Help and Acknowledgements


rev:6:1 kai eidon  hote Enoixen to   arnion mian ek tOn  hepta sphragidOn 
    kai horaO  hote anoigO ho   arnion heis ek ho   hepta sphragis  
    C  V_AAI1S C  V_AAI3S RA_NSN N_NSN A_ASF P RA_GPF A_GPF N_GPF   

 kai Ekousa henos ek tOn  tessarOn zOOn legontos hOs phOnE brontEs 
 kai akouO  heis ek ho   tessares zOon legO   hOs phOnE brontE 
 C  V_AAI1S A_GSN P RA_GPN A_GPN  N_GPN V_PAPGSN C  N_NSF N_GSF  

 erchou  
 erchomai 
 V_PMD2S 

rev:6:2 kai eidon  kai idou hippos leukos kai ho   kathEmenos ep auton 
    kai horaO  kai idou hippos leukos kai ho   kathEmai  epi autos 
    C  V_AAI1S C  X  N_NSM A_NSM C  RA_NSM V_PMPNSM  P  RP_ASM 

 echOn  toxon kai edothE autO  stephanos kai exElthen  nikOn  kai hina 
 echO   toxon kai didOmi autos stephanos kai exerchomai nikaO  kai hina 
 V_PAPNSM N_ASN C  V_API3S RP_DSM N_NSM   C  V_AAI3S  V_PAPNSM C  C  

 nikEsE 
 nikaO  
 V_AAS3S 

rev:6:3 kai hote Enoixen tEn  sphragida tEn  deuteran Ekousa tou  
    kai hote anoigO ho   sphragis ho   deuteros akouO  ho   
    C  C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF   RA_ASF A_ASF  V_AAI1S RA_GSN 

 deuterou zOou legontos erchou  
 deuteros zOon legO   erchomai 
 A_GSN  N_GSN V_PAPGSN V_PMD2S 

rev:6:4 kai exElthen  allos hippos purros kai tO   kathEmenO ep auton 
    kai exerchomai allos hippos purros kai ho   kathEmai epi autos 
    C  V_AAI3S  A_NSM N_NSM A_NSM C  RA_DSM V_PMPDSM P  RP_ASM 

 edothE autO  labein tEn  eirEnEn ek tEs  gEs  kai hina allElous 
 didOmi autos lambanO ho   eirEnE ek ho   gE  kai hina allElOn 
 V_API3S RP_DSM V_AAN  RA_ASF N_ASF  P RA_GSF N_GSF C  C  RP_APM  

 sphaxousin kai edothE autO  machaira megalE 
 sphazO   kai didOmi autos machaira megas 
 V_FAI3P  C  V_API3S RP_DSM N_NSF  A_NSF 

rev:6:5 kai hote Enoixen tEn  sphragida tEn  tritEn Ekousa tou  tritou 
    kai hote anoigO ho   sphragis ho   tritos akouO  ho   tritos 
    C  C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF   RA_ASF A_ASF V_AAI1S RA_GSN A_GSN 

 zOou legontos erchou  kai eidon  kai idou hippos melas kai ho   
 zOon legO   erchomai kai horaO  kai idou hippos melas kai ho   
 N_GSN V_PAPGSN V_PMD2S C  V_AAI1S C  X  N_NSM A_NSM C  RA_NSM 

 kathEmenos ep auton echOn  zugon en  tE   cheiri autou 
 kathEmai  epi autos echO   zugos heis ho   cheir autos 
 V_PMPNSM  P  RP_ASM V_PAPNSM N_ASM P  RA_DSF N_DSF RP_GSM 

rev:6:6 kai Ekousa hOs phOnEn en  mesO tOn  tessarOn zOOn legousan 
    kai akouO  hOs phOnE heis mesos ho   tessares zOon legO   
    C  V_AAI1S C  N_ASF P  A_DSN RA_GPN A_GPN  N_GPN V_PAPASF 

 choinix sitou dEnariou kai treis choinikes krithOn dEnariou kai to   elaion 
 choinix sitos dEnarion kai treis choinix  krithE dEnarion kai ho   elaion 
 N_NSF  N_GSM N_GSN  C  A_NPF N_NPF   N_GPF  N_GSN  C  RA_ASN N_ASN 

 kai ton  oinon mE adikEsEs 
 kai ho   oinos mE adikeO  
 C  RA_ASM N_ASM D V_AAS2S 

rev:6:7 kai hote Enoixen tEn  sphragida tEn  tetartEn Ekousa phOnEn tou  
    kai hote anoigO ho   sphragis ho   tetartos akouO  phOnE ho   
    C  C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF   RA_ASF A_ASF  V_AAI1S N_ASF RA_GSN 

 tetartou zOou legontos erchou  
 tetartos zOon legO   erchomai 
 A_GSN  N_GSN V_PAPGSN V_PMD2S 

rev:6:8 kai eidon  kai idou hippos chlOros kai ho   kathEmenos epanO autou 
    kai horaO  kai idou hippos chlOros kai ho   kathEmai  epanO autos 
    C  V_AAI1S C  X  N_NSM A_NSM  C  RA_NSM V_PMPNSM  P   RP_GSM 

 onoma autO  [ho]  thanatos kai ho   hadEs Ekolouthei met autou kai 
 onoma autos ho   thanatos kai ho   hadEs akoloutheO meta autos kai 
 N_NSN RP_DSM RA_NSM N_NSM  C  RA_NSM N_NSM V_IAI3S  P  RP_GSM C  

 edothE autois exousia epi to   tetarton tEs  gEs  apokteinai en  
 didOmi autos exousia epi ho   tetartos ho   gE  apokteinO heis 
 V_API3S RP_DPM N_NSF  P  RA_ASN A_ASN  RA_GSF N_GSF V_AAN   P  

 rhomphaia kai en  limO kai en  thanatO kai hupo tOn  thEriOn tEs  
 rhomphaia kai heis limos kai heis thanatos kai hupo ho   thErion ho   
 N_DSF   C  P  N_DSM C  P  N_DSM  C  P  RA_GPN N_GPN  RA_GSF 

 gEs  
 gE  
 N_GSF 

rev:6:9 kai hote Enoixen tEn  pemptEn sphragida eidon  hupokatO tou  
    kai hote anoigO ho   pemptos sphragis horaO  hupokatO ho   
    C  C  V_AAI3S RA_ASF A_ASF  N_ASF   V_AAI1S P    RA_GSN 

 thusiastEriou tas  psuchas tOn  esphagmenOn dia ton  logon tou  theou 
 thusiastErion ho   psuchE ho   sphazO   dia ho   logos ho   theos 
 N_GSN     RA_APF N_APF  RA_GPM V_XPPGPM  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

 kai dia tEn  marturian hEn  eichon 
 kai dia ho   marturia eimi  echO  
 C  P  RA_ASF N_ASF   RR_ASF V_IAI3P 

rev:6:10 kai ekraxan phOnE megalE legontes heOs pote ho   despotEs ho   
     kai krazO  phOnE megas legO   heOs pote ho   despotEs ho   
     C  V_AAI3P N_DSF A_DSF V_PAPNPM P  D  RA_VSM N_NSM  RA_VSM 

 hagios kai alEthinos ou krineis kai ekdikeis to   haima hEmOn ek tOn  
 hagios kai alEthinos ou krinO  kai ekdikeO ho   haima egO  ek ho   
 A_VSM C  A_VSM   D V_PAI2S C  V_PAI2S RA_ASN N_ASN RP_GP P RA_GPM 

 katoikountOn epi tEs  gEs  
 katoikeO   epi ho   gE  
 V_PAPGPM   P  RA_GSF N_GSF 

rev:6:11 kai edothE autois hekastO stolE leukE kai errethE autois hina 
     kai didOmi autos hekastos stolE leukos kai rheO  autos hina 
     C  V_API3S RP_DPM A_DSM  N_NSF A_NSF C  V_API3S RP_DPM C  

 anapausontai eti chronon mikron heOs plErOthOsin kai hoi  sundouloi autOn 
 anapauO   eti chronos mikros heOs plEroO   kai ho   sundoulos autos 
 V_FMI3P   D  N_ASM  A_ASM C  V_APS3P   D  RA_NPM N_NPM   RP_GPM 

 kai hoi  adelphoi autOn hoi  mellontes apoktennesthai hOs kai autoi 
 kai ho   adelphos autos ho   mellO   apokteinO   hOs kai autos 
 C  RA_NPM N_NPM  RP_GPM RA_NPM V_PAPNPM V_PPN     C  D  RP_NPM 

rev:6:12 kai eidon  hote Enoixen tEn  sphragida tEn  hektEn kai seismos 
     kai horaO  hote anoigO ho   sphragis ho   hektos kai seismos 
     C  V_AAI1S C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF   RA_ASF A_ASF C  N_NSM  

 megas egeneto kai ho   hElios egeneto melas hOs sakkos trichinos kai hE   
 megas ginomai kai ho   hElios ginomai melas hOs sakkos trichinos kai ho   
 A_NSM V_AMI3S C  RA_NSM N_NSM V_AMI3S A_NSM C  N_NSM A_NSM   C  RA_NSF 

 selEnE holE egeneto hOs haima 
 selEnE holos ginomai hOs haima 
 N_NSF A_NSF V_AMI3S C  N_NSN 

rev:6:13 kai hoi  asteres tou  ouranou epesan eis tEn  gEn  hOs sukE 
     kai ho   astEr  ho   ouranos piptO  heis ho   gE  hOs sukE 
     C  RA_NPM N_NPM  RA_GSM N_GSM  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF C  N_NSF 

 ballei tous  olunthous autEs hupo anemou megalou seiomenE 
 ballO  ho   olunthos autos hupo anemos megas  seiO   
 V_PAI3S RA_APM N_APM   RP_GSF P  N_GSM A_GSM  V_PPPNSF 

rev:6:14 kai ho   ouranos apechOristhE hOs biblion helissomenon kai pan  
     kai ho   ouranos apochOrizomai hOs biblion helissO   kai pas  
     C  RA_NSM N_NSM  V_API3S    C  N_NSN  V_PPPNSN   C  A_NSN 

 oros kai nEsos ek tOn  topOn autOn ekinEthEsan 
 oros kai nEsos ek ho   topos autos kineO    
 N_NSN C  N_NSF P RA_GPM N_GPM RP_GPN V_API3P   

rev:6:15 kai hoi  basileis tEs  gEs  kai hoi  megistanes kai hoi  
     kai ho   basileus ho   gE  kai ho   megistan  kai ho   
     C  RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF C  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM 

 chiliarchoi kai hoi  plousioi kai hoi  ischuroi kai pas  doulos kai 
 chiliarchos kai ho   plousios kai ho   ischuros kai pas  doulos kai 
 N_NPM    C  RA_NPM A_NPM  C  RA_NPM A_NPM  C  A_NSM N_NSM C  

 eleutheros ekrupsan heautous eis ta   spElaia kai eis tas  petras 
 eleutheros kruptO  heautou heis ho   spElaion kai heis ho   petra 
 A_NSM   V_AAI3P RP_APM  P  RA_APN N_APN  C  P  RA_APF N_APF 

 tOn  oreOn 
 ho   oros 
 RA_GPN N_GPN 

rev:6:16 kai legousin tois  oresin kai tais  petrais pesete eph hEmas kai 
     kai legO   ho   oros  kai ho   petra  piptO  epi egO  kai 
     C  V_PAI3P RA_DPN N_DPN C  RA_DPF N_DPF  V_AAD2P P  RP_AP C  

 krupsate hEmas apo prosOpou tou  kathEmenou epi tou  thronou kai apo 
 kruptO  egO  apo prosOpon ho   kathEmai  epi ho   thronos kai apo 
 V_AAD2P RP_AP P  N_GSN  RA_GSM V_PMPGSM  P  RA_GSM N_GSM  C  P  

 tEs  orgEs tou  arniou 
 ho   orgE ho   arnion 
 RA_GSF N_GSF RA_GSN N_GSN 

rev:6:17 hoti Elthen  hE   hEmera hE   megalE tEs  orgEs autOn kai 
     hoti erchomai ho   hEmera ho   megas ho   orgE autos kai 
     C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF RA_GSF N_GSF RP_GPM C  

 tis  dunatai stathEnai 
 tis  dunamai histEmi  
 RI_NSM V_PMI3S V_APN   


Help and Acknowledgements