Help and Acknowledgements


rev:8:1 kai hotan Enoixen tEn  sphragida tEn  hebdomEn egeneto sigE en  
    kai hotan anoigO ho   sphragis ho   hebdomos ginomai sigE heis 
    C  C   V_AAI3S RA_ASF N_ASF   RA_ASF A_ASF  V_AMI3S N_NSF P  

 tO   ouranO hOs hEmiOrion 
 ho   ouranos hOs hEmiOron 
 RA_DSM N_DSM  D  N_ASN   

rev:8:2 kai eidon  tous  hepta aggelous hoi  enOpion tou  theou 
    kai horaO  ho   hepta aggelos hos  enOpion ho   theos 
    C  V_AAI1S RA_APM A_APM N_APM  RR_NPM P    RA_GSM N_GSM 

 hestEkasin kai edothEsan autois hepta salpigges 
 histEmi  kai didOmi  autos hepta salpigx  
 V_XAI3P  C  V_API3P  RP_DPM A_NPF N_NPF   

rev:8:3 kai allos aggelos Elthen  kai estathE epi tou  thusiastEriou 
    kai allos aggelos erchomai kai histEmi epi ho   thusiastErion 
    C  A_NSM N_NSM  V_AAI3S C  V_API3S P  RA_GSN N_GSN     

 echOn  libanOton chrusoun kai edothE autO  thumiamata polla hina dOsei  
 echO   libanOtos chrusous kai didOmi autos thumiama  polus hina didOmi 
 V_PAPNSM N_ASM   A_ASM  C  V_API3S RP_DSM N_NPN   A_NPN C  V_FAI3S 

 tais  proseuchais tOn  hagiOn pantOn epi to   thusiastErion to   
 ho   proseuchE  ho   hagios pas  epi ho   thusiastErion ho   
 RA_DPF N_DPF    RA_GPM A_GPM A_GPM P  RA_ASN N_ASN     RA_ASN 

 chrusoun to   enOpion tou  thronou 
 chrusous ho   enOpion ho   thronos 
 A_ASN  RA_ASN P    RA_GSM N_GSM  

rev:8:4 kai anebE  ho   kapnos tOn  thumiamatOn tais  proseuchais tOn  
    kai anabainO ho   kapnos ho   thumiama  ho   proseuchE  ho   
    C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_GPN N_GPN    RA_DPF N_DPF    RA_GPM 

 hagiOn ek cheiros tou  aggelou enOpion tou  theou 
 hagios ek cheir  ho   aggelos enOpion ho   theos 
 A_GPM P N_GSF  RA_GSM N_GSM  P    RA_GSM N_GSM 

rev:8:5 kai eilEphen ho   aggelos ton  libanOton kai egemisen auton ek 
    kai lambanO ho   aggelos ho   libanOtos kai gemizO  autos ek 
    C  V_XAI3S RA_NSM N_NSM  RA_ASM N_ASM   C  V_AAI3S RP_ASM P 

 tou  puros tou  thusiastEriou kai ebalen eis tEn  gEn  kai egenonto 
 ho   pur  ho   thusiastErion kai ballO  heis ho   gE  kai ginomai 
 RA_GSN N_GSN RA_GSN N_GSN     C  V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF C  V_AMI3P 

 brontai kai phOnai kai astrapai kai seismos 
 brontE kai phOnE kai astrapE kai seismos 
 N_NPF  C  N_NPF C  N_NPF  C  N_NSM  

rev:8:6 kai hoi  hepta aggeloi hoi  echontes tas  hepta salpiggas 
    kai ho   hepta aggelos ho   echO   ho   hepta salpigx  
    C  RA_NPM A_NPM N_NPM  RA_NPM V_PAPNPM RA_APF A_APF N_APF   

 hEtoimasan autous hina salpisOsin 
 hetoimazO heautou hina salpizO  
 V_AAI3P  RP_APM C  V_AAS3P  

rev:8:7 kai ho   prOtos esalpisen kai egeneto chalaza kai pur  memigmena 
    kai ho   prOtos salpizO  kai ginomai chalaza kai pur  mignumi  
    C  RA_NSM A_NSM V_AAI3S  C  V_AMI3S N_NSF  C  N_NSN V_XPPNPN 

 en  haimati kai eblEthE eis tEn  gEn  kai to   triton tEs  gEs  
 heis haima  kai ballO  heis ho   gE  kai ho   tritos ho   gE  
 P  N_DSN  C  V_API3S P  RA_ASF N_ASF C  RA_NSN A_NSN RA_GSF N_GSF 

 katekaE kai to   triton tOn  dendrOn katekaE kai pas  chortos chlOros 
 katakaiO kai ho   tritos ho   dendron katakaiO kai pas  chortos chlOros 
 V_API3S C  RA_NSN A_NSN RA_GPN N_GPN  V_API3S C  A_NSM N_NSM  A_NSM  

 katekaE 
 katakaiO 
 V_API3S 

rev:8:8 kai ho   deuteros aggelos esalpisen kai hOs oros mega puri 
    kai ho   deuteros aggelos salpizO  kai hOs oros megas pur  
    C  RA_NSM A_NSM  N_NSM  V_AAI3S  C  C  N_NSN A_NSN N_DSN 

 kaiomenon eblEthE eis tEn  thalassan kai egeneto to   triton tEs  
 kaiO   ballO  heis ho   thalassa kai ginomai ho   tritos ho   
 V_PPPNSN V_API3S P  RA_ASF N_ASF   C  V_AMI3S RA_NSN A_NSN RA_GSF 

 thalassEs haima 
 thalassa haima 
 N_GSF   N_NSN 

rev:8:9 kai apethanen to   triton tOn  ktismatOn tOn  en  tE   
    kai apothnEskO ho   tritos ho   ktisma  ho   heis ho   
    C  V_AAI3S  RA_NSN A_NSN RA_GPN N_GPN   RA_GPN P  RA_DSF 

 thalassE ta   echonta psuchas kai to   triton tOn  ploiOn 
 thalassa ho   echO   psuchE kai ho   tritos ho   ploion 
 N_DSF  RA_NPN V_PAPNPN N_APF  C  RA_NSN A_NSN RA_GPN N_GPN 

 diephtharEsan 
 diaphtheirO  
 V_API3P    

rev:8:10 kai ho   tritos aggelos esalpisen kai epesen ek tou  ouranou 
     kai ho   tritos aggelos salpizO  kai piptO  ek ho   ouranos 
     C  RA_NSM A_NSM N_NSM  V_AAI3S  C  V_AAI3S P RA_GSM N_GSM  

 astEr megas kaiomenos hOs lampas kai epesen epi to   triton tOn  potamOn 
 astEr megas kaiO   hOs lampas kai piptO  epi ho   tritos ho   potamos 
 N_NSM A_NSM V_PPPNSM C  N_NSF C  V_AAI3S P  RA_ASN A_ASN RA_GPM N_GPM  

 kai epi tas  pEgas tOn  hudatOn 
 kai epi ho   pEgE ho   hudOr  
 C  P  RA_APF N_APF RA_GPN N_GPN  

rev:8:11 kai to   onoma tou  asteros legetai ho   apsinthos kai egeneto 
     kai ho   onoma ho   astEr  legO  ho   apsinthos kai ginomai 
     C  RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM  V_PPI3S RA_NSM N_NSM   C  V_AMI3S 

 to   triton tOn  hudatOn eis apsinthon kai polloi tOn  anthrOpOn 
 ho   tritos ho   hudOr  heis apsinthos kai polus ho   anthrOpos 
 RA_NSN A_NSN RA_GPN N_GPN  P  N_ASF   C  A_NPM RA_GPM N_GPM   

 apethanon ek tOn  hudatOn hoti epikranthEsan 
 apothnEskO ek ho   hudOr  hoti pikrainO   
 V_AAI3P  P RA_GPN N_GPN  C  V_API3P    

rev:8:12 kai ho   tetartos aggelos esalpisen kai eplEgE to   triton tou  
     kai ho   tetartos aggelos salpizO  kai plEgE  ho   tritos ho   
     C  RA_NSM A_NSM  N_NSM  V_AAI3S  C  V_API3S RA_NSN A_NSN RA_GSM 

 hEliou kai to   triton tEs  selEnEs kai to   triton tOn  asterOn hina 
 *PN*  kai ho   tritos ho   selEnE kai ho   tritos ho   astEr  hina 
 N_GSM C  RA_NSN A_NSN RA_GSF N_GSF  C  RA_NSN A_NSN RA_GPM N_GPM  C  

 skotisthE to   triton autOn kai hE   hEmera mE phanE  to   triton 
 skotizomai ho   tritos autos kai ho   hEmera mE phainO ho   tritos 
 V_APS3S  RA_NSN A_NSN RP_GPM C  RA_NSF N_NSF D V_AAS3S RA_NSN A_NSN 

 autEs kai hE   nux  homoiOs 
 autos kai ho   nux  homoiOs 
 RP_GSF C  RA_NSF N_NSF D    

rev:8:13 kai eidon  kai Ekousa henos aetou petomenou en  mesouranEmati 
     kai horaO  kai akouO  heis aetos petomai  heis mesouranEma  
     C  V_AAI1S C  V_AAI1S A_GSM N_GSM V_PMPGSM P  N_DSN     

 legontos phOnE megalE ouai ouai ouai tous  katoikountas epi tEs  gEs  ek 
 legO   phOnE megas ouai ouai ouai ho   katoikeO   epi ho   gE  ek 
 V_PAPGSM N_DSF A_DSF X  X  X  RA_APM V_PAPAPM   P  RA_GSF N_GSF P 

 tOn  loipOn phOnOn tEs  salpiggos tOn  triOn aggelOn tOn  mellontOn 
 ho   loipos phOnE ho   salpigx  ho   treis aggelos ho   mellO   
 RA_GPF A_GPF N_GPF RA_GSF N_GSF   RA_GPM A_GPM N_GPM  RA_GPM V_PAPGPM 

 salpizein 
 salpizO  
 V_PAN   


Help and Acknowledgements