Help and Acknowledgements


rom:11:1 legO  oun mE apOsato  ho   theos ton  laon autou mE genoito 
     legO  oun mE apOtheomai ho   theos ho   laos autos mE ginomai 
     V_PAI1S C  X V_AMI3S  RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM RP_GSM D V_AMO3S 

 kai gar egO  israElitEs eimi  ek spermatos abraam phulEs beniamin 
 kai gar egO  *PN*    eimi  ek sperma  *PN*  phulE *PN*   
 D  C  RP_NS N_NSM   V_PAI1S P N_GSN   N_GSM N_GSF N_GSM  

rom:11:2 ouk apOsato  ho   theos ton  laon autou hon  proegnO  E 
     ou apOtheomai ho   theos ho   laos autos eimi  proginOskO E 
     D  V_AMI3S  RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM RP_GSM RR_ASM V_AAI3S  C 

 ouk oidate en  Elia ti   legei  hE   graphE hOs entugchanei tO   
 ou oida  heis *PN* tis  legO  ho   graphE hOs entugchanO ho   
 D  V_XAI2P P  N_DSM RI_ASN V_PAI3S RA_NSF N_NSF C  V_PAI3S   RA_DSM 

 theO kata tou  israEl 
 theos kata ho   *PN*  
 N_DSM P  RA_GSM N_GSM 

rom:11:3 kurie tous  prophEtas sou  apekteinan ta   thusiastEria sou  
     kurios ho   prophEtEs su  apokteinO ho   thusiastErion su  
     N_VSM RA_APM N_APM   RP_GS V_AAI3P  RA_APN N_APN     RP_GS 

 kateskapsan kagO hupeleiphthEn monos kai zEtousin tEn  psuchEn mou  
 kataskaptO kagO hupoleipO   monos kai zEteO  ho   psuchE egO  
 V_AAI3P   C  V_API1S    A_NSM C  V_PAI3P RA_ASF N_ASF  RP_GS 

rom:11:4 alla ti   legei  autO  ho   chrEmatismos katelipon emautO 
     alla tis  legO  autos ho   chrEmatismos kataleipO emautou 
     C  RI_ASN V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM    V_AAI1S  RP_DSM 

 heptakischilious andras hoitines ouk ekampsan gonu tE   baal 
 heptakischilioi anEr  hostis  ou kamptO  gonu ho   *PN* 
 A_APM      N_APM RR_NPM  D  V_AAI3P N_ASN RA_DSF N_GSM 

rom:11:5 houtOs oun kai en  tO   nun kairO leimma kat eklogEn charitos 
     houtO oun kai heis ho   nun kairos leimma kata eklogE charis  
     D   C  D  P  RA_DSM D  N_DSM N_NSN P  N_ASF  N_GSF  

 gegonen 
 ginomai 
 V_XAI3S 

rom:11:6 ei de chariti ouketi ex ergOn epei hE   charis ouketi ginetai 
     ei de charis ouketi hex ergon epei ho   charis ouketi ginomai 
     C C N_DSF  D   P  N_GPN C  RA_NSF N_NSF D   V_PMI3S 

 charis 
 charis 
 N_NSF 

rom:11:7 ti   oun ho   epizEtei israEl touto ouk epetuchen  hE   de 
     tis  oun hos  epizEteO *PN*  houtos ou epitugchanO ho   de 
     RI_ASN C  RR_ASN V_PAI3S N_NSM RD_ASN D  V_AAI3S   RA_NSF C 

 eklogE epetuchen  hoi  de loipoi epOrOthEsan 
 eklogE epitugchanO ho   de loipos pOroO    
 N_NSF V_AAI3S   RA_NPM C A_NPM V_API3P   

rom:11:8 kathOs gegraptai edOken autois ho   theos pneuma katanuxeOs 
     kathOs graphO  didOmi autos ho   theos pneuma katanuxis 
     C   V_XPI3S  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM N_ASN N_GSF   

 ophthalmous tou  mE blepein kai Ota  tou  mE akouein heOs tEs  sEmeron 
 ophthalmos ho   mE blepO  kai ous  ho   mE akouO  heOs ho   sEmeron 
 N_APM    RA_GSN D V_PAN  C  N_APN RA_GSN D V_PAN  P  RA_GSF D    

 hEmeras 
 hEmera 
 N_GSF  

rom:11:9 kai dauid legei  genEthEtO hE   trapeza autOn eis pagida kai eis 
     kai *PN* legO  ginomai  ho   trapeza autos heis pagis kai heis 
     C  N_NSM V_PAI3S V_APD3S  RA_NSF N_NSF  RP_GPM P  N_ASF C  P  

 thEran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois 
 thEra kai heis skandalon kai heis antapodoma autos 
 N_ASF C  P  N_ASN   C  P  N_ASN   RP_DPM 

rom:11:10 skotisthEtOsan hoi  ophthalmoi autOn tou  mE blepein kai ton  
     skotizomai   ho   ophthalmos autos ho   mE blepO  kai ho   
     V_APD3P    RA_NPM N_NPM   RP_GPM RA_GSN D V_PAN  C  RA_ASM 

 nOton autOn dia pantos sugkampson 
 nOtos autos dia pas  sugkamptO 
 N_ASM RP_GPM P  A_GSM V_AAD2S  

rom:11:11 legO  oun mE eptaisan hina pesOsin mE genoito alla tO   autOn 
     legO  oun mE ptaiO  hina piptO  mE ginomai alla ho   autos 
     V_PAI1S C  X V_AAI3P C  V_AAS3P D V_AMO3S C  RA_DSN RP_GPM 

 paraptOmati hE   sOtEria tois  ethnesin eis to   parazElOsai autous 
 paraptOma  ho   sOtEria ho   ethnos  heis ho   parazEloO  heautou 
 N_DSN    RA_NSF N_NSF  RA_DPN N_DPN  P  RA_ASN V_AAN    RP_APM 

rom:11:12 ei de to   paraptOma autOn ploutos kosmou kai to   hEttEma 
     ei de ho   paraptOma autos ploutos kosmos kai ho   hEttEma 
     C C RA_NSN N_NSN   RP_GPM N_NSM  N_GSM C  RA_NSN N_NSN  

 autOn ploutos ethnOn posO  mallon to   plErOma autOn 
 autos ploutos ethnos posos mallon ho   plErOma autos 
 RP_GPM N_NSM  N_GPN RI_DSN D   RA_NSN N_NSN  RP_GPM 

rom:11:13 humin de legO  tois  ethnesin eph hoson men oun eimi  egO  
     su  de legO  ho   ethnos  epi hosos men oun eimi  egO  
     RP_DP C V_PAI1S RA_DPN N_DPN  P  RR_ASN X  C  V_PAI1S RP_NS 

 ethnOn apostolos tEn  diakonian mou  doxazO 
 ethnos apostolos ho   diakonia egO  doxazO 
 N_GPN N_NSM   RA_ASF N_ASF   RP_GS V_PAI1S 

rom:11:14 ei pOs parazElOsO mou  tEn  sarka kai sOsO  tinas ex autOn 
     ei pOs parazEloO egO  ho   sarx kai sOzO  tis  hex autos 
     X D  V_FAI1S  RP_GS RA_ASF N_ASF C  V_FAI1S RI_APM P  RP_GPM 

rom:11:15 ei gar hE   apobolE autOn katallagE kosmou tis  hE   
     ei gar ho   apobolE autos katallagE kosmos tis  ho   
     C C  RA_NSF N_NSF  RP_GPM N_NSF   N_GSM RI_NSF RA_NSF 

 proslEmpsis ei mE zOE  ek nekrOn 
 proslEmpsis ei mE zOE  ek nekros 
 N_NSF    C D N_NSF P A_GPM 

rom:11:16 ei de hE   aparchE hagia kai to   phurama kai ei hE   rhiza 
     ei de ho   aparchE hagios kai ho   phurama kai ei ho   rhiza 
     C C RA_NSF N_NSF  A_NSF D  RA_NSN N_NSN  C  C RA_NSF N_NSF 

 hagia kai hoi  kladoi 
 hagios kai ho   klados 
 A_NSF D  RA_NPM N_NPM 

rom:11:17 ei de tines tOn  kladOn exeklasthEsan su  de agrielaios On    
     ei de tis  ho   klados ekklaO    su  de agrios   hos   
     C C RI_NPM RA_GPM N_GPM V_API3P    RP_NS C N_NSF   V_PAPNSM 

 enekentristhEs en  autois kai sugkoinOnos tEs  rhizEs tEs  piotEtos 
 egkentrizO   heis autos kai sugkoinOnos ho   rhiza ho   piotEs  
 V_API2S    P  RP_DPM C  N_NSM    RA_GSF N_GSF RA_GSF N_GSF  

 tEs  elaias egenou 
 ho   elaia ginomai 
 RA_GSF N_GSF V_AMI2S 

rom:11:18 mE katakauchO   tOn  kladOn ei de katakauchasai ou su  tEn  
     mE katakauchaomai ho   klados ei de katakauchaomai ou su  ho   
     D V_PMD2S    RA_GPM N_GPM C C V_PMI2S    D RP_NS RA_ASF 

 rhizan bastazeis alla hE   rhiza se  
 rhiza bastazO  alla ho   rhiza su  
 N_ASF V_PAI2S  C  RA_NSF N_NSF RP_AS 

rom:11:19 ereis  oun exeklasthEsan kladoi hina egO  egkentristhO 
     legO  oun ekklaO    klados hina egO  egkentrizO  
     V_FAI2S C  V_API3P    N_NPM C  RP_NS V_APS1S   

rom:11:20 kalOs tE   apistia exeklasthEsan su  de tE   pistei hestEkas mE 
     kalOs ho   apistia ekklaO    su  de ho   pistis histEmi mE 
     D   RA_DSF N_DSF  V_API3P    RP_NS C RA_DSF N_DSF V_XAI2S D 

 hupsEla phronei alla phobou  
 hupsElos phroneO alla phobeomai 
 A_APN  V_PAD2S C  V_PMD2S  

rom:11:21 ei gar ho   theos tOn  kata phusin kladOn ouk epheisato [mE pOs] 
     ei gar ho   theos ho   kata phusis klados ou pheidomai mE pOs 
     C C  RA_NSM N_NSM RA_GPM P  N_ASF N_GPM D  V_AMI3S  C  D  

 oude sou  pheisetai 
 oude su  pheidomai 
 D  RP_GS V_FMI3S  

rom:11:22 ide  oun chrEstotEta kai apotomian theou epi men tous  pesontas 
     horaO oun chrEstotEs kai apotomia theos epi men ho   piptO  
     X   C  N_ASF    C  N_ASF   N_GSM P  C  RA_APM V_AAPAPM 

 apotomia epi de se  chrEstotEs theou ean epimenEs tE   chrEstotEti epei 
 apotomia epi de su  chrEstotEs theos ean epimenO ho   chrEstotEs epei 
 N_NSF  P  C RP_AS N_NSF   N_GSM C  V_PAS2S RA_DSF N_DSF    C  

 kai su  ekkopEsE 
 kai su  ekkoptO 
 D  RP_NS V_FPI2S 

rom:11:23 kakeinoi de ean mE epimenOsin tE   apistia egkentristhEsontai 
     kakeinos de ean mE epimenO  ho   apistia egkentrizO     
     D    C C  D V_PAS3P  RA_DSF N_DSF  V_FPI3P      

 dunatos gar estin  ho   theos palin egkentrisai autous 
 dunatos gar eimi  ho   theos palin egkentrizO heautou 
 A_NSM  C  V_PAI3S RA_NSM N_NSM D   V_AAN    RP_APM 

rom:11:24 ei gar su  ek tEs  kata phusin exekopEs agrielaiou kai para 
     ei gar su  ek ho   kata phusis ekkoptO agrios   kai para 
     C C  RP_NS P RA_GSF P  N_ASF V_API2S N_GSF   C  P  

 phusin enekentristhEs eis kallielaion posO  mallon houtoi hoi  kata 
 phusis egkentrizO   heis kallielaios posos mallon houtos ho   kata 
 N_ASF V_API2S    P  N_ASF    RI_DSN D   RD_NPM RA_NPM P  

 phusin egkentristhEsontai tE   idia elaia 
 phusis egkentrizO     ho   idios elaia 
 N_ASF V_FPI3P      RA_DSF A_DSF N_DSF 

rom:11:25 ou gar thelO  humas agnoein adelphoi to   mustErion touto hina mE 
     ou gar thelO  su  agnoeO adelphos ho   mustErion houtos hina mE 
     D C  V_PAI1S RP_AP V_PAN  N_VPM  RA_ASN N_ASN   RD_ASN C  D 

 Ete   [par] heautois phronimoi hoti pOrOsis apo merous tO   israEl 
 eimi  para heautou phronimos hoti pOrOsis apo meros ho   *PN*  
 V_PAS2P P   RP_DPM  A_NPM   D  N_NSF  P  N_GSN RA_DSM N_DSM 

 gegonen achris hou  to   plErOma tOn  ethnOn eiselthE  
 ginomai achri hou  ho   plErOma ho   ethnos eiserchomai 
 V_XAI3S P   RR_GSM RA_NSN N_NSN  RA_GPN N_GPN V_AAS3S   

rom:11:26 kai houtOs pas  israEl sOthEsetai kathOs gegraptai hExei  ek siOn 
     kai houtO pas  *PN*  sOzO    kathOs graphO  hEkO  ek *PN* 
     C  D   A_NSM N_NSM V_FPI3S  C   V_XPI3S  V_FAI3S P N_GSF 

 ho   rhuomenos apostrepsei asebeias apo iakOb 
 ho   rhuomai  apostrephO asebeia apo *PN* 
 RA_NSM V_PMPNSM V_FAI3S   N_APF  P  N_GSM 

rom:11:27 kai hautE autois hE   par emou diathEkE hotan aphelOmai tas  
     kai autos autos ho   para egO  diathEkE hotan aphaireO ho   
     C  RD_NSF RP_DPM RA_NSF P  RP_GS N_NSF  C   V_AMS1S  RA_APF 

 hamartias autOn 
 hamartia autos 
 N_APF   RP_GPM 

rom:11:28 kata men to   euaggelion echthroi di humas kata de tEn  eklogEn 
     kata men ho   euaggelion echthros dia su  kata de ho   eklogE 
     P  C  RA_ASN N_ASN   A_NPM  P  RP_AP P  C RA_ASF N_ASF  

 agapEtoi dia tous  pateras 
 agapEtos dia ho   patEr  
 A_NPM  P  RA_APM N_APM  

rom:11:29 ametamelEta gar ta   charismata kai hE   klEsis tou  theou 
     ametamelEtos gar ho   charisma  kai ho   klEsis ho   theos 
     A_NPN    C  RA_NPN N_NPN   C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM 

rom:11:30 hOsper gar humeis pote EpeithEsate tO   theO nun de EleEthEte 
     hOsper gar su   pote apeitheO  ho   theos nun de eleaO   
     C   C  RP_NP D  V_AAI2P   RA_DSM N_DSM D  C V_API2P  

 tE   toutOn apeitheia 
 ho   houtos apeitheia 
 RA_DSF RD_GPM N_DSF   

rom:11:31 houtOs kai houtoi nun EpeithEsan tO   humeterO eleei hina kai 
     houtO kai houtos nun apeitheO  ho   humeteros eleos hina kai 
     D   D  RD_NPM D  V_AAI3P  RA_DSN A_DSN   N_DSN C  D  

 autoi [nun] eleEthOsin 
 autos nun  eleaO   
 RP_NPM D   V_APS3P  

rom:11:32 sunekleisen gar ho   theos tous  pantas eis apeitheian hina 
     sugkleiO  gar ho   theos ho   pas  heis apeitheia hina 
     V_AAI3S   C  RA_NSM N_NSM RA_APM A_APM P  N_ASF   C  

 tous  pantas eleEsE 
 ho   pas  eleaO  
 RA_APM A_APM V_AAS3S 

rom:11:33 O bathos ploutou kai sophias kai gnOseOs theou hOs anexeraunEta 
     O bathos ploutos kai sophia kai gnOsis theos hOs anexeraunEtos 
     X N_NSN N_GSM  C  N_GSF  C  N_GSF  N_GSM D  A_NPN     

 ta   krimata autou kai anexichniastoi hai  hodoi autou 
 ho   krima  autos kai anexichniastos ho   hodos autos 
 RA_NPN N_NPN  RP_GSM C  A_NPF     RA_NPF N_NPF RP_GSM 

rom:11:34 tis  gar egnO  noun kuriou E tis  sumboulos autou egeneto 
     tis  gar ginOskO nous kurios E tis  sumboulos autos ginomai 
     RI_NSM C  V_AAI3S N_ASM N_GSM C RI_NSM N_NSM   RP_GSM V_AMI3S 

rom:11:35 E tis  proedOken autO  kai antapodothEsetai autO  
     E tis  prodidOmi autos kai antapodidOmi   autos 
     C RI_NSM V_AAI3S  RP_DSM C  V_FPI3S     RP_DSM 

rom:11:36 hoti ex autou kai di autou kai eis auton ta   panta autO  
     hoti hex autos kai dia autos kai heis autos ho   pas  autos 
     C  P  RP_GSM C  P  RP_GSM C  P  RP_ASM RA_NPN A_NPN RP_DSM 

 hE   doxa eis tous  aiOnas amEn 
 ho   doxa heis ho   aiOn  amEn 
 RA_NSF N_NSF P  RA_APM N_APM X  


Help and Acknowledgements