Help and Acknowledgements


rom:16:1 sunistEmi de humin phoibEn tEn  adelphEn hEmOn ousan  [kai] 
     sunistEmi de su  *PN*  ho   adelphE egO  eimi   kai  
     V_PAI1S  C RP_DP N_ASF  RA_ASF N_ASF  RP_GP V_PAPASF D   

 diakonon tEs  ekklEsias tEs  en  kegchreais 
 diakonos ho   ekklEsia ho   heis *PN*    
 N_ASF  RA_GSF N_GSF   RA_GSF P  N_DPF   

rom:16:2 hina autEn  prosdexEsthe en  kuriO axiOs tOn  hagiOn kai 
     hina heautou prosdechomai heis kurios axiOs ho   hagios kai 
     C  RP_ASF V_AMS2P   P  N_DSM D   RA_GPM A_GPM C  

 parastEte autE  en  hO   an humOn chrEzE pragmati kai gar autE  
 paristEmi autos heis hos  an su  chrEzO pragma  kai gar autos 
 V_AAS2P  RP_DSF P  RR_DSN X RP_GP V_PAS3S N_DSN  D  C  RP_NSF 

 prostatis pollOn egenEthE kai emou autou 
 prostatis polus ginomai kai egO  autos 
 N_NSF   A_GPM V_API3S C  RP_GS RP_GSM 

rom:16:3 aspasasthe priskan kai akulan tous  sunergous mou  en  christO 
     aspazomai *PN*  kai *PN*  ho   sunergos egO  heis *PN*  
     V_AMD2P  N_ASF  C  N_ASM RA_APM A_APM   RP_GS P  N_DSM  

 iEsou 
 *PN* 
 N_DSM 

rom:16:4 hoitines huper tEs  psuchEs mou  ton  heautOn trachElon 
     hostis  huper ho   psuchE egO  ho   heautou trachElos 
     RR_NPM  P   RA_GSF N_GSF  RP_GS RA_ASM RP_GPM N_ASM   

 hupethEkan hois  ouk egO  monos eucharistO alla kai pasai hai  
 hupotithEmi hos  ou egO  monos eucharisteO alla kai pas  ho   
 V_AAI3P   RR_DPM D  RP_NS A_NSM V_PAI1S   C  D  A_NPF RA_NPF 

 ekklEsiai tOn  ethnOn 
 ekklEsia ho   ethnos 
 N_NPF   RA_GPN N_GPN 

rom:16:5 kai tEn  kat oikon autOn ekklEsian aspasasthe epaineton ton  
     kai ho   kata oikos autos ekklEsia aspazomai *PN*   ho   
     C  RA_ASF P  N_ASM RP_GPM N_ASF   V_AMD2P  N_ASM   RA_ASM 

 agapEton mou  hos  estin  aparchE tEs  asias eis christon 
 agapEtos egO  hos  eimi  aparchE ho   *PN* heis *PN*   
 A_ASM  RP_GS RR_NSM V_PAI3S N_NSF  RA_GSF N_GSF P  N_ASM  

rom:16:6 aspasasthe marian hEtis polla ekopiasen eis humas 
     aspazomai *PN*  hostis polus kopiaO  heis su  
     V_AMD2P  N_ASF RR_NSF A_APN V_AAI3S  P  RP_AP 

rom:16:7 aspasasthe andronikon kai iounian tous  suggeneis mou  kai 
     aspazomai *PN*    kai *PN*  ho   suggenEs egO  kai 
     V_AMD2P  N_ASM   C  N_ASM  RA_APM A_APM   RP_GS C  

 sunaichmalOtous mou  hoitines eisin  episEmoi en  tois  apostolois hoi  
 sunaichmalOtos egO  hostis  eimi  episEmos heis ho   apostolos hos  
 N_APM      RP_GS RR_NPM  V_PAI3P A_NPM  P  RA_DPM N_DPM   RR_NPM 

 kai pro emou gegonan en  christO 
 kai pros egO  ginomai heis *PN*  
 D  P  RP_GS V_XAI3P P  N_DSM  

rom:16:8 aspasasthe ampliaton ton  agapEton mou  en  kuriO 
     aspazomai *PN*   ho   agapEtos egO  heis kurios 
     V_AMD2P  N_ASM   RA_ASM A_ASM  RP_GS P  N_DSM 

rom:16:9 aspasasthe ourbanon ton  sunergon hEmOn en  christO kai stachun 
     aspazomai *PN*   ho   sunergos egO  heis *PN*  kai stachus 
     V_AMD2P  N_ASM  RA_ASM A_ASM  RP_GP P  N_DSM  C  N_ASM  

 ton  agapEton mou  
 ho   agapEtos egO  
 RA_ASM A_ASM  RP_GS 

rom:16:10 aspasasthe apellEn ton  dokimon en  christO aspasasthe tous  ek 
     aspazomai *PN*  ho   dokimos heis *PN*  aspazomai ho   ek 
     V_AMD2P  N_ASM  RA_ASM A_ASM  P  N_DSM  V_AMD2P  RA_APM P 

 tOn  aristoboulou 
 ho   *PN*     
 RA_GPM N_GSM    

rom:16:11 aspasasthe hErOdiOna ton  suggenE mou  aspasasthe tous  ek 
     aspazomai *PN*   ho   suggenEs egO  aspazomai ho   ek 
     V_AMD2P  N_ASM   RA_ASM A_ASM  RP_GS V_AMD2P  RA_APM P 

 tOn  narkissou tous  ontas  en  kuriO 
 ho   *PN*   ho   eimi   heis kurios 
 RA_GPM N_GSM   RA_APM V_PAPAPM P  N_DSM 

rom:16:12 aspasasthe truphainan kai truphOsan tas  kopiOsas en  kuriO 
     aspazomai *PN*    kai truphaO  ho   kopiaO  heis kurios 
     V_AMD2P  N_ASF   C  N_ASF   RA_APF V_PAPAPF P  N_DSM 

 aspasasthe persida tEn  agapEtEn hEtis polla ekopiasen en  kuriO 
 aspazomai *PN*  ho   agapEtos hostis polus kopiaO  heis kurios 
 V_AMD2P  N_ASF  RA_ASF A_ASF  RR_NSF A_APN V_AAI3S  P  N_DSM 

rom:16:13 aspasasthe rhouphon ton  eklekton en  kuriO kai tEn  mEtera 
     aspazomai *PN*   ho   eklektos heis kurios kai ho   mEtEr 
     V_AMD2P  N_ASM  RA_ASM A_ASM  P  N_DSM C  RA_ASF N_ASF 

 autou kai emou 
 autos kai egO  
 RP_GSM C  RP_GS 

rom:16:14 aspasasthe asugkriton phlegonta hermEn patroban herman kai tous  sun 
     aspazomai *PN*    *PN*   *PN*  *PN*   *PN*  kai ho   sun 
     V_AMD2P  N_ASM   N_ASM   N_ASM N_ASM  N_ASM C  RA_APM P  

 autois adelphous 
 autos adelphos 
 RP_DPM N_APM   

rom:16:15 aspasasthe philologon kai ioulian nErea kai tEn  adelphEn autou 
     aspazomai *PN*    kai *PN*  *PN* kai ho   adelphE autos 
     V_AMD2P  N_ASM   C  N_ASF  N_ASM C  RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

 kai olumpan kai tous  sun autois pantas hagious 
 kai *PN*  kai ho   sun autos pas  hagios 
 C  N_ASM  C  RA_APM P  RP_DPM A_APM A_APM  

rom:16:16 aspasasthe allElous en  philEmati hagiO aspazontai humas hai  
     aspazomai allElOn heis philEma  hagios aspazomai su  ho   
     V_AMD2P  RP_APM  P  N_DSN   A_DSN V_PMI3P  RP_AP RA_NPF 

 ekklEsiai pasai tou  christou 
 ekklEsia pas  ho   *PN*   
 N_NPF   A_NPF RA_GSM N_GSM  

rom:16:17 parakalO de humas adelphoi skopein tous  tas  dichostasias kai 
     parakaleO de su  adelphos skopeO ho   ho   dichostasia kai 
     V_PAI1S  C RP_AP N_VPM  V_PAN  RA_APM RA_APF N_APF    C  

 ta   skandala para tEn  didachEn hEn  humeis emathete poiountas kai 
 ho   skandalon para ho   didachE eimi  su   manthanO poieO   kai 
 RA_APN N_APN   P  RA_ASF N_ASF  RR_ASF RP_NP V_AAI2P V_PAPAPM C  

 ekklinete ap autOn 
 ekklinO  apo autos 
 V_PAD2P  P  RP_GPM 

rom:16:18 hoi  gar toioutoi tO   kuriO hEmOn christO ou douleuousin alla 
     ho   gar toioutos ho   kurios egO  *PN*  ou douleuO   alla 
     RA_NPM C  RD_NPM  RA_DSM N_DSM RP_GP N_DSM  D V_PAI3P   C  

 tE   heautOn koilia kai dia tEs  chrEstologias kai eulogias exapatOsin 
 ho   heautou koilia kai dia ho   chrEstologia kai eulogia exapataO  
 RA_DSF RP_GPM N_DSF C  P  RA_GSF N_GSF     C  N_GSF  V_PAI3P  

 tas  kardias tOn  akakOn 
 ho   kardia ho   akakos 
 RA_APF N_APF  RA_GPM A_GPM 

rom:16:19 hE   gar humOn hupakoE eis pantas aphiketo  eph humin oun 
     ho   gar su  hupakoE heis pas  aphikneomai epi su  oun 
     RA_NSF C  RP_GP N_NSF  P  A_APM V_AMI3S   P  RP_DP C  

 chairO thelO  de humas sophous einai eis to   agathon akeraious de eis 
 chairO thelO  de su  sophos eimi heis ho   agathos akeraios de heis 
 V_PAI1S V_PAI1S C RP_AP A_APM  V_PAN P  RA_ASN A_ASN  A_APM   C P  

 to   kakon 
 ho   kakos 
 RA_ASN A_ASN 

rom:16:20 ho   de theos tEs  eirEnEs suntripsei ton  satanan hupo tous  
     ho   de theos ho   eirEnE suntribO  ho   *PN*  hupo ho   
     RA_NSM C N_NSM RA_GSF N_GSF  V_FAI3S  RA_ASM N_ASM  P  RA_APM 

 podas humOn en  tachei hE   charis tou  kuriou hEmOn iEsou meth humOn 
 pous su  heis tachos ho   charis ho   kurios egO  *PN* meta su  
 N_APM RP_GP P  N_DSN RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM P  RP_GP 

rom:16:21 aspazetai humas timotheos ho   sunergos mou  kai loukios kai iasOn 
     aspazomai su  *PN*   ho   sunergos egO  kai *PN*  kai *PN* 
     V_PMI3S  RP_AP N_NSM   RA_NSM A_NSM  RP_GS C  N_NSM  C  N_NSM 

 kai sOsipatros hoi  suggeneis mou  
 kai *PN*    ho   suggenEs egO  
 C  N_NSM   RA_NPM A_NPM   RP_GS 

rom:16:22 aspazomai humas egO  tertios ho   grapsas tEn  epistolEn en  
     aspazomai su  egO  *PN*  ho   graphO  ho   epistolE heis 
     V_PMI1S  RP_AP RP_NS N_NSM  RA_NSM V_AAPNSM RA_ASF N_ASF   P  

 kuriO 
 kurios 
 N_DSM 

rom:16:23 aspazetai humas gaios ho   xenos mou  kai holEs tEs  ekklEsias 
     aspazomai su  *PN* ho   xenos egO  kai holos ho   ekklEsia 
     V_PMI3S  RP_AP N_NSM RA_NSM A_NSM RP_GS C  A_GSF RA_GSF N_GSF   

 aspazetai humas erastos ho   oikonomos tEs  poleOs kai kouartos ho   
 aspazomai su  *PN*  ho   oikonomos ho   polis kai *PN*   ho   
 V_PMI3S  RP_AP N_NSM  RA_NSM N_NSM   RA_GSF N_GSF C  N_NSM  RA_NSM 

 adelphos 
 adelphos 
 N_NSM  

rom:16:25 [tO  de dunamenO humas stErixai kata to   euaggelion mou  kai 
     ho   de dunamai su  stErizO kata ho   euaggelion egO  kai 
     RA_DSM C V_PMPDSM RP_AP V_AAN  P  RA_ASN N_ASN   RP_GS C  

 to   kErugma iEsou christou kata apokalupsin mustEriou chronois aiOniois 
 ho   kErugma *PN* *PN*   kata apokalupsis mustErion chronos aiOnios 
 RA_ASN N_ASN  N_GSM N_GSM  P  N_ASF    N_GSN   N_DPM  A_DPM  

 sesigEmenou 
 sigaO    
 V_XPPGSN  

rom:16:26 phanerOthentos de nun dia te graphOn prophEtikOn kat epitagEn tou  
     phaneroO    de nun dia te graphO prophEtikos kata epitagE ho   
     V_APPGSM    C D  P  C N_GPF  A_GPF    P  N_ASF  RA_GSM 

 aiOniou theou eis hupakoEn pisteOs eis panta ta   ethnE gnOristhentos 
 aiOnios theos heis hupakoE pistis heis pas  ho   ethnos gnOrizO    
 A_GSM  N_GSM P  N_ASF  N_GSF  P  A_APN RA_APN N_APN V_APPGSN   

rom:16:27 monO sophO theO dia iEsou christou hO   hE   doxa eis tous  
     monos sophos theos dia *PN* *PN*   hos  ho   doxa heis ho   
     A_DSM A_DSM N_DSM P  N_GSM N_GSM  RR_DSM RA_NSF N_NSF P  RA_APM 

 aiOnas amEn] 
 aiOn  amEn 
 N_APM X   


Help and Acknowledgements