Help and Acknowledgements


rev:2:1 tO   aggelO tEs  en  ephesO ekklEsias grapson tade  legei  
    ho   aggelos ho   heis *PN*  ekklEsia graphO hode  legO  
    RA_DSM N_DSM  RA_GSF P  N_DSF N_GSF   V_AAD2S RD_APN V_PAI3S 

 ho   kratOn  tous  hepta asteras en  tE   dexia autou ho   
 ho   krateO  ho   hepta astEr  heis ho   dexios autos ho   
 RA_NSM V_PAPNSM RA_APM A_APM N_APM  P  RA_DSF A_DSF RP_GSM RA_NSM 

 peripatOn en  mesO tOn  hepta luchniOn tOn  chrusOn 
 peripateO heis mesos ho   hepta luchnia ho   chrusous 
 V_PAPNSM P  A_DSN RA_GPF A_GPF N_GPF  RA_GPF A_GPF  

rev:2:2 oida  ta   erga sou  kai ton  kopon kai tEn  hupomonEn sou  
    oida  ho   ergon su  kai ho   kopos kai ho   hupomonE su  
    V_XAI1S RA_APN N_APN RP_GS C  RA_ASM N_ASM C  RA_ASF N_ASF   RP_GS 

 kai hoti ou dunE  bastasai kakous kai epeirasas tous  legontas heautous 
 kai hoti ou dunamai bastazO kakos kai peirazO  ho   legO   heautou 
 C  C  D V_PMI2S V_AAN  A_APM C  V_AAI2S  RA_APM V_PAPAPM RP_APM  

 apostolous kai ouk eisin  kai heures  autous pseudeis 
 apostolos kai ou eimi  kai heuriskO heautou pseudEs 
 N_APM   C  D  V_PAI3P C  V_AAI2S RP_APM A_APM  

rev:2:3 kai hupomonEn echeis kai ebastasas dia to   onoma mou  kai ou 
    kai hupomonE echO  kai bastazO  dia ho   onoma egO  kai ou 
    C  N_ASF   V_PAI2S C  V_AAI2S  P  RA_ASN N_ASN RP_GS C  D 

 kekopiakes 
 kopiaO   
 V_XAI2S  

rev:2:4 alla echO  kata sou  hoti tEn  agapEn sou  tEn  prOtEn aphEkes 
    alla echO  kata su  hoti ho   agapE su  ho   prOtos aphiEmi 
    C  V_PAI1S P  RP_GS C  RA_ASF N_ASF RP_GS RA_ASF A_ASF V_AAI2S 

rev:2:5 mnEmoneue oun pothen peptOkas kai metanoEson kai ta   prOta erga 
    mnEmoneuO oun pothen piptO  kai metanoeO  kai ho   prOtos ergon 
    V_PAD2S  C  D   V_XAI2S C  V_AAD2S  C  RA_APN A_APN N_APN 

 poiEson ei de mE erchomai soi  kai kinEsO tEn  luchnian sou  ek tou  
 poieO  ei de mE erchomai su  kai kineO  ho   luchnia su  ek ho   
 V_AAD2S C C D V_PMI1S RP_DS C  V_FAI1S RA_ASF N_ASF  RP_GS P RA_GSM 

 topou autEs ean mE metanoEsEs 
 topos autos ean mE metanoeO  
 N_GSM RP_GSF C  D V_AAS2S  

rev:2:6 alla touto echeis hoti miseis ta   erga tOn  nikolaitOn ha   
    alla houtos echO  hoti miseO  ho   ergon ho   *PN*    hos  
    C  RD_ASN V_PAI2S D  V_PAI2S RA_APN N_APN RA_GPM N_GPM   RR_APN 

 kagO misO  
 kagO miseO  
 D  V_PAI1S 

rev:2:7 ho   echOn  ous  akousatO ti   to   pneuma legei  tais  
    ho   echO   ous  akouO  tis  ho   pneuma legO  ho   
    RA_NSM V_PAPNSM N_ASN V_AAD3S RI_ASN RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_DPF 

 ekklEsiais tO   nikOnti dOsO  autO  phagein ek tou  xulou tEs  
 ekklEsia  ho   nikaO  didOmi autos esthiO ek ho   xulon ho   
 N_DPF   RA_DSM V_PAPDSM V_FAI1S RP_DSM V_AAN  P RA_GSN N_GSN RA_GSF 

 zOEs ho   estin  en  tO   paradeisO tou  theou 
 zOE  hos  eimi  heis ho   paradeisos ho   theos 
 N_GSF RR_NSN V_PAI3S P  RA_DSM N_DSM   RA_GSM N_GSM 

rev:2:8 kai tO   aggelO tEs  en  smurnE ekklEsias grapson tade  legei  
    kai ho   aggelos ho   heis *PN*  ekklEsia graphO hode  legO  
    C  RA_DSM N_DSM  RA_GSF P  N_DSF N_GSF   V_AAD2S RD_APN V_PAI3S 

 ho   prOtos kai ho   eschatos hos  egeneto nekros kai ezEsen 
 ho   prOtos kai ho   eschatos hos  ginomai nekros kai zaO   
 RA_NSM A_NSM C  RA_NSM A_NSM  RR_NSM V_AMI3S A_NSM C  V_AAI3S 

rev:2:9 oida  sou  tEn  thlipsin kai tEn  ptOcheian alla plousios 
    oida  su  ho   thlipsis kai ho   ptOcheia alla plousios 
    V_XAI1S RP_GS RA_ASF N_ASF  C  RA_ASF N_ASF   C  A_NSM  

 ei   kai tEn  blasphEmian ek tOn  legontOn ioudaious einai heautous 
 eimi  kai ho   blasphEmia ek ho   legO   *PN*   eimi heautou 
 V_PAI2S C  RA_ASF N_ASF    P RA_GPM V_PAPGPM A_APM   V_PAN RP_APM  

 kai ouk eisin  alla sunagOgE tou  satana 
 kai ou eimi  alla sunagOgE ho   *PN*  
 C  D  V_PAI3P C  N_NSF  RA_GSM N_GSM 

rev:2:10 mEden phobou  ha   melleis paschein idou mellei ballein ho   
     mEdeis phobeomai hos  mellO  paschO  idou mellO  ballO  ho   
     A_ASN V_PMD2S  RR_APN V_PAI2S V_PAN  X  V_PAI3S V_PAN  RA_NSM 

 diabolos ex humOn eis phulakEn hina peirasthEte kai hexete thlipsin 
 diabolos hex su  heis phulakE hina peirazO   kai exO   thlipsis 
 A_NSM  P  RP_GP P  N_ASF  C  V_APS2P   C  V_FAI2P N_ASF  

 hEmerOn deka ginou  pistos achri thanatou kai dOsO  soi  ton  
 hEmera deka ginomai pistos achri thanatos kai didOmi su  ho   
 N_GPF  A_GPF V_PMD2S A_NSM P   N_GSM  C  V_FAI1S RP_DS RA_ASM 

 stephanon tEs  zOEs 
 stephanos ho   zOE  
 N_ASM   RA_GSF N_GSF 

rev:2:11 ho   echOn  ous  akousatO ti   to   pneuma legei  tais  
     ho   echO   ous  akouO  tis  ho   pneuma legO  ho   
     RA_NSM V_PAPNSM N_ASN V_AAD3S RI_ASN RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_DPF 

 ekklEsiais ho   nikOn  ou mE adikEthE ek tou  thanatou tou  deuterou 
 ekklEsia  ho   nikaO  ou mE adikeO  ek ho   thanatos ho   deuteros 
 N_DPF   RA_NSM V_PAPNSM D D V_APS3S P RA_GSM N_GSM  RA_GSM A_GSM  

rev:2:12 kai tO   aggelO tEs  en  pergamO ekklEsias grapson tade  
     kai ho   aggelos ho   heis *PN*  ekklEsia graphO hode  
     C  RA_DSM N_DSM  RA_GSF P  N_DSF  N_GSF   V_AAD2S RD_APN 

 legei  ho   echOn  tEn  rhomphaian tEn  distomon tEn  oxeian 
 legO  ho   echO   ho   rhomphaia ho   distomos ho   oxus  
 V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   RA_ASF A_ASF  RA_ASF A_ASF 

rev:2:13 oida  pou katoikeis hopou ho   thronos tou  satana kai krateis 
     oida  pou katoikeO hopou ho   thronos ho   *PN*  kai krateO 
     V_XAI1S D  V_PAI2S  D   RA_NSM N_NSM  RA_GSM N_GSM C  V_PAI2S 

 to   onoma mou  kai ouk ErnEsO  tEn  pistin mou  kai en  tais  
 ho   onoma egO  kai ou arneomai ho   pistis egO  kai heis ho   
 RA_ASN N_ASN RP_GS C  D  V_AMI2S RA_ASF N_ASF RP_GS D  P  RA_DPF 

 hEmerais antipas ho   martus mou  ho   pistos mou  hos  apektanthE 
 hEmera  *PN*  ho   martus egO  ho   pistos egO  hos  apokteinO 
 N_DPF  N_NSM  RA_NSM N_NSM RP_GS RA_NSM A_NSM RP_GS RR_NSM V_API3S  

 par humin hopou ho   satanas katoikei 
 para su  hopou ho   *PN*  katoikeO 
 P  RP_DP D   RA_NSM N_NSM  V_PAI3S 

rev:2:14 all echO  kata sou  oliga hoti echeis ekei kratountas tEn  
     alla echO  kata su  oligos hoti echO  ekei krateO   ho   
     C  V_PAI1S P  RP_GS A_APN C  V_PAI2S D  V_PAPAPM  RA_ASF 

 didachEn balaam hos  edidasken tO   balak balein skandalon enOpion tOn  
 didachE *PN*  hos  didaskO  ho   *PN* ballO skandalon enOpion ho   
 N_ASF  N_GSM RR_NSM V_IAI3S  RA_DSM N_DSM V_AAN N_ASN   P    RA_GPM 

 huiOn israEl phagein eidOlothuta kai porneusai 
 huios *PN*  esthiO eidOlothuton kai porneuO  
 N_GPM N_GSM V_AAN  A_APN    C  V_AAN   

rev:2:15 houtOs echeis kai su  kratountas tEn  didachEn [tOn] nikolaitOn 
     houtO echO  kai su  krateO   ho   didachE ho   *PN*    
     D   V_PAI2S D  RP_NS V_PAPAPM  RA_ASF N_ASF  RA_GPM N_GPM   

 homoiOs 
 homoiOs 
 D    

rev:2:16 metanoEson oun ei de mE erchomai soi  tachu kai polemEsO met autOn 
     metanoeO  oun ei de mE erchomai su  tachus kai polemeO meta autos 
     V_AAD2S  C  C C D V_PMI1S RP_DS A_ASN C  V_FAI1S P  RP_GPM 

 en  tE   rhomphaia tou  stomatos mou  
 heis ho   rhomphaia ho   stoma  egO  
 P  RA_DSF N_DSF   RA_GSN N_GSN  RP_GS 

rev:2:17 ho   echOn  ous  akousatO ti   to   pneuma legei  tais  
     ho   echO   ous  akouO  tis  ho   pneuma legO  ho   
     RA_NSM V_PAPNSM N_ASN V_AAD3S RI_ASN RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_DPF 

 ekklEsiais tO   nikOnti dOsO  autO  tou  manna tou  kekrummenou kai 
 ekklEsia  ho   nikaO  didOmi autos ho   manna ho   kruptO   kai 
 N_DPF   RA_DSM V_PAPDSM V_FAI1S RP_DSM RA_GSN N_GSN RA_GSN V_XPPGSN  C  

 dOsO  autO  psEphon leukEn kai epi tEn  psEphon onoma kainon gegrammenon 
 didOmi autos psEphos leukos kai epi ho   psEphos onoma kainos graphO   
 V_FAI1S RP_DSM N_ASF  A_ASF C  P  RA_ASF N_ASF  N_ASN A_ASN V_XPPASN  

 ho   oudeis oiden  ei mE ho   lambanOn 
 hos  oudeis oida  ei mE ho   lambanO 
 RR_ASN A_NSM V_XAI3S C D RA_NSM V_PAPNSM 

rev:2:18 kai tO   aggelO tEs  en  thuateirois ekklEsias grapson tade  
     kai ho   aggelos ho   heis *PN*    ekklEsia graphO hode  
     C  RA_DSM N_DSM  RA_GSF P  N_DPN    N_GSF   V_AAD2S RD_APN 

 legei  ho   huios tou  theou ho   echOn  tous  ophthalmous autou 
 legO  ho   huios ho   theos ho   echO   ho   ophthalmos autos 
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM V_PAPNSM RA_APM N_APM    RP_GSM 

 hOs phloga puros kai hoi  podes autou homoioi chalkolibanO 
 hOs phlox pur  kai ho   pous autos homoios chalkolibanon 
 C  N_ASF N_GSN C  RA_NPM N_NPM RP_GSM A_NPM  N_DSN     

rev:2:19 oida  sou  ta   erga kai tEn  agapEn kai tEn  pistin kai 
     oida  su  ho   ergon kai ho   agapE kai ho   pistis kai 
     V_XAI1S RP_GS RA_APN N_APN C  RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF C  

 tEn  diakonian kai tEn  hupomonEn sou  kai ta   erga sou  ta   
 ho   diakonia kai ho   hupomonE su  kai ho   ergon su  ho   
 RA_ASF N_ASF   C  RA_ASF N_ASF   RP_GS C  RA_APN N_APN RP_GS RA_APN 

 eschata pleiona tOn  prOtOn 
 eschatos polus  ho   prOtos 
 A_APN  A_APNC RA_GPN A_GPN 

rev:2:20 alla echO  kata sou  hoti apheis tEn  gunaika iezabel hE   
     alla echO  kata su  hoti aphiEmi ho   gunE  *PN*  ho   
     C  V_PAI1S P  RP_GS C  V_PAI2S RA_ASF N_ASF  N_ASF  RA_NSF 

 legousa heautEn prophEtin kai didaskei kai plana  tous  emous doulous 
 legO   heautou prophEtis kai didaskO kai planaO ho   emos doulos 
 V_PAPNSF RP_ASF N_ASF   C  V_PAI3S C  V_PAI3S RA_APM A_APM N_APM  

 porneusai kai phagein eidOlothuta 
 porneuO  kai esthiO eidOlothuton 
 V_AAN   C  V_AAN  A_APN    

rev:2:21 kai edOka  autE  chronon hina metanoEsE kai ou thelei metanoEsai ek 
     kai didOmi autos chronos hina metanoeO kai ou thelO  metanoeO  ek 
     C  V_AAI1S RP_DSF N_ASM  C  V_AAS3S  C  D V_PAI3S V_AAN   P 

 tEs  porneias autEs 
 ho   porneia autos 
 RA_GSF N_GSF  RP_GSF 

rev:2:22 idou ballO  autEn  eis klinEn kai tous  moicheuontas met autEs 
     idou ballO  heautou heis klinE kai ho   moicheuO   meta autos 
     X  V_PAI1S RP_ASF P  N_ASF C  RA_APM V_PAPAPM   P  RP_GSF 

 eis thlipsin megalEn ean mE metanoEsOsin ek tOn  ergOn autEs 
 heis thlipsis megas  ean mE metanoeO   ek ho   ergon autos 
 P  N_ASF  A_ASF  C  D V_AAS3P   P RA_GPN N_GPN RP_GSF 

rev:2:23 kai ta   tekna autEs apoktenO en  thanatO kai gnOsontai pasai 
     kai ho   teknon autos apokteinO heis thanatos kai ginOskO  pas  
     C  RA_APN N_APN RP_GSF V_FAI1S  P  N_DSM  C  V_FMI3P  A_NPF 

 hai  ekklEsiai hoti egO  eimi  ho   eraunOn nephrous kai kardias kai 
 ho   ekklEsia hoti egO  eimi  ho   eraunaO nephros kai kardia kai 
 RA_NPF N_NPF   C  RP_NS V_PAI1S RA_NSM V_PAPNSM N_APM  C  N_APF  C  

 dOsO  humin hekastO kata ta   erga humOn 
 didOmi su  hekastos kata ho   ergon su  
 V_FAI1S RP_DP A_DSM  P  RA_APN N_APN RP_GP 

rev:2:24 humin de legO  tois  loipois tois  en  thuateirois hosoi ouk 
     su  de legO  ho   loipos ho   heis *PN*    hosos ou 
     RP_DP C V_PAI1S RA_DPM A_DPM  RA_DPM P  N_DPN    RR_NPM D  

 echousin tEn  didachEn tautEn hoitines ouk egnOsan ta   bathea tou  
 echO   ho   didachE houtos hostis  ou ginOskO ho   bathus ho   
 V_PAI3P RA_ASF N_ASF  RD_ASF RR_NPM  D  V_AAI3P RA_APN A_APN RA_GSM 

 satana hOs legousin ou ballO  eph humas allo baros 
 *PN*  hOs legO   ou ballO  epi su  allos baros 
 N_GSM C  V_PAI3P D V_PAI1S P  RP_AP A_ASN N_ASN 

rev:2:25 plEn ho   echete kratEsate achri[s] hou  an hExO  
     plEn hos  echO  krateO  achri  hou  an hEkO  
     C  RR_ASN V_PAI2P V_AAD2P  P    RR_GSM X V_AAS1S 

rev:2:26 kai ho   nikOn  kai ho   tErOn  achri telous ta   erga 
     kai ho   nikaO  kai ho   tEreO  achri telos ho   ergon 
     C  RA_NSM V_PAPNSM C  RA_NSM V_PAPNSM P   N_GSN RA_APN N_APN 

 mou  dOsO  autO  exousian epi tOn  ethnOn 
 egO  didOmi autos exousia epi ho   ethnos 
 RP_GS V_FAI1S RP_DSM N_ASF  P  RA_GPN N_GPN 

rev:2:27 kai poimanei autous en  rhabdO sidEra  hOs ta   skeuE ta   
     kai poimainO heautou heis rhabdos sidErous hOs ho   skeuos ho   
     C  V_FAI3S RP_APM P  N_DSF  A_DSF  C  RA_NPN N_NPN RA_NPN 

 keramika suntribetai 
 keramikos suntribO  
 A_NPN   V_PPI3S   

rev:2:28 hOs kagO eilEpha para tou  patros mou  kai dOsO  autO  ton  
     hOs kagO lambanO para ho   patEr egO  kai didOmi autos ho   
     D  D  V_XAI1S P  RA_GSM N_GSM RP_GS C  V_FAI1S RP_DSM RA_ASM 

 astera ton  prOinon 
 astEr ho   prOinos 
 N_ASM RA_ASM A_ASM  

rev:2:29 ho   echOn  ous  akousatO ti   to   pneuma legei  tais  
     ho   echO   ous  akouO  tis  ho   pneuma legO  ho   
     RA_NSM V_PAPNSM N_ASN V_AAD3S RI_ASN RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_DPF 

 ekklEsiais 
 ekklEsia  
 N_DPF   


Help and Acknowledgements