Help and Acknowledgements


rom:3:1 ti   oun to   perisson tou  ioudaiou E tis  hE  
Opheleia 
    tis  oun ho   perissos ho   *PN*   E tis  ho   Opheleia 
    RI_NSN C  RA_NSN A_NSN  RA_GSM A_GSM  C RI_NSF RA_NSF N_NSF  

 tEs  peritomEs 
 ho   peritomE 
 RA_GSF N_GSF   

rom:3:2 polu kata panta tropon prOton men [gar] hoti episteuthEsan ta   
    polus kata pas  tropos prOtos men gar  hoti pisteuO    ho   
    A_NSN P  A_ASM N_ASM A_ASN X  C   C  V_API3P    RA_APN 

 logia tou  theou 
 logios ho   theos 
 N_APN RA_GSM N_GSM 

rom:3:3 ti   gar ei EpistEsan tines mE hE   apistia autOn tEn  
pistin 
    tis  gar ei apisteO  tis  mE ho   apistia autos ho  
pistis 
    RI_NSN C  C V_AAI3P  RI_NPM X RA_NSF N_NSF  RP_GPM RA_ASF N_ASF


 tou  theou katargEsei 
 ho   theos katargeO  
 RA_GSM N_GSM V_FAI3S  

rom:3:4 mE genoito ginesthO de ho   theos alEthEs pas  de anthrOpos
pseustEs 
    mE ginomai ginomai de ho   theos alEthEs pas  de anthrOpos
pseustEs 
    D V_AMO3S V_PMD3S C RA_NSM N_NSM A_NSM  A_NSM C N_NSM   N_NSM
  

 kathOs gegraptai hopOs an dikaiOthEs en  tois  logois sou  kai nikEseis 
 kathOs graphO  hopOs an dikaioO  heis ho   logos su  kai nikaO  
 C   V_XPI3S  C   X V_APS2S  P  RA_DPM N_DPM RP_GS C  V_FAI2S 

 en  tO   krinesthai se  
 heis ho   krinO   su  
 P  RA_DSN V_PPN   RP_AS 

rom:3:5 ei de hE   adikia hEmOn theou dikaiosunEn sunistEsin ti  
eroumen 
    ei de ho   adikia egO  theos dikaiosunE sunistEmi tis  legO 

    C C RA_NSF N_NSF RP_GP N_GSM N_ASF    V_PAI3S  RI_ASN
V_FAI1P 

 mE adikos ho   theos ho   epipherOn tEn  orgEn kata anthrOpon legO 

 mE adikos ho   theos ho   epipherO ho   orgE kata anthrOpos legO 

 X A_NSM RA_NSM N_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF P  N_ASM  
V_PAI1S 

rom:3:6 mE genoito epei pOs krinei ho   theos ton  kosmon 
    mE ginomai epei pOs krinO  ho   theos ho   kosmos 
    D V_AMO3S C  D  V_FAI3S RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM 

rom:3:7 ei de hE   alEtheia tou  theou en  tO   emO  pseusmati 
    ei de ho   alEtheia ho   theos heis ho   emos pseusma  
    C C RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM P  RA_DSN A_DSN N_DSN   

 eperisseusen eis tEn  doxan autou ti   eti kagO hOs hamartOlos
krinomai 
 perisseuO  heis ho   doxa autos tis  eti kagO hOs hamartOlos krinO
  
 V_AAI3S   P  RA_ASF N_ASF RP_GSM RI_ASN D  D  C  A_NSM   
V_PPI1S 

rom:3:8 kai mE kathOs blasphEmoumetha kai kathOs phasin tines hEmas legein 
    kai mE kathOs blasphEmeO   kai kathOs phEmi  tis  egO  legO  
    C  D C   V_PPI1P     C  C   V_PAI3P RI_NPM RP_AP V_PAN 

 hoti poiEsOmen ta   kaka hina elthE  ta   agatha hOn  to  
krima 
 hoti poieO   ho   kakos hina erchomai ho   agathos hos  ho  
krima 
 C  V_AAS1P  RA_APN A_APN C  V_AAS3S RA_NPN A_NPN  RR_GPM RA_NSN
N_NSN 

 endikon estin  
 endikos eimi  
 A_NSN  V_PAI3S 

rom:3:9 ti   oun proechometha ou pantOs proEtiasametha gar ioudaious te
kai 
    tis  oun proechomai  ou pantOs proaitiaomai  gar *PN*   te
kai 
    RI_ASN C  V_PMI1P   D D   V_AMI1P    C  A_APM   C C 


 hellEnas pantas huph hamartian einai 
 *PN*   pas  hupo hamartia eimi 
 N_APM  A_APM P  N_ASF   V_PAN 

rom:3:10 kathOs gegraptai hoti ouk estin  dikaios oude heis 
     kathOs graphO  hoti ou eimi  dikaios oude heis 
     C   V_XPI3S  C  D  V_PAI3S A_NSM  D  A_NSM 

rom:3:11 ouk estin  ho   suniOn  ouk estin  ho   ekzEtOn ton  
theon 
     ou eimi  ho   suniEmi ou eimi  ho   ekzEteO ho  
theos 
     D  V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM D  V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM
N_ASM 

rom:3:12 pantes exeklinan hama EchreOthEsan ouk estin  ho   poiOn  
     pas  ekklinO  hama achreioomai ou eimi  ho   poios  
     A_NPM V_AAI3P  D  V_API3P   D  V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM 

 chrEstotEta [ouk estin] heOs henos 
 chrEstotEs ou  eimi  heOs heis 
 N_ASF    D  V_PAI3S P  A_GSM 

rom:3:13 taphos aneOgmenos ho   larugx autOn tais  glOssais autOn 
     taphos anoigO   ho   larugx autos ho   glOssa  autos 
     N_NSM V_XPPNSM  RA_NSM N_NSM RP_GPM RA_DPF N_DPF  RP_GPM 

 edoliousan ios  aspidOn hupo ta   cheilE autOn 
 dolioO   ios  aspis  hupo ho   cheilos autos 
 V_IAI3P  N_NSM N_GPF  P  RA_APN N_APN  RP_GPM 

rom:3:14 hOn  to   stoma aras kai pikrias gemei  
     hos  ho   stoma ara  kai pikria gemO  
     RR_GPM RA_NSN N_NSN N_GSF C  N_GSF  V_PAI3S 

rom:3:15 oxeis hoi  podes autOn ekcheai haima 
     oxus ho   pous autos ekcheO haima 
     A_NPM RA_NPM N_NPM RP_GPM V_AAN  N_ASN 

rom:3:16 suntrimma kai talaipOria en  tais  hodois autOn 
     suntrimma kai talaipOria heis ho   hodos autos 
     N_NSN   C  N_NSF   P  RA_DPF N_DPF RP_GPM 

rom:3:17 kai hodon eirEnEs ouk egnOsan 
     kai hodos eirEnE ou ginOskO 
     C  N_ASF N_GSF  D  V_AAI3P 

rom:3:18 ouk estin  phobos theou apenanti tOn  ophthalmOn autOn 
     ou eimi  phobos theos apenanti ho   ophthalmos autos 
     D  V_PAI3S N_NSM N_GSM P    RA_GPM N_GPM   RP_GPM 

rom:3:19 oidamen de hoti hosa  ho   nomos legei  tois  en  tO   nomO

     oida  de hoti hosos ho   nomos legO  ho   heis ho  
nomos 
     V_XAI1P C C  RR_APN RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_DPM P  RA_DSM
N_DSM 

 lalei  hina pan  stoma phragE kai hupodikos genEtai pas  ho   kosmos 
 laleO  hina pas  stoma phrassO kai hupodikos ginomai pas  ho   kosmos 
 V_PAI3S C  A_NSN N_NSN V_APS3S C  A_NSM   V_AMS3S A_NSM RA_NSM N_NSM 

 tO   theO 
 ho   theos 
 RA_DSM N_DSM 

rom:3:20 dioti ex ergOn nomou ou dikaiOthEsetai pasa sarx enOpion autou 
dia 
     dioti hex ergon nomos ou dikaioO    pas  sarx enOpion autos 
dia 
     C   P  N_GPN N_GSM D V_FPI3S    A_NSF N_NSF P    RP_GSM
P  

 gar nomou epignOsis hamartias 
 gar nomos epignOsis hamartia 
 C  N_GSM N_NSF   N_GSF   

rom:3:21 nuni de chOris nomou dikaiosunE theou pephanerOtai marturoumenE
hupo 
     nuni de chOris nomos dikaiosunE theos phaneroO   martureO  
hupo 
     D  C P   N_GSM N_NSF   N_GSM V_XPI3S   V_PPPNSF   P 


 tou  nomou kai tOn  prophEtOn 
 ho   nomos kai ho   prophEtEs 
 RA_GSM N_GSM C  RA_GPM N_GPM   

rom:3:22 dikaiosunE de theou dia pisteOs iEsou christou eis pantas tous  
     dikaiosunE de theos dia pistis *PN* *PN*   heis pas  ho   
     N_NSF   C N_GSM P  N_GSF  N_GSM N_GSM  P  A_APM RA_APM 

 pisteuontas ou gar estin  diastolE 
 pisteuO   ou gar eimi  diastolE 
 V_PAPAPM  D C  V_PAI3S N_NSF  

rom:3:23 pantes gar hEmarton kai husterountai tEs  doxEs tou  theou 
     pas  gar hamartanO kai hustereO   ho   doxa ho   theos 
     A_NPM C  V_AAI3P  C  V_PPI3P   RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM 

rom:3:24 dikaioumenoi dOrean tE   autou chariti dia tEs  apolutrOseOs 
     dikaioO   dOrea ho   autos charis dia ho   apolutrOsis 
     V_PPPNPM   D   RA_DSF RP_GSM N_DSF  P  RA_GSF N_GSF    

 tEs  en  christO iEsou 
 ho   heis *PN*  *PN* 
 RA_GSF P  N_DSM  N_DSM 

rom:3:25 hon  proetheto  ho   theos hilastErion dia [tEs] pisteOs en  
     eimi  protithemai ho   theos hilastErion dia ho   pistis heis 
     RR_ASM V_AMI3S   RA_NSM N_NSM A_ASN    P  RA_GSF N_GSF  P  

 tO   autou haimati eis endeixin tEs  dikaiosunEs autou dia tEn  
 ho   autos haima  heis endeixis ho   dikaiosunE autos dia ho   
 RA_DSN RP_GSM N_DSN  P  N_ASF  RA_GSF N_GSF    RP_GSM P  RA_ASF 

 paresin tOn  progegonotOn hamartEmatOn 
 paresis ho   proginomai  hamartEma  
 N_ASF  RA_GPN V_XAPGPN   N_GPN    

rom:3:26 en  tE   anochE tou  theou pros tEn  endeixin tEs  
     heis ho   anochE ho   theos pros ho   endeixis ho   
     P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM P  RA_ASF N_ASF  RA_GSF 

 dikaiosunEs autou en  tO   nun kairO eis to   einai auton dikaion 
 dikaiosunE autos heis ho   nun kairos heis ho   eimi autos dikaios 
 N_GSF    RP_GSM P  RA_DSM D  N_DSM P  RA_ASN V_PAN RP_ASM A_ASM  

 kai dikaiounta ton  ek pisteOs iEsou 
 kai dikaioO  ho   ek pistis *PN* 
 C  V_PAPASM  RA_ASM P N_GSF  N_GSM 

rom:3:27 pou oun hE   kauchEsis exekleisthE dia poiou nomou tOn  ergOn 
     pou oun ho   kauchEsis ekkleiO   dia poios nomos ho   ergon 
     D  C  RA_NSF N_NSF   V_API3S   P  RI_GSM N_GSM RA_GPN N_GPN 

 ouchi alla dia nomou pisteOs 
 ou  alla dia nomos pistis 
 X   C  P  N_GSM N_GSF  

rom:3:28 logizometha gar dikaiousthai pistei anthrOpon chOris ergOn nomou 
     logizomai  gar dikaioO   pistis anthrOpos chOris ergon nomos 
     V_PMI1P   C  V_PPN    N_DSF N_ASM   P   N_GPN N_GSM 

rom:3:29 E ioudaiOn ho   theos monon ouchi kai ethnOn nai kai ethnOn 
     E *PN*   ho   theos monos ou  kai ethnos nai kai ethnos 
     C A_GPM  RA_NSM N_NSM A_ASN X   D  N_GPN X  D  N_GPN 

rom:3:30 eiper heis ho   theos hos  dikaiOsei peritomEn ek pisteOs kai 
     eiper heis ho   theos hos  dikaiOsis peritomE ek pistis kai 
     C   A_NSM RA_NSM N_NSM RR_NSM V_FAI3S  N_ASF   P N_GSF  C  

 akrobustian dia tEs  pisteOs 
 akrobustia dia ho   pistis 
 N_ASF    P  RA_GSF N_GSF  

rom:3:31 nomon oun katargoumen dia tEs  pisteOs mE genoito alla nomon 
     nomos oun katargeO  dia ho   pistis mE ginomai alla nomos 
     N_ASM C  V_PAI1P   P  RA_GSF N_GSF  D V_AMO3S C  N_ASM 

 histanomen 
 histEmi  
 V_PAI1P  


Help and Acknowledgements