Help and Acknowledgements


rev:16:1 kai Ekousa megalEs phOnEs ek tou  naou legousEs tois  hepta 
     kai akouO  megas  phOnE ek ho   naos legO   ho   hepta 
     C  V_AAI1S A_GSF  N_GSF P RA_GSM N_GSM V_PAPGSF RA_DPM A_DPM 

 aggelois hupagete kai ekcheete tas  hepta phialas tou  thumou tou  
 aggelos hupagO  kai ekcheO  ho   hepta phialE ho   thumos ho   
 N_DPM  V_PAD2P C  V_PAD2P RA_APF A_APF N_APF  RA_GSM N_GSM RA_GSM 

 theou eis tEn  gEn  
 theos heis ho   gE  
 N_GSM P  RA_ASF N_ASF 

rev:16:2 kai apElthen  ho   prOtos kai execheen tEn  phialEn autou eis 
     kai aperchomai ho   prOtos kai ekcheO  ho   phialE autos heis 
     C  V_AAI3S  RA_NSM A_NSM C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  

 tEn  gEn  kai egeneto helkos kakon kai ponEron epi tous  anthrOpous 
 ho   gE  kai ginomai helkos kakos kai ponEros epi ho   anthrOpos 
 RA_ASF N_ASF C  V_AMI3S N_NSN A_NSN C  A_NSN  P  RA_APM N_APM   

 tous  echontas to   charagma tou  thEriou kai tous  proskunountas 
 ho   echO   ho   charagma ho   thErion kai ho   proskuneO   
 RA_APM V_PAPAPM RA_ASN N_ASN  RA_GSN N_GSN  C  RA_APM V_PAPAPM   

 tE   eikoni autou 
 ho   eikOn autos 
 RA_DSF N_DSF RP_GSN 

rev:16:3 kai ho   deuteros execheen tEn  phialEn autou eis tEn  
     kai ho   deuteros ekcheO  ho   phialE autos heis ho   
     C  RA_NSM A_NSM  V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  RA_ASF 

 thalassan kai egeneto haima hOs nekrou kai pasa psuchE zOEs apethanen 
 thalassa kai ginomai haima hOs nekros kai pas  psuchE zOE  apothnEskO 
 N_ASF   C  V_AMI3S N_NSN C  A_GSM C  A_NSF N_NSF N_GSF V_AAI3S  

 ta   en  tE   thalassE 
 ho   heis ho   thalassa 
 RA_NPN P  RA_DSF N_DSF  

rev:16:4 kai ho   tritos execheen tEn  phialEn autou eis tous  potamous 
     kai ho   tritos ekcheO  ho   phialE autos heis ho   potamos 
     C  RA_NSM A_NSM V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  RA_APM N_APM  

 kai tas  pEgas tOn  hudatOn kai egeneto haima 
 kai ho   pEgE ho   hudOr  kai ginomai haima 
 C  RA_APF N_APF RA_GPN N_GPN  C  V_AMI3S N_NSN 

rev:16:5 kai Ekousa tou  aggelou tOn  hudatOn legontos dikaios ei   
     kai akouO  ho   aggelos ho   hudOr  legO   dikaios eimi  
     C  V_AAI1S RA_GSM N_GSM  RA_GPN N_GPN  V_PAPGSM A_NSM  V_PAI2S 

 ho   On    kai ho   En   ho   hosios hoti tauta ekrinas 
 ho   hos   kai ho   eimi  ho   hosios hoti houtos krinO  
 RA_VSM V_PAPVSM C  RA_VSM V_IAI3S RA_VSM A_VSM C  RD_APN V_AAI2S 

rev:16:6 hoti haima hagiOn kai prophEtOn exechean kai haima autois [d]edOkas 
     hoti haima hagios kai prophEtEs ekcheO  kai haima autos didOmi  
     C  N_ASN A_GPM C  N_GPM   V_AAI3P C  N_ASN RP_DPM V_XAI2S  

 piein axioi eisin  
 pinO axios eimi  
 V_AAN A_NPM V_PAI3P 

rev:16:7 kai Ekousa tou  thusiastEriou legontos nai kurie ho   theos 
     kai akouO  ho   thusiastErion legO   nai kurios ho   theos 
     C  V_AAI1S RA_GSN N_GSN     V_PAPGSN X  N_VSM RA_VSM N_NSM 

 ho   pantokratOr alEthinai kai dikaiai    hai  kriseis sou  
 ho   pantokratOr alEthinos kai diischurizomai ho   krisis su  
 RA_VSM N_VSM    A_NPF   C  A_NPF     RA_NPF N_NPF  RP_GS 

rev:16:8 kai ho   tetartos execheen tEn  phialEn autou epi ton  hElion 
     kai ho   tetartos ekcheO  ho   phialE autos epi ho   hElios 
     C  RA_NSM A_NSM  V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  RA_ASM N_ASM 

 kai edothE autO  kaumatisai tous  anthrOpous en  puri 
 kai didOmi autos kaumatizO ho   anthrOpos heis pur  
 C  V_API3S RP_DSM V_AAN   RA_APM N_APM   P  N_DSN 

rev:16:9 kai ekaumatisthEsan hoi  anthrOpoi kauma mega kai eblasphEmEsan 
     kai kaumatizO    ho   anthrOpos kauma megas kai blasphEmeO  
     C  V_API3P     RA_NPM N_NPM   N_ASN A_ASN C  V_AAI3P    

 to   onoma tou  theou tou  echontos tEn  exousian epi tas  plEgas 
 ho   onoma ho   theos ho   echO   ho   exousia epi ho   plEgE 
 RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM RA_GSM V_PAPGSM RA_ASF N_ASF  P  RA_APF N_APF 

 tautas kai ou metenoEsan dounai autO  doxan 
 houtos kai ou metanoeO  didOmi autos doxa 
 RD_APF C  D V_AAI3P  V_AAN RP_DSM N_ASF 

rev:16:10 kai ho   pemptos execheen tEn  phialEn autou epi ton  thronon 
     kai ho   pemptos ekcheO  ho   phialE autos epi ho   thronos 
     C  RA_NSM A_NSM  V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  RA_ASM N_ASM  

 tou  thEriou kai egeneto hE   basileia autou eskotOmenE kai emasOnto 
 ho   thErion kai ginomai ho   basileia autos skotoomai kai masaomai 
 RA_GSN N_GSN  C  V_AMI3S RA_NSF N_NSF  RP_GSN V_XPPNSF  C  V_IMI3P 

 tas  glOssas autOn ek tou  ponou 
 ho   glOssa autos ek ho   ponos 
 RA_APF N_APF  RP_GPM P RA_GSM N_GSM 

rev:16:11 kai eblasphEmEsan ton  theon tou  ouranou ek tOn  ponOn autOn 
     kai blasphEmeO  ho   theos ho   ouranos ek ho   ponos autos 
     C  V_AAI3P    RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM  P RA_GPM N_GPM RP_GPM 

 kai ek tOn  helkOn autOn kai ou metenoEsan ek tOn  ergOn autOn 
 kai ek ho   helkO autos kai ou metanoeO  ek ho   ergon autos 
 C  P RA_GPN N_GPN RP_GPM C  D V_AAI3P  P RA_GPN N_GPN RP_GPM 

rev:16:12 kai ho   hektos execheen tEn  phialEn autou epi ton  potamon 
     kai ho   hektos ekcheO  ho   phialE autos epi ho   potamos 
     C  RA_NSM A_NSM V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  RA_ASM N_ASM  

 ton  megan ton  euphratEn kai exEranthE to   hudOr autou hina 
 ho   megas ho   *PN*   kai xErainO  ho   hudOr autos hina 
 RA_ASM A_ASM RA_ASM N_ASM   C  V_API3S  RA_NSN N_NSN RP_GSM C  

 hetoimasthE hE   hodos tOn  basileOn tOn  apo anatolEs hEliou 
 hetoimazO  ho   hodos ho   basileus ho   apo anatolE *PN*  
 V_APS3S   RA_NSF N_NSF RA_GPM N_GPM  RA_GPM P  N_GSF  N_GSM 

rev:16:13 kai eidon  ek tou  stomatos tou  drakontos kai ek tou  
     kai horaO  ek ho   stoma  ho   drakOn  kai ek ho   
     C  V_AAI1S P RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM   C  P RA_GSN 

 stomatos tou  thEriou kai ek tou  stomatos tou  pseudoprophEtou 
 stoma  ho   thErion kai ek ho   stoma  ho   pseudoprophEtEs 
 N_GSN  RA_GSN N_GSN  C  P RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM      

 pneumata tria akatharta hOs batrachoi 
 pneuma  treis akathartos hOs batrachos 
 N_APN  A_APN A_APN   C  N_NPM   

rev:16:14 eisin  gar pneumata daimoniOn poiounta sEmeia ha   ekporeuetai 
     eimi  gar pneuma  daimonion poieO  sEmeion hos  ekporeuomai 
     V_PAI3P C  N_NPN  N_GPN   V_PAPNPN N_APN  RR_NPN V_PMI3S   

 epi tous  basileis tEs  oikoumenEs holEs sunagagein autous eis ton  
 epi ho   basileus ho   oikeO   holos sunagO   heautou heis ho   
 P  RA_APM N_APM  RA_GSF N_GSF   A_GSF V_AAN   RP_APM P  RA_ASM 

 polemon tEs  hEmeras tEs  megalEs tou  theou tou  pantokratoros 
 polemos ho   hEmera ho   megas  ho   theos ho   pantokratOr  
 N_ASM  RA_GSF N_GSF  RA_GSF A_GSF  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM     

rev:16:15 idou erchomai hOs kleptEs makarios ho   grEgorOn kai tErOn  
     idou erchomai hOs kleptEs makarios ho   grEgoreO kai tEreO  
     X  V_PMI1S C  N_NSM  A_NSM  RA_NSM V_PAPNSM C  V_PAPNSM 

 ta   himatia autou hina mE gumnos peripatE kai blepOsin tEn  
 ho   himation autos hina mE gumnos peripateO kai blepO  ho   
 RA_APN N_APN  RP_GSM C  D A_NSM V_PAS3S  C  V_PAS3P RA_ASF 

 aschEmosunEn autou 
 aschEmosunE autos 
 N_ASF    RP_GSM 

rev:16:16 kai sunEgagen autous eis ton  topon ton  kaloumenon hebraisti 
     kai sunagO  heautou heis ho   topos ho   kaleO   *PN*   
     C  V_AAI3S  RP_APM P  RA_ASM N_ASM RA_ASM V_PPPASM  D     

 harmagedOn 
 *PN*    
 N_ASN   

rev:16:17 kai ho   hebdomos execheen tEn  phialEn autou epi ton  aera 
     kai ho   hebdomos ekcheO  ho   phialE autos epi ho   aEr  
     C  RA_NSM A_NSM  V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  RA_ASM N_ASM 

 kai exElthen  phOnE megalE ek tou  naou apo tou  thronou legousa 
 kai exerchomai phOnE megas ek ho   naos apo ho   thronos legO   
 C  V_AAI3S  N_NSF A_NSF P RA_GSM N_GSM P  RA_GSM N_GSM  V_PAPNSF 

 gegonen 
 ginomai 
 V_XAI3S 

rev:16:18 kai egenonto astrapai kai phOnai kai brontai kai seismos egeneto 
     kai ginomai astrapE kai phOnE kai brontE kai seismos ginomai 
     C  V_AMI3P N_NPF  C  N_NPF C  N_NPF  C  N_NSM  V_AMI3S 

 megas hoios ouk egeneto aph hou  anthrOpos egeneto epi tEs  gEs  
 megas hoios ou ginomai apo hou  anthrOpos ginomai epi ho   gE  
 A_NSM RR_NSM D  V_AMI3S P  RR_GSM N_NSM   V_AMI3S P  RA_GSF N_GSF 

 tElikoutos seismos houtO megas 
 tElikoutos seismos houtO megas 
 RD_NSM   N_NSM  D   A_NSM 

rev:16:19 kai egeneto hE   polis hE   megalE eis tria merE kai hai  
     kai ginomai ho   polis ho   megas heis treis meros kai ho   
     C  V_AMI3S RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF P  A_APN N_APN C  RA_NPF 

 poleis tOn  ethnOn epesan kai babulOn hE   megalE emnEsthE  enOpion 
 polis ho   ethnos piptO  kai *PN*  ho   megas mimnEskomai enOpion 
 N_NPF RA_GPN N_GPN V_AAI3P C  N_NSF  RA_NSF A_NSF V_API3S   P    

 tou  theou dounai autE  to   potErion tou  oinou tou  thumou tEs  
 ho   theos didOmi autos ho   potErion ho   oinos ho   thumos ho   
 RA_GSM N_GSM V_AAN RP_DSF RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSF 

 orgEs autou 
 orgE autos 
 N_GSF RP_GSM 

rev:16:20 kai pasa nEsos ephugen kai orE  ouch heurethEsan 
     kai pas  nEsos pheugO kai oros ou  heuriskO  
     C  A_NSF N_NSF V_AAI3S C  N_NPN D  V_API3P   

rev:16:21 kai chalaza megalE hOs talantiaia katabainei ek tou  ouranou epi 
     kai chalaza megas hOs talantiaios katabainO ek ho   ouranos epi 
     C  N_NSF  A_NSF D  A_NSF    V_PAI3S  P RA_GSM N_GSM  P  

 tous  anthrOpous kai eblasphEmEsan hoi  anthrOpoi ton  theon ek tEs  
 ho   anthrOpos kai blasphEmeO  ho   anthrOpos ho   theos ek ho   
 RA_APM N_APM   C  V_AAI3P    RA_NPM N_NPM   RA_ASM N_ASM P RA_GSF 

 plEgEs tEs  chalazEs hoti megalE estin  hE   plEgE autEs sphodra 
 plEgE ho   chalaza hoti megas eimi  ho   plEgE autos sphodra 
 N_GSF RA_GSF N_GSF  C  A_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GSF D    


Help and Acknowledgements