Help and Acknowledgements


rev:4:1 meta tauta eidon  kai idou thura EneOgmenE en  tO   ouranO kai 
    meta houtos horaO  kai idou thura anoigO  heis ho   ouranos kai 
    P  RD_APN V_AAI1S C  X  N_NSF V_XPPNSF P  RA_DSM N_DSM  C  

 hE   phOnE hE   prOtE hEn  Ekousa hOs salpiggos lalousEs met emou 
 ho   phOnE ho   prOtos eimi  akouO  hOs salpigx  laleO  meta egO  
 RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF RR_ASF V_AAI1S C  N_GSF   V_PAPGSF P  RP_GS 

 legOn  anaba  hOde kai deixO  soi  ha   dei   genesthai meta 
 legO   anabainO hOde kai deiknumi su  hos  deO   ginomai  meta 
 V_PAPNSM V_AAD2S D  C  V_FAI1S RP_DS RR_APN V_PAI3S V_AMN   P  

 tauta 
 houtos 
 RD_APN 

rev:4:2 eutheOs egenomEn en  pneumati kai idou thronos ekeito en  tO   
    eutheOs ginomai heis pneuma  kai idou thronos keimai heis ho   
    D    V_AMI1S P  N_DSN  C  X  N_NSM  V_IMI3S P  RA_DSM 

 ouranO kai epi ton  thronon kathEmenos 
 ouranos kai epi ho   thronos kathEmai  
 N_DSM  C  P  RA_ASM N_ASM  V_PMPNSM  

rev:4:3 kai ho   kathEmenos homoios horasei lithO iaspidi kai sardiO kai 
    kai ho   kathEmai  homoios horasis lithos iaspis kai sardion kai 
    C  RA_NSM V_PMPNSM  A_NSM  N_DSF  N_DSM N_DSF  C  N_DSN  C  

 iris kuklothen tou  thronou homoios horasei smaragdinO 
 iris kuklothen ho   thronos homoios horasis smaragdinos 
 N_NSF P     RA_GSM N_GSM  A_NSM  N_DSF  A_DSM    

rev:4:4 kai kuklothen tou  thronou thronous eikosi tessares kai epi tous  
    kai kuklothen ho   thronos thronos eikosi tessares kai epi ho   
    C  P     RA_GSM N_GSM  N_APM  A_APM A_NPM  C  P  RA_APM 

 thronous eikosi tessaras presbuterous kathEmenous peribeblEmenous en  
 thronos eikosi tessares presbuteros kathEmai  periballO    heis 
 N_APM  A_APM A_APM  A_APM    V_PMPAPM  V_XMPAPM    P  

 himatiois leukois kai epi tas  kephalas autOn stephanous chrusous 
 himation leukos kai epi ho   kephalE autos stephanos chrusous 
 N_DPN   A_DPN  C  P  RA_APF N_APF  RP_GPM N_APM   A_APM  

rev:4:5 kai ek tou  thronou ekporeuontai astrapai kai phOnai kai brontai kai 
    kai ek ho   thronos ekporeuomai astrapE kai phOnE kai brontE kai 
    C  P RA_GSM N_GSM  V_PMI3P   N_NPF  C  N_NPF C  N_NPF  C  

 hepta lampades puros kaiomenai enOpion tou  thronou ha   eisin  ta   
 hepta lampas  pur  kaiO   enOpion ho   thronos hos  eimi  ho   
 A_NPF N_NPF  N_GSN V_PPPNPF P    RA_GSM N_GSM  RR_NPN V_PAI3P RA_NPN 

 hepta pneumata tou  theou 
 hepta pneuma  ho   theos 
 A_NPN N_NPN  RA_GSM N_GSM 

rev:4:6 kai enOpion tou  thronou hOs thalassa hualinE homoia krustallO kai 
    kai enOpion ho   thronos hOs thalassa hualinos homoios krustallos kai 
    C  P    RA_GSM N_GSM  C  N_NSF  A_NSF  A_NSF  N_DSM   C  

 en  mesO tou  thronou kai kuklO tou  thronou tessara zOa  gemonta 
 heis mesos ho   thronos kai kuklO ho   thronos tessares zOon gemO   
 P  A_DSN RA_GSM N_GSM  C  P   RA_GSM N_GSM  A_NPN  N_NPN V_PAPNPN 

 ophthalmOn emprosthen kai opisthen 
 ophthalmos emprosthen kai opisthen 
 N_GPM   D     C  D    

rev:4:7 kai to   zOon to   prOton homoion leonti kai to   deuteron zOon 
    kai ho   zOon ho   prOtos homoios leOn  kai ho   deuteros zOon 
    C  RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN A_NSN  N_DSM C  RA_NSN A_NSN  N_NSN 

 homoion moschO kai to   triton zOon echOn  to   prosOpon hOs 
 homoios moschos kai ho   tritos zOon echO   ho   prosOpon hOs 
 A_NSN  N_DSM  C  RA_NSN A_NSN N_NSN V_PAPNSM RA_ASN N_ASN  C  

 anthrOpou kai to   tetarton zOon homoion aetO petomenO 
 anthrOpos kai ho   tetartos zOon homoios aetos petomai 
 N_GSM   C  RA_NSN A_NSN  N_NSN A_NSN  N_DSM V_PMPDSM 

rev:4:8 kai ta   tessara zOa  hen  kath hen  autOn echOn  ana pterugas 
    kai ho   tessares zOon heis kata heis autos echO   ana pterux  
    C  RA_NPN A_NPN  N_NPN A_NSN P  A_ASN RP_GPN V_PAPNSM D  N_APF  

 hex  kuklothen kai esOthen gemousin ophthalmOn kai anapausin ouk echousin 
 hex  kuklothen kai esOthen gemO   ophthalmos kai anapausis ou echO   
 A_APF D     C  D    V_PAI3P N_GPM   C  N_ASF   D  V_PAI3P 

 hEmeras kai nuktos legontes hagios hagios hagios kurios ho   theos ho   
 hEmera kai nux  legO   hagios hagios hagios kurios ho   theos ho   
 N_GSF  C  N_GSF V_PAPNPM A_NSM A_NSM A_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM RA_NSM 

 pantokratOr ho   En   kai ho   On    kai ho   erchomenos 
 pantokratOr ho   eimi  kai ho   hos   kai ho   erchomai  
 N_NSM    RA_NSM V_IAI3S C  RA_NSM V_PAPNSM C  RA_NSM V_PMPNSM  

rev:4:9 kai hotan dOsousin ta   zOa  doxan kai timEn kai eucharistian tO   
    kai hotan didOmi  ho   zOon doxa kai timE kai eucharistia ho   
    C  C   V_FAI3P RA_NPN N_NPN N_ASF C  N_ASF C  N_ASF    RA_DSM 

 kathEmenO epi tO   thronO tO   zOnti  eis tous  aiOnas tOn  aiOnOn 
 kathEmai epi ho   thronos ho   zaO   heis ho   aiOn  ho   aiOn  
 V_PMPDSM P  RA_DSM N_DSM  RA_DSM V_PAPDSM P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM 

rev:4:10 pesountai hoi  eikosi tessares presbuteroi enOpion tou  kathEmenou 
     piptO   ho   eikosi tessares presbuteros enOpion ho   kathEmai  
     V_FMI3P  RA_NPM A_NPM A_NPM  A_NPM    P    RA_GSM V_PMPGSM  

 epi tou  thronou kai proskunEsousin tO   zOnti  eis tous  aiOnas 
 epi ho   thronos kai proskuneO   ho   zaO   heis ho   aiOn  
 P  RA_GSM N_GSM  C  V_FAI3P    RA_DSM V_PAPDSM P  RA_APM N_APM 

 tOn  aiOnOn kai balousin tous  stephanous autOn enOpion tou  thronou 
 ho   aiOn  kai ballO  ho   stephanos autos enOpion ho   thronos 
 RA_GPM N_GPM C  V_FAI3P RA_APM N_APM   RP_GPM P    RA_GSM N_GSM  

 legontes 
 legO   
 V_PAPNPM 

rev:4:11 axios ei   ho   kurios kai ho   theos hEmOn labein tEn  
     axios eimi  ho   kurios kai ho   theos egO  lambanO ho   
     A_NSM V_PAI2S RA_VSM N_NSM C  RA_VSM N_NSM RP_GP V_AAN  RA_ASF 

 doxan kai tEn  timEn kai tEn  dunamin hoti su  ektisas ta   panta kai 
 doxa kai ho   timE kai ho   dunamis hoti su  ktizO  ho   pas  kai 
 N_ASF C  RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF  C  RP_NS V_AAI2S RA_APN A_APN C  

 dia to   thelEma sou  Esan  kai ektisthEsan 
 dia ho   thelEma su  eimi  kai ktizO    
 P  RA_ASN N_ASN  RP_GS V_IAI3P C  V_API3P   


Help and Acknowledgements