Help and Acknowledgements


rev:19:1 meta tauta Ekousa hOs phOnEn megalEn ochlou pollou en  tO   
     meta houtos akouO  hOs phOnE megas  ochlos polus heis ho   
     P  RD_APN V_AAI1S C  N_ASF A_ASF  N_GSM A_GSM P  RA_DSM 

 ouranO legontOn hallElouia hE   sOtEria kai hE   doxa kai hE   
 ouranos legO   hallElouia ho   sOtEria kai ho   doxa kai ho   
 N_DSM  V_PAPGPM X     RA_NSF N_NSF  C  RA_NSF N_NSF C  RA_NSF 

 dunamis tou  theou hEmOn 
 dunamis ho   theos egO  
 N_NSF  RA_GSM N_GSM RP_GP 

rev:19:2 hoti alEthinai kai dikaiai    hai  kriseis autou hoti ekrinen 
     hoti alEthinos kai diischurizomai ho   krisis autos hoti krinO  
     C  A_NPF   C  A_NPF     RA_NPF N_NPF  RP_GSM C  V_AAI3S 

 tEn  pornEn tEn  megalEn hEtis ephtheiren tEn  gEn  en  tE   
 ho   pornE ho   megas  hostis phtheirO  ho   gE  heis ho   
 RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF  RR_NSF V_IAI3S  RA_ASF N_ASF P  RA_DSF 

 porneia autEs kai exedikEsen to   haima tOn  doulOn autou ek cheiros 
 porneia autos kai ekdikeO  ho   haima ho   doulos autos ek cheir  
 N_DSF  RP_GSF C  V_AAI3S  RA_ASN N_ASN RA_GPM N_GPM RP_GSM P N_GSF  

 autEs 
 autos 
 RP_GSF 

rev:19:3 kai deuteron eirEkan hallElouia kai ho   kapnos autEs anabainei 
     kai deuteros legO  hallElouia kai ho   kapnos autos anabainO 
     C  A_ASN  V_XAI3P X     C  RA_NSM N_NSM RP_GSF V_PAI3S  

 eis tous  aiOnas tOn  aiOnOn 
 heis ho   aiOn  ho   aiOn  
 P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM 

rev:19:4 kai epesan hoi  presbuteroi hoi  eikosi tessares kai ta   
     kai piptO  ho   presbuteros ho   eikosi tessares kai ho   
     C  V_AAI3P RA_NPM A_NPM    RA_NPM A_NPM A_NPM  C  RA_NPN 

 tessara zOa  kai prosekunEsan tO   theO tO   kathEmenO epi tO   
 tessares zOon kai proskuneO  ho   theos ho   kathEmai epi ho   
 A_NPN  N_NPN C  V_AAI3P   RA_DSM N_DSM RA_DSM V_PMPDSM P  RA_DSM 

 thronO legontes amEn hallElouia 
 thronos legO   amEn hallElouia 
 N_DSM  V_PAPNPM X  X     

rev:19:5 kai phOnE apo tou  thronou exElthen  legousa aineite tO   theO 
     kai phOnE apo ho   thronos exerchomai legO   aineO  ho   theos 
     C  N_NSF P  RA_GSM N_GSM  V_AAI3S  V_PAPNSF V_PAD2P RA_DSM N_DSM 

 hEmOn pantes hoi  douloi autou [kai] hoi  phoboumenoi auton hoi  
 egO  pas  ho   doulos autos kai  ho   phobeomai  autos ho   
 RP_GP A_VPM RA_VPM N_VPM RP_GSM C   RA_VPM V_PMPVPM  RP_ASM RA_VPM 

 mikroi kai hoi  megaloi 
 mikros kai ho   megas  
 A_VPM C  RA_VPM A_VPM  

rev:19:6 kai Ekousa hOs phOnEn ochlou pollou kai hOs phOnEn hudatOn pollOn kai 
     kai akouO  hOs phOnE ochlos polus kai hOs phOnE hudOr  polus kai 
     C  V_AAI1S C  N_ASF N_GSM A_GSM C  C  N_ASF N_GPN  A_GPN C  

 hOs phOnEn brontOn ischurOn legontOn hallElouia hoti ebasileusen kurios 
 hOs phOnE brontE ischuros legO   hallElouia hoti basileuO  kurios 
 C  N_ASF N_GPF  A_GPF  V_PAPGPM X     C  V_AAI3S   N_NSM 

 ho   theos [hEmOn] ho   pantokratOr 
 ho   theos egO   ho   pantokratOr 
 RA_NSM N_NSM RP_GP  RA_NSM N_NSM    

rev:19:7 chairOmen kai agalliOmen kai dOsOmen tEn  doxan autO  hoti Elthen  
     chairO  kai agalliaO  kai didOmi ho   doxa autos hoti erchomai 
     V_PAS1P  C  V_PAS1P  C  V_AAS1P RA_ASF N_ASF RP_DSM C  V_AAI3S 

 ho   gamos tou  arniou kai hE   gunE autou hEtoimasen heautEn 
 ho   gamos ho   arnion kai ho   gunE autos hetoimazO heautou 
 RA_NSM N_NSM RA_GSN N_GSN C  RA_NSF N_NSF RP_GSM V_AAI3S  RP_ASF 

rev:19:8 kai edothE autE  hina peribalEtai bussinon lampron katharon to   
     kai didOmi autos hina periballO  bussinos lampros katharos ho   
     C  V_API3S RP_DSF C  V_AMS3S   A_ASN  A_ASN  A_ASN  RA_NSN 

 gar bussinon ta   dikaiOmata tOn  hagiOn estin  
 gar bussinos ho   dikaiOma  ho   hagios eimi  
 C  A_NSN  RA_NPN N_NPN   RA_GPM A_GPM V_PAI3S 

rev:19:9 kai legei  moi  grapson makarioi hoi  eis to   deipnon tou  
     kai legO  egO  graphO makarios ho   heis ho   deipnon ho   
     C  V_PAI3S RP_DS V_AAD2S A_NPM  RA_NPM P  RA_ASN N_ASN  RA_GSM 

 gamou tou  arniou keklEmenoi kai legei  moi  houtoi hoi  logoi 
 gamos ho   arnion kaleO   kai legO  egO  houtos ho   logos 
 N_GSM RA_GSN N_GSN V_XPPNPM  C  V_PAI3S RP_DS RD_NPM RA_NPM N_NPM 

 alEthinoi tou  theou eisin  
 alEthinos ho   theos eimi  
 A_NPM   RA_GSM N_GSM V_PAI3P 

rev:19:10 kai epesa  emprosthen tOn  podOn autou proskunEsai autO  kai 
     kai piptO  emprosthen ho   pous autos proskuneO  autos kai 
     C  V_AAI1S P     RA_GPM N_GPM RP_GSM V_AAN    RP_DSM C  

 legei  moi  hora  mE sundoulos sou  eimi  kai tOn  adelphOn sou  
 legO  egO  horaO  mE sundoulos su  eimi  kai ho   adelphos su  
 V_PAI3S RP_DS V_PAD2S D N_NSM   RP_GS V_PAI1S C  RA_GPM N_GPM  RP_GS 

 tOn  echontOn tEn  marturian iEsou tO   theO proskunEson hE   gar 
 ho   echO   ho   marturia *PN* ho   theos proskuneO  ho   gar 
 RA_GPM V_PAPGPM RA_ASF N_ASF   N_GSM RA_DSM N_DSM V_AAD2S   RA_NSF C  

 marturia iEsou estin  to   pneuma tEs  prophEteias 
 marturion *PN* eimi  ho   pneuma ho   prophEteia 
 N_NSF   N_GSM V_PAI3S RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF    

rev:19:11 kai eidon  ton  ouranon EneOgmenon kai idou hippos leukos kai 
     kai horaO  ho   ouranos anoigO   kai idou hippos leukos kai 
     C  V_AAI1S RA_ASM N_ASM  V_XPPASM  C  X  N_NSM A_NSM C  

 ho   kathEmenos ep auton [kaloumenos] pistos kai alEthinos kai en  
 ho   kathEmai  epi autos kaleO    pistos kai alEthinos kai heis 
 RA_NSM V_PMPNSM  P  RP_ASM V_PPPNSM   A_NSM C  A_NSM   C  P  

 dikaiosunE krinei kai polemei 
 dikaiosunE krinO  kai polemeO 
 N_DSF   V_PAI3S C  V_PAI3S 

rev:19:12 hoi  de ophthalmoi autou [hOs] phlox puros kai epi tEn  kephalEn 
     ho   de ophthalmos autos hOs  phlox pur  kai epi ho   kephalE 
     RA_NPM C N_NPM   RP_GSM C   N_NSF N_GSN C  P  RA_ASF N_ASF  

 autou diadEmata polla echOn  onoma gegrammenon ho   oudeis oiden  ei mE 
 autos diadEma  polus echO   onoma graphO   hos  oudeis oida  ei mE 
 RP_GSM N_NPN   A_NPN V_PAPNSM N_ASN V_XPPASN  RR_ASN A_NSM V_XAI3S C D 

 autos 
 autos 
 RP_NSM 

rev:19:13 kai peribeblEmenos himation bebammenon haimati kai keklEtai to   
     kai periballO   himation baptO   haima  kai kaleO  ho   
     C  V_XMPNSM    N_ASN  V_XPPASN  N_DSN  C  V_XPI3S RA_NSN 

 onoma autou ho   logos tou  theou 
 onoma autos ho   logos ho   theos 
 N_NSN RP_GSM RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

rev:19:14 kai ta   strateumata [ta]  en  tO   ouranO Ekolouthei autO  
     kai ho   strateuma  ho   heis ho   ouranos akoloutheO autos 
     C  RA_NPN N_NPN    RA_NPN P  RA_DSM N_DSM  V_IAI3S  RP_DSM 

 eph hippois leukois endedumenoi bussinon leukon katharon 
 epi hippos leukos enduO    bussinos leukos katharos 
 P  N_DPM  A_DPM  V_XMPNPM  A_ASN  A_ASN A_ASN  

rev:19:15 kai ek tou  stomatos autou ekporeuetai rhomphaia oxeia hina en  
     kai ek ho   stoma  autos ekporeuomai rhomphaia oxus hina heis 
     C  P RA_GSN N_GSN  RP_GSM V_PMI3S   N_NSF   A_NSF C  P  

 autE  pataxE ta   ethnE kai autos poimanei autous en  rhabdO 
 autos patassO ho   ethnos kai autos poimainO heautou heis rhabdos 
 RP_DSF V_AAS3S RA_APN N_APN C  RP_NSM V_FAI3S RP_APM P  N_DSF  

 sidEra  kai autos patei  tEn  lEnon tou  oinou tou  thumou tEs  
 sidErous kai autos pateO  ho   lEnos ho   oinos ho   thumos ho   
 A_DSF  C  RP_NSM V_PAI3S RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSF 

 orgEs tou  theou tou  pantokratoros 
 orgE ho   theos ho   pantokratOr  
 N_GSF RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM     

rev:19:16 kai echei  epi to   himation kai epi ton  mEron autou onoma 
     kai echO  epi ho   himation kai epi ho   mEros autos onoma 
     C  V_PAI3S P  RA_ASN N_ASN  C  P  RA_ASM N_ASM RP_GSM N_ASN 

 gegrammenon basileus basileOn kai kurios kuriOn 
 graphO   basileus basileus kai kurios kurios 
 V_XPPASN  N_NSM  N_GPM  C  N_NSM N_GPM 

rev:19:17 kai eidon  hena aggelon hestOta en  tO   hEliO kai ekraxen 
     kai horaO  heis aggelos histEmi heis ho   hElios kai krazO  
     C  V_AAI1S A_ASM N_ASM  V_XAPASM P  RA_DSM N_DSM C  V_AAI3S 

 [en] phOnE megalE legOn  pasin tois  orneois tois  petomenois en  
 heis phOnE megas legO   pas  ho   orneon ho   petomai  heis 
 P  N_DSF A_DSF V_PAPNSM A_DPN RA_DPN N_DPN  RA_DPN V_PMPDPN  P  

 mesouranEmati deute sunachthEte eis to   deipnon to   mega tou  theou 
 mesouranEma  deute sunagO   heis ho   deipnon ho   megas ho   theos 
 N_DSN     D   V_APD2P   P  RA_ASN N_ASN  RA_ASN A_ASN RA_GSM N_GSM 

rev:19:18 hina phagEte sarkas basileOn kai sarkas chiliarchOn kai sarkas 
     hina esthiO sarx  basileus kai sarx  chiliarchos kai sarx  
     C  V_AAS2P N_APF N_GPM  C  N_APF N_GPM    C  N_APF 

 ischurOn kai sarkas hippOn kai tOn  kathEmenOn ep autOn kai sarkas pantOn 
 ischuros kai sarx  hippos kai ho   kathEmai  epi autos kai sarx  pas  
 A_GPM  C  N_APF N_GPM C  RA_GPM V_PMPGPM  P  RP_GPM C  N_APF A_GPM 

 eleutherOn te kai doulOn kai mikrOn kai megalOn 
 eleutheros te kai doulos kai mikros kai megas  
 A_GPM   C C  N_GPM C  A_GPM C  A_GPM  

rev:19:19 kai eidon  to   thErion kai tous  basileis tEs  gEs  kai 
     kai horaO  ho   thErion kai ho   basileus ho   gE  kai 
     C  V_AAI1S RA_ASN N_ASN  C  RA_APM N_APM  RA_GSF N_GSF C  

 ta   strateumata autOn sunEgmena poiEsai ton  polemon meta tou  
 ho   strateuma  autos sunagO  poieO  ho   polemos meta ho   
 RA_APN N_APN    RP_GPM V_XPPAPN V_AAN  RA_ASM N_ASM  P  RA_GSM 

 kathEmenou epi tou  hippou kai meta tou  strateumatos autou 
 kathEmai  epi ho   hippos kai meta ho   strateuma  autos 
 V_PMPGSM  P  RA_GSM N_GSM C  P  RA_GSN N_GSN    RP_GSM 

rev:19:20 kai epiasthE to   thErion kai met autou ho   pseudoprophEtEs 
     kai piazO  ho   thErion kai meta autos ho   pseudoprophEtEs 
     C  V_API3S RA_NSN N_NSN  C  P  RP_GSN RA_NSM N_NSM      

 ho   poiEsas ta   sEmeia enOpion autou en  hois  eplanEsen tous  
 ho   poieO  ho   sEmeion enOpion autos heis hos  planaO  ho   
 RA_NSM V_AAPNSM RA_APN N_APN  P    RP_GSN P  RR_DPN V_AAI3S  RA_APM 

 labontas to   charagma tou  thEriou kai tous  proskunountas tE   
 lambanO ho   charagma ho   thErion kai ho   proskuneO   ho   
 V_AAPAPM RA_ASN N_ASN  RA_GSN N_GSN  C  RA_APM V_PAPAPM   RA_DSF 

 eikoni autou zOntes  eblEthEsan hoi  duo  eis tEn  limnEn tou  
 eikOn autos zaO   ballO   ho   duo  heis ho   limnE ho   
 N_DSF RP_GSN V_PAPNPM V_API3P  RA_NPM A_NPM P  RA_ASF N_ASF RA_GSN 

 puros tEs  kaiomenEs en  theiO 
 pur  ho   kaiO   heis theios 
 N_GSN RA_GSF V_PPPGSF P  N_DSN 

rev:19:21 kai hoi  loipoi apektanthEsan en  tE   rhomphaia tou  
     kai ho   loipos apokteinO   heis ho   rhomphaia ho   
     C  RA_NPM A_NPM V_API3P    P  RA_DSF N_DSF   RA_GSM 

 kathEmenou epi tou  hippou tE   exelthousE ek tou  stomatos autou kai 
 kathEmai  epi ho   hippos ho   exerchomai ek ho   stoma  autos kai 
 V_PMPGSM  P  RA_GSM N_GSM RA_DSF V_AAPDSF  P RA_GSN N_GSN  RP_GSM C  

 panta ta   ornea echortasthEsan ek tOn  sarkOn autOn 
 pas  ho   orneon chortazO    ek ho   sarx  autos 
 A_NPN RA_NPN N_NPN V_API3P    P RA_GPF N_GPF RP_GPM 


Help and Acknowledgements