Help and Acknowledgements


rev:3:1 kai tO   aggelO tEs  en  sardesin ekklEsias grapson tade  
    kai ho   aggelos ho   heis *PN*   ekklEsia graphO hode  
    C  RA_DSM N_DSM  RA_GSF P  N_DPF  N_GSF   V_AAD2S RD_APN 

 legei  ho   echOn  ta   hepta pneumata tou  theou kai tous  hepta 
 legO  ho   echO   ho   hepta pneuma  ho   theos kai ho   hepta 
 V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RA_APN A_APN N_APN  RA_GSM N_GSM C  RA_APM A_APM 

 asteras oida  sou  ta   erga hoti onoma echeis hoti zEs   kai nekros 
 astEr  oida  su  ho   ergon hoti onoma echO  hoti zaO   kai nekros 
 N_APM  V_XAI1S RP_GS RA_APN N_APN D  N_ASN V_PAI2S D  V_PAI2S C  A_NSM 

 ei   
 eimi  
 V_PAI2S 

rev:3:2 ginou  grEgorOn kai stErison ta   loipa ha   emellon apothanein 
    ginomai grEgoreO kai stErizO ho   loipos hos  mellO  apothnEskO 
    V_PMD2S V_PAPNSM C  V_AAD2S RA_APN A_APN RR_NPN V_IAI3P V_AAN   

 ou gar heurEka sou  ta   erga peplErOmena enOpion tou  theou mou  
 ou gar heuriskO su  ho   ergon plEroO   enOpion ho   theos egO  
 D C  V_XAI1S RP_GS RA_APN N_APN V_XPPAPN  P    RA_GSM N_GSM RP_GS 

rev:3:3 mnEmoneue oun pOs eilEphas kai Ekousas kai tErei  kai metanoEson ean 
    mnEmoneuO oun pOs lambanO kai akouO  kai tEreO  kai metanoeO  ean 
    V_PAD2S  C  D  V_XAI2S C  V_AAI2S C  V_PAD2S C  V_AAD2S  C  

 oun mE grEgorEsEs hExO  hOs kleptEs kai ou mE gnOs  poian hOran hExO  
 oun mE grEgoreO  hEkO  hOs kleptEs kai ou mE ginOskO poios hOra hEkO  
 C  D V_AAS2S  V_FAI1S C  N_NSM  C  D D V_AAS2S RI_ASF N_ASF V_FAI1S 

 epi se  
 epi su  
 P  RP_AS 

rev:3:4 alla echeis oliga onomata en  sardesin ha   ouk emolunan ta   
    alla echO  oligos onoma  heis *PN*   hos  ou molunO  ho   
    C  V_PAI2S A_APN N_APN  P  N_DPF  RR_NPN D  V_AAI3P RA_APN 

 himatia autOn kai peripatEsousin met emou en  leukois hoti axioi eisin  
 himation autos kai peripateO   meta egO  heis leukos hoti axios eimi  
 N_APN  RP_GPM C  V_FAI3P    P  RP_GS P  A_DPN  C  A_NPM V_PAI3P 

rev:3:5 ho   nikOn  houtOs peribaleitai en  himatiois leukois kai ou mE 
    ho   nikaO  houtO periballO  heis himation leukos kai ou mE 
    RA_NSM V_PAPNSM D   V_FMI3S   P  N_DPN   A_DPN  C  D D 

 exaleipsO to   onoma autou ek tEs  biblou tEs  zOEs kai homologEsO 
 exaleiphO ho   onoma autos ek ho   biblos ho   zOE  kai homologeO 
 V_FAI1S  RA_ASN N_ASN RP_GSM P RA_GSF N_GSF RA_GSF N_GSF C  V_FAI1S  

 to   onoma autou enOpion tou  patros mou  kai enOpion tOn  aggelOn 
 ho   onoma autos enOpion ho   patEr egO  kai enOpion ho   aggelos 
 RA_ASN N_ASN RP_GSM P    RA_GSM N_GSM RP_GS C  P    RA_GPM N_GPM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

rev:3:6 ho   echOn  ous  akousatO ti   to   pneuma legei  tais  
    ho   echO   ous  akouO  tis  ho   pneuma legO  ho   
    RA_NSM V_PAPNSM N_ASN V_AAD3S RI_ASN RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_DPF 

 ekklEsiais 
 ekklEsia  
 N_DPF   

rev:3:7 kai tO   aggelO tEs  en  philadelpheia ekklEsias grapson tade  
    kai ho   aggelos ho   heis *PN*     ekklEsia graphO hode  
    C  RA_DSM N_DSM  RA_GSF P  N_DSF     N_GSF   V_AAD2S RD_APN 

 legei  ho   hagios ho   alEthinos ho   echOn  tEn  klein dauid 
 legO  ho   hagios ho   alEthinos ho   echO   ho   kleis *PN* 
 V_PAI3S RA_NSM A_NSM RA_NSM A_NSM   RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF N_GSM 

 ho   anoigOn kai oudeis kleisei kai kleiOn  kai oudeis anoigei 
 ho   anoigO  kai oudeis kleiO  kai kleiO  kai oudeis anoigO 
 RA_NSM V_PAPNSM C  A_NSM V_FAI3S C  V_PAPNSM C  A_NSM V_PAI3S 

rev:3:8 oida  sou  ta   erga idou dedOka enOpion sou  thuran EneOgmenEn 
    oida  su  ho   ergon idou didOmi enOpion su  thura anoigO   
    V_XAI1S RP_GS RA_APN N_APN X  V_XAI1S P    RP_GS N_ASF V_XPPASF  

 hEn  oudeis dunatai kleisai autEn  hoti mikran echeis dunamin kai 
 eimi  oudeis dunamai kleiO  heautou hoti mikros echO  dunamis kai 
 RR_ASF A_NSM V_PMI3S V_AAN  RP_ASF C  A_ASF V_PAI2S N_ASF  C  

 etErEsas mou  ton  logon kai ouk ErnEsO  to   onoma mou  
 tEreO  egO  ho   logos kai ou arneomai ho   onoma egO  
 V_AAI2S RP_GS RA_ASM N_ASM C  D  V_AMI2S RA_ASN N_ASN RP_GS 

rev:3:9 idou didO  ek tEs  sunagOgEs tou  satana tOn  legontOn heautous 
    idou didOmi ek ho   sunagOgE ho   *PN*  ho   legO   heautou 
    X  V_PAS1S P RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM RA_GPM V_PAPGPM RP_APM  

 ioudaious einai kai ouk eisin  alla pseudontai idou poiEsO autous hina 
 *PN*   eimi kai ou eimi  alla pseudomai idou poieO  heautou hina 
 A_APM   V_PAN C  D  V_PAI3P C  V_PMI3P  X  V_FAI1S RP_APM C  

 hExousin kai proskunEsousin enOpion tOn  podOn sou  kai gnOsin hoti egO  
 hEkO   kai proskuneO   enOpion ho   pous su  kai gnOsis hoti egO  
 V_FAI3P C  V_FAI3P    P    RA_GPM N_GPM RP_GS C  V_AAS3P C  RP_NS 

 EgapEsa se  
 agapaO su  
 V_AAI1S RP_AS 

rev:3:10 hoti etErEsas ton  logon tEs  hupomonEs mou  kagO se  tErEsO 
     hoti tEreO  ho   logos ho   hupomonE egO  kagO su  tEreO  
     C  V_AAI2S RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF   RP_GS D  RP_AS V_FAI1S 

 ek tEs  hOras tou  peirasmou tEs  mellousEs erchesthai epi tEs  
 ek ho   hOra ho   peirasmos ho   mellO   erchomai  epi ho   
 P RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM   RA_GSF V_PAPGSF V_PMN   P  RA_GSF 

 oikoumenEs holEs peirasai tous  katoikountas epi tEs  gEs  
 oikeO   holos peirazO ho   katoikeO   epi ho   gE  
 N_GSF   A_GSF V_AAN  RA_APM V_PAPAPM   P  RA_GSF N_GSF 

rev:3:11 erchomai tachu kratei ho   echeis hina mEdeis labE  ton  
     erchomai tachus krateO hos  echO  hina mEdeis lambanO ho   
     V_PMI1S A_ASN V_PAD2S RR_ASN V_PAI2S C  A_NSM V_AAS3S RA_ASM 

 stephanon sou  
 stephanos su  
 N_ASM   RP_GS 

rev:3:12 ho   nikOn  poiEsO auton stulon en  tO   naO  tou  theou 
     ho   nikaO  poieO  autos stulos heis ho   naos ho   theos 
     RA_NSM V_PAPNSM V_FAI1S RP_ASM N_ASM P  RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM 

 mou  kai exO ou mE exelthE  eti kai grapsO ep auton to   onoma 
 egO  kai echO ou mE exerchomai eti kai graphO epi autos ho   onoma 
 RP_GS C  D  D D V_AAS3S  D  C  V_FAI1S P  RP_ASM RA_ASN N_ASN 

 tou  theou mou  kai to   onoma tEs  poleOs tou  theou mou  tEs  
 ho   theos egO  kai ho   onoma ho   polis ho   theos egO  ho   
 RA_GSM N_GSM RP_GS C  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM RP_GS RA_GSF 

 kainEs ierousalEm hE   katabainousa ek tou  ouranou apo tou  theou 
 kainos *PN*    ho   katabainO  ek ho   ouranos apo ho   theos 
 A_GSF N_GSF   RA_NSF V_PAPNSF   P RA_GSM N_GSM  P  RA_GSM N_GSM 

 mou  kai to   onoma mou  to   kainon 
 egO  kai ho   onoma egO  ho   kainos 
 RP_GS C  RA_ASN N_ASN RP_GS RA_ASN A_ASN 

rev:3:13 ho   echOn  ous  akousatO ti   to   pneuma legei  tais  
     ho   echO   ous  akouO  tis  ho   pneuma legO  ho   
     RA_NSM V_PAPNSM N_ASN V_AAD3S RI_ASN RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_DPF 

 ekklEsiais 
 ekklEsia  
 N_DPF   

rev:3:14 kai tO   aggelO tEs  en  laodikeia ekklEsias grapson tade  
     kai ho   aggelos ho   heis *PN*   ekklEsia graphO hode  
     C  RA_DSM N_DSM  RA_GSF P  N_DSF   N_GSF   V_AAD2S RD_APN 

 legei  ho   amEn ho   martus ho   pistos kai alEthinos hE   archE 
 legO  ho   amEn ho   martus ho   pistos kai alEthinos ho   archE 
 V_PAI3S RA_NSM X  RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM C  A_NSM   RA_NSF N_NSF 

 tEs  ktiseOs tou  theou 
 ho   ktisis ho   theos 
 RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM 

rev:3:15 oida  sou  ta   erga hoti oute psuchros ei   oute zestos 
     oida  su  ho   ergon hoti oute psuchros eimi  oute zestos 
     V_XAI1S RP_GS RA_APN N_APN D  C  A_NSM  V_PAI2S C  A_NSM 

 ophelon psuchros Es   E zestos 
 opheilO psuchros eimi  E zestos 
 X    A_NSM  V_IAI2S C A_NSM 

rev:3:16 houtOs hoti chliaros ei   kai oute zestos oute psuchros mellO  
     houtO hoti chliaros eimi  kai oute zestos oute psuchros mellO  
     D   C  A_NSM  V_PAI2S C  C  A_NSM C  A_NSM  V_PAI1S 

 se  emesai ek tou  stomatos mou  
 su  emeO  ek ho   stoma  egO  
 RP_AS V_AAN P RA_GSN N_GSN  RP_GS 

rev:3:17 hoti legeis hoti plousios eimi  kai peploutEka kai ouden chreian 
     hoti legO  hoti plousios eimi  kai plouteO  kai oudeis chreia 
     C  V_PAI2S C  A_NSM  V_PAI1S C  V_XAI1S  C  A_ASN N_ASF  

 echO  kai ouk oidas  hoti su  ei   ho   talaipOros kai eleeinos kai 
 echO  kai ou oida  hoti su  eimi  ho   talaipOros kai eleeinos kai 
 V_PAI1S C  D  V_XAI2S C  RP_NS V_PAI2S RA_NSM A_NSM   C  A_NSM  C  

 ptOchos kai tuphlos kai gumnos 
 ptOchos kai tuphlos kai gumnos 
 A_NSM  C  A_NSM  C  A_NSM 

rev:3:18 sumbouleuO soi  agorasai par emou chrusion pepurOmenon ek puros 
     sumbouleuO su  agorazO para egO  chrusion puroomai  ek pur  
     V_PAI1S  RP_DS V_AAN  P  RP_GS N_ASN  V_XPPASN  P N_GSN 

 hina ploutEsEs kai himatia leuka hina peribalE kai mE phanerOthE hE   
 hina plouteO  kai himation leukos hina periballO kai mE phaneroO  ho   
 C  V_AAS2S  C  N_APN  A_APN C  V_AMS2S  C  D V_APS3S  RA_NSF 

 aischunE tEs  gumnotEtos sou  kai koll[o]urion egchrisai tous  
 aischunE ho   gumnotEs  su  kai kollourion  egchriO  ho   
 N_NSF  RA_GSF N_GSF   RP_GS C  N_ASN    V_AAN   RA_APM 

 ophthalmous sou  hina blepEs 
 ophthalmos su  hina blepO  
 N_APM    RP_GS C  V_PAS2S 

rev:3:19 egO  hosous ean philO  elegchO kai paideuO zEleue oun kai 
     egO  hosos ean phileO elegchO kai paideuO zEleuO oun kai 
     RP_NS RR_APM X  V_PAS1S V_PAI1S C  V_PAI1S V_PAD2S C  C  

 metanoEson 
 metanoeO  
 V_AAD2S  

rev:3:20 idou hestEka epi tEn  thuran kai krouO  ean tis  akousE tEs  
     idou histEmi epi ho   thura kai krouO  ean tis  akouO  ho   
     X  V_XAI1S P  RA_ASF N_ASF C  V_PAI1S C  RI_NSM V_AAS3S RA_GSF 

 phOnEs mou  kai anoixE tEn  thuran [kai] eiseleusomai pros auton kai 
 phOnE egO  kai anoigO ho   thura kai  eiserchomai pros autos kai 
 N_GSF RP_GS C  V_AAS3S RA_ASF N_ASF D   V_FMI1S   P  RP_ASM C  

 deipnEsO met autou kai autos met emou 
 deipneO meta autos kai autos meta egO  
 V_FAI1S P  RP_GSM C  RP_NSM P  RP_GS 

rev:3:21 ho   nikOn  dOsO  autO  kathisai met emou en  tO   thronO 
     ho   nikaO  didOmi autos kathizO meta egO  heis ho   thronos 
     RA_NSM V_PAPNSM V_FAI1S RP_DSM V_AAN  P  RP_GS P  RA_DSM N_DSM  

 mou  hOs kagO enikEsa kai ekathisa meta tou  patros mou  en  tO   
 egO  hOs kagO nikaO  kai kathizO meta ho   patEr egO  heis ho   
 RP_GS C  D  V_AAI1S C  V_AAI1S P  RA_GSM N_GSM RP_GS P  RA_DSM 

 thronO autou 
 thronos autos 
 N_DSM  RP_GSM 

rev:3:22 ho   echOn  ous  akousatO ti   to   pneuma legei  tais  
     ho   echO   ous  akouO  tis  ho   pneuma legO  ho   
     RA_NSM V_PAPNSM N_ASN V_AAD3S RI_ASN RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_DPF 

 ekklEsiais 
 ekklEsia  
 N_DPF   


Help and Acknowledgements