Help and Acknowledgements


rom:15:1 opheilomen de hEmeis hoi  dunatoi ta   asthenEmata tOn  adunatOn 
     opheilO  de egO  ho   dunatos ho   asthenEma  ho   adunatos 
     V_PAI1P  C RP_NP RA_NPM A_NPM  RA_APN N_APN    RA_GPM A_GPM  

 bastazein kai mE heautois areskein 
 bastazO  kai mE heautou areskO  
 V_PAN   C  D RP_DPM  V_PAN  

rom:15:2 hekastos hEmOn tO   plEsion aresketO eis to   agathon pros 
     hekastos egO  ho   plEsion areskO  heis ho   agathos pros 
     A_NSM  RP_GP RA_DSM D    V_PAD3S P  RA_ASN A_ASN  P  

 oikodomEn 
 oikodomE 
 N_ASF   

rom:15:3 kai gar ho   christos ouch heautO Eresen alla kathOs gegraptai 
     kai gar ho   *PN*   ou  heautou areskO alla kathOs graphO  
     D  C  RA_NSM N_NSM  D  RP_DSM V_AAI3S C  C   V_XPI3S  

 hoi  oneidismoi tOn  oneidizontOn se  epepesan ep eme  
 ho   oneidismos ho   oneidizO   su  epipiptO epi egO  
 RA_NPM N_NPM   RA_GPM V_PAPGPM   RP_AS V_AAI3P P  RP_AS 

rom:15:4 hosa  gar proegraphE eis tEn  hEmeteran didaskalian egraphE hina 
     hosos gar prographO heis ho   hEmeteros didaskalia graphO hina 
     RR_NPN C  V_API3S  P  RA_ASF A_ASF   N_ASF    V_API3S C  

 dia tEs  hupomonEs kai dia tEs  paraklEseOs tOn  graphOn tEn  elpida 
 dia ho   hupomonE kai dia ho   paraklEsis ho   graphO ho   elpis 
 P  RA_GSF N_GSF   C  P  RA_GSF N_GSF    RA_GPF N_GPF  RA_ASF N_ASF 

 echOmen 
 echO  
 V_PAS1P 

rom:15:5 ho   de theos tEs  hupomonEs kai tEs  paraklEseOs dOE   humin 
     ho   de theos ho   hupomonE kai ho   paraklEsis didOmi su  
     RA_NSM C N_NSM RA_GSF N_GSF   C  RA_GSF N_GSF    V_AAO3S RP_DP 

 to   auto phronein en  allElois kata christon iEsoun 
 ho   autos phroneO heis allElOn kata *PN*   *PN*  
 RA_ASN A_ASN V_PAN  P  RP_DPM  P  N_ASM  N_ASM 

rom:15:6 hina homothumadon en  heni stomati doxazEte ton  theon kai patera 
     hina homothumadon heis heis stoma  doxazO  ho   theos kai patEr 
     C  D      P  A_DSN N_DSN  V_PAS2P RA_ASM N_ASM C  N_ASM 

 tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

rom:15:7 dio proslambanesthe allElous kathOs kai ho   christos proselabeto  
     dio proslambanomai allElOn kathOs kai ho   *PN*   proslambanomai 
     C  V_PMD2P     RP_APM  C   D  RA_NSM N_NSM  V_AMI3S    

 humas eis doxan tou  theou 
 su  heis doxa ho   theos 
 RP_AP P  N_ASF RA_GSM N_GSM 

rom:15:8 legO  gar christon diakonon gegenEsthai peritomEs huper alEtheias 
     legO  gar *PN*   diakonos ginomai   peritomE huper alEtheia 
     V_PAI1S C  N_ASM  N_ASM  V_XPN    N_GSF   P   N_GSF   

 theou eis to   bebaiOsai tas  epaggelias tOn  paterOn 
 theos heis ho   bebaioO  ho   epaggelia ho   patEr  
 N_GSM P  RA_ASN V_AAN   RA_APF N_APF   RA_GPM N_GPM  

rom:15:9 ta   de ethnE huper eleous doxasai ton  theon kathOs gegraptai 
     ho   de ethnos huper eleos dokeO  ho   theos kathOs graphO  
     RA_APN C N_APN P   N_GSN V_AAN  RA_ASM N_ASM C   V_XPI3S  

 dia touto exomologEsomai soi  en  ethnesin kai tO   onomati sou  
 dia houtos exomologeO   su  heis ethnos  kai ho   onoma  su  
 P  RD_ASN V_FMI1S    RP_DS P  N_DPN  C  RA_DSN N_DSN  RP_GS 

 psalO  
 psallO 
 V_FAI1S 

rom:15:10 kai palin legei  euphranthEte ethnE meta tou  laou autou 
     kai palin legO  euphrainO  ethnos meta ho   laos autos 
     C  D   V_PAI3S V_APD2P   N_VPN P  RA_GSM N_GSM RP_GSM 

rom:15:11 kai palin aineite panta ta   ethnE ton  kurion kai epainesatOsan 
     kai palin aineO  pas  ho   ethnos ho   kurios kai epaineO    
     C  D   V_PAD2P A_VPN RA_VPN N_VPN RA_ASM N_ASM C  V_AAD3P    

 auton pantes hoi  laoi 
 autos pas  ho   laos 
 RP_ASM A_NPM RA_NPM N_NPM 

rom:15:12 kai palin Esaias legei  estai  hE   rhiza tou  iessai kai 
     kai palin *PN*  legO  eimi  ho   rhiza ho   *PN*  kai 
     C  D   N_NSM V_PAI3S V_FMI3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM C  

 ho   anistamenos archein ethnOn ep autO  ethnE elpiousin 
 ho   anistEmi  archO  ethnos epi autos ethnos elpizO  
 RA_NSM V_PMPNSM  V_PAN  N_GPN P  RP_DSM N_NPN V_FAI3P  

rom:15:13 ho   de theos tEs  elpidos plErOsai humas pasEs charas kai 
     ho   de theos ho   elpis  plEroO  su  pas  chara kai 
     RA_NSM C N_NSM RA_GSF N_GSF  V_AAO3S RP_AP A_GSF N_GSF C  

 eirEnEs en  tO   pisteuein eis to   perisseuein humas en  tE   
 eirEnE heis ho   pisteuO  heis ho   perisseuO  su  heis ho   
 N_GSF  P  RA_DSN V_PAN   P  RA_ASN V_PAN    RP_AP P  RA_DSF 

 elpidi en  dunamei pneumatos hagiou 
 elpis heis dunamis pneuma  hagios 
 N_DSF P  N_DSF  N_GSN   A_GSN 

rom:15:14 pepeismai de adelphoi mou  kai autos egO  peri humOn hoti kai 
     peithO  de adelphos egO  kai autos egO  peri su  hoti kai 
     V_XPI1S  C N_VPM  RP_GS D  RP_NSM RP_NS P  RP_GP C  D  

 autoi mestoi este  agathOsunEs peplErOmenoi pasEs [tEs] gnOseOs dunamenoi 
 autos mestos eimi  agathOsunE plEroO    pas  ho   gnOsis dunamai  
 RP_NPM A_NPM V_PAI2P N_GSF    V_XPPNPM   A_GSF RA_GSF N_GSF  V_PMPNPM 

 kai allElous nouthetein 
 kai allElOn noutheteO 
 D  RP_APM  V_PAN   

rom:15:15 tolmEroteron de egrapsa humin apo merous hOs epanamimnEskOn humas dia 
     tolmEroterOs de graphO su  apo meros hOs epanamimnEskO su  dia 
     D      C V_AAI1S RP_DP P  N_GSN C  V_PAPNSM    RP_AP P  

 tEn  charin tEn  dotheisan moi  hupo tou  theou 
 ho   charis ho   didOmi  egO  hupo ho   theos 
 RA_ASF N_ASF RA_ASF V_APPASF RP_DS P  RA_GSM N_GSM 

rom:15:16 eis to   einai me  leitourgon christou iEsou eis ta   ethnE 
     heis ho   eimi egO  leitourgos *PN*   *PN* heis ho   ethnos 
     P  RA_ASN V_PAN RP_AS N_ASM   N_GSM  N_GSM P  RA_APN N_APN 

 hierourgounta to   euaggelion tou  theou hina genEtai hE   prosphora 
 hierourgeO  ho   euaggelion ho   theos hina ginomai ho   prosphora 
 V_PAPASM   RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM C  V_AMS3S RA_NSF N_NSF   

 tOn  ethnOn euprosdektos hEgiasmenE en  pneumati hagiO 
 ho   ethnos euprosdektos hagiazO  heis pneuma  hagios 
 RA_GPN N_GPN A_NSF    V_XPPNSF  P  N_DSN  A_DSN 

rom:15:17 echO  oun [tEn] kauchEsin en  christO iEsou ta   pros ton  
     echO  oun ho   kauchEsis heis *PN*  *PN* ho   pros ho   
     V_PAI1S C  RA_ASF N_ASF   P  N_DSM  N_DSM RA_APN P  RA_ASM 

 theon 
 theos 
 N_ASM 

rom:15:18 ou gar tolmEsO ti   lalein hOn  ou kateirgasato christos di 
     ou gar tolmaO tis  laleO hos  ou katergazomai *PN*   dia 
     D C  V_FAI1S RI_ASN V_PAN RR_GPN D V_AMI3S   N_NSM  P  

 emou eis hupakoEn ethnOn logO kai ergO 
 egO  heis hupakoE ethnos logos kai ergon 
 RP_GS P  N_ASF  N_GPN N_DSM C  N_DSN 

rom:15:19 en  dunamei sEmeiOn kai teratOn en  dunamei pneumatos [theou] hOste 
     heis dunamis sEmeion kai teras  heis dunamis pneuma  theos  hOste 
     P  N_DSF  N_GPN  C  N_GPN  P  N_DSF  N_GSN   N_GSM  C   

 me  apo ierousalEm kai kuklO mechri tou  illurikou peplErOkenai to   
 egO  apo *PN*    kai kuklO mechri ho   *PN*   plEroO    ho   
 RP_AS P  N_GSF   C  D   P   RA_GSN N_GSN   V_XAN    RA_ASN 

 euaggelion tou  christou 
 euaggelion ho   *PN*   
 N_ASN   RA_GSM N_GSM  

rom:15:20 houtOs de philotimoumenon euaggelizesthai ouch hopou OnomasthE 
     houtO de philotimeomai  euaggelizO   ou  hopou onomazO  
     D   C V_PMPASM    V_PMN      D  C   V_API3S  

 christos hina mE ep allotrion themelion oikodomO 
 *PN*   hina mE epi allotrios themelion oikodomeO 
 N_NSM  C  D P  A_ASM   N_ASM   V_PAS1S  

rom:15:21 alla kathOs gegraptai hois  ouk anEggelE peri autou opsontai kai 
     alla kathOs graphO  hos  ou anaggellO peri autos horaO  kai 
     C  C   V_XPI3S  RR_DPM D  V_API3S  P  RP_GSM V_FMI3P C  

 hoi  ouk akEkoasin sunEsousin 
 hos  ou akouO   suniEmi  
 RR_NPM D  V_XAI3P  V_FAI3P  

rom:15:22 dio kai enekoptomEn ta   polla tou  elthein pros humas 
     dio kai egkoptO   ho   polus ho   erchomai pros su  
     C  D  V_IPI1S   RA_APN A_APN RA_GSN V_AAN  P  RP_AP 

rom:15:23 nuni de mEketi topon echOn  en  tois  klimasi toutois epipothian 
     nuni de mEketi topos echO   heis ho   klima  houtos epipothia 
     D  C D   N_ASM V_PAPNSM P  RA_DPN N_DPN  RD_DPN N_ASF   

 de echOn  tou  elthein pros humas apo pollOn etOn 
 de echO   ho   erchomai pros su  apo polus etos 
 C V_PAPNSM RA_GSN V_AAN  P  RP_AP P  A_GPN N_GPN 

rom:15:24 hOs an poreuOmai eis tEn  spanian elpizO gar diaporeuomenos 
     hOs an poreuomai heis ho   *PN*  elpizO gar diaporeuomai  
     C  X V_PMS1S  P  RA_ASF N_ASF  V_PAI1S C  V_PMPNSM    

 theasasthai humas kai huph humOn propemphthEnai ekei ean humOn prOton apo 
 theaomai  su  kai hupo su  propempO    ekei ean su  prOtos apo 
 V_AMN    RP_AP C  P  RP_GP V_APN     D  C  RP_GP A_ASN P  

 merous emplEsthO 
 meros empimplEmi 
 N_GSN V_APS1S  

rom:15:25 nuni de poreuomai eis ierousalEm diakonOn tois  hagiois 
     nuni de poreuomai heis *PN*    diakonos ho   hagios 
     D  C V_PMI1S  P  N_ASF   V_PAPNSM RA_DPM A_DPM  

rom:15:26 eudokEsan gar makedonia kai achaia koinOnian tina  poiEsasthai eis 
     eudokeO  gar *PN*   kai *PN*  koinOnia tis  poieO    heis 
     V_AAI3P  C  N_NSF   C  N_NSF N_ASF   RI_ASF V_AMN    P  

 tous  ptOchous tOn  hagiOn tOn  en  ierousalEm 
 ho   ptOchos ho   hagios ho   heis *PN*    
 RA_APM A_APM  RA_GPM A_GPM RA_GPM P  N_DSF   

rom:15:27 eudokEsan gar kai opheiletai eisin  autOn ei gar tois  
     eudokeO  gar kai opheiletEs eimi  autos ei gar ho   
     V_AAI3P  C  C  N_NPM   V_PAI3P RP_GPM C C  RA_DPN 

 pneumatikois autOn ekoinOnEsan ta   ethnE opheilousin kai en  tois  
 pneumatikos autos koinOneO  ho   ethnos opheilO   kai heis ho   
 A_DPN    RP_GPM V_AAI3P   RA_NPN N_NPN V_PAI3P   D  P  RA_DPN 

 sarkikois leitourgEsai autois 
 sarkikos leitourgeO  autos 
 A_DPN   V_AAN    RP_DPM 

rom:15:28 touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton  karpon touton 
     houtos oun epiteleO  kai sphragizO   autos ho   karpos houtos 
     RD_ASN C  V_AAPNSM  C  V_AMPNSM    RP_DPM RA_ASM N_ASM RD_ASM 

 apeleusomai di humOn eis spanian 
 aperchomai dia su  heis *PN*  
 V_FMI1S   P  RP_GP P  N_ASF  

rom:15:29 oida  de hoti erchomenos pros humas en  plErOmati eulogias 
     oida  de hoti erchomai  pros su  heis plErOma  eulogia 
     V_XAI1S C C  V_PMPNSM  P  RP_AP P  N_DSN   N_GSF  

 christou eleusomai 
 *PN*   erchomai 
 N_GSM  V_FMI1S  

rom:15:30 parakalO de humas [adelphoi] dia tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
     parakaleO de su  adelphos  dia ho   kurios egO  *PN* *PN*   
     V_PAI1S  C RP_AP N_VPM   P  RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

 kai dia tEs  agapEs tou  pneumatos sunagOnisasthai moi  en  tais  
 kai dia ho   agapE ho   pneuma  sunagOnizomai  egO  heis ho   
 C  P  RA_GSF N_GSF RA_GSN N_GSN   V_AMN      RP_DS P  RA_DPF 

 proseuchais huper emou pros ton  theon 
 proseuchE  huper egO  pros ho   theos 
 N_DPF    P   RP_GS P  RA_ASM N_ASM 

rom:15:31 hina rhusthO apo tOn  apeithountOn en  tE   ioudaia kai hE   
     hina rhuomai apo ho   apeitheO   heis ho   *PN*  kai ho   
     D  V_APS1S P  RA_GPM V_PAPGPM   P  RA_DSF N_DSF  C  RA_NSF 

 diakonia mou  hE   eis ierousalEm euprosdektos tois  hagiois genEtai 
 diakonia egO  ho   heis *PN*    euprosdektos ho   hagios ginomai 
 N_NSF  RP_GS RA_NSF P  N_ASF   A_NSF    RA_DPM A_DPM  V_AMS3S 

rom:15:32 hina en  chara elthOn  pros humas dia thelEmatos theou 
     hina heis chara erchomai pros su  dia thelEma  theos 
     C  P  N_DSF V_AAPNSM P  RP_AP P  N_GSN   N_GSM 

 sunanapausOmai humin 
 sunanapauomai su  
 V_AMS1S    RP_DP 

rom:15:33 ho   de theos tEs  eirEnEs meta pantOn humOn amEn 
     ho   de theos ho   eirEnE meta pas  su  amEn 
     RA_NSM C N_NSM RA_GSF N_GSF  P  A_GPM RP_GP X  


Help and Acknowledgements