Help and Acknowledgements


rev:5:1 kai eidon  epi tEn  dexian tou  kathEmenou epi tou  thronou 
    kai horaO  epi ho   dexios ho   kathEmai  epi ho   thronos 
    C  V_AAI1S P  RA_ASF A_ASF RA_GSM V_PMPGSM  P  RA_GSM N_GSM  

 biblion gegrammenon esOthen kai opisthen katesphragismenon sphragisin hepta 
 biblion graphO   esOthen kai opisthen katasphragizO   sphragis  hepta 
 N_ASN  V_XPPASN  D    C  D    V_XPPASN     N_DPF   A_DPF 

rev:5:2 kai eidon  aggelon ischuron kErussonta en  phOnE megalE tis  axios 
    kai horaO  aggelos ischuros kErussO  heis phOnE megas tis  axios 
    C  V_AAI1S N_ASM  A_ASM  V_PAPASM  P  N_DSF A_DSF RI_NSM A_NSM 

 anoixai to   biblion kai lusai tas  sphragidas autou 
 anoigO ho   biblion kai luO  ho   sphragis  autos 
 V_AAN  RA_ASN N_ASN  C  V_AAN RA_APF N_APF   RP_GSN 

rev:5:3 kai oudeis edunato en  tO   ouranO oude epi tEs  gEs  oude 
    kai oudeis dunamai heis ho   ouranos oude epi ho   gE  oude 
    C  A_NSM V_IMI3S P  RA_DSM N_DSM  C  P  RA_GSF N_GSF C  

 hupokatO tEs  gEs  anoixai to   biblion oute blepein auto  
 hupokatO ho   gE  anoigO ho   biblion oute blepO  autos 
 P    RA_GSF N_GSF V_AAN  RA_ASN N_ASN  C  V_PAN  RP_ASN 

rev:5:4 kai eklaion polu hoti oudeis axios heurethE anoixai to   biblion 
    kai klaiO  polus hoti oudeis axios heuriskO anoigO ho   biblion 
    C  V_IAI1S A_ASN C  A_NSM A_NSM V_API3S V_AAN  RA_ASN N_ASN  

 oute blepein auto  
 oute blepO  autos 
 C  V_PAN  RP_ASN 

rev:5:5 kai heis ek tOn  presbuterOn legei  moi  mE klaie  idou enikEsen 
    kai heis ek ho   presbuteros legO  egO  mE klaiO  idou nikaO  
    C  A_NSM P RA_GPM A_GPM    V_PAI3S RP_DS D V_PAD2S X  V_AAI3S 

 ho   leOn ho   ek tEs  phulEs iouda hE   rhiza dauid anoixai to   
 ho   leOn ho   ek ho   phulE *PN* ho   rhiza *PN* anoigO ho   
 RA_NSM N_NSM RA_NSM P RA_GSF N_GSF N_GSM RA_NSF N_NSF N_GSM V_AAN  RA_ASN 

 biblion kai tas  hepta sphragidas autou 
 biblion kai ho   hepta sphragis  autos 
 N_ASN  C  RA_APF A_APF N_APF   RP_GSN 

rev:5:6 kai eidon  en  mesO tou  thronou kai tOn  tessarOn zOOn kai 
    kai horaO  heis mesos ho   thronos kai ho   tessares zOon kai 
    C  V_AAI1S P  A_DSN RA_GSM N_GSM  C  RA_GPN A_GPN  N_GPN C  

 en  mesO tOn  presbuterOn arnion hestEkos hOs esphagmenon echOn  kerata 
 heis mesos ho   presbuteros arnion histEmi hOs sphazO   echO   keras 
 P  A_DSN RA_GPM A_GPM    N_NSN V_XAPNSN C  V_XPPNSN  V_PAPNSM N_APN 

 hepta kai ophthalmous hepta hoi  eisin  ta   [hepta] pneumata tou  
 hepta kai ophthalmos hepta hos  eimi  ho   hepta  pneuma  ho   
 A_APN C  N_APM    A_APM RR_NPM V_PAI3P RA_NPN A_NPN  N_NPN  RA_GSM 

 theou apestalmenoi eis pasan tEn  gEn  
 theos apostellO  heis pas  ho   gE  
 N_GSM V_XPPNPM   P  A_ASF RA_ASF N_ASF 

rev:5:7 kai Elthen  kai eilEphen ek tEs  dexias tou  kathEmenou epi tou  
    kai erchomai kai lambanO ek ho   dexios ho   kathEmai  epi ho   
    C  V_AAI3S C  V_XAI3S P RA_GSF A_GSF RA_GSM V_PMPGSM  P  RA_GSM 

 thronou 
 thronos 
 N_GSM  

rev:5:8 kai hote elaben to   biblion ta   tessara zOa  kai hoi  eikosi 
    kai hote lambanO ho   biblion ho   tessares zOon kai ho   eikosi 
    C  C  V_AAI3S RA_ASN N_ASN  RA_NPN A_NPN  N_NPN C  RA_NPM A_NPM 

 tessares presbuteroi epesan enOpion tou  arniou echontes hekastos kitharan 
 tessares presbuteros piptO  enOpion ho   arnion echO   hekastos kithara 
 A_NPM  A_NPM    V_AAI3P P    RA_GSN N_GSN V_PAPNPM A_NSM  N_ASF  

 kai phialas chrusas gemousas thumiamatOn hai  eisin  hai  proseuchai 
 kai phialE chrusous gemO   thumiama  hos  eimi  ho   proseuchE 
 C  N_APF  A_APF  V_PAPAPF N_GPN    RR_NPF V_PAI3P RA_NPF N_NPF   

 tOn  hagiOn 
 ho   hagios 
 RA_GPM A_GPM 

rev:5:9 kai adousin OdEn kainEn legontes axios ei   labein to   biblion 
    kai adO   OdE  kainos legO   axios eimi  lambanO ho   biblion 
    C  V_PAI3P N_ASF A_ASF V_PAPNPM A_NSM V_PAI2S V_AAN  RA_ASN N_ASN  

 kai anoixai tas  sphragidas autou hoti esphagEs kai Egorasas tO   theO 
 kai anoigO ho   sphragis  autos hoti sphazO  kai agorazO ho   theos 
 C  V_AAN  RA_APF N_APF   RP_GSN C  V_API2S C  V_AAI2S RA_DSM N_DSM 

 en  tO   haimati sou  ek pasEs phulEs kai glOssEs kai laou kai ethnous 
 heis ho   haima  su  ek pas  phulE kai glOssa kai laos kai ethnos 
 P  RA_DSN N_DSN  RP_GS P A_GSF N_GSF C  N_GSF  C  N_GSM C  N_GSN  

rev:5:10 kai epoiEsas autous tO   theO hEmOn basileian kai hiereis kai 
     kai poieO  heautou ho   theos egO  basileia kai hiereus kai 
     C  V_AAI2S RP_APM RA_DSM N_DSM RP_GP N_ASF   C  N_APM  C  

 basileusousin epi tEs  gEs  
 basileuO   epi ho   gE  
 V_FAI3P    P  RA_GSF N_GSF 

rev:5:11 kai eidon  kai Ekousa phOnEn aggelOn pollOn kuklO tou  thronou kai 
     kai horaO  kai akouO  phOnE aggelos polus kuklO ho   thronos kai 
     C  V_AAI1S C  V_AAI1S N_ASF N_GPM  A_GPM P   RA_GSM N_GSM  C  

 tOn  zOOn kai tOn  presbuterOn kai En   ho   arithmos autOn 
 ho   zOon kai ho   presbuteros kai eimi  ho   arithmos autos 
 RA_GPN N_GPN C  RA_GPM A_GPM    C  V_IAI3S RA_NSM N_NSM  RP_GPM 

 muriades muriadOn kai chiliades chiliadOn 
 murias  murias  kai chilias  chilias  
 N_NPF  N_GPF  C  N_NPF   N_GPF   

rev:5:12 legontes phOnE megalE axion estin  to   arnion to   esphagmenon 
     legO   phOnE megas axios eimi  ho   arnion ho   sphazO   
     V_PAPNPM N_DSF A_DSF A_NSN V_PAI3S RA_NSN N_NSN RA_NSN V_XPPNSN  

 labein tEn  dunamin kai plouton kai sophian kai ischun kai timEn kai doxan 
 lambanO ho   dunamis kai ploutos kai sophia kai ischus kai timE kai doxa 
 V_AAN  RA_ASF N_ASF  C  N_ASM  C  N_ASF  C  N_ASF C  N_ASF C  N_ASF 

 kai eulogian 
 kai eulogia 
 C  N_ASF  

rev:5:13 kai pan  ktisma ho   en  tO   ouranO kai epi tEs  gEs  kai 
     kai pas  ktisma hos  heis ho   ouranos kai epi ho   gE  kai 
     C  A_ASN N_ASN RR_NSN P  RA_DSM N_DSM  C  P  RA_GSF N_GSF C  

 hupokatO tEs  gEs  kai epi tEs  thalassEs kai ta   en  autois panta 
 hupokatO ho   gE  kai epi ho   thalassa kai ho   heis autos pas  
 P    RA_GSF N_GSF C  P  RA_GSF N_GSF   C  RA_APN P  RP_DPM A_APN 

 Ekousa legontas tO   kathEmenO epi tO   thronO kai tO   arniO hE   
 akouO  legO   ho   kathEmai epi ho   thronos kai ho   arnion ho   
 V_AAI1S V_PAPAPM RA_DSM V_PMPDSM P  RA_DSM N_DSM  C  RA_DSN N_DSN RA_NSF 

 eulogia kai hE   timE kai hE   doxa kai to   kratos eis tous  
 eulogia kai ho   timE kai ho   doxa kai ho   kratos heis ho   
 N_NSF  C  RA_NSF N_NSF C  RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN P  RA_APM 

 aiOnas tOn  aiOnOn 
 aiOn  ho   aiOn  
 N_APM RA_GPM N_GPM 

rev:5:14 kai ta   tessara zOa  elegon amEn kai hoi  presbuteroi epesan 
     kai ho   tessares zOon legO  amEn kai ho   presbuteros piptO  
     C  RA_NPN A_NPN  N_NPN V_IAI3P X  C  RA_NPM A_NPM    V_AAI3P 

 kai prosekunEsan 
 kai proskuneO  
 C  V_AAI3P   


Help and Acknowledgements