Help and Acknowledgements


rev:9:1 kai ho   pemptos aggelos esalpisen kai eidon  astera ek tou  
    kai ho   pemptos aggelos salpizO  kai horaO  astEr ek ho   
    C  RA_NSM A_NSM  N_NSM  V_AAI3S  C  V_AAI1S N_ASM P RA_GSM 

 ouranou peptOkota eis tEn  gEn  kai edothE autO  hE   kleis tou  
 ouranos piptO   heis ho   gE  kai didOmi autos ho   kleis ho   
 N_GSM  V_XAPASM P  RA_ASF N_ASF C  V_API3S RP_DSM RA_NSF N_NSF RA_GSN 

 phreatos tEs  abussou 
 phrear  ho   abussos 
 N_GSN  RA_GSF N_GSF  

rev:9:2 kai Enoixen to   phrear tEs  abussou kai anebE  kapnos ek tou  
    kai anoigO ho   phrear ho   abussos kai anabainO kapnos ek ho   
    C  V_AAI3S RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF  C  V_AAI3S N_NSM P RA_GSN 

 phreatos hOs kapnos kaminou megalEs kai eskotOthE ho   hElios kai ho   
 phrear  hOs kapnos kaminos megas  kai skotoomai ho   hElios kai ho   
 N_GSN  C  N_NSM N_GSF  A_GSF  C  V_API3S  RA_NSM N_NSM C  RA_NSM 

 aEr  ek tou  kapnou tou  phreatos 
 aEr  ek ho   kapnos ho   phrear  
 N_NSM P RA_GSM N_GSM RA_GSN N_GSN  

rev:9:3 kai ek tou  kapnou exElthon  akrides eis tEn  gEn  kai edothE 
    kai ek ho   kapnos exerchomai akris  heis ho   gE  kai didOmi 
    C  P RA_GSM N_GSM V_AAI3P  N_NPF  P  RA_ASF N_ASF C  V_API3S 

 autais exousia hOs echousin exousian hoi  skorpioi tEs  gEs  
 autos exousia hOs echO   exousia ho   skorpios ho   gE  
 RP_DPF N_NSF  C  V_PAI3P N_ASF  RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF 

rev:9:4 kai errethE autais hina mE adikEsousin ton  chorton tEs  gEs  oude 
    kai rheO  autos hina mE adikeO   ho   chortos ho   gE  oude 
    C  V_API3S RP_DPF C  D V_FAI3P   RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF C  

 pan  chlOron oude pan  dendron ei mE tous  anthrOpous hoitines ouk echousi 
 pas  chlOros oude pas  dendron ei mE ho   anthrOpos hostis  ou echO  
 A_ASN A_ASN  C  A_ASN N_ASN  C D RA_APM N_APM   RR_NPM  D  V_PAI3P 

 tEn  sphragida tou  theou epi tOn  metOpOn 
 ho   sphragis ho   theos epi ho   metOpon 
 RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM P  RA_GPN N_GPN  

rev:9:5 kai edothE autois hina mE apokteinOsin autous all hina 
    kai didOmi autos hina mE apokteinO  heautou alla hina 
    C  V_API3S RP_DPM C  D V_AAS3P   RP_APM C  C  

 basanisthEsontai mEnas pente kai ho   basanismos autOn hOs basanismos 
 basanizO     mEn  pente kai ho   basanismos autos hOs basanismos 
 V_FPI3P     N_APM A_APM C  RA_NSM N_NSM   RP_GPF C  N_NSM   

 skorpiou hotan paisE  anthrOpon 
 skorpios hotan paizO  anthrOpos 
 N_GSM  C   V_AAS3S N_ASM   

rev:9:6 kai en  tais  hEmerais ekeinais zEtEsousin hoi  anthrOpoi ton  
    kai heis ho   hEmera  ekeinos zEteO   ho   anthrOpos ho   
    C  P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF  V_FAI3P  RA_NPM N_NPM   RA_ASM 

 thanaton kai ou mE heurEsousin auton kai epithumEsousin apothanein kai 
 thanatos kai ou mE heuriskO  autos kai epithumeO   apothnEskO kai 
 N_ASM  C  D D V_FAI3P   RP_ASM C  V_FAI3P    V_AAN   C  

 pheugei ho   thanatos ap autOn 
 pheugO ho   thanatos apo autos 
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM  P  RP_GPM 

rev:9:7 kai ta   homoiOmata tOn  akridOn homoia hippois hEtoimasmenois 
    kai ho   homoiOma  ho   akris  homoios hippos hetoimazO   
    C  RA_NPN N_NPN   RA_GPF N_GPF  A_NPN  N_DPM  V_XPPDPM    

 eis polemon kai epi tas  kephalas autOn hOs stephanoi homoioi chrusO  
 heis polemos kai epi ho   kephalE autos hOs stephanos homoios chrusous 
 P  N_ASM  C  P  RA_APF N_APF  RP_GPF C  N_NPM   A_NPM  N_DSM  

 kai ta   prosOpa autOn hOs prosOpa anthrOpOn 
 kai ho   prosOpon autos hOs prosOpon anthrOpos 
 C  RA_NPN N_NPN  RP_GPF C  N_NPN  N_GPM   

rev:9:8 kai eichon trichas hOs trichas gunaikOn kai hoi  odontes autOn hOs 
    kai echO  thrix  hOs thrix  gunE   kai ho   odous  autos hOs 
    C  V_IAI3P N_APF  C  N_APF  N_GPF  C  RA_NPM N_NPM  RP_GPF C  

 leontOn Esan  
 leOn  eimi  
 N_GPM  V_IAI3P 

rev:9:9 kai eichon thOrakas hOs thOrakas sidErous kai hE   phOnE tOn  
    kai echO  thOrax  hOs thOrax  sidEros kai ho   phOnE ho   
    C  V_IAI3P N_APM  C  N_APM  A_APM  C  RA_NSF N_NSF RA_GPF 

 pterugOn autOn hOs phOnE harmatOn hippOn pollOn trechontOn eis polemon 
 pterux  autos hOs phOnE harma  hippos polus trechO   heis polemos 
 N_GPF  RP_GPF C  N_NSF N_GPN  N_GPM A_GPM V_PAPGPM  P  N_ASM  

rev:9:10 kai echousin ouras homoias skorpiois kai kentra kai en  tais  
     kai echO   oura homoios skorpios kai kentron kai heis ho   
     C  V_PAI3P N_APF A_APF  N_DPM   C  N_APN  C  P  RA_DPF 

 ourais autOn hE   exousia autOn adikEsai tous  anthrOpous mEnas pente 
 oura  autos ho   exousia autos adikeO  ho   anthrOpos mEn  pente 
 N_DPF RP_GPF RA_NSF N_NSF  RP_GPF V_AAN  RA_APM N_APM   N_APM A_APM 

rev:9:11 echousin ep autOn basilea ton  aggelon tEs  abussou onoma 
     echO   epi autos basileus ho   aggelos ho   abussos onoma 
     V_PAI3P P  RP_GPF N_ASM  RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF  N_NSN 

 autO  hebraisti abaddOn kai en  tE   hellEnikE onoma echei  apolluOn 
 autos *PN*   *PN*  kai heis ho   *PN*   onoma echO  *PN*   
 RP_DSM D     N_NSM  C  P  RA_DSF A_DSF   N_ASN V_PAI3S N_NSM  

rev:9:12 hE   ouai hE   mia  apElthen  idou erchetai eti duo  ouai meta 
     ho   ouai ho   heis aperchomai idou erchomai eti duo  ouai meta 
     RA_NSF X  RA_NSF A_NSF V_AAI3S  X  V_PMI3S D  A_NPF X  P  

 tauta 
 houtos 
 RD_APN 

rev:9:13 kai ho   hektos aggelos esalpisen kai Ekousa phOnEn mian ek tOn  
     kai ho   hektos aggelos salpizO  kai akouO  phOnE heis ek ho   
     C  RA_NSM A_NSM N_NSM  V_AAI3S  C  V_AAI1S N_ASF A_ASF P RA_GPN 

 [tessarOn] keratOn tou  thusiastEriou tou  chrusou tou  enOpion tou  
 tessares  keras  ho   thusiastErion ho   chrusous ho   enOpion ho   
 A_GPN   N_GPN  RA_GSN N_GSN     RA_GSN A_GSN  RA_GSN P    RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

rev:9:14 legonta tO   hektO aggelO ho   echOn  tEn  salpigga luson  
     legO   ho   hektos aggelos ho   echO   ho   salpigx luO   
     V_PAPASM RA_DSM A_DSM N_DSM  RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  V_AAD2S 

 tous  tessaras aggelous tous  dedemenous epi tO   potamO tO   megalO 
 ho   tessares aggelos ho   deO    epi ho   potamos ho   megas 
 RA_APM A_APM  N_APM  RA_APM V_XPPAPM  P  RA_DSM N_DSM  RA_DSM A_DSM 

 euphratE 
 *PN*   
 N_DSM  

rev:9:15 kai eluthEsan hoi  tessares aggeloi hoi  hEtoimasmenoi eis tEn  
     kai luO    ho   tessares aggelos ho   hetoimazO   heis ho   
     C  V_API3P  RA_NPM A_NPM  N_NPM  RA_NPM V_XPPNPM   P  RA_ASF 

 hOran kai hEmeran kai mEna kai eniauton hina apokteinOsin to   triton 
 hOra kai hEmera kai mEn  kai eniautos hina apokteinO  ho   tritos 
 N_ASF C  N_ASF  C  N_ASM C  N_ASM  C  V_AAS3P   RA_ASN A_ASN 

 tOn  anthrOpOn 
 ho   anthrOpos 
 RA_GPM N_GPM   

rev:9:16 kai ho   arithmos tOn  strateumatOn tou  hippikou dismuriades 
     kai ho   arithmos ho   strateuma  ho   hippikon dismurias  
     C  RA_NSM N_NSM  RA_GPN N_GPN    RA_GSN A_GSN  N_NPF    

 muriadOn Ekousa ton  arithmon autOn 
 murias  akouO  ho   arithmos autos 
 N_GPF  V_AAI1S RA_ASM N_ASM  RP_GPN 

rev:9:17 kai houtOs eidon  tous  hippous en  tE   horasei kai tous  
     kai houtO horaO  ho   hippos heis ho   horasis kai ho   
     C  D   V_AAI1S RA_APM N_APM  P  RA_DSF N_DSF  C  RA_APM 

 kathEmenous ep autOn echontas thOrakas purinous kai huakinthinous kai 
 kathEmai  epi autos echO   thOrax  purinos kai huakinthinos kai 
 V_PMPAPM  P  RP_GPM V_PAPAPM N_APM  A_APM  C  A_APM     C  

 theiOdeis kai hai  kephalai tOn  hippOn hOs kephalai leontOn kai ek 
 theiOdEs kai ho   kephalE ho   hippos hOs kephalE leOn  kai ek 
 A_APM   C  RA_NPF N_NPF  RA_GPM N_GPM C  N_NPF  N_GPM  C  P 

 tOn  stomatOn autOn ekporeuetai pur  kai kapnos kai theion 
 ho   stoma  autos ekporeuomai pur  kai kapnos kai theios 
 RA_GPN N_GPN  RP_GPM V_PMI3S   N_NSN C  N_NSM C  N_NSN 

rev:9:18 apo tOn  triOn plEgOn toutOn apektanthEsan to   triton tOn  
     apo ho   treis plEgE houtos apokteinO   ho   tritos ho   
     P  RA_GPF A_GPF N_GPF RD_GPF V_API3P    RA_NSN A_NSN RA_GPM 

 anthrOpOn ek tou  puros kai tou  kapnou kai tou  theiou tou  
 anthrOpos ek ho   pur  kai ho   kapnos kai ho   theios ho   
 N_GPM   P RA_GSN N_GSN C  RA_GSM N_GSM C  RA_GSN N_GSN RA_GSN 

 ekporeuomenou ek tOn  stomatOn autOn 
 ekporeuomai  ek ho   stoma  autos 
 V_PMPGSN   P RA_GPN N_GPN  RP_GPM 

rev:9:19 hE   gar exousia tOn  hippOn en  tO   stomati autOn estin  
     ho   gar exousia ho   hippos heis ho   stoma  autos eimi  
     RA_NSF C  N_NSF  RA_GPM N_GPM P  RA_DSN N_DSN  RP_GPM V_PAI3S 

 kai en  tais  ourais autOn hai  gar ourai autOn homoiai ophesin 
 kai heis ho   oura  autos ho   gar oura autos homoios ophis  
 C  P  RA_DPF N_DPF RP_GPM RA_NPF C  N_NPF RP_GPM A_NPF  N_DPM  

 echousai kephalas kai en  autais adikousin 
 echO   kephalE kai heis autos adikeO  
 V_PAPNPF N_APF  C  P  RP_DPF V_PAI3P  

rev:9:20 kai hoi  loipoi tOn  anthrOpOn hoi  ouk apektanthEsan en  
     kai ho   loipos ho   anthrOpos hos  ou apokteinO   heis 
     C  RA_NPM A_NPM RA_GPM N_GPM   RR_NPM D  V_API3P    P  

 tais  plEgais tautais oude metenoEsan ek tOn  ergOn tOn  cheirOn autOn 
 ho   plEgE  houtos oude metanoeO  ek ho   ergon ho   cheir  autos 
 RA_DPF N_DPF  RD_DPF C  V_AAI3P  P RA_GPN N_GPN RA_GPF N_GPF  RP_GPM 

 hina mE proskunEsousin ta   daimonia kai ta   eidOla ta   chrusa  
 hina mE proskuneO   ho   daimonion kai ho   eidOlon ho   chrusous 
 C  D V_FAI3P    RA_APN N_APN   C  RA_APN N_APN  RA_APN A_APN  

 kai ta   argura  kai ta   chalka  kai ta   lithina kai ta   
 kai ho   argurous kai ho   chalkous kai ho   lithinos kai ho   
 C  RA_APN A_APN  C  RA_APN A_APN  C  RA_APN A_APN  C  RA_APN 

 xulina ha   oute blepein dunantai oute akouein oute peripatein 
 xulinos hos  oute blepO  dunamai oute akouO  oute peripateO 
 A_APN  RR_NPN C  V_PAN  V_PMI3P C  V_PAN  C  V_PAN   

rev:9:21 kai ou metenoEsan ek tOn  phonOn autOn oute ek tOn  pharmakOn 
     kai ou metanoeO  ek ho   phonos autos oute ek ho   pharmakon 
     C  D V_AAI3P  P RA_GPM N_GPM RP_GPM C  P RA_GPN N_GPN   

 autOn oute ek tEs  porneias autOn oute ek tOn  klemmatOn autOn 
 autos oute ek ho   porneia autos oute ek ho   klemma  autos 
 RP_GPM C  P RA_GSF N_GSF  RP_GPM C  P RA_GPN N_GPN   RP_GPM 


Help and Acknowledgements