Help and Acknowledgements


rev:7:1 meta touto eidon  tessaras aggelous hestOtas epi tas  tessaras 
    meta houtos horaO  tessares aggelos histEmi epi ho   tessares 
    P  RD_ASN V_AAI1S A_APM  N_APM  V_XAPAPM P  RA_APF A_APF  

 gOnias tEs  gEs  kratountas tous  tessaras anemous tEs  gEs  hina mE 
 gOnia ho   gE  krateO   ho   tessares anemos ho   gE  hina mE 
 N_APF RA_GSF N_GSF V_PAPAPM  RA_APM A_APM  N_APM  RA_GSF N_GSF C  D 

 pneE  anemos epi tEs  gEs  mEte epi tEs  thalassEs mEte epi pan  
 pneO  anemos epi ho   gE  mEte epi ho   thalassa mEte epi pas  
 V_PAS3S N_NSM P  RA_GSF N_GSF C  P  RA_GSF N_GSF   C  P  A_ASN 

 dendron 
 dendron 
 N_ASN  

rev:7:2 kai eidon  allon aggelon anabainonta apo anatolEs hEliou echonta 
    kai horaO  allos aggelos anabainO  apo anatolE *PN*  echO   
    C  V_AAI1S A_ASM N_ASM  V_PAPASM  P  N_GSF  N_GSM V_PAPASM 

 sphragida theou zOntos  kai ekraxen phOnE megalE tois  tessarsin aggelois 
 sphragis theos zaO   kai krazO  phOnE megas ho   tessares aggelos 
 N_ASF   N_GSM V_PAPGSM C  V_AAI3S N_DSF A_DSF RA_DPM A_DPM   N_DPM  

 hois  edothE autois adikEsai tEn  gEn  kai tEn  thalassan 
 hos  didOmi autos adikeO  ho   gE  kai ho   thalassa 
 RR_DPM V_API3S RP_DPM V_AAN  RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF   

rev:7:3 legOn  mE adikEsEte tEn  gEn  mEte tEn  thalassan mEte ta   
    legO   mE adikeO  ho   gE  mEte ho   thalassa mEte ho   
    V_PAPNSM D V_AAS2P  RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF   C  RA_APN 

 dendra achri sphragisOmen tous  doulous tou  theou hEmOn epi tOn  
 dendron achri sphragizO  ho   doulos ho   theos egO  epi ho   
 N_APN  C   V_AAS1P   RA_APM N_APM  RA_GSM N_GSM RP_GP P  RA_GPN 

 metOpOn autOn 
 metOpon autos 
 N_GPN  RP_GPM 

rev:7:4 kai Ekousa ton  arithmon tOn  esphragismenOn hekaton tesserakonta 
    kai akouO  ho   arithmos ho   sphragizO   hekaton tessarakonta 
    C  V_AAI1S RA_ASM N_ASM  RA_GPM V_XPPGPM    A_NPF  A_NPF    

 tessares chiliades esphragismenoi ek pasEs phulEs huiOn israEl 
 tessares chilias  sphragizO   ek pas  phulE huios *PN*  
 A_NPF  N_NPF   V_XPPNPM    P A_GSF N_GSF N_GPM N_GSM 

rev:7:5 ek phulEs iouda dOdeka chiliades esphragismenoi ek phulEs rhoubEn 
    ek phulE *PN* dOdeka chilias  sphragizO   ek phulE *PN*  
    P N_GSF N_GSM A_NPF N_NPF   V_XPPNPM    P N_GSF N_GSM  

 dOdeka chiliades ek phulEs gad  dOdeka chiliades 
 dOdeka chilias  ek phulE *PN* dOdeka chilias  
 A_NPF N_NPF   P N_GSF N_GSM A_NPF N_NPF   

rev:7:6 ek phulEs asEr dOdeka chiliades ek phulEs nephthalim dOdeka chiliades 
    ek phulE *PN* dOdeka chilias  ek phulE *PN*    dOdeka chilias  
    P N_GSF N_GSM A_NPF N_NPF   P N_GSF N_GSM   A_NPF N_NPF   

 ek phulEs manassE dOdeka chiliades 
 ek phulE *PN*  dOdeka chilias  
 P N_GSF N_GSM  A_NPF N_NPF   

rev:7:7 ek phulEs sumeOn dOdeka chiliades ek phulEs leui dOdeka chiliades ek 
    ek phulE *PN*  dOdeka chilias  ek phulE *PN* dOdeka chilias  ek 
    P N_GSF N_GSM A_NPF N_NPF   P N_GSF N_GSM A_NPF N_NPF   P 

 phulEs issachar dOdeka chiliades 
 phulE *PN*   dOdeka chilias  
 N_GSF N_GSM  A_NPF N_NPF   

rev:7:8 ek phulEs zaboulOn dOdeka chiliades ek phulEs iOsEph dOdeka chiliades 
    ek phulE *PN*   dOdeka chilias  ek phulE *PN*  dOdeka chilias  
    P N_GSF N_GSM  A_NPF N_NPF   P N_GSF N_GSM A_NPF N_NPF   

 ek phulEs beniamin dOdeka chiliades esphragismenoi 
 ek phulE *PN*   dOdeka chilias  sphragizO   
 P N_GSF N_GSM  A_NPF N_NPF   V_XPPNPM    

rev:7:9 meta tauta eidon  kai idou ochlos polus hon  arithmEsai auton 
    meta houtos horaO  kai idou ochlos polus eimi  arithmeO  autos 
    P  RD_APN V_AAI1S C  X  N_NSM A_NSM RR_ASM V_AAN   RP_ASM 

 oudeis edunato ek pantos ethnous kai phulOn kai laOn kai glOssOn hestOtes 
 oudeis dunamai ek pas  ethnos kai phulE kai laos kai glOssa histEmi 
 A_NSM V_IMI3S P A_GSN N_GSN  C  N_GPF C  N_GPM C  N_GPF  V_XAPNPM 

 enOpion tou  thronou kai enOpion tou  arniou peribeblEmenous stolas 
 enOpion ho   thronos kai enOpion ho   arnion periballO    stolE 
 P    RA_GSM N_GSM  C  P    RA_GSN N_GSN V_XMPAPM    N_APF 

 leukas kai phoinikes en  tais  chersin autOn 
 leukos kai phoinix  heis ho   cheir  autos 
 A_APF C  N_NPM   P  RA_DPF N_DPF  RP_GPM 

rev:7:10 kai krazousin phOnE megalE legontes hE   sOtEria tO   theO hEmOn 
     kai krazO   phOnE megas legO   ho   sOtEria ho   theos egO  
     C  V_PAI3P  N_DSF A_DSF V_PAPNPM RA_NSF N_NSF  RA_DSM N_DSM RP_GP 

 tO   kathEmenO epi tO   thronO kai tO   arniO 
 ho   kathEmai epi ho   thronos kai ho   arnion 
 RA_DSM V_PMPDSM P  RA_DSM N_DSM  C  RA_DSN N_DSN 

rev:7:11 kai pantes hoi  aggeloi heistEkeisan kuklO tou  thronou kai tOn  
     kai pas  ho   aggelos histEmi   kuklO ho   thronos kai ho   
     C  A_NPM RA_NPM N_NPM  V_YAI3P   P   RA_GSM N_GSM  C  RA_GPM 

 presbuterOn kai tOn  tessarOn zOOn kai epesan enOpion tou  thronou epi 
 presbuteros kai ho   tessares zOon kai piptO  enOpion ho   thronos epi 
 A_GPM    C  RA_GPN A_GPN  N_GPN C  V_AAI3P P    RA_GSM N_GSM  P  

 ta   prosOpa autOn kai prosekunEsan tO   theO 
 ho   prosOpon autos kai proskuneO  ho   theos 
 RA_APN N_APN  RP_GPM C  V_AAI3P   RA_DSM N_DSM 

rev:7:12 legontes amEn hE   eulogia kai hE   doxa kai hE   sophia kai 
     legO   amEn ho   eulogia kai ho   doxa kai ho   sophia kai 
     V_PAPNPM X  RA_NSF N_NSF  C  RA_NSF N_NSF C  RA_NSF N_NSF C  

 hE   eucharistia kai hE   timE kai hE   dunamis kai hE   ischus 
 ho   eucharistia kai ho   timE kai ho   dunamis kai ho   ischus 
 RA_NSF N_NSF    C  RA_NSF N_NSF C  RA_NSF N_NSF  C  RA_NSF N_NSF 

 tO   theO hEmOn eis tous  aiOnas tOn  aiOnOn amEn 
 ho   theos egO  heis ho   aiOn  ho   aiOn  amEn 
 RA_DSM N_DSM RP_GP P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM X  

rev:7:13 kai apekrithE  heis ek tOn  presbuterOn legOn  moi  houtoi 
     kai apokrinomai heis ek ho   presbuteros legO   egO  houtos 
     C  V_API3S   A_NSM P RA_GPM A_GPM    V_PAPNSM RP_DS RD_NPM 

 hoi  peribeblEmenoi tas  stolas tas  leukas tines eisin  kai pothen 
 ho   periballO   ho   stolE ho   leukos tis  eimi  kai pothen 
 RA_NPM V_XMPNPM    RA_APF N_APF RA_APF A_APF RI_NPM V_PAI3P C  D   

 Elthon  
 erchomai 
 V_AAI3P 

rev:7:14 kai eirEka autO  kurie mou  su  oidas  kai eipen  moi  houtoi 
     kai legO  autos kurios egO  su  oida  kai legO  egO  houtos 
     C  V_XAI1S RP_DSM N_VSM RP_GS RP_NS V_XAI2S C  V_AAI3S RP_DS RD_NPM 

 eisin  hoi  erchomenoi ek tEs  thlipseOs tEs  megalEs kai eplunan 
 eimi  ho   erchomai  ek ho   thlipsis ho   megas  kai plunO  
 V_PAI3P RA_NPM V_PMPNPM  P RA_GSF N_GSF   RA_GSF A_GSF  C  V_AAI3P 

 tas  stolas autOn kai eleukanan autas  en  tO   haimati tou  arniou 
 ho   stolE autos kai leukainO heautou heis ho   haima  ho   arnion 
 RA_APF N_APF RP_GPM C  V_AAI3P  RP_APF P  RA_DSN N_DSN  RA_GSN N_GSN 

rev:7:15 dia touto eisin  enOpion tou  thronou tou  theou kai latreuousin 
     dia houtos eimi  enOpion ho   thronos ho   theos kai latreuO   
     P  RD_ASN V_PAI3P P    RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM C  V_PAI3P   

 autO  hEmeras kai nuktos en  tO   naO  autou kai ho   kathEmenos epi 
 autos hEmera kai nux  heis ho   naos autos kai ho   kathEmai  epi 
 RP_DSM N_GSF  C  N_GSF P  RA_DSM N_DSM RP_GSM C  RA_NSM V_PMPNSM  P  

 tou  thronou skEnOsei ep autous 
 ho   thronos skEnoO  epi heautou 
 RA_GSM N_GSM  V_FAI3S P  RP_APM 

rev:7:16 ou peinasousin eti oude dipsEsousin eti oude mE pesE  ep autous 
     ou peinaO   eti oude dipsaO   eti oude mE piptO  epi heautou 
     D V_FAI3P   D  C  V_FAI3P   D  C  D V_AAS3S P  RP_APM 

 ho   hElios oude pan  kauma 
 ho   hElios oude pas  kauma 
 RA_NSM N_NSM C  A_NSN N_NSN 

rev:7:17 hoti to   arnion to   ana meson tou  thronou poimanei autous 
     hoti ho   arnion ho   ana mesos ho   thronos poimainO heautou 
     C  RA_NSN N_NSN RA_NSN P  A_ASN RA_GSM N_GSM  V_FAI3S RP_APM 

 kai hodEgEsei autous epi zOEs pEgas hudatOn kai exaleipsei ho   theos 
 kai hodEgeO  heautou epi zOE  pEgE hudOr  kai exaleiphO ho   theos 
 C  V_FAI3S  RP_APM P  N_GSF N_APF N_GPN  C  V_FAI3S  RA_NSM N_NSM 

 pan  dakruon ek tOn  ophthalmOn autOn 
 pas  dakruon ek ho   ophthalmos autos 
 A_ASN N_ASN  P RA_GPM N_GPM   RP_GPM 


Help and Acknowledgements