Help and Acknowledgements


rev:20:1 kai eidon  aggelon katabainonta ek tou  ouranou echonta tEn  
     kai horaO  aggelos katabainO  ek ho   ouranos echO   ho   
     C  V_AAI1S N_ASM  V_PAPASM   P RA_GSM N_GSM  V_PAPASM RA_ASF 

 klein tEs  abussou kai halusin megalEn epi tEn  cheira autou 
 kleis ho   abussos kai halusis megas  epi ho   cheir autos 
 N_ASF RA_GSF N_GSF  C  N_ASF  A_ASF  P  RA_ASF N_ASF RP_GSM 

rev:20:2 kai ekratEsen ton  drakonta ho   ophis ho   archaios hos  
     kai krateO  ho   drakOn  ho   ophis ho   archaios hos  
     C  V_AAI3S  RA_ASM N_ASM  RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM  RR_NSM 

 estin  diabolos kai ho   satanas kai edEsen auton chilia etE  
 eimi  diabolos kai ho   *PN*  kai deO   autos chilioi etos 
 V_PAI3S A_NSM  C  RA_NSM N_NSM  C  V_AAI3S RP_ASM A_APN  N_APN 

rev:20:3 kai ebalen auton eis tEn  abusson kai ekleisen kai esphragisen 
     kai ballO  autos heis ho   abussos kai kleiO  kai sphragizO  
     C  V_AAI3S RP_ASM P  RA_ASF N_ASF  C  V_AAI3S C  V_AAI3S   

 epanO autou hina mE planEsE eti ta   ethnE achri telesthE ta   chilia 
 epanO autos hina mE planaO eti ho   ethnos achri teleO  ho   chilioi 
 P   RP_GSM C  D V_AAS3S D  RA_APN N_APN C   V_APS3S RA_NPN A_NPN  

 etE  meta tauta dei   luthEnai auton mikron chronon 
 etos meta houtos deO   luO   autos mikros chronos 
 N_NPN P  RD_APN V_PAI3S V_APN  RP_ASM A_ASM N_ASM  

rev:20:4 kai eidon  thronous kai ekathisan ep autous kai krima edothE 
     kai horaO  thronos kai kathizO  epi heautou kai krima didOmi 
     C  V_AAI1S N_APM  C  V_AAI3P  P  RP_APM C  N_NSN V_API3S 

 autois kai tas  psuchas tOn  pepelekismenOn dia tEn  marturian iEsou 
 autos kai ho   psuchE ho   pelekizO    dia ho   marturia *PN* 
 RP_DPM C  RA_APF N_APF  RA_GPM V_XPPGPM    P  RA_ASF N_ASF   N_GSM 

 kai dia ton  logon tou  theou kai hoitines ou prosekunEsan to   thErion 
 kai dia ho   logos ho   theos kai hostis  ou proskuneO  ho   thErion 
 C  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RR_NPM  D V_AAI3P   RA_ASN N_ASN  

 oude tEn  eikona autou kai ouk elabon to   charagma epi to   metOpon 
 oude ho   eikOn autos kai ou lambanO ho   charagma epi ho   metOpon 
 C  RA_ASF N_ASF RP_GSN C  D  V_AAI3P RA_ASN N_ASN  P  RA_ASN N_ASN  

 kai epi tEn  cheira autOn kai ezEsan kai ebasileusan meta tou  christou 
 kai epi ho   cheir autos kai zaO   kai basileuO  meta ho   *PN*   
 C  P  RA_ASF N_ASF RP_GPM C  V_AAI3P C  V_AAI3P   P  RA_GSM N_GSM  

 chilia etE  
 chilioi etos 
 A_APN  N_APN 

rev:20:5 hoi  loipoi tOn  nekrOn ouk ezEsan achri telesthE ta   chilia 
     ho   loipos ho   nekros ou zaO   achri teleO  ho   chilioi 
     RA_NPM A_NPM RA_GPM A_GPM D  V_AAI3P C   V_APS3S RA_NPN A_NPN  

 etE  hautE hE   anastasis hE   prOtE 
 etos autos ho   anastasis ho   prOtos 
 N_NPN RD_NSF RA_NSF N_NSF   RA_NSF A_NSF 

rev:20:6 makarios kai hagios ho   echOn  meros en  tE   anastasei tE   
     makarios kai hagios ho   echO   meros heis ho   anastasis ho   
     A_NSM  C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM N_ASN P  RA_DSF N_DSF   RA_DSF 

 prOtE epi toutOn ho   deuteros thanatos ouk echei  exousian all esontai 
 prOtos epi houtos ho   deuteros thanatos ou echO  exousia alla eimi  
 A_DSF P  RD_GPM RA_NSM A_NSM  N_NSM  D  V_PAI3S N_ASF  C  V_FMI3P 

 hiereis tou  theou kai tou  christou kai basileusousin met autou [ta]  
 hiereus ho   theos kai ho   *PN*   kai basileuO   meta autos ho   
 N_NPM  RA_GSM N_GSM C  RA_GSM N_GSM  C  V_FAI3P    P  RP_GSM RA_APN 

 chilia etE  
 chilioi etos 
 A_APN  N_APN 

rev:20:7 kai hotan telesthE ta   chilia etE  luthEsetai ho   satanas ek 
     kai hotan teleO  ho   chilioi etos luO    ho   *PN*  ek 
     C  C   V_APS3S RA_NPN A_NPN  N_NPN V_FPI3S  RA_NSM N_NSM  P 

 tEs  phulakEs autou 
 ho   phulakE autos 
 RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

rev:20:8 kai exeleusetai planEsai ta   ethnE ta   en  tais  tessarsin 
     kai exerchomai planaO  ho   ethnos ho   heis ho   tessares 
     C  V_FMI3S   V_AAN  RA_APN N_APN RA_APN P  RA_DPF A_DPF   

 gOniais tEs  gEs  ton  gOg  kai magOg sunagagein autous eis ton  
 gOnia  ho   gE  ho   *PN* kai *PN* sunagO   heautou heis ho   
 N_DPF  RA_GSF N_GSF RA_ASM N_ASM C  N_ASM V_AAN   RP_APM P  RA_ASM 

 polemon hOn  ho   arithmos autOn hOs hE   ammos tEs  thalassEs 
 polemos hos  ho   arithmos autos hOs ho   ammos ho   thalassa 
 N_ASM  RR_GPM RA_NSM N_NSM  RP_GPM C  RA_NSF N_NSF RA_GSF N_GSF   

rev:20:9 kai anebEsan epi to   platos tEs  gEs  kai ekukleusan tEn  
     kai anabainO epi ho   platos ho   gE  kai kukleuO  ho   
     C  V_AAI3P P  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF C  V_AAI3P  RA_ASF 

 parembolEn tOn  hagiOn kai tEn  polin tEn  EgapEmenEn kai katebE  
 parembolE ho   hagios kai ho   polis ho   agapaO   kai katabainO 
 N_ASF   RA_GPM A_GPM C  RA_ASF N_ASF RA_ASF V_XPPASF  C  V_AAI3S  

 pur  ek tou  ouranou kai katephagen autous 
 pur  ek ho   ouranos kai katesthiO heautou 
 N_NSN P RA_GSM N_GSM  C  V_AAI3S  RP_APM 

rev:20:10 kai ho   diabolos ho   planOn  autous eblEthE eis tEn  
     kai ho   diabolos ho   planaO  heautou ballO  heis ho   
     C  RA_NSM A_NSM  RA_NSM V_PAPNSM RP_APM V_API3S P  RA_ASF 

 limnEn tou  puros kai theiou hopou kai to   thErion kai ho   
 limnE ho   pur  kai theios hopou kai ho   thErion kai ho   
 N_ASF RA_GSN N_GSN C  N_GSN D   D  RA_NSN N_NSN  C  RA_NSM 

 pseudoprophEtEs kai basanisthEsontai hEmeras kai nuktos eis tous  aiOnas 
 pseudoprophEtEs kai basanizO     hEmera kai nux  heis ho   aiOn  
 N_NSM      C  V_FPI3P     N_GSF  C  N_GSF P  RA_APM N_APM 

 tOn  aiOnOn 
 ho   aiOn  
 RA_GPM N_GPM 

rev:20:11 kai eidon  thronon megan leukon kai ton  kathEmenon ep auton 
     kai horaO  thronos megas leukos kai ho   kathEmai  epi autos 
     C  V_AAI1S N_ASM  A_ASM A_ASM C  RA_ASM V_PMPASM  P  RP_ASM 

 hou  apo tou  prosOpou ephugen hE   gE  kai ho   ouranos kai topos 
 hou  apo ho   prosOpon pheugO ho   gE  kai ho   ouranos kai topos 
 RR_GSM P  RA_GSN N_GSN  V_AAI3S RA_NSF N_NSF C  RA_NSM N_NSM  C  N_NSM 

 ouch heurethE autois 
 ou  heuriskO autos 
 D  V_API3S RP_DPM 

rev:20:12 kai eidon  tous  nekrous tous  megalous kai tous  mikrous 
     kai horaO  ho   nekros ho   megas  kai ho   mikros 
     C  V_AAI1S RA_APM A_APM  RA_APM A_APM  C  RA_APM A_APM  

 hestOtas enOpion tou  thronou kai biblia EnoichthEsan kai allo biblion 
 histEmi enOpion ho   thronos kai biblion anoigO    kai allos biblion 
 V_XAPAPM P    RA_GSM N_GSM  C  N_NPN  V_API3P   C  A_NSN N_NSN  

 EnoichthE ho   estin  tEs  zOEs kai ekrithEsan hoi  nekroi ek tOn  
 anoigO  hos  eimi  ho   zOE  kai krinO   ho   nekros ek ho   
 V_API3S  RR_NSN V_PAI3S RA_GSF N_GSF C  V_API3P  RA_NPM A_NPM P RA_GPN 

 gegrammenOn en  tois  bibliois kata ta   erga autOn 
 graphO   heis ho   biblion kata ho   ergon autos 
 V_XPPGPN  P  RA_DPN N_DPN  P  RA_APN N_APN RP_GPM 

rev:20:13 kai edOken hE   thalassa tous  nekrous tous  en  autE  kai 
     kai didOmi ho   thalassa ho   nekros ho   heis autos kai 
     C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF  RA_APM A_APM  RA_APM P  RP_DSF C  

 ho   thanatos kai ho   hadEs edOkan tous  nekrous tous  en  autois 
 ho   thanatos kai ho   hadEs didOmi ho   nekros ho   heis autos 
 RA_NSM N_NSM  C  RA_NSM N_NSM V_AAI3P RA_APM A_APM  RA_APM P  RP_DPM 

 kai ekrithEsan hekastos kata ta   erga autOn 
 kai krinO   hekastos kata ho   ergon autos 
 C  V_API3P  A_NSM  P  RA_APN N_APN RP_GPM 

rev:20:14 kai ho   thanatos kai ho   hadEs eblEthEsan eis tEn  limnEn 
     kai ho   thanatos kai ho   hadEs ballO   heis ho   limnE 
     C  RA_NSM N_NSM  C  RA_NSM N_NSM V_API3P  P  RA_ASF N_ASF 

 tou  puros houtos ho   thanatos ho   deuteros estin  hE   limnE 
 ho   pur  houtos ho   thanatos ho   deuteros eimi  ho   limnE 
 RA_GSN N_GSN RD_NSM RA_NSM N_NSM  RA_NSM A_NSM  V_PAI3S RA_NSF N_NSF 

 tou  puros 
 ho   pur  
 RA_GSN N_GSN 

rev:20:15 kai ei tis  ouch heurethE en  tE   biblO tEs  zOEs 
     kai ei tis  ou  heuriskO heis ho   biblos ho   zOE  
     C  C RI_NSM D  V_API3S P  RA_DSF N_DSF RA_GSF N_GSF 

 gegrammenos eblEthE eis tEn  limnEn tou  puros 
 graphO   ballO  heis ho   limnE ho   pur  
 V_XPPNSM  V_API3S P  RA_ASF N_ASF RA_GSN N_GSN 


Help and Acknowledgements