Help and Acknowledgements


rev:21:1 kai eidon  ouranon kainon kai gEn  kainEn ho   gar prOtos ouranos 
     kai horaO  ouranos kainos kai gE  kainos ho   gar prOtos ouranos 
     C  V_AAI1S N_ASM  A_ASM C  N_ASF A_ASF RA_NSM C  A_NSM N_NSM  

 kai hE   prOtE gE  apElthan  kai hE   thalassa ouk estin  eti 
 kai ho   prOtos gE  aperchomai kai ho   thalassa ou eimi  eti 
 C  RA_NSF A_NSF N_NSF V_AAI3P  C  RA_NSF N_NSF  D  V_PAI3S D  

rev:21:2 kai tEn  polin tEn  hagian ierousalEm kainEn eidon  katabainousan 
     kai ho   polis ho   hagios *PN*    kainos horaO  katabainO   
     C  RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF N_ASF   A_ASF V_AAI1S V_PAPASF   

 ek tou  ouranou apo tou  theou hEtoimasmenEn hOs numphEn kekosmEmenEn 
 ek ho   ouranos apo ho   theos hetoimazO   hOs numphE kosmeO    
 P RA_GSM N_GSM  P  RA_GSM N_GSM V_XPPASF   C  N_ASF  V_XPPASF   

 tO   andri autEs 
 ho   anEr autos 
 RA_DSM N_DSM RP_GSF 

rev:21:3 kai Ekousa phOnEs megalEs ek tou  thronou legousEs idou hE   
     kai akouO  phOnE megas  ek ho   thronos legO   idou ho   
     C  V_AAI1S N_GSF A_GSF  P RA_GSM N_GSM  V_PAPGSF X  RA_NSF 

 skEnE tou  theou meta tOn  anthrOpOn kai skEnOsei met autOn kai autoi 
 skEnE ho   theos meta ho   anthrOpos kai skEnoO  meta autos kai autos 
 N_NSF RA_GSM N_GSM P  RA_GPM N_GPM   C  V_FAI3S P  RP_GPM C  RP_NPM 

 laoi autou esontai kai autos ho   theos met autOn estai  [autOn 
 laos autos eimi  kai autos ho   theos meta autos eimi  autos 
 N_NPM RP_GSM V_FMI3P C  RP_NSM RA_NSM N_NSM P  RP_GPM V_FMI3S RP_GPM 

 theos] 
 theos 
 N_NSM 

rev:21:4 kai exaleipsei pan  dakruon ek tOn  ophthalmOn autOn kai ho   
     kai exaleiphO pas  dakruon ek ho   ophthalmos autos kai ho   
     C  V_FAI3S  A_ASN N_ASN  P RA_GPM N_GPM   RP_GPM C  RA_NSM 

 thanatos ouk estai  eti oute penthos oute kraugE oute ponos ouk estai  eti 
 thanatos ou eimi  eti oute penthos oute kraugE oute ponos ou eimi  eti 
 N_NSM  D  V_FMI3S D  C  N_NSN  C  N_NSF C  N_NSM D  V_FMI3S D  

 [hoti] ta   prOta apElthan  
 hoti  ho   prOtos aperchomai 
 C   RA_NPN A_NPN V_AAI3P  

rev:21:5 kai eipen  ho   kathEmenos epi tO   thronO idou kaina poiO  
     kai legO  ho   kathEmai  epi ho   thronos idou kainos poieO  
     C  V_AAI3S RA_NSM V_PMPNSM  P  RA_DSM N_DSM  X  A_APN V_PAI1S 

 panta kai legei  grapson hoti houtoi hoi  logoi pistoi kai alEthinoi 
 pas  kai legO  graphO hoti houtos ho   logos pistos kai alEthinos 
 A_APN C  V_PAI3S V_AAD2S C  RD_NPM RA_NPM N_NPM A_NPM C  A_NPM   

 eisin  
 eimi  
 V_PAI3P 

rev:21:6 kai eipen  moi  gegonan egO  [eimi] to   alpha kai to   O   
     kai legO  egO  ginomai egO  eimi  ho   alpha kai ho   O   
     C  V_AAI3S RP_DS V_XAI3P RP_NS V_PAI1S RA_NSN N_NSN C  RA_NSN N_NSN 

 hE   archE kai to   telos egO  tO   dipsOnti dOsO  ek tEs  pEgEs 
 ho   archE kai ho   telos egO  ho   dipsaO  didOmi ek ho   pEgE 
 RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN RP_NS RA_DSM V_PAPDSM V_FAI1S P RA_GSF N_GSF 

 tou  hudatos tEs  zOEs dOrean 
 ho   hudOr  ho   zOE  dOrea 
 RA_GSN N_GSN  RA_GSF N_GSF D   

rev:21:7 ho   nikOn  klEronomEsei tauta kai esomai autO  theos kai 
     ho   nikaO  klEronomeO  houtos kai eimi  autos theos kai 
     RA_NSM V_PAPNSM V_FAI3S   RD_APN C  V_FMI1S RP_DSM N_NSM C  

 autos estai  moi  huios 
 autos eimi  egO  huios 
 RP_NSM V_FMI3S RP_DS N_NSM 

rev:21:8 tois  de deilois kai apistois kai ebdelugmenois kai phoneusin kai 
     ho   de deilos kai apistos kai bdelussomai  kai phoneuO  kai 
     RA_DPM C A_DPM  C  A_DPM  C  V_XMPDPM   C  N_DPM   C  

 pornois kai pharmakois kai eidOlolatrais kai pasin tois  pseudesin to   
 ponos  kai pharmakon kai eidOlolatrEs kai pas  ho   pseudEs  ho   
 N_DPM  C  N_DPM   C  N_DPM     C  A_DPM RA_DPM A_DPM   RA_NSN 

 meros autOn en  tE   limnE tE   kaiomenE puri kai theiO ho   
 meros autos heis ho   limnE ho   kaiO   pur  kai theios hos  
 N_NSN RP_GPM P  RA_DSF N_DSF RA_DSF V_PPPDSF N_DSN C  N_DSN RR_NSN 

 estin  ho   thanatos ho   deuteros 
 eimi  ho   thanatos ho   deuteros 
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM  RA_NSM A_NSM  

rev:21:9 kai Elthen  heis ek tOn  hepta aggelOn tOn  echontOn tas  
     kai erchomai heis ek ho   hepta aggelos ho   echO   ho   
     C  V_AAI3S A_NSM P RA_GPM A_GPM N_GPM  RA_GPM V_PAPGPM RA_APF 

 hepta phialas tOn  gemontOn tOn  hepta plEgOn tOn  eschatOn kai 
 hepta phialE ho   gemO   ho   hepta plEgE ho   eschatos kai 
 A_APF N_APF  RA_GPN V_PAPGPN RA_GPF A_GPF N_GPF RA_GPF A_GPF  C  

 elalEsen met emou legOn  deuro deixO  soi  tEn  numphEn tEn  
 laleO  meta egO  legO   deuro deiknumi su  ho   numphE ho   
 V_AAI3S P  RP_GS V_PAPNSM D   V_FAI1S RP_DS RA_ASF N_ASF  RA_ASF 

 gunaika tou  arniou 
 gunE  ho   arnion 
 N_ASF  RA_GSN N_GSN 

rev:21:10 kai apEnegken me  en  pneumati epi oros mega kai hupsElon kai 
     kai apopherO egO  heis pneuma  epi oros megas kai hupsElos kai 
     C  V_AAI3S  RP_AS P  N_DSN  P  N_ASN A_ASN C  A_ASN  C  

 edeixen moi  tEn  polin tEn  hagian ierousalEm katabainousan ek tou  
 deiknumi egO  ho   polis ho   hagios *PN*    katabainO   ek ho   
 V_AAI3S RP_DS RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF N_ASF   V_PAPASF   P RA_GSM 

 ouranou apo tou  theou 
 ouranos apo ho   theos 
 N_GSM  P  RA_GSM N_GSM 

rev:21:11 echousan tEn  doxan tou  theou ho   phOstEr autEs homoios 
     echO   ho   doxa ho   theos ho   phOstEr autos homoios 
     V_PAPASF RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RA_NSM N_NSM  RP_GSF A_NSM  

 lithO timiOtatO hOs lithO iaspidi krustallizonti 
 lithos timios  hOs lithos iaspis krustallizO  
 N_DSM A_DSMS  C  N_DSM N_DSF  V_PAPDSM    

rev:21:12 echousa teichos mega kai hupsElon echousa pulOnas dOdeka kai epi 
     echO   teichos megas kai hupsElos echO   pulOn  dOdeka kai epi 
     V_PAPNSF N_ASN  A_ASN C  A_ASN  V_PAPNSF N_APM  A_APM C  P  

 tois  pulOsin aggelous dOdeka kai onomata epigegrammena ha   estin  
 ho   pulOn  aggelos dOdeka kai onoma  epigraphO   hos  eimi  
 RA_DPM N_DPM  N_APM  A_APM C  N_APN  V_XPPAPN   RR_NPN V_PAI3S 

 [ta  onomata] tOn  dOdeka phulOn huiOn israEl 
 ho   onoma  ho   dOdeka phulE huios *PN*  
 RA_NPN N_NPN  RA_GPF A_GPF N_GPF N_GPM N_GSM 

rev:21:13 apo anatolEs pulOnes treis kai apo borra pulOnes treis kai apo notou 
     apo anatolE pulOn  treis kai apo borras pulOn  treis kai apo notos 
     P  N_GSF  N_NPM  A_NPM C  P  N_GSM N_NPM  A_NPM C  P  N_GSM 

 pulOnes treis kai apo dusmOn pulOnes treis 
 pulOn  treis kai apo dusmE pulOn  treis 
 N_NPM  A_NPM C  P  N_GPF N_NPM  A_NPM 

rev:21:14 kai to   teichos tEs  poleOs echOn  themelious dOdeka kai ep 
     kai ho   teichos ho   polis echO   themelios dOdeka kai epi 
     C  RA_NSN N_NSN  RA_GSF N_GSF V_PAPNSM N_APM   A_APM C  P  

 autOn dOdeka onomata tOn  dOdeka apostolOn tou  arniou 
 autos dOdeka onoma  ho   dOdeka apostolos ho   arnion 
 RP_GPM A_APN N_APN  RA_GPM A_GPM N_GPM   RA_GSN N_GSN 

rev:21:15 kai ho   lalOn  met emou eichen metron kalamon chrusoun hina 
     kai ho   laleO  meta egO  echO  metron kalamos chrusous hina 
     C  RA_NSM V_PAPNSM P  RP_GS V_IAI3S N_ASN N_ASM  A_ASN  C  

 metrEsE tEn  polin kai tous  pulOnas autEs kai to   teichos autEs 
 metreO ho   polis kai ho   pulOn  autos kai ho   teichos autos 
 V_AAS3S RA_ASF N_ASF C  RA_APM N_APM  RP_GSF C  RA_ASN N_ASN  RP_GSF 

rev:21:16 kai hE   polis tetragOnos keitai kai to   mEkos autEs hoson 
     kai ho   polis tetragOnos keimai kai ho   mEkos autos hosos 
     C  RA_NSF N_NSF A_NSF   V_PMI3S C  RA_NSN N_NSN RP_GSF RR_NSN 

 [kai] to   platos kai emetrEsen tEn  polin tO   kalamO epi stadiOn 
 kai  ho   platos kai metreO  ho   polis ho   kalamos epi stadioi 
 C   RA_NSN N_NSN C  V_AAI3S  RA_ASF N_ASF RA_DSM N_DSM  P  N_GPM  

 dOdeka chiliadOn to   mEkos kai to   platos kai to   hupsos autEs 
 dOdeka chilias  ho   mEkos kai ho   platos kai ho   hupsos autos 
 A_GPN N_GPF   RA_NSN N_NSN C  RA_NSN N_NSN C  RA_NSN N_NSN RP_GSF 

 isa  estin  
 isos eimi  
 A_NPN V_PAI3S 

rev:21:17 kai emetrEsen to   teichos autEs hekaton tesserakonta tessarOn 
     kai metreO  ho   teichos autos hekaton tessarakonta tessares 
     C  V_AAI3S  RA_ASN N_ASN  RP_GSF A_GPM  A_GPM    A_GPM  

 pEchOn metron anthrOpou ho   estin  aggelou 
 pEchus metron anthrOpos hos  eimi  aggelos 
 N_GPM N_ASN N_GSM   RR_NSN V_PAI3S N_GSM  

rev:21:18 kai hE   endOmEsis tou  teichous autEs iaspis kai hE   polis 
     kai ho   endOmEsis ho   teichos autos iaspis kai ho   polis 
     C  RA_NSF N_NSF   RA_GSN N_GSN  RP_GSF N_NSF C  RA_NSF N_NSF 

 chrusion katharon homoion hualO  katharO 
 chrusion katharos homoios hualinos katharos 
 N_NSN  A_NSN  A_NSN  N_DSM  A_DSM  

rev:21:19 hoi  themelioi tou  teichous tEs  poleOs panti lithO timiO 
     ho   themelioO ho   teichos ho   polis pas  lithos timios 
     RA_NPM N_NPM   RA_GSN N_GSN  RA_GSF N_GSF A_DSM N_DSM A_DSM 

 kekosmEmenoi ho   themelios ho   prOtos iaspis ho   deuteros sapphiros 
 korennumi  ho   themelios ho   prOtos iaspis ho   deuteros sapphiros 
 V_XPPNPM   RA_NSM N_NSM   RA_NSM A_NSM N_NSF RA_NSM A_NSM  N_NSF   

 ho   tritos chalkEdOn ho   tetartos smaragdos 
 ho   tritos chalkEdOn ho   tetartos smaragdos 
 RA_NSM A_NSM N_NSM   RA_NSM A_NSM  N_NSM   

rev:21:20 ho   pemptos sardonux ho   hektos sardion ho   hebdomos 
     ho   pemptos sardonux ho   hektos sardion ho   hebdomos 
     RA_NSM A_NSM  N_NSM  RA_NSM A_NSM N_NSN  RA_NSM A_NSM  

 chrusolithos ho   ogdoos bErullos ho   enatos topazion ho   dekatos 
 chrusolithos ho   ogdoos bErullos ho   enatos topazion ho   dekatos 
 N_NSM    RA_NSM A_NSM N_NSM  RA_NSM A_NSM N_NSN  RA_NSM A_NSM  

 chrusoprasos ho   hendekatos huakinthos ho   dOdekatos amethustos 
 chrusoprasos ho   hendekatos huakinthos ho   dOdekatos amethustos 
 N_NSM    RA_NSM A_NSM   N_NSM   RA_NSM A_NSM   N_NSF   

rev:21:21 kai hoi  dOdeka pulOnes dOdeka margaritai ana heis hekastos tOn  
     kai ho   dOdeka pulOn  dOdeka margaritEs ana heis hekastos ho   
     C  RA_NPM A_NPM N_NPM  A_NPM N_NPM   D  A_NSM A_NSM  RA_GPM 

 pulOnOn En   ex henos margaritou kai hE   plateia tEs  poleOs 
 pulOn  eimi  hex heis margaritEs kai ho   plateia ho   polis 
 N_GPM  V_IAI3S P  A_GSM N_GSM   C  RA_NSF A_NSF  RA_GSF N_GSF 

 chrusion katharon hOs hualos diaugEs 
 chrusion katharos hOs hualos diaugEs 
 N_NSN  A_NSN  C  N_NSM A_NSM  

rev:21:22 kai naon ouk eidon  en  autE  ho   gar kurios ho   theos 
     kai naos ou horaO  heis autos ho   gar kurios ho   theos 
     C  N_ASM D  V_AAI1S P  RP_DSF RA_NSM C  N_NSM RA_NSM N_NSM 

 ho   pantokratOr naos autEs estin  kai to   arnion 
 ho   pantokratOr naos autos eimi  kai ho   arnion 
 RA_NSM N_NSM    N_NSM RP_GSF V_PAI3S C  RA_NSN N_NSN 

rev:21:23 kai hE   polis ou chreian echei  tou  hEliou oude tEs  selEnEs 
     kai ho   polis ou chreia echO  ho   *PN*  oude ho   selEnE 
     C  RA_NSF N_NSF D N_ASF  V_PAI3S RA_GSM N_GSM C  RA_GSF N_GSF  

 hina phainOsin autE  hE   gar doxa tou  theou ephOtisen autEn  kai 
 hina phainO  autos ho   gar doxa ho   theos phOtizO  heautou kai 
 C  V_PAS3P  RP_DSF RA_NSF C  N_NSF RA_GSM N_GSM V_AAI3S  RP_ASF C  

 ho   luchnos autEs to   arnion 
 ho   luchnos autos ho   arnion 
 RA_NSM N_NSM  RP_GSF RA_NSN N_NSN 

rev:21:24 kai peripatEsousin ta   ethnE dia tou  phOtos autEs kai hoi  
     kai peripateO   ho   ethnos dia ho   phOs  autos kai ho   
     C  V_FAI3P    RA_NPN N_NPN P  RA_GSN N_GSN RP_GSF C  RA_NPM 

 basileis tEs  gEs  pherousin tEn  doxan autOn eis autEn  
 basileus ho   gE  pherO   ho   doxa autos heis heautou 
 N_NPM  RA_GSF N_GSF V_PAI3P  RA_ASF N_ASF RP_GPM P  RP_ASF 

rev:21:25 kai hoi  pulOnes autEs ou mE kleisthOsin hEmeras nux  gar ouk 
     kai ho   pulOn  autos ou mE kleiO    hEmera nux  gar ou 
     C  RA_NPM N_NPM  RP_GSF D D V_APS3P   N_GSF  N_NSF C  D  

 estai  ekei 
 eimi  ekei 
 V_FMI3S D  

rev:21:26 kai oisousin tEn  doxan kai tEn  timEn tOn  ethnOn eis autEn  
     kai pherO  ho   doxa kai ho   timE ho   ethnos heis heautou 
     C  V_FAI3P RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF RA_GPN N_GPN P  RP_ASF 

rev:21:27 kai ou mE eiselthE  eis autEn  pan  koinon kai [ho]  poiOn  
     kai ou mE eiserchomai heis heautou pas  koinos kai ho   poios  
     C  D D V_AAS3S   P  RP_ASF A_NSN A_NSN C  RA_NSM V_PAPNSM 

 bdelugma kai pseudos ei mE hoi  gegrammenoi en  tO   bibliO tEs  
 bdelugma kai pseudos ei mE ho   graphO   heis ho   biblion ho   
 N_ASN  C  N_ASN  C D RA_NPM V_XPPNPM  P  RA_DSN N_DSN  RA_GSF 

 zOEs tou  arniou 
 zOE  ho   arnion 
 N_GSF RA_GSN N_GSN 


Help and Acknowledgements