Help and Acknowledgements


rom:4:1 ti   oun eroumen heurEkenai abraam ton  propatora hEmOn kata sarka 
    tis  oun legO  heuriskO  *PN*  ho   propatOr egO  kata sarx 
    RI_ASN C  V_FAI1P V_XAN   N_ASM RA_ASM N_ASM   RP_GP P  N_ASF 

rom:4:2 ei gar abraam ex ergOn edikaiOthE echei  kauchEma all ou pros theon 
    ei gar *PN*  hex ergon dikaioO  echO  kauchEma alla ou pros theos 
    C C  N_NSM P  N_GPN V_API3S  V_PAI3S N_ASN  C  D P  N_ASM 

rom:4:3 ti   gar hE   graphE legei  episteusen de abraam tO   theO kai 
    tis  gar ho   graphE legO  pisteuO  de *PN*  ho   theos kai 
    RI_ASN C  RA_NSF N_NSF V_PAI3S V_AAI3S  C N_NSM RA_DSM N_DSM C  

 elogisthE autO  eis dikaiosunEn 
 logizomai autos heis dikaiosunE 
 V_API3S  RP_DSM P  N_ASF    

rom:4:4 tO   de ergazomenO ho   misthos ou logizetai kata charin alla kata 
    ho   de ergazomai ho   misthos ou logizomai kata charis alla kata 
    RA_DSM C V_PMPDSM  RA_NSM N_NSM  D V_PPI3S  P  N_ASF C  P  

 opheilEma 
 opheilEma 
 N_ASN   

rom:4:5 tO   de mE ergazomenO pisteuonti de epi ton  dikaiounta ton  
    ho   de mE ergazomai pisteuO  de epi ho   dikaioO  ho   
    RA_DSM C D V_PMPDSM  V_PAPDSM  C P  RA_ASM V_PAPASM  RA_ASM 

 asebE logizetai hE   pistis autou eis dikaiosunEn 
 asebEs logizomai ho   pistis autos heis dikaiosunE 
 A_ASM V_PPI3S  RA_NSF N_NSF RP_GSM P  N_ASF    

rom:4:6 kathaper kai dauid legei  ton  makarismon tou  anthrOpou hO   
    kathaper kai *PN* legO  ho   makarismos ho   anthrOpos hos  
    C    D  N_NSM V_PAI3S RA_ASM N_ASM   RA_GSM N_GSM   RR_DSM 

 ho   theos logizetai dikaiosunEn chOris ergOn 
 ho   theos logizomai dikaiosunE chOris ergon 
 RA_NSM N_NSM V_PMI3S  N_ASF    P   N_GPN 

rom:4:7 makarioi hOn  aphethEsan hai  anomiai kai hOn  epekaluphthEsan 
    makarios hos  aphiEmi  ho   anomia kai hos  epikaluptO   
    A_NPM  RR_GPM V_API3P  RA_NPF N_NPF  C  RR_GPM V_API3P     

 hai  hamartiai 
 ho   hamartia 
 RA_NPF N_NPF   

rom:4:8 makarios anEr hou  ou mE logisEtai kurios hamartian 
    makarios anEr hou  ou mE logizomai kurios hamartia 
    A_NSM  N_NSM RR_GSM D D V_AMS3S  N_NSM N_ASF   

rom:4:9 ho   makarismos oun houtos epi tEn  peritomEn E kai epi tEn  
    ho   makarismos oun houtos epi ho   peritomE E kai epi ho   
    RA_NSM N_NSM   C  RD_NSM P  RA_ASF N_ASF   C D  P  RA_ASF 

 akrobustian legomen gar elogisthE tO   abraam hE   pistis eis 
 akrobustia legO  gar logizomai ho   *PN*  ho   pistis heis 
 N_ASF    V_PAI1P C  V_API3S  RA_DSM N_DSM RA_NSF N_NSF P  

 dikaiosunEn 
 dikaiosunE 
 N_ASF    

rom:4:10 pOs oun elogisthE en  peritomE onti   E en  akrobustia ouk en  
     pOs oun logizomai heis peritomE eimi   E heis akrobustia ou heis 
     D  C  V_API3S  P  N_DSF  V_PAPDSM C P  N_DSF   D  P  

 peritomE all en  akrobustia 
 peritomE alla heis akrobustia 
 N_DSF  C  P  N_DSF   

rom:4:11 kai sEmeion elaben peritomEs sphragida tEs  dikaiosunEs tEs  
     kai sEmeion lambanO peritomE sphragis ho   dikaiosunE ho   
     C  N_ASN  V_AAI3S N_GSF   N_ASF   RA_GSF N_GSF    RA_GSF 

 pisteOs tEs  en  tE   akrobustia eis to   einai auton patera pantOn 
 pistis ho   heis ho   akrobustia heis ho   eimi autos patEr pas  
 N_GSF  RA_GSF P  RA_DSF N_DSF   P  RA_ASN V_PAN RP_ASM N_ASM A_GPM 

 tOn  pisteuontOn di akrobustias eis to   logisthEnai [kai] autois 
 ho   pisteuO   dia akrobustia heis ho   logizomai  kai  autos 
 RA_GPM V_PAPGPM  P  N_GSF    P  RA_ASN V_APN    D   RP_DPM 

 [tEn] dikaiosunEn 
 ho   dikaiosunE 
 RA_ASF N_ASF    

rom:4:12 kai patera peritomEs tois  ouk ek peritomEs monon alla kai tois  
     kai patEr peritomE ho   ou ek peritomE monos alla kai ho   
     C  N_ASM N_GSF   RA_DPM D  P N_GSF   A_ASN C  D  RA_DPM 

 stoichousin tois  ichnesin tEs  en  akrobustia pisteOs tou  patros 
 stoicheO  ho   ichnos  ho   heis akrobustia pistis ho   patEr 
 V_PAPDPM  RA_DPN N_DPN  RA_GSF P  N_DSF   N_GSF  RA_GSM N_GSM 

 hEmOn abraam 
 egO  *PN*  
 RP_GP N_GSM 

rom:4:13 ou gar dia nomou hE   epaggelia tO   abraam E tO   spermati 
     ou gar dia nomos ho   epaggelia ho   *PN*  E ho   sperma  
     D C  P  N_GSM RA_NSF N_NSF   RA_DSM N_DSM C RA_DSN N_DSN  

 autou to   klEronomon auton einai kosmou alla dia dikaiosunEs pisteOs 
 autos ho   klEronomos autos eimi kosmos alla dia dikaiosunE pistis 
 RP_GSM RA_NSN N_ASM   RP_ASM V_PAN N_GSM C  P  N_GSF    N_GSF  

rom:4:14 ei gar hoi  ek nomou klEronomoi kekenOtai hE   pistis kai 
     ei gar ho   ek nomos klEronomos kenoO   ho   pistis kai 
     C C  RA_NPM P N_GSM N_NPM   V_XPI3S  RA_NSF N_NSF C  

 katErgEtai hE   epaggelia 
 katargeO  ho   epaggelia 
 V_XPI3S  RA_NSF N_NSF   

rom:4:15 ho   gar nomos orgEn katergazetai hou de ouk estin  nomos oude 
     ho   gar nomos orgE katergazomai hou de ou eimi  nomos oude 
     RA_NSM C  N_NSM N_ASF V_PMI3S   C  C D  V_PAI3S N_NSM D  

 parabasis 
 parabasis 
 N_NSF   

rom:4:16 dia touto ek pisteOs hina kata charin eis to   einai bebaian 
     dia houtos ek pistis hina kata charis heis ho   eimi bebaios 
     P  RD_ASN P N_GSF  C  P  N_ASF P  RA_ASN V_PAN A_ASF  

 tEn  epaggelian panti tO   spermati ou tO   ek tou  nomou monon alla 
 ho   epaggelia pas  ho   sperma  ou ho   ek ho   nomos monos alla 
 RA_ASF N_ASF   A_DSN RA_DSN N_DSN  D RA_DSN P RA_GSM N_GSM A_ASN C  

 kai tO   ek pisteOs abraam hos  estin  patEr pantOn hEmOn 
 kai ho   ek pistis *PN*  hos  eimi  patEr pas  egO  
 D  RA_DSN P N_GSF  N_GSM RR_NSM V_PAI3S N_NSM A_GPM RP_GP 

rom:4:17 kathOs gegraptai hoti patera pollOn ethnOn tetheika se  katenanti 
     kathOs graphO  hoti patEr polus ethnos tithEmi su  katenanti 
     C   V_XPI3S  C  N_ASM A_GPN N_GPN V_XAI1S RP_AS P     

 hou  episteusen theou tou  zOopoiountos tous  nekrous kai kalountos 
 hou  pisteuO  theos ho   zOopoieO   ho   nekros kai kaleO   
 RR_GSM V_AAI3S  N_GSM RA_GSM V_PAPGSM   RA_APM A_APM  C  V_PAPGSM 

 ta   mE onta   hOs onta   
 ho   mE eimi   hOs eimi   
 RA_APN D V_PAPAPN C  V_PAPAPN 

rom:4:18 hos  par elpida ep elpidi episteusen eis to   genesthai auton 
     hos  para elpis epi elpis pisteuO  heis ho   ginomai  autos 
     RR_NSM P  N_ASF P  N_DSF V_AAI3S  P  RA_ASN V_AMN   RP_ASM 

 patera pollOn ethnOn kata to   eirEmenon houtOs estai  to   sperma sou  
 patEr polus ethnos kata ho   legO   houtO eimi  ho   sperma su  
 N_ASM A_GPN N_GPN P  RA_ASN V_XPPASN D   V_FMI3S RA_NSN N_NSN RP_GS 

rom:4:19 kai mE asthenEsas tE   pistei katenoEsen to   heautou sOma [EdE] 
     kai mE astheneO  ho   pistis katanoeO  ho   heautou sOma EdE  
     C  D V_AAPNSM  RA_DSF N_DSF V_AAI3S  RA_ASN RP_GSM N_ASN D   

 nenekrOmenon hekatontaetEs pou huparchOn kai tEn  nekrOsin tEs  mEtras 
 nekroO    hekatontaetEs pou huparchO kai ho   nekrOsis ho   mEtra 
 V_XPPASN   A_NSM     D  V_PAPNSM C  RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF 

 sarras 
 *PN*  
 N_GSF 

rom:4:20 eis de tEn  epaggelian tou  theou ou diekrithE tE   apistia 
     heis de ho   epaggelia ho   theos ou diakrinO ho   apistia 
     P  C RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM D V_API3S  RA_DSF N_DSF  

 all enedunamOthE tE   pistei dous   doxan tO   theO 
 alla endunamoO  ho   pistis didOmi  doxa ho   theos 
 C  V_API3S   RA_DSF N_DSF V_AAPNSM N_ASF RA_DSM N_DSM 

rom:4:21 kai plErophorEtheis hoti ho   epEggeltai  dunatos estin  kai 
     kai plErophoreO   hoti hos  epaggellomai dunatos eimi  kai 
     C  V_APPNSM    C  RR_ASN V_XMI3S   A_NSM  V_PAI3S D  

 poiEsai 
 poieO  
 V_AAN  

rom:4:22 dio [kai] elogisthE autO  eis dikaiosunEn 
     dio kai  logizomai autos heis dikaiosunE 
     C  D   V_API3S  RP_DSM P  N_ASF    

rom:4:23 ouk egraphE de di auton monon hoti elogisthE autO  
     ou graphO de dia autos monos hoti logizomai autos 
     D  V_API3S C P  RP_ASM A_ASM C  V_API3S  RP_DSM 

rom:4:24 alla kai di hEmas hois  mellei logizesthai tois  pisteuousin epi 
     alla kai dia egO  hos  mellO  logizomai  ho   pisteuO   epi 
     C  D  P  RP_AP RR_DPM V_PAI3S V_PPN    RA_DPM V_PAPDPM  P  

 ton  egeiranta iEsoun ton  kurion hEmOn ek nekrOn 
 ho   egeirO  *PN*  ho   kurios egO  ek nekros 
 RA_ASM V_AAPASM N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GP P A_GPM 

rom:4:25 hos  paredothE dia ta   paraptOmata hEmOn kai EgerthE dia tEn  
     hos  paradidOmi dia ho   paraptOma  egO  kai egeirO dia ho   
     RR_NSM V_API3S  P  RA_APN N_APN    RP_GP C  V_API3S P  RA_ASF 

 dikaiOsin hEmOn 
 dikaiOsis egO  
 N_ASF   RP_GP 


Help and Acknowledgements