Help and Acknowledgements


rom:2:1 dio anapologEtos ei   O anthrOpe pas  ho   krinOn  en  hO   
    dio anapologEtos eimi  O anthrOpos pas  ho   krinon  heis hos  
    C  A_NSM    V_PAI2S I N_VSM   A_VSM RA_VSM V_PAPVSM P  RR_DSN 

 gar krineis ton  heteron seauton katakrineis ta   gar auta prasseis 
 gar krinO  ho   heteros seautou katakrinO  ho   gar autos prassO  
 C  V_PAI2S RA_ASM A_ASM  RP_ASM V_PAI2S   RA_APN C  A_APN V_PAI2S 

 ho   krinOn  
 ho   krinon  
 RA_NSM V_PAPNSM 

rom:2:2 oidamen de hoti to   krima tou  theou estin  kata alEtheian epi 
    oida  de hoti ho   krima ho   theos eimi  kata alEtheia epi 
    V_XAI1P C C  RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM V_PAI3S P  N_ASF   P  

 tous  ta   toiauta prassontas 
 ho   ho   toioutos prassO   
 RA_APM RA_APN RD_APN  V_PAPAPM  

rom:2:3 logizE  de touto O anthrOpe ho   krinOn  tous  ta   toiauta 
    logizomai de houtos O anthrOpos ho   krinon  ho   ho   toioutos 
    V_PMI2S  C RD_ASN I N_VSM   RA_VSM V_PAPVSM RA_APM RA_APN RD_APN  

 prassontas kai poiOn  auta  hoti su  ekpheuxE to   krima tou  theou 
 prassO   kai poios  autos hoti su  ekpheugO ho   krima ho   theos 
 V_PAPAPM  C  V_PAPVSM RP_APN D  RP_NS V_FMI2S RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM 

rom:2:4 E tou  ploutou tEs  chrEstotEtos autou kai tEs  anochEs kai 
    E ho   ploutos ho   chrEstotEs  autos kai ho   anochE kai 
    C RA_GSM N_GSM  RA_GSF N_GSF    RP_GSM C  RA_GSF N_GSF  C  

 tEs  makrothumias kataphroneis agnoOn  hoti to   chrEston tou  theou 
 ho   makrothumia kataphroneO agnoeO  hoti ho   chrEstos ho   theos 
 RA_GSF N_GSF    V_PAI2S   V_PAPNSM C  RA_NSN A_NSN  RA_GSM N_GSM 

 eis metanoian se  agei  
 heis metanoia su  agO   
 P  N_ASF   RP_AS V_PAI3S 

rom:2:5 kata de tEn  sklErotEta sou  kai ametanoEton kardian thEsaurizeis 
    kata de ho   sklErotEs su  kai ametanoEtos kardia thEsaurizO  
    P  C RA_ASF N_ASF   RP_GS C  A_ASF    N_ASF  V_PAI2S   

 seautO orgEn en  hEmera orgEs kai apokalupseOs dikaiokrisias tou  theou 
 seautou orgE heis hEmera orgE kai apokalupsis dikaiokrisia ho   theos 
 RP_DSM N_ASF P  N_DSF N_GSF C  N_GSF    N_GSF     RA_GSM N_GSM 

rom:2:6 hos  apodOsei hekastO kata ta   erga autou 
    hos  apodidOmi hekastos kata ho   ergon autos 
    RR_NSM V_FAI3S  A_DSM  P  RA_APN N_APN RP_GSM 

rom:2:7 tois  men kath hupomonEn ergou agathou doxan kai timEn kai aphtharsian 
    ho   men kata hupomonE ergon agathos doxa kai timE kai aphtharsia 
    RA_DPM C  P  N_ASF   N_GSN A_GSN  N_ASF C  N_ASF C  N_ASF    

 zEtousin zOEn aiOnion 
 zEteO  zOE  aiOnios 
 V_PAPDPM N_ASF A_ASF  

rom:2:8 tois  de ex eritheias kai apeithousi tE   alEtheia peithomenois de 
    ho   de hex eritheia kai apeitheO  ho   alEtheia peithO    de 
    RA_DPM C P  N_GSF   C  V_PAPDPM  RA_DSF N_DSF  V_PPPDPM   C 

 tE   adikia orgE kai thumos 
 ho   adikia orgE kai thumos 
 RA_DSF N_DSF N_NSF C  N_NSM 

rom:2:9 thlipsis kai stenochOria epi pasan psuchEn anthrOpou tou  
    thlipsis kai stenochOria epi pas  psuchE anthrOpos ho   
    N_NSF  C  N_NSF    P  A_ASF N_ASF  N_GSM   RA_GSM 

 katergazomenou to   kakon ioudaiou te prOton kai hellEnos 
 katergazomai  ho   kakos *PN*   te prOtos kai *PN*   
 V_PMPGSM    RA_ASN A_ASN A_GSM  C A_ASN C  N_GSM  

rom:2:10 doxa de kai timE kai eirEnE panti tO   ergazomenO to   agathon 
     doxa de kai timE kai eirEnE pas  ho   ergazomai ho   agathos 
     N_NSF C C  N_NSF C  N_NSF A_DSM RA_DSM V_PMPDSM  RA_ASN A_ASN  

 ioudaiO te prOton kai hellEni 
 *PN*  te prOtos kai *PN*  
 A_DSM  C A_ASN C  N_DSM  

rom:2:11 ou gar estin  prosOpolEmpsia para tO   theO 
     ou gar eimi  prosOpolEmpsia para ho   theos 
     D C  V_PAI3S N_NSF     P  RA_DSM N_DSM 

rom:2:12 hosoi gar anomOs hEmarton anomOs kai apolountai kai hosoi en  
     hosos gar anomOs hamartanO anomOs kai apollumi  kai hosos heis 
     RR_NPM C  D   V_AAI3P  D   D  V_FMI3P  C  RR_NPM P  

 nomO hEmarton dia nomou krithEsontai 
 nomos hamartanO dia nomos krinO    
 N_DSM V_AAI3P  P  N_GSM V_FPI3P   

rom:2:13 ou gar hoi  akroatai nomou dikaioi para [tO]  theO all hoi  
     ou gar ho   akroatEs nomos dikaios para ho   theos alla ho   
     D C  RA_NPM N_NPM  N_GSM A_NPM  P  RA_DSM N_DSM C  RA_NPM 

 poiEtai nomou dikaiOthEsontai 
 poiEtEs nomos dikaioO     
 N_NPM  N_GSM V_FPI3P     

rom:2:14 hotan gar ethnE ta   mE nomon echonta phusei ta   tou  nomou 
     hotan gar ethnos ho   mE nomos echO   phusis ho   ho   nomos 
     C   C  N_NPN RA_NPN D N_ASM V_PAPNPN N_DSF RA_APN RA_GSM N_GSM 

 poiOsin houtoi nomon mE echontes heautois eisin  nomos 
 poieO  houtos nomos mE echO   heautou eimi  nomos 
 V_PAS3P RD_NPM N_ASM D V_PAPNPM RP_DPM  V_PAI3P N_NSM 

rom:2:15 hoitines endeiknuntai to   ergon tou  nomou grapton en  tais  
     hostis  endeiknumai ho   ergon ho   nomos graptos heis ho   
     RR_NPM  V_PMI3P   RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM A_ASN  P  RA_DPF 

 kardiais autOn summarturousEs autOn tEs  suneidEseOs kai metaxu allElOn 
 kardia  autos summartureO  autos ho   suneidEsis kai metaxu allElOn 
 N_DPF  RP_GPM V_PAPGSF    RP_GPM RA_GSF N_GSF    C  P   RP_GPM 

 tOn  logismOn katEgorountOn E kai apologoumenOn 
 ho   logismos katEgoreO   E kai apologeomai  
 RA_GPM N_GPM  V_PAPGPM   C D  V_PMPGPM   

rom:2:16 en  hEmera hote krinei ho   theos ta   krupta tOn  anthrOpOn 
     heis hEmera hote krinO  ho   theos ho   kruptos ho   anthrOpos 
     P  N_DSF D  V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_APN A_APN  RA_GPM N_GPM   

 kata to   euaggelion mou  dia christou iEsou 
 kata ho   euaggelion egO  dia *PN*   *PN* 
 P  RA_ASN N_ASN   RP_GS P  N_GSM  N_GSM 

rom:2:17 ei de su  ioudaios eponomazE  kai epanapauE  nomO kai 
     ei de su  *PN*   eponomazomai kai epanapauomai nomos kai 
     C C RP_NS A_NSM  V_PMI2S   C  V_PMI2S   N_DSM C  

 kauchasai en  theO 
 kauchaomai heis theos 
 V_PMI2S  P  N_DSM 

rom:2:18 kai ginOskeis to   thelEma kai dokimazeis ta   diapheronta 
     kai ginOskO  ho   thelEma kai dokimazO  ho   diapherO  
     C  V_PAI2S  RA_ASN N_ASN  C  V_PAI2S  RA_APN V_PAPAPN  

 katEchoumenos ek tou  nomou 
 katEcheO   ek ho   nomos 
 V_PPPNSM   P RA_GSM N_GSM 

rom:2:19 pepoithas te seauton hodEgon einai tuphlOn phOs tOn  en  skotei 
     peithO  te seautou hodEgos eimi tuphlos phOs ho   heis skotos 
     V_XAI2S  C RP_ASM N_ASM  V_PAN A_GPM  N_ASN RA_GPM P  N_DSN 

rom:2:20 paideutEn aphronOn didaskalon nEpiOn echonta tEn  morphOsin tEs  
     paideutEs aphrOn  didaskalos nEpios echO   ho   morphOsis ho   
     N_ASM   A_GPM  N_ASM   A_GPM V_PAPASM RA_ASF N_ASF   RA_GSF 

 gnOseOs kai tEs  alEtheias en  tO   nomO 
 gnOsis kai ho   alEtheia heis ho   nomos 
 N_GSF  C  RA_GSF N_GSF   P  RA_DSM N_DSM 

rom:2:21 ho   oun didaskOn heteron seauton ou didaskeis ho   kErussOn mE 
     ho   oun didaskO heteros seautou ou didaskO  ho   kErussO mE 
     RA_VSM C  V_PAPVSM A_ASM  RP_ASM D V_PAI2S  RA_VSM V_PAPVSM D 

 kleptein klepteis 
 kleptO  kleptO  
 V_PAN  V_PAI2S 

rom:2:22 ho   legOn  mE moicheuein moicheueis ho   bdelussomenos ta   
     ho   legO   mE moicheuO  moicheuO  ho   bdelussomai  ho   
     RA_VSM V_PAPVSM D V_PAN   V_PAI2S  RA_VSM V_PMPVSM   RA_APN 

 eidOla hierosuleis 
 eidOlon hierosuleO 
 N_APN  V_PAI2S   

rom:2:23 hos  en  nomO kauchasai dia tEs  parabaseOs tou  nomou ton  
     hos  heis nomos kauchaomai dia ho   parabasis ho   nomos ho   
     RR_NSM P  N_DSM V_PMI2S  P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM RA_ASM 

 theon atimazeis 
 theos atimazO  
 N_ASM V_PAI2S  

rom:2:24 to   gar onoma tou  theou di humas blasphEmeitai en  tois  
     ho   gar onoma ho   theos dia su  blasphEmeO  heis ho   
     RA_NSN C  N_NSN RA_GSM N_GSM P  RP_AP V_PPI3S    P  RA_DPN 

 ethnesin kathOs gegraptai 
 ethnos  kathOs graphO  
 N_DPN  C   V_XPI3S  

rom:2:25 peritomE men gar Ophelei ean nomon prassEs ean de parabatEs nomou 
     peritomE men gar OpheleO ean nomos prassO ean de parabatEs nomos 
     N_NSF  C  C  V_PAI3S C  N_ASM V_PAS2S C  C N_NSM   N_GSM 

 Es   hE   peritomE sou  akrobustia gegonen 
 eimi  ho   peritomE su  akrobustia ginomai 
 V_PAS2S RA_NSF N_NSF  RP_GS N_NSF   V_XAI3S 

rom:2:26 ean oun hE   akrobustia ta   dikaiOmata tou  nomou phulassE ouch 
     ean oun ho   akrobustia ho   dikaiOma  ho   nomos phulassO ou  
     C  C  RA_NSF N_NSF   RA_APN N_APN   RA_GSM N_GSM V_PAS3S X  

 hE   akrobustia autou eis peritomEn logisthEsetai 
 ho   akrobustia autos heis peritomE logizomai   
 RA_NSF N_NSF   RP_GSM P  N_ASF   V_FPI3S    

rom:2:27 kai krinei hE   ek phuseOs akrobustia ton  nomon telousa se  
     kai krinO  ho   ek phusis akrobustia ho   nomos teleO  su  
     C  V_FAI3S RA_NSF P N_GSF  N_NSF   RA_ASM N_ASM V_PAPNSF RP_AS 

 ton  dia grammatos kai peritomEs parabatEn nomou 
 ho   dia gramma  kai peritomE parabatEs nomos 
 RA_ASM P  N_GSN   C  N_GSF   N_ASM   N_GSM 

rom:2:28 ou gar ho   en  tO   phanerO ioudaios estin  oude hE   en  
     ou gar ho   heis ho   phaneros *PN*   eimi  oude ho   heis 
     D C  RA_NSM P  RA_DSN A_DSN  A_NSM  V_PAI3S C  RA_NSF P  

 tO   phanerO en  sarki peritomE 
 ho   phaneros heis sarx peritomE 
 RA_DSN A_DSN  P  N_DSF N_NSF  

rom:2:29 all ho   en  tO   kruptO ioudaios kai peritomE kardias en  
     alla ho   heis ho   kruptos *PN*   kai peritomE kardia heis 
     C  RA_NSM P  RA_DSN A_DSN  A_NSM  C  N_NSF  N_GSF  P  

 pneumati ou grammati hou  ho   epainos ouk ex anthrOpOn all ek tou  
 pneuma  ou gramma  hou  ho   epainos ou hex anthrOpos alla ek ho   
 N_DSN  D N_DSN  RR_GSM RA_NSM N_NSM  D  P  N_GPM   C  P RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 


Help and Acknowledgements