Help and Acknowledgements


rev:1:1 apokalupsis iEsou christou hEn  edOken autO  ho   theos deixai  
    apokalupsis *PN* *PN*   eimi  didOmi autos ho   theos deiknumi 
    N_NSF    N_GSM N_GSM  RR_ASF V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAN  

 tois  doulois autou ha   dei   genesthai en  tachei kai esEmanen 
 ho   doulos autos hos  deO   ginomai  heis tachos kai sEmainO 
 RA_DPM N_DPM  RP_GSM RR_APN V_PAI3S V_AMN   P  N_DSN C  V_AAI3S 

 aposteilas dia tou  aggelou autou tO   doulO autou iOannE 
 apostellO dia ho   aggelos autos ho   doulos autos *PN*  
 V_AAPNSM  P  RA_GSM N_GSM  RP_GSM RA_DSM N_DSM RP_GSM N_DSM 

rev:1:2 hos  emarturEsen ton  logon tou  theou kai tEn  marturian iEsou 
    hos  martureO  ho   logos ho   theos kai ho   marturia *PN* 
    RR_NSM V_AAI3S   RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RA_ASF N_ASF   N_GSM 

 christou hosa  eiden  
 *PN*   hosos horaO  
 N_GSM  RR_APN V_AAI3S 

rev:1:3 makarios ho   anaginOskOn kai hoi  akouontes tous  logous tEs  
    makarios ho   anaginOskO kai ho   akouO   ho   logos ho   
    A_NSM  RA_NSM V_PAPNSM  C  RA_NPM V_PAPNPM RA_APM N_APM RA_GSF 

 prophEteias kai tErountes ta   en  autE  gegrammena ho   gar kairos 
 prophEteia kai tEreO   ho   heis autos graphO   ho   gar kairos 
 N_GSF    C  V_PAPNPM RA_APN P  RP_DSF V_XPPAPN  RA_NSM C  N_NSM 

 eggus 
 eggus 
 D   

rev:1:4 iOannEs tais  hepta ekklEsiais tais  en  tE   asia charis humin 
    *PN*  ho   hepta ekklEsia  ho   heis ho   *PN* charis su  
    N_NSM  RA_DPF A_DPF N_DPF   RA_DPF P  RA_DSF N_DSF N_NSF RP_DP 

 kai eirEnE apo ho   On    kai ho   En   kai ho   erchomenos kai 
 kai eirEnE apo ho   hos   kai ho   eimi  kai ho   erchomai  kai 
 C  N_NSF P  RA_NSM V_PAPNSM C  RA_NSM V_IAI3S C  RA_NSM V_PMPNSM  C  

 apo tOn  hepta pneumatOn ha   enOpion tou  thronou autou 
 apo ho   hepta pneuma  hos  enOpion ho   thronos autos 
 P  RA_GPN A_GPN N_GPN   RR_NPN P    RA_GSM N_GSM  RP_GSM 

rev:1:5 kai apo iEsou christou ho   martus ho   pistos ho   prOtotokos 
    kai apo *PN* *PN*   ho   martus ho   pistos ho   prOtotokos 
    C  P  N_GSM N_GSM  RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM RA_NSM A_NSM   

 tOn  nekrOn kai ho   archOn tOn  basileOn tEs  gEs  tO   agapOnti 
 ho   nekros kai ho   archOn ho   basileus ho   gE  ho   agapaO  
 RA_GPM A_GPM C  RA_NSM N_NSM RA_GPM N_GPM  RA_GSF N_GSF RA_DSM V_PAPDSM 

 hEmas kai lusanti hEmas ek tOn  hamartiOn hEmOn en  tO   haimati autou 
 egO  kai luO   egO  ek ho   hamartia egO  heis ho   haima  autos 
 RP_AP C  V_AAPDSM RP_AP P RA_GPF N_GPF   RP_GP P  RA_DSN N_DSN  RP_GSM 

rev:1:6 kai epoiEsen hEmas basileian hiereis tO   theO kai patri autou 
    kai poieO  egO  basileia hiereus ho   theos kai patEr autos 
    C  V_AAI3S RP_AP N_ASF   N_APM  RA_DSM N_DSM C  N_DSM RP_GSM 

 autO  hE   doxa kai to   kratos eis tous  aiOnas [tOn  aiOnOn] amEn 
 autos ho   doxa kai ho   kratos heis ho   aiOn  ho   aiOn  amEn 
 RP_DSM RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM  X  

rev:1:7 idou erchetai meta tOn  nephelOn kai opsetai auton pas  ophthalmos 
    idou erchomai meta ho   nephelE kai horaO  autos pas  ophthalmos 
    X  V_PMI3S P  RA_GPF N_GPF  C  V_FMI3S RP_ASM A_NSM N_NSM   

 kai hoitines auton exekentEsan kai kopsontai ep auton pasai hai  phulai 
 kai hostis  autos ekkenteO  kai koptO   epi autos pas  ho   phulE 
 C  RR_NPM  RP_ASM V_AAI3P   C  V_FMI3P  P  RP_ASM A_NPF RA_NPF N_NPF 

 tEs  gEs  nai amEn 
 ho   gE  nai amEn 
 RA_GSF N_GSF X  X  

rev:1:8 egO  eimi  to   alpha kai to   O   legei  kurios ho   theos 
    egO  eimi  ho   alpha kai ho   O   legO  kurios ho   theos 
    RP_NS V_PAI1S RA_NSN N_NSN C  RA_NSN N_NSN V_PAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM 

 ho   On    kai ho   En   kai ho   erchomenos ho   pantokratOr 
 ho   hos   kai ho   eimi  kai ho   erchomai  ho   pantokratOr 
 RA_NSM V_PAPNSM C  RA_NSM V_IAI3S C  RA_NSM V_PMPNSM  RA_NSM N_NSM    

rev:1:9 egO  iOannEs ho   adelphos humOn kai sugkoinOnos en  tE   
    egO  *PN*  ho   adelphos su  kai sugkoinOnos heis ho   
    RP_NS N_NSM  RA_NSM N_NSM  RP_GP C  N_NSM    P  RA_DSF 

 thlipsei kai basileia kai hupomonE en  iEsou egenomEn en  tE   nEsO 
 thlipsis kai basileia kai hupomonE heis *PN* ginomai heis ho   nEsos 
 N_DSF  C  N_DSF  C  N_DSF  P  N_DSM V_AMI1S P  RA_DSF N_DSF 

 tE   kaloumenE patmO dia ton  logon tou  theou kai tEn  marturian 
 ho   kaleO   *PN* dia ho   logos ho   theos kai ho   marturia 
 RA_DSF V_PPPDSF N_DSF P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RA_ASF N_ASF   

 iEsou 
 *PN* 
 N_GSM 

rev:1:10 egenomEn en  pneumati en  tE   kuriakE hEmera kai Ekousa opisO 
     ginomai heis pneuma  heis ho   kuriakos hEmera kai akouO  opisO 
     V_AMI1S P  N_DSN  P  RA_DSF A_DSF  N_DSF C  V_AAI1S P   

 mou  phOnEn megalEn hOs salpiggos 
 egO  phOnE megas  hOs salpigx  
 RP_GS N_ASF A_ASF  C  N_GSF   

rev:1:11 legousEs ho   blepeis grapson eis biblion kai pempson tais  hepta 
     legO   hos  blepO  graphO heis biblion kai pempO  ho   hepta 
     V_PAPGSF RR_ASN V_PAI2S V_AAD2S P  N_ASN  C  V_AAD2S RA_DPF A_DPF 

 ekklEsiais eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira 
 ekklEsia  heis *PN*  kai heis smurna kai heis *PN*   kai heis *PN*   
 N_DPF   P  N_ASF  C  P  N_ASF  C  P  N_ASF  C  P  N_APN   

 kai eis sardeis kai eis philadelpheian kai eis laodikeian 
 kai heis *PN*  kai heis *PN*      kai heis *PN*    
 C  P  N_APF  C  P  N_ASF     C  P  N_ASF   

rev:1:12 kai epestrepsa blepein tEn  phOnEn hEtis elalei met emou kai 
     kai epistrephO blepO  ho   phOnE hostis laleO  meta egO  kai 
     C  V_AAI1S  V_PAN  RA_ASF N_ASF RR_NSF V_IAI3S P  RP_GS C  

 epistrepsas eidon  hepta luchnias chrusas 
 epistrephO horaO  hepta luchnia chrusous 
 V_AAPNSM  V_AAI1S A_APF N_APF  A_APF  

rev:1:13 kai en  mesO tOn  luchniOn homoion huion anthrOpou endedumenon 
     kai heis mesos ho   luchnia homoios huios anthrOpos enduO    
     C  P  A_DSN RA_GPF N_GPF  A_ASM  N_ASM N_GSM   V_XMPASM  

 podErE kai periezOsmenon pros tois  mastois zOnEn chrusan 
 podErEs kai perizOnnumi  pros ho   mastos zumE chrusous 
 A_ASM  C  V_XMPASM   P  RA_DPM N_DPM  N_ASF A_ASF  

rev:1:14 hE   de kephalE autou kai hai  triches leukai hOs erion leukon 
     ho   de kephalE autos kai ho   thrix  leukos hOs erion leukos 
     RA_NSF C N_NSF  RP_GSM C  RA_NPF N_NPF  A_NPF C  N_NSN A_NSN 

 hOs chiOn kai hoi  ophthalmoi autou hOs phlox puros 
 hOs chiOn kai ho   ophthalmos autos hOs phlox pur  
 C  N_NSF C  RA_NPM N_NPM   RP_GSM C  N_NSF N_GSN 

rev:1:15 kai hoi  podes autou homoioi chalkolibanO hOs en  kaminO 
     kai ho   pous autos homoios chalkolibanon hOs heis kaminos 
     C  RA_NPM N_NPM RP_GSM A_NPM  N_DSN     C  P  N_DSF  

 pepurOmenEs kai hE   phOnE autou hOs phOnE hudatOn pollOn 
 puroomai  kai ho   phOnE autos hOs phOnE hudOr  polus 
 V_XPPGSF  C  RA_NSF N_NSF RP_GSM C  N_NSF N_GPN  A_GPN 

rev:1:16 kai echOn  en  tE   dexia cheiri autou asteras hepta kai ek 
     kai echO   heis ho   dexios cheir autos astEr  hepta kai ek 
     C  V_PAPNSM P  RA_DSF A_DSF N_DSF RP_GSM N_APM  A_APM C  P 

 tou  stomatos autou rhomphaia distomos oxeia ekporeuomenE kai hE   opsis 
 ho   stoma  autos rhomphaia distomos oxus ekporeuomai kai ho   opsis 
 RA_GSN N_GSN  RP_GSM N_NSF   A_NSF  A_NSF V_PMPNSF   C  RA_NSF N_NSF 

 autou hOs ho   hElios phainei en  tE   dunamei autou 
 autos hOs ho   hElios phainO heis ho   dunamis autos 
 RP_GSM C  RA_NSM N_NSM V_PAI3S P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

rev:1:17 kai hote eidon  auton epesa  pros tous  podas autou hOs nekros 
     kai hote horaO  autos piptO  pros ho   pous autos hOs nekros 
     C  C  V_AAI1S RP_ASM V_AAI1S P  RA_APM N_APM RP_GSM C  A_NSM 

 kai ethEken tEn  dexian autou ep eme  legOn  mE phobou  egO  
 kai tithEmi ho   dexios autos epi egO  legO   mE phobeomai egO  
 C  V_AAI3S RA_ASF A_ASF RP_GSM P  RP_AS V_PAPNSM D V_PMD2S  RP_NS 

 eimi  ho   prOtos kai ho   eschatos 
 eimi  ho   prOtos kai ho   eschatos 
 V_PAI1S RA_NSM A_NSM C  RA_NSM A_NSM  

rev:1:18 kai ho   zOn   kai egenomEn nekros kai idou zOn   eimi  eis 
     kai ho   zaO   kai ginomai nekros kai idou zaO   eimi  heis 
     C  RA_NSM V_PAPNSM C  V_AMI1S A_NSM C  X  V_PAPNSM V_PAI1S P  

 tous  aiOnas tOn  aiOnOn kai echO  tas  kleis tou  thanatou kai 
 ho   aiOn  ho   aiOn  kai echO  ho   kleis ho   thanatos kai 
 RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM C  V_PAI1S RA_APF N_APF RA_GSM N_GSM  C  

 tou  hadou 
 ho   hadEs 
 RA_GSM N_GSM 

rev:1:19 grapson oun ha   eides  kai ha   eisin  kai ha   mellei 
     graphO oun hos  horaO  kai hos  eimi  kai hos  mellO  
     V_AAD2S C  RR_APN V_AAI2S C  RR_NPN V_PAI3P C  RR_NPN V_PAI3S 

 genesthai meta tauta 
 ginomai  meta houtos 
 V_AMN   P  RD_APN 

rev:1:20 to   mustErion tOn  hepta asterOn hous  eides  epi tEs  dexias 
     ho   mustErion ho   hepta astEr  ous  horaO  epi ho   dexios 
     RA_NSN N_NSN   RA_GPM A_GPM N_GPM  RR_APM V_AAI2S P  RA_GSF A_GSF 

 mou  kai tas  hepta luchnias tas  chrusas hoi  hepta asteres aggeloi 
 egO  kai ho   hepta luchnia ho   chrusous ho   hepta astEr  aggelos 
 RP_GS C  RA_APF A_APF N_APF  RA_APF A_APF  RA_NPM A_NPM N_NPM  N_NPM  

 tOn  hepta ekklEsiOn eisin  kai hai  luchniai hai  hepta hepta 
 ho   hepta ekklEsia eimi  kai ho   luchnia ho   hepta hepta 
 RA_GPF A_GPF N_GPF   V_PAI3P C  RA_NPF N_NPF  RA_NPF A_NPF A_NPF 

 ekklEsiai eisin  
 ekklEsia eimi  
 N_NPF   V_PAI3P 


Help and Acknowledgements