Help and Acknowledgements


rev:22:1 kai edeixen moi  potamon hudatos zOEs lampron hOs krustallon 
     kai deiknumi egO  potamos hudOr  zOE  lampros hOs krustallos 
     C  V_AAI3S RP_DS N_ASM  N_GSN  N_GSF A_ASM  C  N_ASM   

 ekporeuomenon ek tou  thronou tou  theou kai tou  arniou 
 ekporeuomai  ek ho   thronos ho   theos kai ho   arnion 
 V_PMPASM   P RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM C  RA_GSN N_GSN 

rev:22:2 en  mesO tEs  plateias autEs kai tou  potamou enteuthen kai 
     heis mesos ho   plateia autos kai ho   potamos enteuthen kai 
     P  A_DSN RA_GSF A_GSF  RP_GSF C  RA_GSM N_GSM  D     C  

 ekeithen xulon zOEs poioun  karpous dOdeka kata mEna hekaston apodidoun 
 ekeithen xulon zOE  poieO  karpos dOdeka kata mEn  hekastos apodidOmi 
 D    N_NSN N_GSF V_PAPNSN N_APM  A_APM P  N_ASM A_ASM  V_PAPNSN 

 ton  karpon autou kai ta   phulla tou  xulou eis therapeian tOn  
 ho   karpos autos kai ho   phullon ho   xulon heis therapeia ho   
 RA_ASM N_ASM RP_GSN C  RA_NPN N_NPN  RA_GSN N_GSN P  N_ASF   RA_GPN 

 ethnOn 
 ethnos 
 N_GPN 

rev:22:3 kai pan  katathema ouk estai  eti kai ho   thronos tou  theou 
     kai pas  katathema ou eimi  eti kai ho   thronos ho   theos 
     C  A_NSN N_NSN   D  V_FMI3S D  C  RA_NSM N_NSM  RA_GSM N_GSM 

 kai tou  arniou en  autE  estai  kai hoi  douloi autou latreusousin 
 kai ho   arnion heis autos eimi  kai ho   doulos autos latreuO   
 C  RA_GSN N_GSN P  RP_DSF V_FMI3S C  RA_NPM N_NPM RP_GSM V_FAI3P   

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

rev:22:4 kai opsontai to   prosOpon autou kai to   onoma autou epi tOn  
     kai horaO  ho   prosOpon autos kai ho   onoma autos epi ho   
     C  V_FMI3P RA_ASN N_ASN  RP_GSM C  RA_NSN N_NSN RP_GSM P  RA_GPN 

 metOpOn autOn 
 metOpon autos 
 N_GPN  RP_GPM 

rev:22:5 kai nux  ouk estai  eti kai ouk echousin chreian phOtos luchnou kai 
     kai nux  ou eimi  eti kai ou echO   chreia phOs  luchnos kai 
     C  N_NSF D  V_FMI3S D  C  D  V_PAI3P N_ASF  N_GSN N_GSM  C  

 phOtos hEliou hoti kurios ho   theos phOtisei ep autous kai basileusousin 
 phOs  *PN*  hoti kurios ho   theos phOtizO epi heautou kai basileuO   
 N_GSN N_GSM C  N_NSM RA_NSM N_NSM V_FAI3S P  RP_APM C  V_FAI3P    

 eis tous  aiOnas tOn  aiOnOn 
 heis ho   aiOn  ho   aiOn  
 P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM 

rev:22:6 kai eipen  moi  houtoi hoi  logoi pistoi kai alEthinoi kai ho   
     kai legO  egO  houtos ho   logos pistos kai alEthinos kai ho   
     C  V_AAI3S RP_DS RD_NPM RA_NPM N_NPM A_NPM C  A_NPM   C  RA_NSM 

 kurios ho   theos tOn  pneumatOn tOn  prophEtOn apesteilen ton  
 kurios ho   theos ho   pneuma  ho   prophEtEs apostellO ho   
 N_NSM RA_NSM N_NSM RA_GPN N_GPN   RA_GPM N_GPM   V_AAI3S  RA_ASM 

 aggelon autou deixai  tois  doulois autou ha   dei   genesthai en  
 aggelos autos deiknumi ho   doulos autos hos  deO   ginomai  heis 
 N_ASM  RP_GSM V_AAN  RA_DPM N_DPM  RP_GSM RR_APN V_PAI3S V_AMN   P  

 tachei 
 tachos 
 N_DSN 

rev:22:7 kai idou erchomai tachu makarios ho   tErOn  tous  logous tEs  
     kai idou erchomai tachus makarios ho   tEreO  ho   logos ho   
     C  X  V_PMI1S A_ASN A_NSM  RA_NSM V_PAPNSM RA_APM N_APM RA_GSF 

 prophEteias tou  bibliou toutou 
 prophEteia ho   biblion houtos 
 N_GSF    RA_GSN N_GSN  RD_GSN 

rev:22:8 kagO iOannEs ho   akouOn  kai blepOn  tauta kai hote Ekousa kai 
     kagO *PN*  ho   akouO  kai blepO  houtos kai hote akouO  kai 
     C  N_NSM  RA_NSM V_PAPNSM C  V_PAPNSM RD_APN C  C  V_AAI1S C  

 eblepsa epesa  proskunEsai emprosthen tOn  podOn tou  aggelou tou  
 blepO  piptO  proskuneO  emprosthen ho   pous ho   aggelos ho   
 V_AAI1S V_AAI1S V_AAN    P     RA_GPM N_GPM RA_GSM N_GSM  RA_GSM 

 deiknuontos moi  tauta 
 deiknumi  egO  houtos 
 V_PAPGSM  RP_DS RD_APN 

rev:22:9 kai legei  moi  hora  mE sundoulos sou  eimi  kai tOn  
     kai legO  egO  horaO  mE sundoulos su  eimi  kai ho   
     C  V_PAI3S RP_DS V_PAD2S D N_NSM   RP_GS V_PAI1S C  RA_GPM 

 adelphOn sou  tOn  prophEtOn kai tOn  tErountOn tous  logous tou  
 adelphos su  ho   prophEtEs kai ho   tEreO   ho   logos ho   
 N_GPM  RP_GS RA_GPM N_GPM   C  RA_GPM V_PAPGPM RA_APM N_APM RA_GSN 

 bibliou toutou tO   theO proskunEson 
 biblion houtos ho   theos proskuneO  
 N_GSN  RD_GSN RA_DSM N_DSM V_AAD2S   

rev:22:10 kai legei  moi  mE sphragisEs tous  logous tEs  prophEteias 
     kai legO  egO  mE sphragizO ho   logos ho   prophEteia 
     C  V_PAI3S RP_DS D V_AAS2S  RA_APM N_APM RA_GSF N_GSF    

 tou  bibliou toutou ho   kairos gar eggus estin  
 ho   biblion houtos ho   kairos gar eggus eimi  
 RA_GSN N_GSN  RD_GSN RA_NSM N_NSM C  D   V_PAI3S 

rev:22:11 ho   adikOn  adikEsatO eti kai ho   rhuparos rhupanthEtO eti kai 
     ho   adikos  adikeO  eti kai ho   rhuparos rhupainomai eti kai 
     RA_NSM V_PAPNSM V_AAD3S  D  C  RA_NSM A_NSM  V_APD3S   D  C  

 ho   dikaios dikaiosunEn poiEsatO eti kai ho   hagios hagiasthEtO eti 
 ho   dikaios dikaiosunE poieO  eti kai ho   hagios hagiazO   eti 
 RA_NSM A_NSM  N_ASF    V_AAD3S D  C  RA_NSM A_NSM V_APD3S   D  

rev:22:12 idou erchomai tachu kai ho   misthos mou  met emou apodounai 
     idou erchomai tachus kai ho   misthos egO  meta egO  apodidOmi 
     X  V_PMI1S A_ASN C  RA_NSM N_NSM  RP_GS P  RP_GS V_AAN   

 hekastO hOs to   ergon estin  autou 
 hekastos hOs ho   ergon eimi  autos 
 A_DSM  C  RA_NSN N_NSN V_PAI3S RP_GSM 

rev:22:13 egO  to   alpha kai to   O   ho   prOtos kai ho   eschatos 
     egO  ho   alpha kai ho   O   ho   prOtos kai ho   eschatos 
     RP_NS RA_NSN N_NSN C  RA_NSN N_NSN RA_NSM A_NSM C  RA_NSM A_NSM  

 hE   archE kai to   telos 
 ho   archE kai ho   telos 
 RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN 

rev:22:14 makarioi hoi  plunontes tas  stolas autOn hina estai  hE   
     makarios ho   plunO   ho   stolE autos hina eimi  ho   
     A_NPM  RA_NPM V_PAPNPM RA_APF N_APF RP_GPM C  V_FMI3S RA_NSF 

 exousia autOn epi to   xulon tEs  zOEs kai tois  pulOsin eiselthOsin 
 exousia autos epi ho   xulon ho   zOE  kai ho   pulOn  eiserchomai 
 N_NSF  RP_GPM P  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF C  RA_DPM N_DPM  V_AAS3P   

 eis tEn  polin 
 heis ho   polis 
 P  RA_ASF N_ASF 

rev:22:15 exO hoi  kunes kai hoi  pharmakoi kai hoi  pornoi kai hoi  
     echO ho   kuOn kai ho   pharmakos kai ho   ponos kai ho   
     D  RA_NPM N_NPM C  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM C  RA_NPM 

 phoneis kai hoi  eidOlolatrai kai pas  philOn  kai poiOn  pseudos 
 phoneus kai ho   eidOlolatrEs kai pas  philos  kai poios  pseudos 
 N_NPM  C  RA_NPM N_NPM    C  A_NSM V_PAPNSM C  V_PAPNSM N_ASN  

rev:22:16 egO  iEsous epempsa ton  aggelon mou  marturEsai humin tauta epi 
     egO  *PN*  pempO  ho   aggelos egO  martureO  su  houtos epi 
     RP_NS N_NSM V_AAI1S RA_ASM N_ASM  RP_GS V_AAN   RP_DP RD_APN P  

 tais  ekklEsiais egO  eimi  hE   rhiza kai to   genos dauid ho   
 ho   ekklEsia  egO  eimi  ho   rhiza kai ho   genos *PN* ho   
 RA_DPF N_DPF   RP_NS V_PAI1S RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN N_GSM RA_NSM 

 astEr ho   lampros ho   prOinos 
 astEr ho   lampros ho   prOinos 
 N_NSM RA_NSM A_NSM  RA_NSM A_NSM  

rev:22:17 kai to   pneuma kai hE   numphE legousin erchou  kai ho   
     kai ho   pneuma kai ho   numphE legO   erchomai kai ho   
     C  RA_NSN N_NSN C  RA_NSF N_NSF V_PAI3P V_PMD2S C  RA_NSM 

 akouOn  eipatO erchou  kai ho   dipsOn  erchesthO ho   thelOn  
 akouO  legO  erchomai kai ho   dipsos  erchomai ho   thelO  
 V_PAPNSM V_AAD3S V_PMD2S C  RA_NSM V_PAPNSM V_PMD3S  RA_NSM V_PAPNSM 

 labetO hudOr zOEs dOrean 
 lambanO hudOr zOE  dOrea 
 V_AAD3S N_ASN N_GSF D   

rev:22:18 marturO egO  panti tO   akouonti tous  logous tEs  prophEteias 
     martureO egO  pas  ho   akouO  ho   logos ho   prophEteia 
     V_PAI1S RP_NS A_DSM RA_DSM V_PAPDSM RA_APM N_APM RA_GSF N_GSF    

 tou  bibliou toutou ean tis  epithE   ep auta  epithEsei ho   
 ho   biblion houtos ean tis  epitithEmi epi autos epitithEmi ho   
 RA_GSN N_GSN  RD_GSN C  RI_NSM V_AAS3S  P  RP_APN V_FAI3S  RA_NSM 

 theos ep auton tas  plEgas tas  gegrammenas en  tO   bibliO toutO 
 theos epi autos ho   plEgE ho   graphO   heis ho   biblion houtos 
 N_NSM P  RP_ASM RA_APF N_APF RA_APF V_XPPAPF  P  RA_DSN N_DSN  RD_DSN 

rev:22:19 kai ean tis  aphelE  apo tOn  logOn tou  bibliou tEs  
     kai ean tis  aphaireO apo ho   logos ho   biblion ho   
     C  C  RI_NSM V_AAS3S P  RA_GPM N_GPM RA_GSN N_GSN  RA_GSF 

 prophEteias tautEs aphelei ho   theos to   meros autou apo tou  xulou 
 prophEteia houtos aphaireO ho   theos ho   meros autos apo ho   xulon 
 N_GSF    RD_GSF V_FAI3S RA_NSM N_NSM RA_ASN N_ASN RP_GSM P  RA_GSN N_GSN 

 tEs  zOEs kai ek tEs  poleOs tEs  hagias tOn  gegrammenOn en  
 ho   zOE  kai ek ho   polis ho   hagios ho   graphO   heis 
 RA_GSF N_GSF C  P RA_GSF N_GSF RA_GSF A_GSF RA_GPM V_XPPGPM  P  

 tO   bibliO toutO 
 ho   biblion houtos 
 RA_DSN N_DSN  RD_DSN 

rev:22:20 legei  ho   marturOn tauta nai erchomai tachu amEn erchou  
     legO  ho   martus  houtos nai erchomai tachus amEn erchomai 
     V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RD_APN X  V_PMI1S A_ASN X  V_PMD2S 

 kurie iEsou 
 kurios *PN* 
 N_VSM N_VSM 

rev:22:21 hE   charis tou  kuriou iEsou meta pantOn 
     ho   charis ho   kurios *PN* meta pas  
     RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM N_GSM P  A_GPM 


Help and Acknowledgements