Help and Acknowledgements


rev:18:1 meta tauta eidon  allon aggelon katabainonta ek tou  ouranou 
     meta houtos horaO  allos aggelos katabainO  ek ho   ouranos 
     P  RD_APN V_AAI1S A_ASM N_ASM  V_PAPASM   P RA_GSM N_GSM  

 echonta exousian megalEn kai hE   gE  ephOtisthE ek tEs  doxEs autou 
 echO   exousia megas  kai ho   gE  phOtizO  ek ho   doxa autos 
 V_PAPASM N_ASF  A_ASF  C  RA_NSF N_NSF V_API3S  P RA_GSF N_GSF RP_GSM 

rev:18:2 kai ekraxen en  ischura phOnE legOn  epesen epesen babulOn 
     kai krazO  heis ischuros phOnE legO   piptO  piptO  *PN*  
     C  V_AAI3S P  A_DSF  N_DSF V_PAPNSM V_AAI3S V_AAI3S N_NSF  

 hE   megalE kai egeneto katoikEtErion daimoniOn kai phulakE pantos 
 ho   megas kai ginomai katoikEtErion daimonion kai phulakE pas  
 RA_NSF A_NSF C  V_AMI3S N_NSN     N_GPN   C  N_NSF  A_GSN 

 pneumatos akathartou kai phulakE pantos orneou akathartou [kai phulakE pantos 
 pneuma  akathartos kai phulakE pas  orneon akathartos kai phulakE pas  
 N_GSN   A_GSN   C  N_NSF  A_GSN N_GSN A_GSN   C  N_NSF  A_GSN 

 thEriou akathartou] kai memisEmenou 
 thErion akathartos kai miseO    
 N_GSN  A_GSN    C  V_XPPGSN  

rev:18:3 hoti ek tou  oinou tou  thumou tEs  porneias autEs pepOkan 
     hoti ek ho   oinos ho   thumos ho   porneia autos pinO  
     C  P RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSF N_GSF  RP_GSF V_XAI3P 

 panta ta   ethnE kai hoi  basileis tEs  gEs  met autEs eporneusan 
 pas  ho   ethnos kai ho   basileus ho   gE  meta autos porneuO  
 A_NPN RA_NPN N_NPN C  RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF P  RP_GSF V_AAI3P  

 kai hoi  emporoi tEs  gEs  ek tEs  dunameOs tou  strEnous autEs 
 kai ho   emporos ho   gE  ek ho   dunamis ho   strEnos autos 
 C  RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF P RA_GSF N_GSF  RA_GSN N_GSN  RP_GSF 

 eploutEsan 
 plouteO  
 V_AAI3P  

rev:18:4 kai Ekousa allEn phOnEn ek tou  ouranou legousan exelthate ho   
     kai akouO  allos phOnE ek ho   ouranos legO   exerchomai ho   
     C  V_AAI1S A_ASF N_ASF P RA_GSM N_GSM  V_PAPASF V_AAD2P  RA_VSM 

 laos mou  ex autEs hina mE sugkoinOnEsEte tais  hamartiais autEs kai ek 
 laos egO  hex autos hina mE sugkoinOneO  ho   hamartia  autos kai ek 
 N_VSM RP_GS P  RP_GSF C  D V_AAS2P    RA_DPF N_DPF   RP_GSF C  P 

 tOn  plEgOn autEs hina mE labEte 
 ho   plEgE autos hina mE lambanO 
 RA_GPF N_GPF RP_GSF C  D V_AAS2P 

rev:18:5 hoti ekollEthEsan autEs hai  hamartiai achri tou  ouranou kai 
     hoti kollaomai  autos ho   hamartia achri ho   ouranos kai 
     C  V_API3P   RP_GSF RA_NPF N_NPF   P   RA_GSM N_GSM  C  

 emnEmoneusen ho   theos ta   adikEmata autEs 
 mnEmoneuO  ho   theos ho   adikEma  autos 
 V_AAI3S   RA_NSM N_NSM RA_APN N_APN   RP_GSF 

rev:18:6 apodote  autE  hOs kai autE  apedOken kai diplOsate ta   dipla  
     apodidOmi autos hOs kai autos apodidOmi kai diploO  ho   diplous 
     V_AAD2P  RP_DSF C  D  RP_NSF V_AAI3S  C  V_AAD2P  RA_APN A_APN  

 kata ta   erga autEs en  tO   potEriO hO   ekerasen kerasate 
 kata ho   ergon autos heis ho   potErion hos  kerannumi kerannumi 
 P  RA_APN N_APN RP_GSF P  RA_DSN N_DSN  RR_DSN V_AAI3S  V_AAD2P  

 autE  diploun 
 autos diplous 
 RP_DSF A_ASN  

rev:18:7 hosa  edoxasen autEn  kai estrEniasen tosouton dote  autE  
     hosos doxazO  heautou kai strEniaO  tosoutos didOmi autos 
     RR_APN V_AAI3S RP_ASF C  V_AAI3S   RD_ASM  V_AAD2P RP_DSF 

 basanismon kai penthos hoti en  tE   kardia autEs legei  hoti kathEmai 
 basanismos kai penthos hoti heis ho   kardia autos legO  hoti kathEmai 
 N_ASM   C  N_ASN  C  P  RA_DSF N_DSF RP_GSF V_PAI3S C  V_PMI1S 

 basilissa kai chEra ouk eimi  kai penthos ou mE idO   
 basilissa kai chEra ou eimi  kai penthos ou mE horaO  
 N_NSF   C  A_NSF D  V_PAI1S C  N_ASN  D D V_AAS1S 

rev:18:8 dia touto en  mia  hEmera hExousin hai  plEgai autEs thanatos 
     dia houtos heis heis hEmera hEkO   ho   plEgE autos thanatos 
     P  RD_ASN P  A_DSF N_DSF V_FAI3P RA_NPF N_NPF RP_GSF N_NSM  

 kai penthos kai limos kai en  puri katakauthEsetai hoti ischuros kurios 
 kai penthos kai limos kai heis pur  katakaiO    hoti ischuros kurios 
 C  N_NSN  C  N_NSM C  P  N_DSN V_FPI3S     C  A_NSM  N_NSM 

 ho   theos ho   krinas  autEn  
 ho   theos ho   krinO  heautou 
 RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM RP_ASF 

rev:18:9 kai klausousin kai kopsontai ep autEn  hoi  basileis tEs  gEs  
     kai klaiO   kai koptO   epi heautou ho   basileus ho   gE  
     C  V_FAI3P  C  V_FMI3P  P  RP_ASF RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF 

 hoi  met autEs porneusantes kai strEniasantes hotan blepOsin ton  
 ho   meta autos porneuO   kai strEniaO   hotan blepO  ho   
 RA_NPM P  RP_GSF V_AAPNPM   C  V_AAPNPM   C   V_PAS3P RA_ASM 

 kapnon tEs  purOseOs autEs 
 kapnos ho   purOsis autos 
 N_ASM RA_GSF N_GSF  RP_GSF 

rev:18:10 apo makrothen hestEkotes dia ton  phobon tou  basanismou autEs 
     apo makrothen histEmi  dia ho   phobos ho   basanismos autos 
     P  D     V_XAPNPM  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   RP_GSF 

 legontes ouai ouai hE   polis hE   megalE babulOn hE   polis hE   
 legO   ouai ouai ho   polis ho   megas *PN*  ho   polis ho   
 V_PAPNPM X  I  RA_VSF N_VSF RA_VSF A_VSF N_VSF  RA_VSF N_VSF RA_VSF 

 ischura hoti mia  hOra Elthen  hE   krisis sou  
 ischuros hoti heis hOra erchomai ho   krisis su  
 A_VSF  C  A_DSF N_DSF V_AAI3S RA_NSF N_NSF RP_GS 

rev:18:11 kai hoi  emporoi tEs  gEs  klaiousin kai penthousin ep autEn  
     kai ho   emporos ho   gE  klaiO   kai pentheO  epi heautou 
     C  RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF V_PAI3P  C  V_PAI3P  P  RP_ASF 

 hoti ton  gomon autOn oudeis agorazei ouketi 
 hoti ho   gomos autos oudeis agorazO ouketi 
 C  RA_ASM N_ASM RP_GPM A_NSM V_PAI3S D   

rev:18:12 gomon chrusou kai argurou kai lithou timiou kai margaritOn kai 
     gomos chrusous kai arguros kai lithos timios kai margaritEs kai 
     N_ASM N_GSM  C  N_GSM  C  N_GSM A_GSM C  N_GPM   C  

 bussinou kai porphuras kai sirikou kai kokkinou kai pan  xulon thuinon kai 
 bussinos kai porphura kai sirikon kai kokkinos kai pas  xulon thuinos kai 
 A_GSN  C  N_GSF   C  A_GSN  C  A_GSN  C  A_ASN N_ASN A_ASN  C  

 pan  skeuos elephantinon kai pan  skeuos ek xulou timiOtatou kai chalkou 
 pas  skeuos elephantinos kai pas  skeuos ek xulon timios   kai chalkous 
 A_ASN N_ASN A_ASN    C  A_ASN N_ASN P N_GSN A_GSNS   C  N_GSM  

 kai sidErou kai marmarou 
 kai sidEros kai marmaros 
 C  N_GSM  C  N_GSM  

rev:18:13 kai kinnamOmon kai amOmon kai thumiamata kai muron kai libanon kai 
     kai kinnamOmon kai amOmos kai thumiama  kai muron kai libanos kai 
     C  N_ASN   C  N_ASN C  N_APN   C  N_ASN C  N_ASM  C  

 oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai ktEnE kai probata kai hippOn 
 oinos kai elaion kai semidalis kai sitos kai ktEnos kai probaton kai hippos 
 N_ASM C  N_ASN C  N_ASF   C  N_ASM C  N_APN C  N_APN  C  N_GPM 

 kai rhedOn kai sOmatOn kai psuchas anthrOpOn 
 kai rhedE kai sOma  kai psuchE anthrOpos 
 C  N_GPF C  N_GPN  C  N_APF  N_GPM   

rev:18:14 kai hE   opOra sou  tEs  epithumias tEs  psuchEs apElthen  
     kai ho   opOra su  ho   epithumia ho   psuchE aperchomai 
     C  RA_NSF N_NSF RP_GS RA_GSF N_GSF   RA_GSF N_GSF  V_AAI3S  

 apo sou  kai panta ta   lipara kai ta   lampra apOleto apo sou  kai 
 apo su  kai pas  ho   liparos kai ho   lampros apollumi apo su  kai 
 P  RP_GS C  A_NPN RA_NPN A_NPN  C  RA_NPN A_NPN  V_AMI3S P  RP_GS C  

 ouketi ou mE auta  heurEsousin 
 ouketi ou mE autos heuriskO  
 D   D D RP_APN V_FAI3P   

rev:18:15 hoi  emporoi toutOn hoi  ploutEsantes ap autEs apo makrothen 
     ho   emporos houtos ho   plouteO   apo autos apo makrothen 
     RA_NPM N_NPM  RD_GPN RA_NPM V_AAPNPM   P  RP_GSF P  D     

 stEsontai dia ton  phobon tou  basanismou autEs klaiontes kai 
 histEmi  dia ho   phobos ho   basanismos autos klaiO   kai 
 V_FMI3P  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   RP_GSF V_PAPNPM C  

 penthountes 
 pentheO   
 V_PAPNPM  

rev:18:16 legontes ouai ouai hE   polis hE   megalE hE   peribeblEmenE 
     legO   ouai ouai ho   polis ho   megas ho   periballO   
     V_PAPNPM X  I  RA_VSF N_VSF RA_VSF A_VSF RA_VSF V_XMPVSF   

 bussinon kai porphuroun kai kokkinon kai kechrusOmenE [en] chrusiO kai 
 bussinos kai porphurous kai kokkinos kai chrusoO   heis chrusion kai 
 A_ASN  C  A_ASN   C  A_ASN  C  V_XPPVSF   P  N_DSN  C  

 lithO timiO kai margaritE 
 lithos timios kai margaritEs 
 N_DSM A_DSM C  N_DSM   

rev:18:17 hoti mia  hOra ErEmOthE ho   tosoutos ploutos kai pas  
     hoti heis hOra erEmoomai ho   tosoutos ploutos kai pas  
     C  A_DSF N_DSF V_API3S  RA_NSM RD_NSM  N_NSM  C  A_NSM 

 kubernEtEs kai pas  ho   epi topon pleOn  kai nautai kai hosoi tEn  
 kubernEtEs kai pas  ho   epi topos pleO   kai nautEs kai hosos ho   
 N_NSM   C  A_NSM RA_NSM P  N_ASM V_PAPNSM C  N_NPM C  RR_NPM RA_ASF 

 thalassan ergazontai apo makrothen estEsan 
 thalassa ergazomai apo makrothen histEmi 
 N_ASF   V_PMI3P  P  D     V_AAI3P 

rev:18:18 kai ekrazon blepontes ton  kapnon tEs  purOseOs autEs legontes 
     kai krazO  blepO   ho   kapnos ho   purOsis autos legO   
     C  V_IAI3P V_PAPNPM RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF  RP_GSF V_PAPNPM 

 tis  homoia tE   polei tE   megalE 
 tis  homoios ho   polis ho   megas 
 RI_NSF A_NSF  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF 

rev:18:19 kai ebalon choun epi tas  kephalas autOn kai ekrazon klaiontes 
     kai ballO  chous epi ho   kephalE autos kai krazO  klaiO   
     C  V_AAI3P N_ASM P  RA_APF N_APF  RP_GPM C  V_IAI3P V_PAPNPM 

 kai penthountes legontes ouai ouai hE   polis hE   megalE en  hE   
 kai pentheO   legO   ouai ouai ho   polis ho   megas heis hos  
 C  V_PAPNPM  V_PAPNPM X  I  RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF P  RR_DSF 

 eploutEsan pantes hoi  echontes ta   ploia en  tE   thalassE ek 
 plouteO  pas  ho   echO   ho   ploion heis ho   thalassa ek 
 V_AAI3P  A_NPM RA_NPM V_PAPNPM RA_APN N_APN P  RA_DSF N_DSF  P 

 tEs  timiotEtos autEs hoti mia  hOra ErEmOthE 
 ho   timiotEs  autos hoti heis hOra erEmoomai 
 RA_GSF N_GSF   RP_GSF C  A_DSF N_DSF V_API3S  

rev:18:20 euphrainou ep autE  ourane kai hoi  hagioi kai hoi  apostoloi 
     euphrainO epi autos ouranos kai ho   hagios kai ho   apostolos 
     V_PPD2S  P  RP_DSF N_VSM  C  RA_VPM A_VPM C  RA_VPM N_VPM   

 kai hoi  prophEtai hoti ekrinen ho   theos to   krima humOn ex autEs 
 kai ho   prophEtEs hoti krinO  ho   theos ho   krima su  hex autos 
 C  RA_VPM N_VPM   C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_ASN N_ASN RP_GP P  RP_GSF 

rev:18:21 kai Eren  heis aggelos ischuros lithon hOs mulinon megan kai 
     kai airO  heis aggelos ischuros lithos hOs mulinos megas kai 
     C  V_AAI3S A_NSM N_NSM  A_NSM  N_ASM C  A_ASM  A_ASM C  

 ebalen eis tEn  thalassan legOn  houtOs hormEmati blEthEsetai babulOn 
 ballO  heis ho   thalassa legO   houtO hormEma  ballO    *PN*  
 V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF   V_PAPNSM D   N_DSN   V_FPI3S   N_NSF  

 hE   megalE polis kai ou mE heurethE eti 
 ho   megas polis kai ou mE heuriskO eti 
 RA_NSF A_NSF N_NSF C  D D V_APS3S D  

rev:18:22 kai phOnE kitharOdOn kai mousikOn kai aulEtOn kai salpistOn ou mE 
     kai phOnE kitharizO kai mousikos kai aulEtEs kai salpistEs ou mE 
     C  N_NSF N_GPM   C  A_GPM  C  N_GPM  C  N_GPM   D D 

 akousthE en  soi  eti kai pas  technitEs pasEs technEs ou mE heurethE en  
 akouO  heis su  eti kai pas  technitEs pas  technE ou mE heuriskO heis 
 V_APS3S P  RP_DS D  C  A_NSM N_NSM   A_GSF N_GSF  D D V_APS3S P  

 soi  eti kai phOnE mulou ou mE akousthE en  soi  eti 
 su  eti kai phOnE mulos ou mE akouO  heis su  eti 
 RP_DS D  C  N_NSF N_GSM D D V_APS3S P  RP_DS D  

rev:18:23 kai phOs luchnou ou mE phanE  en  soi  eti kai phOnE numphiou kai 
     kai phOs luchnos ou mE phainO heis su  eti kai phOnE numphios kai 
     C  N_NSN N_GSM  D D V_AAS3S P  RP_DS D  C  N_NSF N_GSM  C  

 numphEs ou mE akousthE en  soi  eti hoti hoi  emporoi sou  Esan  
 numphE ou mE akouO  heis su  eti hoti ho   emporos su  eimi  
 N_GSF  D D V_APS3S P  RP_DS D  C  RA_NPM N_NPM  RP_GS V_IAI3P 

 hoi  megistanes tEs  gEs  hoti en  tE   pharmakeia sou  eplanEthEsan 
 ho   megistan  ho   gE  hoti heis ho   pharmakeia su  planaO    
 RA_NPM N_NPM   RA_GSF N_GSF C  P  RA_DSF N_DSF   RP_GS V_API3P   

 panta ta   ethnE 
 pas  ho   ethnos 
 A_NPN RA_NPN N_NPN 

rev:18:24 kai en  autE  haima prophEtOn kai hagiOn heurethE kai pantOn tOn  
     kai heis autos haima prophEtEs kai hagios heuriskO kai pas  ho   
     C  P  RP_DSF N_NSN N_GPM   C  A_GPM V_API3S C  A_GPM RA_GPM 

 esphagmenOn epi tEs  gEs  
 sphazO   epi ho   gE  
 V_XPPGPM  P  RA_GSF N_GSF 


Help and Acknowledgements