Help and Acknowledgements


rom:13:1 pasa psuchE exousiais huperechousais hupotassesthO ou gar estin  
     pas  psuchE exousia  huperechO   hupotassO   ou gar eimi  
     A_NSF N_NSF N_DPF   V_PAPDPF    V_PPD3S    D C  V_PAI3S 

 exousia ei mE hupo theou hai  de ousai  hupo theou tetagmenai eisin  
 exousia ei mE hupo theos ho   de eimi   hupo theos tassO   eimi  
 N_NSF  C D P  N_GSM RA_NPF C V_PAPNPF P  N_GSM V_XPPNPF  V_PAI3P 

rom:13:2 hOste ho   antitassomenos tE   exousia tE   tou  theou diatagE 
     hOste ho   antitassomai  ho   exousia ho   ho   theos diatagE 
     C   RA_NSM V_PMPNSM    RA_DSF N_DSF  RA_DSF RA_GSM N_GSM N_DSF  

 anthestEken hoi  de anthestEkotes heautois krima lEmpsontai 
 anthistEmi ho   de anthistEmi  heautou krima lambanO  
 V_XAI3S   RA_NPM C V_XAPNPM   RP_DPM  N_ASN V_FMI3P  

rom:13:3 hoi  gar archontes ouk eisin  phobos tO   agathO ergO alla 
     ho   gar archOn  ou eimi  phobos ho   agathos ergon alla 
     RA_NPM C  N_NPM   D  V_PAI3P N_NSM RA_DSN A_DSN  N_DSN C  

 tO   kakO theleis de mE phobeisthai tEn  exousian to   agathon poiei  
 ho   kakos thelO  de mE phobeomai  ho   exousia ho   agathos poieO  
 RA_DSN A_DSN V_PAI2S C D V_PMN    RA_ASF N_ASF  RA_ASN A_ASN  V_PAD2S 

 kai hexeis epainon ex autEs 
 kai echO  epainos hex autos 
 C  V_FAI2S N_ASM  P  RP_GSF 

rom:13:4 theou gar diakonos estin  soi  eis to   agathon ean de to   
     theos gar diakonos eimi  su  heis ho   agathos ean de ho   
     N_GSM C  N_NSM  V_PAI3S RP_DS P  RA_ASN A_ASN  C  C RA_ASN 

 kakon poiEs  phobou  ou gar eikE tEn  machairan phorei theou gar 
 kakos poieO  phobeomai ou gar eikE ho   machaira phoreO theos gar 
 A_ASN V_PAS2S V_PMD2S  D C  D  RA_ASF N_ASF   V_PAI3S N_GSM C  

 diakonos estin  ekdikos eis orgEn tO   to   kakon prassonti 
 diakonos eimi  ekdikos heis orgE ho   ho   kakos prassO  
 N_NSM  V_PAI3S A_NSM  P  N_ASF RA_DSM RA_ASN A_ASN V_PAPDSM 

rom:13:5 dio anagkE hupotassesthai ou monon dia tEn  orgEn alla kai dia 
     dio anagkE hupotassO   ou monos dia ho   orgE alla kai dia 
     C  N_NSF V_PPN     D A_ASN P  RA_ASF N_ASF C  D  P  

 tEn  suneidEsin 
 ho   suneidEsis 
 RA_ASF N_ASF   

rom:13:6 dia touto gar kai phorous teleite leitourgoi gar theou eisin  eis 
     dia houtos gar kai phoros teleO  leitourgos gar theos eimi  heis 
     P  RD_ASN C  D  N_APM  V_PAI2P N_NPM   C  N_GSM V_PAI3P P  

 auto touto proskarterountes 
 autos houtos proskartereO   
 A_ASN RD_ASN V_PAPNPM     

rom:13:7 apodote  pasin tas  opheilas tO   ton  phoron ton  phoron 
     apodidOmi pas  ho   opheilE ho   ho   phoros ho   phoros 
     V_AAD2P  A_DPM RA_APF N_APF  RA_DSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM 

 tO   to   telos to   telos tO   ton  phobon ton  phobon tO   
 ho   ho   telos ho   telos ho   ho   phobos ho   phobos ho   
 RA_DSM RA_ASN N_ASN RA_ASN N_ASN RA_DSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM RA_DSM 

 tEn  timEn tEn  timEn 
 ho   timE ho   timE 
 RA_ASF N_ASF RA_ASF N_ASF 

rom:13:8 mEdeni mEden opheilete ei mE to   allElous agapan ho   gar 
     mEdeis mEdeis opheilO  ei mE ho   allElOn agapaO ho   gar 
     A_DSM A_ASN V_PAD2P  C D RA_ASN RP_APM  V_PAN RA_NSM C  

 agapOn  ton  heteron nomon peplErOken 
 agapaO  ho   heteros nomos plEroO   
 V_PAPNSM RA_ASM A_ASM  N_ASM V_XAI3S  

rom:13:9 to   gar ou moicheuseis ou phoneuseis ou klepseis ouk epithumEseis 
     ho   gar ou moicheuO  ou phoneuO  ou kleptO  ou epithumeO  
     RA_NSN C  D V_FAI2S   D V_FAI2S  D V_FAI2S D  V_FAI2S   

 kai ei tis  hetera entolE en  tO   logO toutO anakephalaioutai [en 
 kai ei tis  heteros entolE heis ho   logos houtos anakephalaioO  heis 
 C  C RI_NSF A_NSF  N_NSF P  RA_DSM N_DSM RD_DSM V_PPI3S     P  

 tO]  agapEseis ton  plEsion sou  hOs seauton 
 ho   agapaO  ho   plEsion su  hOs seautou 
 RA_DSM V_FAI2S  RA_ASM D    RP_GS C  RP_ASM 

rom:13:10 hE   agapE tO   plEsion kakon ouk ergazetai plErOma oun nomou 
     ho   agapE ho   plEsion kakos ou ergazomai plErOma oun nomos 
     RA_NSF N_NSF RA_DSM D    A_ASN D  V_PMI3S  N_NSN  C  N_GSM 

 hE   agapE 
 ho   agapE 
 RA_NSF N_NSF 

rom:13:11 kai touto eidotes ton  kairon hoti hOra EdE humas ex hupnou 
     kai houtos oida   ho   kairos hoti hOra EdE su  hex hupnos 
     C  RD_ASN V_XAPNPM RA_ASM N_ASM D  N_NSF D  RP_AP P  N_GSM 

 egerthEnai nun gar egguteron hEmOn hE   sOtEria E hote episteusamen 
 egeirO   nun gar egguteron egO  ho   sOtEria E hote pisteuO   
 V_APN   D  C  D     RP_GP RA_NSF N_NSF  C C  V_AAI1P   

rom:13:12 hE   nux  proekopsen hE   de hEmera Eggiken apothOmetha oun 
     ho   nux  prokoptO  ho   de hEmera eggizO apotithEmi oun 
     RA_NSF N_NSF V_AAI3S  RA_NSF C N_NSF V_XAI3S V_AMS1P   C  

 ta   erga tou  skotous endusOmetha [de] ta   hopla tou  phOtos 
 ho   ergon ho   skotos enduO    de  ho   hoplon ho   phOs  
 RA_APN N_APN RA_GSN N_GSN  V_AMS1P   C  RA_APN N_APN RA_GSN N_GSN 

rom:13:13 hOs en  hEmera euschEmonOs peripatEsOmen mE kOmois kai methais mE 
     hOs heis hEmera euschEmonOs peripateO   mE kOmos kai methE  mE 
     C  P  N_DSF D      V_AAS1P    D N_DPM C  N_DPF  D 

 koitais kai aselgeiais mE eridi kai zElO 
 koitE  kai aselgeia  mE eris kai zElos 
 N_DPF  C  N_DPF   D N_DSF C  N_DSM 

rom:13:14 alla endusasthe ton  kurion iEsoun christon kai tEs  sarkos 
     alla enduO   ho   kurios *PN*  *PN*   kai ho   sarx  
     C  V_AMD2P  RA_ASM N_ASM N_ASM N_ASM  C  RA_GSF N_GSF 

 pronoian mE poieisthe eis epithumias 
 pronoia mE poieO   heis epithumia 
 N_ASF  D V_PMD2P  P  N_APF   


Help and Acknowledgements