Help and Acknowledgements


rev:15:1 kai eidon  allo sEmeion en  tO   ouranO mega kai thaumaston 
     kai horaO  allos sEmeion heis ho   ouranos megas kai thaumastos 
     C  V_AAI1S A_ASN N_ASN  P  RA_DSM N_DSM  A_ASN C  A_ASN   

 aggelous hepta echontas plEgas hepta tas  eschatas hoti en  autais 
 aggelos hepta echO   plEgE hepta ho   eschatos hoti heis autos 
 N_APM  A_APM V_PAPAPM N_APF A_APF RA_APF A_APF  C  P  RP_DPF 

 etelesthE ho   thumos tou  theou 
 teleO   ho   thumos ho   theos 
 V_API3S  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

rev:15:2 kai eidon  hOs thalassan hualinEn memigmenEn puri kai tous  
     kai horaO  hOs thalassa hualinos mignumi  pur  kai ho   
     C  V_AAI1S C  N_ASF   A_ASF  V_XPPASF  N_DSN C  RA_APM 

 nikOntas ek tou  thEriou kai ek tEs  eikonos autou kai ek tou  
 nikaO  ek ho   thErion kai ek ho   eikOn  autos kai ek ho   
 V_PAPAPM P RA_GSN N_GSN  C  P RA_GSF N_GSF  RP_GSN C  P RA_GSM 

 arithmou tou  onomatos autou hestOtas epi tEn  thalassan tEn  hualinEn 
 arithmos ho   onoma  autos histEmi epi ho   thalassa ho   hualinos 
 N_GSM  RA_GSN N_GSN  RP_GSN V_XAPAPM P  RA_ASF N_ASF   RA_ASF A_ASF  

 echontas kitharas tou  theou 
 echO   kithara ho   theos 
 V_PAPAPM N_APF  RA_GSM N_GSM 

rev:15:3 kai adousin tEn  OdEn mOuseOs tou  doulou tou  theou kai tEn  
     kai adO   ho   OdE  *PN*  ho   doulos ho   theos kai ho   
     C  V_PAI3P RA_ASF N_ASF N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM C  RA_ASF 

 OdEn tou  arniou legontes megala kai thaumasta ta   erga sou  kurie 
 OdE  ho   arnion legO   megas kai thaumastos ho   ergon su  kurios 
 N_ASF RA_GSN N_GSN V_PAPNPM A_NPN C  A_NPN   RA_NPN N_NPN RP_GS N_VSM 

 ho   theos ho   pantokratOr dikaiai    kai alEthinai hai  hodoi 
 ho   theos ho   pantokratOr diischurizomai kai alEthinos ho   hodos 
 RA_VSM N_NSM RA_VSM N_VSM    A_NPF     C  A_NPF   RA_NPF N_NPF 

 sou  ho   basileus tOn  ethnOn 
 su  ho   basileus ho   ethnos 
 RP_GS RA_VSM N_NSM  RA_GPN N_GPN 

rev:15:4 tis  ou mE phobEthE kurie kai doxasei to   onoma sou  hoti 
     tis  ou mE phobeomai kurios kai doxazO ho   onoma su  hoti 
     RI_NSM D D V_APS3S  N_VSM C  V_FAI3S RA_ASN N_ASN RP_GS C  

 monos hosios hoti panta ta   ethnE hExousin kai proskunEsousin enOpion 
 monos hosios hoti pas  ho   ethnos hEkO   kai proskuneO   enOpion 
 A_NSM A_NSM C  A_NPN RA_NPN N_NPN V_FAI3P C  V_FAI3P    P    

 sou  hoti ta   dikaiOmata sou  ephanerOthEsan 
 su  hoti ho   dikaiOma  su  phaneroO    
 RP_GS C  RA_NPN N_NPN   RP_GS V_API3P    

rev:15:5 kai meta tauta eidon  kai EnoigE ho   naos tEs  skEnEs tou  
     kai meta houtos horaO  kai anoigO ho   naos ho   skEnE ho   
     C  P  RD_APN V_AAI1S C  V_API3S RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF RA_GSN 

 marturiou en  tO   ouranO 
 marturion heis ho   ouranos 
 N_GSN   P  RA_DSM N_DSM  

rev:15:6 kai exElthon  hoi  hepta aggeloi [hoi] echontes tas  hepta 
     kai exerchomai ho   hepta aggelos ho   echO   ho   hepta 
     C  V_AAI3P  RA_NPM A_NPM N_NPM  RA_NPM V_PAPNPM RA_APF A_APF 

 plEgas ek tou  naou endedumenoi linon katharon lampron kai periezOsmenoi 
 plEgE ek ho   naos enduO    linon katharos lampros kai perizOnnumi  
 N_APF P RA_GSM N_GSM V_XMPNPM  N_ASN A_ASN  A_ASN  C  V_XMPNPM   

 peri ta   stEthE zOnas chrusas 
 peri ho   stEthos zumE chrusous 
 P  RA_APN N_APN  N_APF A_APF  

rev:15:7 kai hen  ek tOn  tessarOn zOOn edOken tois  hepta aggelois hepta 
     kai heis ek ho   tessares zOon didOmi ho   hepta aggelos hepta 
     C  A_NSN P RA_GPN A_GPN  N_GPN V_AAI3S RA_DPM A_DPM N_DPM  A_APF 

 phialas chrusas gemousas tou  thumou tou  theou tou  zOntos  eis 
 phialE chrusous gemO   ho   thumos ho   theos ho   zaO   heis 
 N_APF  A_APF  V_PAPAPF RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM V_PAPGSM P  

 tous  aiOnas tOn  aiOnOn 
 ho   aiOn  ho   aiOn  
 RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM 

rev:15:8 kai egemisthE ho   naos kapnou ek tEs  doxEs tou  theou kai ek 
     kai gemizO  ho   naos kapnos ek ho   doxa ho   theos kai ek 
     C  V_API3S  RA_NSM N_NSM N_GSM P RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM C  P 

 tEs  dunameOs autou kai oudeis edunato eiselthein eis ton  naon achri 
 ho   dunamis autos kai oudeis dunamai eiserchomai heis ho   naos achri 
 RA_GSF N_GSF  RP_GSM C  A_NSM V_IMI3S V_AAN    P  RA_ASM N_ASM C   

 telesthOsin hai  hepta plEgai tOn  hepta aggelOn 
 teleO    ho   hepta plEgE ho   hepta aggelos 
 V_APS3P   RA_NPF A_NPF N_NPF RA_GPM A_GPM N_GPM  


Help and Acknowledgements