Help and Acknowledgements


rom:12:1 parakalO oun humas adelphoi dia tOn  oiktirmOn tou  theou 
     parakaleO oun su  adelphos dia ho   oiktirmOn ho   theos 
     V_PAI1S  C  RP_AP N_VPM  P  RA_GPM N_GPM   RA_GSM N_GSM 

 parastEsai ta   sOmata humOn thusian zOsan  hagian euareston tO   theO 
 paristEmi ho   sOma  su  thusia zaO   hagios euarestos ho   theos 
 V_AAN   RA_APN N_APN RP_GP N_ASF  V_PAPASF A_ASF A_ASF   RA_DSM N_DSM 

 tEn  logikEn latreian humOn 
 ho   logikos latreia su  
 RA_ASF A_ASF  N_ASF  RP_GP 

rom:12:2 kai mE suschEmatizesthe tO   aiOni toutO alla metamorphousthe 
     kai mE suschEmatizomai ho   aiOn houtos alla metamorphoomai 
     C  D V_PMD2P     RA_DSM N_DSM RD_DSM C  V_PPD2P     

 tE   anakainOsei tou  noos eis to   dokimazein humas ti   to   
 ho   anakainoO  ho   nous heis ho   dokimazO  su  tis  ho   
 RA_DSF N_DSF    RA_GSM N_GSM P  RA_ASN V_PAN   RP_AP RI_NSN RA_NSN 

 thelEma tou  theou to   agathon kai euareston kai teleion 
 thelEma ho   theos ho   agathos kai euarestos kai teleios 
 N_NSN  RA_GSM N_GSM RA_NSN A_NSN  C  A_NSN   C  A_NSN  

rom:12:3 legO  gar dia tEs  charitos tEs  dotheisEs moi  panti tO   
     legO  gar dia ho   charis  ho   didOmi  egO  pas  ho   
     V_PAI1S C  P  RA_GSF N_GSF  RA_GSF V_APPGSF RP_DS A_DSM RA_DSM 

 onti   en  humin mE huperphronein par ho   dei   phronein alla 
 eimi   heis su  mE huperphroneO para hos  deO   phroneO alla 
 V_PAPDSM P  RP_DP D V_PAN     P  RR_ASN V_PAI3S V_PAN  C  

 phronein eis to   sOphronein hekastO hOs ho   theos emerisen metron 
 phroneO heis ho   sOphroneO hekastos hOs ho   theos merizO  metron 
 V_PAN  P  RA_ASN V_PAN   A_DSM  C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S N_ASN 

 pisteOs 
 pistis 
 N_GSF  

rom:12:4 kathaper gar en  heni sOmati polla melE echomen ta   de melE 
     kathaper gar heis heis sOma  polus melos echO  ho   de melos 
     C    C  P  A_DSN N_DSN A_APN N_APN V_PAI1P RA_NPN C N_NPN 

 panta ou tEn  autEn  echei  praxin 
 pas  ou ho   heautou echO  praxis 
 A_NPN D RA_ASF A_ASF  V_PAI3S N_ASF 

rom:12:5 houtOs hoi  polloi hen  sOma esmen  en  christO to   de kath 
     houtO ho   polus heis sOma eimi  heis *PN*  ho   de kata 
     D   RA_NPM A_NPM A_NSN N_NSN V_PAI1P P  N_DSM  RA_ASN C P  

 heis allElOn melE 
 heis allElOn melos 
 A_NSM RP_GPM N_NPN 

rom:12:6 echontes de charismata kata tEn  charin tEn  dotheisan hEmin 
     echO   de charisma  kata ho   charis ho   didOmi  egO  
     V_PAPNPM C N_APN   P  RA_ASF N_ASF RA_ASF V_APPASF RP_DP 

 diaphora eite prophEteian kata tEn  analogian tEs  pisteOs 
 diaphoros eimi prophEteia kata ho   analogia ho   pistis 
 A_APN   C  N_ASF    P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF  

rom:12:7 eite diakonian en  tE   diakonia eite ho   didaskOn en  tE   
     eimi diakonia heis ho   diakonia eimi ho   didaskO heis ho   
     C  N_ASF   P  RA_DSF N_DSF  C  RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSF 

 didaskalia 
 didaskalia 
 N_DSF   

rom:12:8 eite ho   parakalOn en  tE   paraklEsei ho   metadidous en  
     eimi ho   parakaleO heis ho   paraklEsis ho   metadidOmi heis 
     C  RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSF N_DSF   RA_NSM V_PAPNSM  P  

 haplotEti ho   proistamenos en  spoudE ho   eleOn  en  hilarotEti 
 haplotEs ho   proistEmi  heis spoudE ho   eleaO  heis hilarotEs 
 N_DSF   RA_NSM V_PMPNSM   P  N_DSF RA_NSM V_PAPNSM P  N_DSF   

rom:12:9 hE   agapE anupokritos apostugountes to   ponEron kollOmenoi 
     ho   agapE anupokritos apostugeO   ho   ponEros kollaomai 
     RA_NSF N_NSF A_NSF    V_PAPNPM   RA_ASN A_ASN  V_PPPNPM  

 tO   agathO 
 ho   agathos 
 RA_DSN A_DSN  

rom:12:10 tE   philadelphia eis allElous philostorgoi tE   timE allElous 
     ho   philadelphia heis allElOn philostorgos ho   timE allElOn 
     RA_DSF N_DSF    P  RP_APM  A_NPM    RA_DSF N_DSF RP_APM  

 proEgoumenoi 
 proEgeomai  
 V_PMPNPM   

rom:12:11 tE   spoudE mE oknEroi tO   pneumati zeontes tO   kuriO 
     ho   spoudE mE oknEros ho   pneuma  zeO   ho   kurios 
     RA_DSF N_DSF D A_NPM  RA_DSN N_DSN  V_PAPNPM RA_DSM N_DSM 

 douleuontes 
 douleuO   
 V_PAPNPM  

rom:12:12 tE   elpidi chairontes tE   thlipsei hupomenontes tE   
     ho   elpis chairO   ho   thlipsis hupomenO   ho   
     RA_DSF N_DSF V_PAPNPM  RA_DSF N_DSF  V_PAPNPM   RA_DSF 

 proseuchE proskarterountes 
 proseuchE proskartereO   
 N_DSF   V_PAPNPM     

rom:12:13 tais  chreiais tOn  hagiOn koinOnountes tEn  philoxenian 
     ho   chreia  ho   hagios koinOneO   ho   philoxenia 
     RA_DPF N_DPF  RA_GPM A_GPM V_PAPNPM   RA_ASF N_ASF    

 diOkontes 
 diOkO   
 V_PAPNPM 

rom:12:14 eulogeite tous  diOkontas [humas] eulogeite kai mE katarasthe 
     eulogeO  ho   diOkO   su   eulogeO  kai mE kataraomai 
     V_PAD2P  RA_APM V_PAPAPM RP_AP  V_PAD2P  C  D V_PMD2P  

rom:12:15 chairein meta chairontOn klaiein meta klaiontOn 
     chairO  meta chairO   klaiO  meta klaiO   
     V_PAN  P  V_PAPGPM  V_PAN  P  V_PAPGPM 

rom:12:16 to   auto eis allElous phronountes mE ta   hupsEla phronountes 
     ho   autos heis allElOn phroneO   mE ho   hupsElos phroneO   
     RA_ASN A_ASN P  RP_APM  V_PAPNPM  D RA_APN A_APN  V_PAPNPM  

 alla tois  tapeinois sunapagomenoi mE ginesthe phronimoi par heautois 
 alla ho   tapeinos sunapagomai  mE ginomai phronimos para heautou 
 C  RA_DPM A_DPM   V_PPPNPM   D V_PMD2P A_NPM   P  RP_DPM  

rom:12:17 mEdeni kakon anti kakou apodidontes pronooumenoi kala enOpion pantOn 
     mEdeis kakos anti kakos apodidOmi  pronoeO   kalos enOpion pas  
     A_DSM A_ASN P  A_GSN V_PAPNPM  V_PMPNPM   A_APN P    A_GPM 

 anthrOpOn 
 anthrOpos 
 N_GPM   

rom:12:18 ei dunaton to   ex humOn meta pantOn anthrOpOn eirEneuontes 
     ei dunatos ho   hex su  meta pas  anthrOpos eirEneuO   
     C A_NSN  RA_ASN P  RP_GP P  A_GPM N_GPM   V_PAPNPM   

rom:12:19 mE heautous ekdikountes agapEtoi alla dote  topon tE   orgE 
     mE heautou ekdikeO   agapEtos alla didOmi topos ho   orgE 
     D RP_APM  V_PAPNPM  A_VPM  C  V_AAD2P N_ASM RA_DSF N_DSF 

 gegraptai gar emoi ekdikEsis egO  antapodOsO  legei  kurios 
 graphO  gar egO  ekdikEsis egO  antapodidOmi legO  kurios 
 V_XPI3S  C  RP_DS N_NSF   RP_NS V_FAI1S   V_PAI3S N_NSM 

rom:12:20 alla ean peina  ho   echthros sou  psOmize auton ean dipsa  
     alla ean peinaO ho   echthros su  psOmizO autos ean dipsaO 
     C  C  V_PAS3S RA_NSM A_NSM  RP_GS V_PAD2S RP_ASM C  V_PAS3S 

 potize auton touto gar poiOn  anthrakas puros sOreuseis epi tEn  
 potizO autos houtos gar poios  anthrax  pur  sOreuO  epi ho   
 V_PAD2S RP_ASM RD_ASN C  V_PAPNSM N_APM   N_GSN V_FAI2S  P  RA_ASF 

 kephalEn autou 
 kephalE autos 
 N_ASF  RP_GSM 

rom:12:21 mE nikO  hupo tou  kakou alla nika  en  tO   agathO to   
     mE nikaO  hupo ho   kakos alla nikaO  heis ho   agathos ho   
     D V_PPD2S P  RA_GSN A_GSN C  V_PAD2S P  RA_DSN A_DSN  RA_ASN 

 kakon 
 kakos 
 A_ASN 


Help and Acknowledgements