Help and Acknowledgements


rom:14:1 ton  de asthenounta tE   pistei proslambanesthe mE eis diakriseis 
     ho   de astheneO  ho   pistis proslambanomai mE heis diakrisis 
     RA_ASM C V_PAPASM  RA_DSF N_DSF V_PMD2P     D P  N_APF   

 dialogismOn 
 dialogismos 
 N_GPM    

rom:14:2 hos  men pisteuei phagein panta ho   de asthenOn lachana esthiei 
     hos  men pisteuO esthiO pas  ho   de asthenEs lachanon esthiO 
     RR_NSM C  V_PAI3S V_AAN  A_APN RA_NSM C V_PAPNSM N_APN  V_PAI3S 

rom:14:3 ho   esthiOn ton  mE esthionta mE exoutheneitO ho   de mE 
     ho   esthiO  ho   mE esthiO  mE exoutheneO  ho   de mE 
     RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM D V_PAPASM D V_PAD3S   RA_NSM C D 

 esthiOn ton  esthionta mE krinetO ho   theos gar auton proselabeto  
 esthiO  ho   esthiO  mE krinO  ho   theos gar autos proslambanomai 
 V_PAPNSM RA_ASM V_PAPASM D V_PAD3S RA_NSM N_NSM C  RP_ASM V_AMI3S    

rom:14:4 su  tis  ei   ho   krinOn  allotrion oiketEn tO   idiO 
     su  tis  eimi  ho   krinon  allotrios oiketEs ho   idios 
     RP_NS RI_NSM V_PAI2S RA_NSM V_PAPNSM A_ASM   N_ASM  RA_DSM A_DSM 

 kuriO stEkei E piptei stathEsetai de dunatei gar ho   kurios stEsai 
 kurios stEkO  E piptO  histEmi   de dunateO gar ho   kurios histEmi 
 N_DSM V_PAI3S C V_PAI3S V_FPI3S   C V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM V_AAN  

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

rom:14:5 hos  men [gar] krinei hEmeran par hEmeran hos  de krinei pasan 
     hos  men gar  krinO  hEmera para hEmera hos  de krinO  pas  
     RR_NSM C  C   V_PAI3S N_ASF  P  N_ASF  RR_NSM C V_PAI3S A_ASF 

 hEmeran hekastos en  tO   idiO noi  plErophoreisthO 
 hEmera hekastos heis ho   idios nous plErophoreO   
 N_ASF  A_NSM  P  RA_DSM A_DSM N_DSM V_PPD3S     

rom:14:6 ho   phronOn tEn  hEmeran kuriO phronei kai ho   esthiOn 
     ho   phroneO ho   hEmera kurios phroneO kai ho   esthiO  
     RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  N_DSM V_PAI3S C  RA_NSM V_PAPNSM 

 kuriO esthiei eucharistei gar tO   theO kai ho   mE esthiOn kuriO ouk 
 kurios esthiO eucharisteO gar ho   theos kai ho   mE esthiO  kurios ou 
 N_DSM V_PAI3S V_PAI3S   C  RA_DSM N_DSM C  RA_NSM D V_PAPNSM N_DSM D  

 esthiei kai eucharistei tO   theO 
 esthiO kai eucharisteO ho   theos 
 V_PAI3S C  V_PAI3S   RA_DSM N_DSM 

rom:14:7 oudeis gar hEmOn heautO zE   kai oudeis heautO apothnEskei 
     oudeis gar egO  heautou zaO   kai oudeis heautou apothnEskO 
     A_NSM C  RP_GP RP_DSM V_PAI3S C  A_NSM RP_DSM V_PAI3S   

rom:14:8 ean te gar zOmen  tO   kuriO zOmen  ean te apothnEskOmen tO   
     ean te gar zaO   ho   kurios zaO   ean te apothnEskO  ho   
     C  C C  V_PAS1P RA_DSM N_DSM V_PAI1P C  C V_PAS1P    RA_DSM 

 kuriO apothnEskomen ean te oun zOmen  ean te apothnEskOmen tou  kuriou 
 kurios apothnEskO  ean te oun zaO   ean te apothnEskO  ho   kurios 
 N_DSM V_PAI1P    C  C C  V_PAS1P C  C V_PAS1P    RA_GSM N_GSM 

 esmen  
 eimi  
 V_PAI1P 

rom:14:9 eis touto gar christos apethanen kai ezEsen hina kai nekrOn kai 
     heis houtos gar *PN*   apothnEskO kai zaO   hina kai nekros kai 
     P  RD_ASN C  N_NSM  V_AAI3S  C  V_AAI3S C  C  A_GPM C  

 zOntOn  kurieusE 
 zaO   kurieuO 
 V_PAPGPM V_AAS3S 

rom:14:10 su  de ti   krineis ton  adelphon sou  E kai su  ti   
     su  de tis  krinO  ho   adelphos su  E kai su  tis  
     RP_NS C RI_ASN V_PAI2S RA_ASM N_ASM  RP_GS C D  RP_NS RI_ASN 

 exoutheneis ton  adelphon sou  pantes gar parastEsometha tO   bEmati 
 exoutheneO ho   adelphos su  pas  gar paristEmi   ho   bEma  
 V_PAI2S   RA_ASM N_ASM  RP_GS A_NPM C  V_FMI1P    RA_DSN N_DSN 

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

rom:14:11 gegraptai gar zO   egO  legei  kurios hoti emoi kampsei pan  
     graphO  gar zaO   egO  legO  kurios hoti egO  kamptO pas  
     V_XPI3S  C  V_PAI1S RP_NS V_PAI3S N_NSM C  RP_DS V_FAI3S A_NSN 

 gonu kai pasa glOssa exomologEsetai tO   theO 
 gonu kai pas  glOssa exomologeO   ho   theos 
 N_NSN C  A_NSF N_NSF V_FMI3S    RA_DSM N_DSM 

rom:14:12 ara [oun] hekastos hEmOn peri heautou logon dOsei  [tO  theO] 
     ara oun  hekastos egO  peri heautou logos didOmi ho   theos 
     C  C   A_NSM  RP_GP P  RP_GSM N_ASM V_FAI3S RA_DSM N_DSM 

rom:14:13 mEketi oun allElous krinOmen alla touto krinate mallon to   mE 
     mEketi oun allElOn krinon  alla houtos krinO  mallon ho   mE 
     D   C  RP_APM  V_PAS1P C  RD_ASN V_AAD2P D   RA_ASN D 

 tithenai proskomma tO   adelphO E skandalon 
 tithEmi proskomma ho   adelphos E skandalon 
 V_PAN  N_ASN   RA_DSM N_DSM  C N_ASN   

rom:14:14 oida  kai pepeismai en  kuriO iEsou hoti ouden koinon di 
     oida  kai peithO  heis kurios *PN* hoti oudeis koinos dia 
     V_XAI1S C  V_XPI1S  P  N_DSM N_DSM C  A_NSN A_NSN P  

 heautou ei mE tO   logizomenO ti   koinon einai ekeinO koinon 
 heautou ei mE ho   logizomai tis  koinos eimi ekeinos koinos 
 RP_GSN C D RA_DSM V_PMPDSM  RI_ASN A_NSN V_PAN RD_DSM A_NSN 

rom:14:15 ei gar dia brOma ho   adelphos sou  lupeitai ouketi kata agapEn 
     ei gar dia brOma ho   adelphos su  lupeO  ouketi kata agapE 
     C C  P  N_ASN RA_NSM N_NSM  RP_GS V_PPI3S D   P  N_ASF 

 peripateis mE tO   brOmati sou  ekeinon apollue huper hou  christos 
 peripateO mE ho   brOma  su  ekeinos apollumi huper hou  *PN*   
 V_PAI2S  D RA_DSN N_DSN  RP_GS RD_ASM V_PAD2S P   RR_GSM N_NSM  

 apethanen 
 apothnEskO 
 V_AAI3S  

rom:14:16 mE blasphEmeisthO oun humOn to   agathon 
     mE blasphEmeO   oun su  ho   agathos 
     D V_PPD3S    C  RP_GP RA_NSN A_NSN  

rom:14:17 ou gar estin  hE   basileia tou  theou brOsis kai posis alla 
     ou gar eimi  ho   basileia ho   theos brOsis kai posis alla 
     D C  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM N_NSF C  N_NSF C  

 dikaiosunE kai eirEnE kai chara en  pneumati hagiO 
 dikaiosunE kai eirEnE kai chara heis pneuma  hagios 
 N_NSF   C  N_NSF C  N_NSF P  N_DSN  A_DSN 

rom:14:18 ho   gar en  toutO douleuOn tO   christO euarestos tO   theO 
     ho   gar heis houtos douleuO ho   *PN*  euarestos ho   theos 
     RA_NSM C  P  RD_DSN V_PAPNSM RA_DSM N_DSM  A_NSM   RA_DSM N_DSM 

 kai dokimos tois  anthrOpois 
 kai dokimos ho   anthrOpos 
 C  A_NSM  RA_DPM N_DPM   

rom:14:19 ara oun ta   tEs  eirEnEs diOkOmen kai ta   tEs  oikodomEs 
     ara oun ho   ho   eirEnE diOkO  kai ho   ho   oikodomE 
     C  C  RA_APN RA_GSF N_GSF  V_PAS1P C  RA_APN RA_GSF N_GSF   

 tEs  eis allElous 
 ho   heis allElOn 
 RA_GSF P  RP_APM  

rom:14:20 mE heneken brOmatos katalue to   ergon tou  theou panta men 
     mE heneka brOma  kataluO ho   ergon ho   theos pas  men 
     D P    N_GSN  V_PAD2S RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM A_NPN C  

 kathara alla kakon tO   anthrOpO tO   dia proskommatos esthionti 
 katharos alla kakos ho   anthrOpos ho   dia proskomma  esthiO  
 A_NPN  C  A_ASN RA_DSM N_DSM   RA_DSM P  N_GSN    V_PAPDSM 

rom:14:21 kalon to   mE phagein krea mEde piein oinon mEde en  hO   
     kalos ho   mE esthiO kreas mEde pinO oinos mEde heis hos  
     A_NSN RA_NSN D V_AAN  N_APN C  V_AAN N_ASM C  P  RR_DSN 

 ho   adelphos sou  proskoptei 
 ho   adelphos su  proskoptO 
 RA_NSM N_NSM  RP_GS V_PAI3S  

rom:14:22 su  pistin [hEn] echeis kata seauton eche  enOpion tou  theou 
     su  pistis eimi  echO  kata seautou echO  enOpion ho   theos 
     RP_NS N_ASF RR_ASF V_PAI2S P  RP_ASM V_PAD2S P    RA_GSM N_GSM 

 makarios ho   mE krinOn  heauton en  hO   dokimazei 
 makarios ho   mE krinon  heautou heis hos  dokimazO 
 A_NSM  RA_NSM D V_PAPNSM RP_ASM P  RR_DSN V_PAI3S  

rom:14:23 ho   de diakrinomenos ean phagE  katakekritai hoti ouk ek pisteOs 
     ho   de diakrinO   ean esthiO katakrinO  hoti ou ek pistis 
     RA_NSM C V_PMPNSM   C  V_AAS3S V_XPI3S   C  D  P N_GSF  

 pan  de ho   ouk ek pisteOs hamartia estin  
 pas  de hos  ou ek pistis hamartia eimi  
 A_NSN C RR_NSN D  P N_GSF  N_NSF  V_PAI3S 


Help and Acknowledgements