Help and Acknowledgements


rev:17:1 kai Elthen  heis ek tOn  hepta aggelOn tOn  echontOn tas  
     kai erchomai heis ek ho   hepta aggelos ho   echO   ho   
     C  V_AAI3S A_NSM P RA_GPM A_GPM N_GPM  RA_GPM V_PAPGPM RA_APF 

 hepta phialas kai elalEsen met emou legOn  deuro deixO  soi  to   
 hepta phialE kai laleO  meta egO  legO   deuro deiknumi su  ho   
 A_APF N_APF  C  V_AAI3S P  RP_GS V_PAPNSM D   V_FAI1S RP_DS RA_ASN 

 krima tEs  pornEs tEs  megalEs tEs  kathEmenEs epi hudatOn pollOn 
 krima ho   pornE ho   megas  ho   kathEmai  epi hudOr  polus 
 N_ASN RA_GSF N_GSF RA_GSF A_GSF  RA_GSF V_PMPGSF  P  N_GPN  A_GPN 

rev:17:2 meth hEs  eporneusan hoi  basileis tEs  gEs  kai emethusthEsan 
     meta eimi  porneuO  ho   basileus ho   gE  kai methuO    
     P  RR_GSF V_AAI3P  RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF C  V_API3P    

 hoi  katoikountes tEn  gEn  ek tou  oinou tEs  porneias autEs 
 ho   katoikeO   ho   gE  ek ho   oinos ho   porneia autos 
 RA_NPM V_PAPNPM   RA_ASF N_ASF P RA_GSM N_GSM RA_GSF N_GSF  RP_GSF 

rev:17:3 kai apEnegken me  eis erEmon en  pneumati kai eidon  gunaika 
     kai apopherO egO  heis erEmos heis pneuma  kai horaO  gunE  
     C  V_AAI3S  RP_AS P  A_ASF P  N_DSN  C  V_AAI1S N_ASF  

 kathEmenEn epi thErion kokkinon gemon[ta] onomata blasphEmias echOn  
 kathEmai  epi thErion kokkinos gemO   onoma  blasphEmia echO   
 V_PMPASF  P  N_ASN  A_ASN  V_PAPAPN N_APN  N_GSF    V_PAPNSM 

 kephalas hepta kai kerata deka 
 kephalE hepta kai keras deka 
 N_APF  A_APF C  N_APN A_APN 

rev:17:4 kai hE   gunE En   peribeblEmenE porphuroun kai kokkinon kai 
     kai ho   gunE eimi  periballO   porphurous kai kokkinos kai 
     C  RA_NSF N_NSF V_IAI3S V_XMPNSF   A_ASN   C  A_ASN  C  

 kechrusOmenE chrusiO kai lithO timiO kai margaritais echousa potErion 
 chrusoO   chrusion kai lithos timios kai margaritEs echO   potErion 
 V_XPPNSF   N_DSN  C  N_DSM A_DSM C  N_DPM    V_PAPNSF N_ASN  

 chrusoun en  tE   cheiri autEs gemon  bdelugmatOn kai ta   akatharta 
 chrusous heis ho   cheir autos gemO   bdelugma  kai ho   akathartos 
 A_ASN  P  RA_DSF N_DSF RP_GSF V_PAPASN N_GPN    C  RA_APN A_APN   

 tEs  porneias autEs 
 ho   porneia autos 
 RA_GSF N_GSF  RP_GSF 

rev:17:5 kai epi to   metOpon autEs onoma gegrammenon mustErion babulOn 
     kai epi ho   metOpon autos onoma graphO   mustErion *PN*  
     C  P  RA_ASN N_ASN  RP_GSF N_NSN V_XPPNSN  N_NSN   N_NSF  

 hE   megalE hE   mEtEr tOn  pornOn kai tOn  bdelugmatOn tEs  gEs  
 ho   megas ho   mEtEr ho   pornE kai ho   bdelugma  ho   gE  
 RA_NSF A_NSF RA_NSF N_NSF RA_GPF N_GPF C  RA_GPN N_GPN    RA_GSF N_GSF 

rev:17:6 kai eidon  tEn  gunaika methuousan ek tou  haimatos tOn  hagiOn 
     kai horaO  ho   gunE  methuO   ek ho   haima  ho   hagios 
     C  V_AAI1S RA_ASF N_ASF  V_PAPASF  P RA_GSN N_GSN  RA_GPM A_GPM 

 kai ek tou  haimatos tOn  marturOn iEsou kai ethaumasa idOn   autEn  
 kai ek ho   haima  ho   martus  *PN* kai thaumazO horaO  heautou 
 C  P RA_GSN N_GSN  RA_GPM N_GPM  N_GSM C  V_AAI1S  V_AAPNSM RP_ASF 

 thauma mega 
 thauma megas 
 N_ASN A_ASN 

rev:17:7 kai eipen  moi  ho   aggelos dia ti   ethaumasas egO  erO   
     kai legO  egO  ho   aggelos dia tis  thaumazO  egO  legO  
     C  V_AAI3S RP_DS RA_NSM N_NSM  P  RI_ASN V_AAI2S  RP_NS V_FAI1S 

 soi  to   mustErion tEs  gunaikos kai tou  thEriou tou  bastazontos 
 su  ho   mustErion ho   gunE   kai ho   thErion ho   bastazO   
 RP_DS RA_ASN N_ASN   RA_GSF N_GSF  C  RA_GSN N_GSN  RA_GSN V_PAPGSN  

 autEn  tou  echontos tas  hepta kephalas kai ta   deka kerata 
 heautou ho   echO   ho   hepta kephalE kai ho   deka keras 
 RP_ASF RA_GSN V_PAPGSN RA_APF A_APF N_APF  C  RA_APN A_APN N_APN 

rev:17:8 to   thErion ho   eides  En   kai ouk estin  kai mellei 
     ho   thErion hos  horaO  eimi  kai ou eimi  kai mellO  
     RA_NSN N_NSN  RR_ASN V_AAI2S V_IAI3S C  D  V_PAI3S C  V_PAI3S 

 anabainein ek tEs  abussou kai eis apOleian hupagei kai thaumasthEsontai 
 anabainO  ek ho   abussos kai heis apOleia hupagO kai thaumazO     
 V_PAN   P RA_GSF N_GSF  C  P  N_ASF  V_PAI3S C  V_FPI3P     

 hoi  katoikountes epi tEs  gEs  hOn  ou gegraptai to   onoma epi 
 ho   katoikeO   epi ho   gE  hos  ou graphO  ho   onoma epi 
 RA_NPM V_PAPNPM   P  RA_GSF N_GSF RR_GPM D V_XPI3S  RA_NSN N_NSN P  

 to   biblion tEs  zOEs apo katabolEs kosmou blepontOn to   thErion 
 ho   biblion ho   zOE  apo katabolE kosmos blepO   ho   thErion 
 RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF P  N_GSF   N_GSM V_PAPGPM RA_ASN N_ASN  

 hoti En   kai ouk estin  kai parestai 
 hoti eimi  kai ou eimi  kai pareimi 
 C  V_IAI3S C  D  V_PAI3S C  V_FMI3S 

rev:17:9 hOde ho   nous ho   echOn  sophian hai  hepta kephalai hepta 
     hOde ho   nous ho   echO   sophia ho   hepta kephalE hepta 
     D  RA_NSM N_NSM RA_NSM V_PAPNSM N_ASF  RA_NPF A_NPF N_NPF  A_NPN 

 orE  eisin  hopou hE   gunE kathEtai ep autOn kai basileis hepta 
 oros eimi  hopou ho   gunE kathEmai epi autos kai basileus hepta 
 N_NPN V_PAI3P D   RA_NSF N_NSF V_PMI3S P  RP_GPN C  N_NPM  A_NPM 

 eisin  
 eimi  
 V_PAI3P 

rev:17:10 hoi  pente epesan ho   heis estin  ho   allos oupO Elthen  
     ho   pente piptO  ho   heis eimi  ho   allos oupO erchomai 
     RA_NPM A_NPM V_AAI3P RA_NSM A_NSM V_PAI3S RA_NSM A_NSM D  V_AAI3S 

 kai hotan elthE  oligon auton dei   meinai 
 kai hotan erchomai oligos autos deO   menO  
 C  C   V_AAS3S A_ASN RP_ASM V_PAI3S V_AAN 

rev:17:11 kai to   thErion ho   En   kai ouk estin  kai autos ogdoos 
     kai ho   thErion hos  eimi  kai ou eimi  kai autos ogdoos 
     C  RA_NSN N_NSN  RR_NSN V_IAI3S C  D  V_PAI3S D  RP_NSM A_NSM 

 estin  kai ek tOn  hepta estin  kai eis apOleian hupagei 
 eimi  kai ek ho   hepta eimi  kai heis apOleia hupagO 
 V_PAI3S C  P RA_GPM A_GPM V_PAI3S C  P  N_ASF  V_PAI3S 

rev:17:12 kai ta   deka kerata ha   eides  deka basileis eisin  
     kai ho   deka keras hos  horaO  deka basileus eimi  
     C  RA_NPN A_NPN N_NPN RR_APN V_AAI2S A_NPM N_NPM  V_PAI3P 

 hoitines basileian oupO elabon alla exousian hOs basileis mian hOran 
 hostis  basileia oupO lambanO alla exousia hOs basileus heis hOra 
 RR_NPM  N_ASF   D  V_AAI3P C  N_ASF  C  N_NPM  A_ASF N_ASF 

 lambanousin meta tou  thEriou 
 lambanO   meta ho   thErion 
 V_PAI3P   P  RA_GSN N_GSN  

rev:17:13 houtoi mian gnOmEn echousin kai tEn  dunamin kai exousian autOn 
     houtos heis gnOmE echO   kai ho   dunamis kai exousia autos 
     RD_NPM A_ASF N_ASF V_PAI3P C  RA_ASF N_ASF  C  N_ASF  RP_GPM 

 tO   thEriO didoasin 
 ho   thErion didOmi  
 RA_DSN N_DSN  V_PAI3P 

rev:17:14 houtoi meta tou  arniou polemEsousin kai to   arnion nikEsei 
     houtos meta ho   arnion polemeO   kai ho   arnion nikaO  
     RD_NPM P  RA_GSN N_GSN V_FAI3P   C  RA_NSN N_NSN V_FAI3S 

 autous hoti kurios kuriOn estin  kai basileus basileOn kai hoi  met 
 heautou hoti kurios kurios eimi  kai basileus basileus kai ho   meta 
 RP_APM C  N_NSM N_GPM V_PAI3S C  N_NSM  N_GPM  C  RA_NPM P  

 autou klEtoi kai eklektoi kai pistoi 
 autos klEtos kai eklektos kai pistos 
 RP_GSM A_NPM C  A_NPM  C  A_NPM 

rev:17:15 kai legei  moi  ta   hudata ha   eides  hou hE   pornE 
     kai legO  egO  ho   hudOr hos  horaO  hou ho   pornE 
     C  V_PAI3S RP_DS RA_NPN N_NPN RR_APN V_AAI2S D  RA_NSF N_NSF 

 kathEtai laoi kai ochloi eisin  kai ethnE kai glOssai 
 kathEmai laos kai ochlos eimi  kai ethnos kai glOssa 
 V_PMI3S N_NPM C  N_NPM V_PAI3P C  N_NPN C  N_NPF  

rev:17:16 kai ta   deka kerata ha   eides  kai to   thErion houtoi 
     kai ho   deka keras hos  horaO  kai ho   thErion houtos 
     C  RA_NPN A_NPN N_NPN RR_APN V_AAI2S C  RA_NSN N_NSN  RD_NPM 

 misEsousin tEn  pornEn kai ErEmOmenEn poiEsousin autEn  kai gumnEn kai 
 miseO   ho   pornE kai erEmoomai poieO   heautou kai gumnos kai 
 V_FAI3P  RA_ASF N_ASF C  V_XPPASF  V_FAI3P  RP_ASF C  A_ASF C  

 tas  sarkas autEs phagontai kai autEn  katakausousin en  puri 
 ho   sarx  autos esthiO  kai heautou katakaiO   heis pur  
 RA_APF N_APF RP_GSF V_FMI3P  C  RP_ASF V_FAI3P    P  N_DSN 

rev:17:17 ho   gar theos edOken eis tas  kardias autOn poiEsai tEn  
     ho   gar theos didOmi heis ho   kardia autos poieO  ho   
     RA_NSM C  N_NSM V_AAI3S P  RA_APF N_APF  RP_GPM V_AAN  RA_ASF 

 gnOmEn autou kai poiEsai mian gnOmEn kai dounai tEn  basileian autOn 
 gnOmE autos kai poieO  heis gnOmE kai didOmi ho   basileia autos 
 N_ASF RP_GSM C  V_AAN  A_ASF N_ASF C  V_AAN RA_ASF N_ASF   RP_GPM 

 tO   thEriO achri telesthEsontai hoi  logoi tou  theou 
 ho   thErion achri teleO     ho   logos ho   theos 
 RA_DSN N_DSN  C   V_FPI3P    RA_NPM N_NPM RA_GSM N_GSM 

rev:17:18 kai hE   gunE hEn  eides  estin  hE   polis hE   megalE 
     kai ho   gunE eimi  horaO  eimi  ho   polis ho   megas 
     C  RA_NSF N_NSF RR_ASF V_AAI2S V_PAI3S RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF 

 hE   echousa basileian epi tOn  basileOn tEs  gEs  
 ho   echO   basileia epi ho   basileus ho   gE  
 RA_NSF V_PAPNSF N_ASF   P  RA_GPM N_GPM  RA_GSF N_GSF 


Help and Acknowledgements