASF 

 charin tautEn en  hE   hestEkamen kai kauchOmetha ep elpidi tEs  
doxEs 
 charis houtos heis hos  histEmi  kai kauchaomai epi elpis ho  
doxa 
 N_ASF RD_ASF P  RR_DSF V_XAI1P  C  V_PMI1P   P  N_DSF RA_GSF
N_GSF 

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

rom:5:3 ou monon de alla kai kauchOmetha en  tais  thlipsesin eidotes 
hoti 
    ou monos de alla kai kauchaomai heis ho   thlipsis  oida  
hoti 
    D A_ASN C C  D  V_PMI1P   P  RA_DPF N_DPF   V_XAPNPM C 


 hE   thlipsis hupomonEn katergazetai 
 ho   thlipsis hupomonE katergazomai 
 RA_NSF N_NSF  N_ASF   V_PMI3S   

rom:5:4 hE   de hupomonE dokimEn hE   de dokimE elpida 
    ho   de hupomonE dokimE ho   de dokimE elpis 
    RA_NSF C N_NSF  N_ASF  RA_NSF C N_NSF N_ASF 

rom:5:5 hE   de elpis ou kataischunei hoti hE   agapE tou  theou 
    ho   de elpis ou kataischunO hoti ho   agapE ho   theos 
    RA_NSF C N_NSF D V_PAI3S   C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM 

 ekkechutai en  tais  kardiais hEmOn dia pneumatos hagiou tou  
dothentos  

 ekcheO   heis ho   kardia  egO  dia pneuma  hagios ho   didOmi 

 V_XPI3S  P  RA_DPF N_DPF  RP_GP P  N_GSN   A_GSN RA_GSN V_APPGSN


 hEmin 
 egO  
 RP_DP 

rom:5:6 eti gar christos ontOn  hEmOn asthenOn eti kata kairon huper
asebOn 
    eti gar *PN*   eimi   egO  asthenEs eti kata kairos huper
asebEs 
    D  C  N_NSM  V_PAPGPM RP_GP A_GPM  D  P  N_ASM P   A_GPM


 apethanen 
 apothnEskO 
 V_AAI3S  

rom:5:7 molis gar huper dikaiou tis  apothaneitai huper gar tou  agathou 
    molis gar huper dikaioO tis  apothnEskO  huper gar ho   agathos 
    D   C  P   A_GSM  RI_NSM V_FMI3S   P   C  RA_GSM A_GSM  

 tacha tis  kai tolma  apothanein 
 tacha tis  kai tolmaO apothnEskO 
 D   RI_NSM D  V_PAI3S V_AAN   

rom:5:8 sunistEsin de tEn  heautou agapEn eis hEmas ho   theos hoti eti 
    sunistEmi de ho   heautou agapE heis egO  ho   theos hoti eti 
    V_PAI3S  C RA_ASF RP_GSM N_ASF P  RP_AP RA_NSM N_NSM C  D  

 hamartOlOn ontOn  hEmOn christos huper hEmOn apethanen 
 hamartOlos eimi   egO  *PN*   huper egO  apothnEskO 
 A_GPM   V_PAPGPM RP_GP N_NSM  P   RP_GP V_AAI3S  

rom:5:9 pollO oun mallon dikaiOthentes nun en  tO   haimati autou 
    polus oun mallon dikaioO    nun heis ho   haima  autos 
    A_DSN C  D   V_APPNPM   D  P  RA_DSN N_DSN  RP_GSM 

 sOthEsometha di autou apo tEs  orgEs 
 sOzO     dia autos apo ho   orgE 
 V_FPI1P   P  RP_GSM P  RA_GSF N_GSF 

rom:5:10 ei gar echthroi ontes  katEllagEmen tO   theO dia tou  
thanatou 
     ei gar echthros eimi   katallassO  ho   theos dia ho  
thanatos 
     C C  A_NPM  V_PAPNPM V_API1P   RA_DSM N_DSM P  RA_GSM N_GSM
  

 tou  huiou autou pollO mallon katallagentes sOthEsometha en  tE  
zOE  
 ho   huios autos polus mallon katallassO  sOzO     heis ho  
zOE  
 RA_GSM N_GSM RP_GSM A_DSN D   V_APPNPM   V_FPI1P   P  RA_DSF
N_DSF 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

rom:5:11 ou monon de alla kai kauchOmenoi en  tO   theO dia tou  
kuriou 
     ou monos de alla kai kauchaomai heis ho   theos dia ho  
kurios 
     D A_ASN C C  D  V_PMPNPM  P  RA_DSM N_DSM P  RA_GSM N_GSM


 hEmOn iEsou christou di hou  nun tEn  katallagEn elabomen 
 egO  *PN* *PN*   dia hou  nun ho   katallagE lambanO 
 RP_GP N_GSM N_GSM  P  RR_GSM D  RA_ASF N_ASF   V_AAI1P 

rom:5:12 dia touto hOsper di henos anthrOpou hE   hamartia eis ton  
     dia houtos hOsper dia heis anthrOpos ho   hamartia heis ho   
     P  RD_ASN C   P  A_GSM N_GSM   RA_NSF N_NSF  P  RA_ASM 

 kosmon eisElthen  kai dia tEs  hamartias ho   thanatos kai houtOs eis

 kosmos eiserchomai kai dia ho   hamartia ho   thanatos kai houtO 
heis 
 N_ASM V_AAI3S   C  P  RA_GSF N_GSF   RA_NSM N_NSM  D  D   P 


 pantas anthrOpous ho   thanatos diElthen  eph hO   pantes hEmarton 
 pas  anthrOpos ho   thanatos dierchomai epi hos  pas  hamartanO 
 A_APM N_APM   RA_NSM N_NSM  V_AAI3S  P  RR_DSN A_NPM V_AAI3P  

rom:5:13 achri gar nomou hamartia En   en  kosmO hamartia de ouk 
     achri gar nomos hamartia eimi  heis kosmos hamartia de ou 
     P   C  N_GSM N_NSF  V_IAI3S P  N_DSM N_NSF  C D  

 ellogeitai mE ontos  nomou 
 ellogeO  mE eimi   nomos 
 V_PPI3S  D V_PAPGSM N_GSM 

rom:5:14 alla ebasileusen ho   thanatos apo adam mechri mOuseOs kai epi 
     alla basileuO  ho   thanatos apo *PN* mechri *PN*  kai epi 
     C  V_AAI3S   RA_NSM N_NSM  P  N_GSM P   N_GSM  D  P  

 tous  mE hamartEsantas epi tO   homoiOmati tEs  parabaseOs adam hos 

 ho   mE hamartanO   epi ho   homoiOma  ho   parabasis *PN* hos 

 RA_APM D V_AAPAPM   P  RA_DSN N_DSN   RA_GSF N_GSF   N_GSM
RR_NSM 

 estin  tupos tou  mellontos 
 eimi  tupos ho   mellO   
 V_PAI3S N_NSM RA_GSM V_PAPGSM 

rom:5:15 all ouch hOs to   paraptOma houtOs kai to   charisma ei gar 
     alla ou  hOs ho   paraptOma houtO kai ho   charisma ei gar 
     C  D  C  RA_NSN N_NSN   D   D  RA_NSN N_NSN  C C  

 tO   tou  henos paraptOmati hoi  polloi apethanon pollO mallon hE 

 ho   ho   heis paraptOma  ho   polus apothnEskO polus mallon ho 

 RA_DSN RA_GSM A_GSM N_DSN    RA_NPM A_NPM V_AAI3P  A_DSN D RA_NSF  
  

 charis tou  theou kai hE   dOrea en  chariti tE   tou  henos 
 charis ho   theos kai ho   dOrea heis charis ho   ho   heis 
 N_NSF RA_GSM N_GSM C  RA_NSF N_NSF P  N_DSF  RA_DSF RA_GSM A_GSM 

 anthrOpou iEsou christou eis tous  pollous eperisseusen 
 anthrOpos *PN* *PN*   heis ho   polus  perisseuO  
 N_GSM   N_GSM N_GSM  P  RA_APM A_APM  V_AAI3S   

rom:5:16 kai ouch hOs di henos hamartEsantos to   dOrEma to   men gar 
     kai ou  hOs dia heis hamartanO   ho   dOrEma ho   men gar 
     C  D  C  P  A_GSM V_AAPGSM   RA_NSN N_NSN RA_NSN C  C  

 krima ex henos eis katakrima to   de charisma ek pollOn paraptOmatOn
eis 
 krima hex heis heis katakrima ho   de charisma ek polus paraptOma  
heis 
 N_NSN P  A_GSN P  N_ASN   RA_NSN C N_NSN  P A_GPN N_GPN    P
  

 dikaiOma 
 dikaiOma 
 N_ASN  

rom:5:17 ei gar tO   tou  henos paraptOmati ho   thanatos ebasileusen
dia 
     ei gar ho   ho   heis paraptOma  ho   thanatos basileuO  
dia 
     C C  RA_DSN RA_GSM A_GSM N_DSN    RA_NSM N_NSM  V_AAI3S  
P  

 tou  henos pollO mallon hoi  tEn  perisseian tEs  charitos kai tEs
  
 ho   heis polus mallon ho   ho   perisseia ho   charis  kai ho 
  
 RA_GSM A_GSM A_DSN D   RA_NPM RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF  C 
RA_GSF 

 dOreas tEs  dikaiosunEs lambanontes en  zOE  basileusousin dia tou  
 dOrea ho   dikaiosunE lambanO   heis zOE  basileuO   dia ho   
 N_GSF RA_GSF N_GSF    V_PAPNPM  P  N_DSF V_FAI3P    P  RA_GSM 

 henos iEsou christou 
 heis *PN* *PN*   
 A_GSM N_GSM N_GSM  

rom:5:18 ara oun hOs di henos paraptOmatos eis pantas anthrOpous eis 
     ara oun hOs dia heis paraptOma  heis pas  anthrOpos heis 
     C  C  C  P  A_GSN N_GSN    P  A_APM N_APM   P  

 katakrima houtOs kai di henos dikaiOmatos eis pantas anthrOpous eis 
 katakrima houtO kai dia heis dikaiOma  heis pas  anthrOpos heis 
 N_ASN   D   D  P  A_GSN N_GSN    P  A_APM N_APM   P  

 dikaiOsin zOEs 
 dikaiOsis zOE  
 N_ASF   N_GSF 

rom:5:19 hOsper gar dia tEs  parakoEs tou  henos anthrOpou hamartOloi 
     hOsper gar dia ho   parakoE ho   heis anthrOpos hamartOlos 
     C   C  P  RA_GSF N_GSF  RA_GSM A_GSM N_GSM   A_NPM   

 katestathEsan hoi  polloi houtOs kai dia tEs  hupakoEs tou  henos 
 kathistEmi  ho   polus houtO kai dia ho   hupakoE ho   heis 
 V_API3P    RA_NPM A_NPM D   D  P  RA_GSF N_GSF  RA_GSM A_GSM 

 dikaioi katastathEsontai hoi  polloi 
 dikaios kathistEmi    ho   polus 
 A_NPM  V_FPI3P     RA_NPM A_NPM 

rom:5:20 nomos de pareisElthen  hina pleonasE to   paraptOma hou de 
     nomos de pareiserchomai hina pleonazO ho   paraptOma hou de 
     N_NSM C V_AAI3S    C  V_AAS3S RA_NSN N_NSN   C  C 

 epleonasen hE   hamartia hupereperisseusen hE   charis 
 pleonazO  ho   hamartia huperperisseuO  ho   charis 
 V_AAI3S  RA_NSF N_NSF  V_AAI3S      RA_NSF N_NSF 

rom:5:21 hina hOsper ebasileusen hE   hamartia en  tO   thanatO houtOs 
     hina hOsper basileuO  ho   hamartia heis ho   thanatos houtO 
     C  C   V_AAI3S   RA_NSF N_NSF  P  RA_DSM N_DSM  D   

 kai hE   charis basileusE dia dikaiosunEs eis zOEn aiOnion dia iEsou 
 kai ho   charis basileuO dia dikaiosunE heis zOE  aiOnios dia *PN* 
 D  RA_NSF N_NSF V_AAS3S  P  N_GSF    P  N_ASF A_ASF  P  N_GSM 

 christou tou  kuriou hEmOn 
 *PN*   ho   kurios egO  
 N_GSM  RA_GSM N_GSM RP_GP 


Help and Acknowledgements