Help and Acknowledgements


rom:10:1 adelphoi hE   men eudokia tEs  emEs kardias kai hE   deEsis 
     adelphos ho   men eudokia ho   emos kardia kai ho   deEsis 
     N_VPM  RA_NSF C  N_NSF  RA_GSF A_GSF N_GSF  C  RA_NSF N_NSF 

 pros ton  theon huper autOn eis sOtErian 
 pros ho   theos huper autos heis sOtEria 
 P  RA_ASM N_ASM P   RP_GPM P  N_ASF  

rom:10:2 marturO gar autois hoti zElon theou echousin all ou kat epignOsin 
     martureO gar autos hoti zElos theos echO   alla ou kata epignOsis 
     V_PAI1S C  RP_DPM C  N_ASM N_GSM V_PAI3P C  D P  N_ASF   

rom:10:3 agnoountes gar tEn  tou  theou dikaiosunEn kai tEn  idian 
     agnoeO   gar ho   ho   theos dikaiosunE kai ho   idios 
     V_PAPNPM  C  RA_ASF RA_GSM N_GSM N_ASF    C  RA_ASF A_ASF 

 [dikaiosunEn] zEtountes stEsai tE   dikaiosunE tou  theou ouch 
 dikaiosunE  zEteO   histEmi ho   dikaiosunE ho   theos ou  
 N_ASF     V_PAPNPM V_AAN  RA_DSF N_DSF   RA_GSM N_GSM D  

 hupetagEsan 
 hupotassO  
 V_API3P   

rom:10:4 telos gar nomou christos eis dikaiosunEn panti tO   pisteuonti 
     telos gar nomos *PN*   heis dikaiosunE pas  ho   pisteuO  
     N_NSN C  N_GSM N_NSM  P  N_ASF    A_DSM RA_DSM V_PAPDSM  

rom:10:5 mOusEs gar graphei tEn  dikaiosunEn tEn  ek [tou] nomou hoti 
     *PN*  gar graphO ho   dikaiosunE ho   ek ho   nomos hoti 
     N_NSM C  V_PAI3S RA_ASF N_ASF    RA_ASF P RA_GSM N_GSM D  

 ho   poiEsas auta  anthrOpos zEsetai en  autois 
 ho   poieO  autos anthrOpos zaO   heis autos 
 RA_NSM V_AAPNSM RP_APN N_NSM   V_FMI3S P  RP_DPN 

rom:10:6 hE   de ek pisteOs dikaiosunE houtOs legei  mE eipEs  en  tE   
     ho   de ek pistis dikaiosunE houtO legO  mE legO  heis ho   
     RA_NSF C P N_GSF  N_NSF   D   V_PAI3S D V_AAS2S P  RA_DSF 

 kardia sou  tis  anabEsetai eis ton  ouranon tout  estin  christon 
 kardia su  tis  anabainO  heis ho   ouranos houtos eimi  *PN*   
 N_DSF RP_GS RI_NSM V_FMI3S  P  RA_ASM N_ASM  RD_NSN V_PAI3S N_ASM  

 katagagein 
 katagO   
 V_AAN   

rom:10:7 E tis  katabEsetai eis tEn  abusson tout  estin  christon ek 
     E tis  katabainO  heis ho   abussos houtos eimi  *PN*   ek 
     C RI_NSM V_FMI3S   P  RA_ASF N_ASF  RD_NSN V_PAI3S N_ASM  P 

 nekrOn anagagein 
 nekros anagO   
 A_GPM V_AAN   

rom:10:8 alla ti   legei  eggus sou  to   rhEma estin  en  tO   
     alla tis  legO  eggus su  ho   rhEma eimi  heis ho   
     C  RI_ASN V_PAI3S P   RP_GS RA_NSN N_NSN V_PAI3S P  RA_DSN 

 stomati sou  kai en  tE   kardia sou  tout  estin  to   rhEma tEs  
 stoma  su  kai heis ho   kardia su  houtos eimi  ho   rhEma ho   
 N_DSN  RP_GS C  P  RA_DSF N_DSF RP_GS RD_NSN V_PAI3S RA_NSN N_NSN RA_GSF 

 pisteOs ho   kErussomen 
 pistis hos  kErussO  
 N_GSF  RR_ASN V_PAI1P  

rom:10:9 hoti ean homologEsEs en  tO   stomati sou  kurion iEsoun kai 
     hoti ean homologeO  heis ho   stoma  su  kurios *PN*  kai 
     C  C  V_AAS2S   P  RA_DSN N_DSN  RP_GS N_ASM N_ASM C  

 pisteusEs en  tE   kardia sou  hoti ho   theos auton Egeiren ek nekrOn 
 pisteuO  heis ho   kardia su  hoti ho   theos autos egeirO ek nekros 
 V_AAS2S  P  RA_DSF N_DSF RP_GS C  RA_NSM N_NSM RP_ASM V_AAI3S P A_GPM 

 sOthEsE 
 sOzO  
 V_FPI2S 

rom:10:10 kardia gar pisteuetai eis dikaiosunEn stomati de homologeitai eis 
     kardia gar pisteuO  heis dikaiosunE stoma  de homologeO  heis 
     N_DSF C  V_PPI3S  P  N_ASF    N_DSN  C V_PPI3S   P  

 sOtErian 
 sOtEria 
 N_ASF  

rom:10:11 legei  gar hE   graphE pas  ho   pisteuOn ep autO  ou 
     legO  gar ho   graphE pas  ho   pisteuO epi autos ou 
     V_PAI3S C  RA_NSF N_NSF A_NSM RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DSM D 

 kataischunthEsetai 
 kataischunO    
 V_FPI3S      

rom:10:12 ou gar estin  diastolE ioudaiou te kai hellEnos ho   gar autos 
     ou gar eimi  diastolE *PN*   te kai *PN*   ho   gar autos 
     D C  V_PAI3S N_NSF  A_GSM  C C  N_GSM  RA_NSM C  A_NSM 

 kurios pantOn ploutOn eis pantas tous  epikaloumenous auton 
 kurios pas  plouteO heis pas  ho   epikaleO    autos 
 N_NSM A_GPM V_PAPNSM P  A_APM RA_APM V_PMPAPM    RP_ASM 

rom:10:13 pas  gar hos  an epikalesEtai to   onoma kuriou sOthEsetai 
     pas  gar hos  an epikaleO   ho   onoma kurios sOzO    
     A_NSM C  RR_NSM X V_AMS3S   RA_ASN N_ASN N_GSM V_FPI3S  

rom:10:14 pOs oun epikalesOntai eis hon  ouk episteusan pOs de pisteusOsin 
     pOs oun epikaleO   heis eimi  ou pisteuO  pOs de pisteuO   
     D  C  V_AMS3P    P  RR_ASM D  V_AAI3P  D  C V_AAS3P   

 hou  ouk Ekousan pOs de akousOsin chOris kErussontos 
 hou  ou akouO  pOs de akouO   chOris kErussO   
 RR_GSM D  V_AAI3P D  C V_AAS3P  P   V_PAPGSM  

rom:10:15 pOs de kEruxOsin ean mE apostalOsin kathOs gegraptai hOs hOraioi 
     pOs de kErussO  ean mE apostellO  kathOs graphO  hOs hOraios 
     D  C V_AAS3P  C  D V_APS3P   C   V_XPI3S  D  A_NPM  

 hoi  podes tOn  euaggelizomenOn [ta]  agatha 
 ho   pous ho   euaggelizO   ho   agathos 
 RA_NPM N_NPM RA_GPM V_PMPGPM    RA_APN A_APN  

rom:10:16 all ou pantes hupEkousan tO   euaggeliO Esaias gar legei  kurie 
     alla ou pas  hupakouO  ho   euaggelion *PN*  gar legO  kurios 
     C  D A_NPM V_AAI3P  RA_DSN N_DSN   N_NSM C  V_PAI3S N_VSM 

 tis  episteusen tE   akoE hEmOn 
 tis  pisteuO  ho   akoE egO  
 RI_NSM V_AAI3S  RA_DSF N_DSF RP_GP 

rom:10:17 ara hE   pistis ex akoEs hE   de akoE dia rhEmatos christou 
     ara ho   pistis hex akoE ho   de akoE dia rhEma  *PN*   
     C  RA_NSF N_NSF P  N_GSF RA_NSF C N_NSF P  N_GSN  N_GSM  

rom:10:18 alla legO  mE ouk Ekousan menounge eis pasan tEn  gEn  
     alla legO  mE ou akouO  menoun  heis pas  ho   gE  
     C  V_PAI1S X D  V_AAI3P X    P  A_ASF RA_ASF N_ASF 

 exElthen  ho   phthoggos autOn kai eis ta   perata tEs  oikoumenEs 
 exerchomai ho   phthoggos autos kai heis ho   peras ho   oikeO   
 V_AAI3S  RA_NSM N_NSM   RP_GPM C  P  RA_APN N_APN RA_GSF N_GSF   

 ta   rhEmata autOn 
 ho   rhEma  autos 
 RA_NPN N_NPN  RP_GPM 

rom:10:19 alla legO  mE israEl ouk egnO  prOtos mOusEs legei  egO  
     alla legO  mE *PN*  ou ginOskO prOtos *PN*  legO  egO  
     C  V_PAI1S X N_NSM D  V_AAI3S A_NSM N_NSM V_PAI3S RP_NS 

 parazElOsO humas ep ouk ethnei ep ethnei asunetO parorgiO humas 
 parazEloO su  epi ou ethnos epi ethnos asunetos parorgizO su  
 V_FAI1S  RP_AP P  D  N_DSN P  N_DSN A_DSN  V_FAI1S  RP_AP 

rom:10:20 Esaias de apotolma kai legei  heurethEn [en] tois  eme  mE 
     *PN*  de apotolmaO kai legO  heuriskO heis ho   egO  mE 
     N_NSM C V_PAI3S  C  V_PAI3S V_API1S  P  RA_DPM RP_AS D 

 zEtousin emphanEs egenomEn tois  eme  mE eperOtOsin 
 zEteO  emphanEs ginomai ho   egO  mE eperOtaO  
 V_PAPDPM A_NSM  V_AMI1S RA_DPM RP_AS D V_PAPDPM  

rom:10:21 pros de ton  israEl legei  holEn tEn  hEmeran exepetasa  tas  
     pros de ho   *PN*  legO  holos ho   hEmera ekpetannumi ho   
     P  C RA_ASM N_ASM V_PAI3S A_ASF RA_ASF N_ASF  V_AAI1S   RA_APF 

 cheiras mou  pros laon apeithounta kai antilegonta 
 cheir  egO  pros laos apeitheO  kai antilegO  
 N_APF  RP_GS P  N_ASM V_PAPASM  C  V_PAPASM  


Help and Acknowledgements