Help and Acknowledgements


rom:1:1 paulos doulos christou iEsou klEtos apostolos aphOrismenos eis 
    *PN*  doulos *PN*   *PN* klEtos apostolos aphorizO   heis 
    N_NSM N_NSM N_GSM  N_GSM A_NSM N_NSM   V_XPPNSM   P  

 euaggelion theou 
 euaggelion theos 
 N_ASN   N_GSM 

rom:1:2 ho   proepEggeilato dia tOn  prophEtOn autou en  graphais 
    hos  proepaggellomai dia ho   prophEtEs autos heis graphE  
    RR_ASN V_AMI3S     P  RA_GPM N_GPM   RP_GSM P  N_DPF  

 hagiais 
 hagios 
 A_DPF  

rom:1:3 peri tou  huiou autou tou  genomenou ek spermatos dauid kata sarka 
    peri ho   huios autos ho   ginomai  ek sperma  *PN* kata sarx 
    P  RA_GSM N_GSM RP_GSM RA_GSM V_AMPGSM P N_GSN   N_GSM P  N_ASF 

rom:1:4 tou  horisthentos huiou theou en  dunamei kata pneuma hagiOsunEs ex 
    ho   horizO    huios theos heis dunamis kata pneuma hagiOsunE hex 
    RA_GSM V_APPGSM   N_GSM N_GSM P  N_DSF  P  N_ASN N_GSF   P  

 anastaseOs nekrOn iEsou christou tou  kuriou hEmOn 
 anastasis nekros *PN* *PN*   ho   kurios egO  
 N_GSF   A_GPM N_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RP_GP 

rom:1:5 di hou  elabomen charin kai apostolEn eis hupakoEn pisteOs en  
    dia hou  lambanO charis kai apostolE heis hupakoE pistis heis 
    P  RR_GSM V_AAI1P N_ASF C  N_ASF   P  N_ASF  N_GSF  P  

 pasin tois  ethnesin huper tou  onomatos autou 
 pas  ho   ethnos  huper ho   onoma  autos 
 A_DPN RA_DPN N_DPN  P   RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

rom:1:6 en  hois  este  kai humeis klEtoi iEsou christou 
    heis hos  eimi  kai su   klEtos *PN* *PN*   
    P  RR_DPN V_PAI2P D  RP_NP A_NPM N_GSM N_GSM  

rom:1:7 pasin tois  ousin  en  rhOmE agapEtois theou klEtois hagiois charis 
    pas  ho   eimi   heis *PN* agapEtos theos klEtos hagios charis 
    A_DPM RA_DPM V_PAPDPM P  N_DSF A_DPM   N_GSM A_DPM  A_DPM  N_NSF 

 humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn kai kuriou iEsou christou 
 su  kai eirEnE apo theos patEr egO  kai kurios *PN* *PN*   
 RP_DP C  N_NSF P  N_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM N_GSM N_GSM  

rom:1:8 prOton men eucharistO tO   theO mou  dia iEsou christou peri 
    prOtos men eucharisteO ho   theos egO  dia *PN* *PN*   peri 
    A_ASN C  V_PAI1S   RA_DSM N_DSM RP_GS P  N_GSM N_GSM  P  

 pantOn humOn hoti hE   pistis humOn kataggelletai en  holO tO   kosmO 
 pas  su  hoti ho   pistis su  kataggellO  heis holos ho   kosmos 
 A_GPM RP_GP C  RA_NSF N_NSF RP_GP V_PPI3S    P  A_DSM RA_DSM N_DSM 

rom:1:9 martus gar mou  estin  ho   theos hO   latreuO en  tO   
    martus gar egO  eimi  ho   theos hos  latreuO heis ho   
    N_NSM C  RP_GS V_PAI3S RA_NSM N_NSM RR_DSM V_PAI1S P  RA_DSN 

 pneumati mou  en  tO   euaggeliO tou  huiou autou hOs adialeiptOs 
 pneuma  egO  heis ho   euaggelion ho   huios autos hOs adialeiptOs 
 N_DSN  RP_GS P  RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM RP_GSM D  D      

 mneian humOn poioumai 
 mneia su  poieO  
 N_ASF RP_GP V_PMI1S 

rom:1:10 pantote epi tOn  proseuchOn mou  deomenos ei pOs EdE pote 
     pantote epi ho   proseuchE egO  deO   ei pOs EdE pote 
     D    P  RA_GPF N_GPF   RP_GS V_PMPNSM C D  D  D  

 euodOthEsomai en  tO   thelEmati tou  theou elthein pros humas 
 euodoomai   heis ho   thelEma  ho   theos erchomai pros su  
 V_FPI1S    P  RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM V_AAN  P  RP_AP 

rom:1:11 epipothO gar idein humas hina ti   metadO   charisma humin 
     epipotheO gar horaO su  hina tis  metadidOmi charisma su  
     V_PAI1S  C  V_AAN RP_AP C  RI_ASN V_AAS1S  N_ASN  RP_DP 

 pneumatikon eis to   stErichthEnai humas 
 pneumatikos heis ho   stErizO    su  
 A_ASN    P  RA_ASN V_APN     RP_AP 

rom:1:12 touto de estin  sumparaklEthEnai en  humin dia tEs  en  allElois 
     houtos de eimi  sumparakaleomai heis su  dia ho   heis allElOn 
     RD_NSN C V_PAI3S V_APN      P  RP_DP P  RA_GSF P  RP_DPM  

 pisteOs humOn te kai emou 
 pistis su  te kai egO  
 N_GSF  RP_GP C C  RP_GS 

rom:1:13 ou thelO  de humas agnoein adelphoi hoti pollakis proethemEn 
     ou thelO  de su  agnoeO adelphos hoti pollakis protithemai 
     D V_PAI1S C RP_AP V_PAN  N_VPM  C  D    V_AMI1S   

 elthein pros humas kai ekOluthEn achri tou  deuro hina tina  karpon 
 erchomai pros su  kai kOluO   achri ho   deuro hina tis  karpos 
 V_AAN  P  RP_AP C  V_API1S  P   RA_GSM D   C  RI_ASM N_ASM 

 schO  kai en  humin kathOs kai en  tois  loipois ethnesin 
 echO  kai heis su  kathOs kai heis ho   loipos ethnos  
 V_AAS1S D  P  RP_DP C   D  P  RA_DPN A_DPN  N_DPN  

rom:1:14 hellEsin te kai barbarois sophois te kai anoEtois opheiletEs eimi  
     *PN*   te kai barbaros sophos te kai anoEtos opheiletEs eimi  
     N_DPM  C C  A_DPM   A_DPM  C C  A_DPM  N_NSM   V_PAI1S 

rom:1:15 houtOs to   kat eme  prothumon kai humin tois  en  rhOmE 
     houtO ho   kata egO  prothumos kai su  ho   heis *PN* 
     D   RA_NSN P  RP_AS A_NSN   D  RP_DP RA_DPM P  N_DSF 

 euaggelisasthai 
 euaggelizO   
 V_AMN      

rom:1:16 ou gar epaischunomai to   euaggelion dunamis gar theou estin  eis 
     ou gar epaischunomai ho   euaggelion dunamis gar theos eimi  heis 
     D C  V_PMI1S    RA_ASN N_ASN   N_NSF  C  N_GSM V_PAI3S P  

 sOtErian panti tO   pisteuonti ioudaiO te prOton kai hellEni 
 sOtEria pas  ho   pisteuO  *PN*  te prOtos kai *PN*  
 N_ASF  A_DSM RA_DSM V_PAPDSM  A_DSM  C A_ASN C  N_DSM  

rom:1:17 dikaiosunE gar theou en  autO  apokaluptetai ek pisteOs eis pistin 
     dikaiosunE gar theos heis autos apokaluptO  ek pistis heis pistis 
     N_NSF   C  N_GSM P  RP_DSN V_PPI3S    P N_GSF  P  N_ASF 

 kathOs gegraptai ho   de dikaios ek pisteOs zEsetai 
 kathOs graphO  ho   de dikaios ek pistis zaO   
 C   V_XPI3S  RA_NSM C A_NSM  P N_GSF  V_FMI3S 

rom:1:18 apokaluptetai gar orgE theou ap ouranou epi pasan asebeian kai 
     apokaluptO  gar orgE theos apo ouranos epi pas  asebeia kai 
     V_PPI3S    C  N_NSF N_GSM P  N_GSM  P  A_ASF N_ASF  C  

 adikian anthrOpOn tOn  tEn  alEtheian en  adikia katechontOn 
 adikia anthrOpos ho   ho   alEtheia heis adikia katechO   
 N_ASF  N_GPM   RA_GPM RA_ASF N_ASF   P  N_DSF V_PAPGPM  

rom:1:19 dioti to   gnOston tou  theou phaneron estin  en  autois ho   
     dioti ho   gnOstos ho   theos phaneros eimi  heis autos ho   
     C   RA_NSN A_NSN  RA_GSM N_GSM A_NSN  V_PAI3S P  RP_DPM RA_NSM 

 theos gar autois ephanerOsen 
 theos gar autos phaneroO  
 N_NSM C  RP_DPM V_AAI3S   

rom:1:20 ta   gar aorata autou apo ktiseOs kosmou tois  poiEmasin nooumena 
     ho   gar aoratos autos apo ktisis kosmos ho   poiEma  noeO   
     RA_NPN C  A_NPN  RP_GSM P  N_GSF  N_GSM RA_DPN N_DPN   V_PPPNPN 

 kathoratai hE   te aidios autou dunamis kai theiotEs eis to   einai 
 kathoraO  ho   te aidios autos dunamis kai theiotEs heis ho   eimi 
 V_PPI3S  RA_NSF C A_NSF RP_GSM N_NSF  C  N_NSF  P  RA_ASN V_PAN 

 autous anapologEtous 
 heautou anapologEtos 
 RP_APM A_APM     

rom:1:21 dioti gnontes ton  theon ouch hOs theon edoxasan E EucharistEsan 
     dioti ginOskO ho   theos ou  hOs theos doxazO  E eucharisteO  
     C   V_AAPNPM RA_ASM N_ASM D  C  N_ASM V_AAI3P C V_AAI3P    

 all emataiOthEsan en  tois  dialogismois autOn kai eskotisthE hE   
 alla mataioomai  heis ho   dialogismos autos kai skotizomai ho   
 C  V_API3P    P  RA_DPM N_DPM    RP_GPM C  V_API3S  RA_NSF 

 asunetos autOn kardia 
 asunetos autos kardia 
 A_NSF  RP_GPM N_NSF 

rom:1:22 phaskontes einai sophoi emOranthEsan 
     phaskO   eimi sophos mOrainO   
     V_PAPNPM  V_PAN A_NPM V_API3P   

rom:1:23 kai Ellaxan tEn  doxan tou  aphthartou theou en  homoiOmati 
     kai allassO ho   doxa ho   aphthartos theos heis homoiOma  
     C  V_AAI3P RA_ASF N_ASF RA_GSM A_GSM   N_GSM P  N_DSN   

 eikonos phthartou anthrOpou kai peteinOn kai tetrapodOn kai herpetOn 
 eikOn  phthartos anthrOpos kai peteinon kai tetrapoun kai herpeton 
 N_GSF  A_GSM   N_GSM   C  A_GPN  C  A_GPN   C  N_GPN  

rom:1:24 dio paredOken autous ho   theos en  tais  epithumiais tOn  
     dio paradidOmi heautou ho   theos heis ho   epithumia  ho   
     C  V_AAI3S  RP_APM RA_NSM N_NSM P  RA_DPF N_DPF    RA_GPF 

 kardiOn autOn eis akatharsian tou  atimazesthai ta   sOmata autOn en  
 kardia autos heis akatharsia ho   atimazO   ho   sOma  autos heis 
 N_GPF  RP_GPM P  N_ASF    RA_GSN V_PMN    RA_APN N_APN RP_GPM P  

 autois 
 autos 
 RP_DPM 

rom:1:25 hoitines metEllaxan tEn  alEtheian tou  theou en  tO   pseudei 
     hostis  metallassO ho   alEtheia ho   theos heis ho   pseudos 
     RR_NPM  V_AAI3P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM P  RA_DSN N_DSN  

 kai esebasthEsan kai elatreusan tE   ktisei para ton  ktisanta hos  
 kai sebazomai  kai latreuO  ho   ktisis para ho   ktizO  hos  
 C  V_API3P   C  V_AAI3P  RA_DSF N_DSF P  RA_ASM V_AAPASM RR_NSM 

 estin  eulogEtos eis tous  aiOnas amEn 
 eimi  eulogEtos heis ho   aiOn  amEn 
 V_PAI3S A_NSM   P  RA_APM N_APM X  

rom:1:26 dia touto paredOken autous ho   theos eis pathE atimias hai  
     dia houtos paradidOmi heautou ho   theos heis pathos atimia hos  
     P  RD_ASN V_AAI3S  RP_APM RA_NSM N_NSM P  N_APN N_GSF  RA_NPF 

 te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn  phusikEn chrEsin eis tEn  para 
 te gar thElus  autos metallassO ho   phusikos chrEsis heis ho   para 
 C C  A_NPF  RP_GPM V_AAI3P  RA_ASF A_ASF  N_ASF  P  RA_ASF P  

 phusin 
 phusis 
 N_ASF 

rom:1:27 homoiOs te kai hoi  arsenes aphentes tEn  phusikEn chrEsin tEs  
     homoiOs te kai ho   arsEn  aphiEmi ho   phusikos chrEsis ho   
     D    C D  RA_NPM A_NPM  V_AAPNPM RA_ASF A_ASF  N_ASF  RA_GSF 

 thEleias exekauthEsan en  tE   orexei autOn eis allElous arsenes en  
 thElus  ekkaiomai  heis ho   orexis autos heis allElOn arsEn  heis 
 A_GSF  V_API3P   P  RA_DSF N_DSF RP_GPM P  RP_APM  A_NPM  P  

 arsesin tEn  aschEmosunEn katergazomenoi kai tEn  antimisthian hEn  
 arsEn  ho   aschEmosunE katergazomai  kai ho   antimisthia eimi  
 A_DPM  RA_ASF N_ASF    V_PMPNPM    C  RA_ASF N_ASF    RR_ASF 

 edei  tEs  planEs autOn en  heautois apolambanontes 
 esthiO ho   planE autos heis heautou apolambanO   
 V_IAI3S RA_GSF N_GSF RP_GPM P  RP_DPM  V_PAPNPM    

rom:1:28 kai kathOs ouk edokimasan ton  theon echein en  epignOsei 
     kai kathOs ou dokimazO  ho   theos echO  heis epignOsis 
     C  C   D  V_AAI3P  RA_ASM N_ASM V_PAN P  N_DSF   

 paredOken autous ho   theos eis adokimon noun poiein ta   mE 
 paradidOmi heautou ho   theos heis adokimos nous poieO ho   mE 
 V_AAI3S  RP_APM RA_NSM N_NSM P  A_ASM  N_ASM V_PAN RA_APN D 

 kathEkonta 
 kathiEmi  
 V_PAPAPN  

rom:1:29 peplErOmenous pasE adikia ponEria pleonexia kakia mestous phthonou 
     plEroO    pas  adikia ponEria pleonexia kakia mestos phthonos 
     V_XPPAPM   A_DSF N_DSF N_DSF  N_DSF   N_DSF A_APM  N_GSM  

 phonou eridos dolou kakoEtheias psithuristas 
 phonos eris  dolos kakoEtheia psithuristEs 
 N_GSM N_GSF N_GSM N_GSF    N_APM    

rom:1:30 katalalous theostugeis hubristas huperEphanous alazonas epheuretas 
     katalalos theostugEs hubristEs huperEphanos alazOn  epheuretEs 
     A_APM   A_APM    N_APM   A_APM     N_APM  N_APM   

 kakOn goneusin apeitheis 
 kakos goneus  apeithEs 
 A_GPN N_DPM  A_APM   

rom:1:31 asunetous asunthetous astorgous aneleEmonas 
     asunetos asunthetos astorgos aneleEmOn  
     A_APM   A_APM    A_APM   A_APM    

rom:1:32 hoitines to   dikaiOma tou  theou epignontes hoti hoi  ta   
     hostis  ho   dikaiOma ho   theos epiginOskO hoti ho   ho   
     RR_NPM  RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM V_AAPNPM  D  RA_NPM RA_APN 

 toiauta prassontes axioi thanatou eisin  ou monon auta  poiousin alla kai 
 toioutos prassO   axios thanatos eimi  ou monos autos poieO  alla kai 
 RD_APN  V_PAPNPM  A_NPM N_GSM  V_PAI3P D A_ASN RP_APN V_PAI3P C  D  

 suneudokousin tois  prassousin 
 suneudokeO  ho   prassO   
 V_PAI3P    RA_DPM V_PAPDPM  


Help and Acknowledgements