Help and Acknowledgements


rev:14:1 kai eidon  kai idou to   arnion hestos  epi to   oros siOn kai 
     kai horaO  kai idou ho   arnion histEmi epi ho   oros *PN* kai 
     C  V_AAI1S C  X  RA_NSN N_NSN V_XAPNSN P  RA_ASN N_ASN N_GSF C  

 met autou hekaton tesserakonta tessares chiliades echousai to   onoma 
 meta autos hekaton tessarakonta tessares chilias  echO   ho   onoma 
 P  RP_GSM A_NPF  A_NPF    A_NPF  N_NPF   V_PAPNPF RA_ASN N_ASN 

 autou kai to   onoma tou  patros autou gegrammenon epi tOn  metOpOn 
 autos kai ho   onoma ho   patEr autos graphO   epi ho   metOpon 
 RP_GSM C  RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM RP_GSM V_XPPASN  P  RA_GPN N_GPN  

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

rev:14:2 kai Ekousa phOnEn ek tou  ouranou hOs phOnEn hudatOn pollOn kai hOs 
     kai akouO  phOnE ek ho   ouranos hOs phOnE hudOr  polus kai hOs 
     C  V_AAI1S N_ASF P RA_GSM N_GSM  C  N_ASF N_GPN  A_GPN C  C  

 phOnEn brontEs megalEs kai hE   phOnE hEn  Ekousa hOs kitharOdOn 
 phOnE brontE megas  kai ho   phOnE eimi  akouO  hOs kitharizO 
 N_ASF N_GSF  A_GSF  C  RA_NSF N_NSF RR_ASF V_AAI1S C  N_GPM   

 kitharizontOn en  tais  kitharais autOn 
 kitharizO   heis ho   kithara  autos 
 V_PAPGPM   P  RA_DPF N_DPF   RP_GPM 

rev:14:3 kai adousin [hOs] OdEn kainEn enOpion tou  thronou kai enOpion 
     kai adO   hOs  OdE  kainos enOpion ho   thronos kai enOpion 
     C  V_PAI3P C   N_ASF A_ASF P    RA_GSM N_GSM  C  P    

 tOn  tessarOn zOOn kai tOn  presbuterOn kai oudeis edunato mathein 
 ho   tessares zOon kai ho   presbuteros kai oudeis dunamai manthanO 
 RA_GPN A_GPN  N_GPN C  RA_GPM A_GPM    C  A_NSM V_IMI3S V_AAN  

 tEn  OdEn ei mE hai  hekaton tesserakonta tessares chiliades hoi  
 ho   OdE  ei mE ho   hekaton tessarakonta tessares chilias  ho   
 RA_ASF N_ASF C D RA_NPF A_NPF  A_NPF    A_NPF  N_NPF   RA_NPM 

 Egorasmenoi apo tEs  gEs  
 agorazO   apo ho   gE  
 V_XPPNPM  P  RA_GSF N_GSF 

rev:14:4 houtoi eisin  hoi  meta gunaikOn ouk emolunthEsan parthenoi gar 
     houtos eimi  hos  meta gunE   ou molunO    parthenos gar 
     RD_NPM V_PAI3P RR_NPM P  N_GPF  D  V_API3P   N_NPM   C  

 eisin  houtoi hoi  akolouthountes tO   arniO hopou an hupagE houtoi 
 eimi  houtos ho   akoloutheO   ho   arnion hopou an hupagO houtos 
 V_PAI3P RD_NPM RA_NPM V_PAPNPM    RA_DSN N_DSN C   X V_PAS3S RD_NPM 

 EgorasthEsan apo tOn  anthrOpOn aparchE tO   theO kai tO   arniO 
 agorazO   apo ho   anthrOpos aparchE ho   theos kai ho   arnion 
 V_API3P   P  RA_GPM N_GPM   N_NSF  RA_DSM N_DSM C  RA_DSN N_DSN 

rev:14:5 kai en  tO   stomati autOn ouch heurethE pseudos amOmoi eisin  
     kai heis ho   stoma  autos ou  heuriskO pseudos amOmos eimi  
     C  P  RA_DSN N_DSN  RP_GPM D  V_API3S N_NSN  A_NPM V_PAI3P 

rev:14:6 kai eidon  allon aggelon petomenon en  mesouranEmati echonta 
     kai horaO  allos aggelos petomai  heis mesouranEma  echO   
     C  V_AAI1S A_ASM N_ASM  V_PMPASM P  N_DSN     V_PAPASM 

 euaggelion aiOnion euaggelisai epi tous  kathEmenous epi tEs  gEs  kai 
 euaggelion aiOnios euaggelizO epi ho   kathEmai  epi ho   gE  kai 
 N_ASN   A_ASN  V_AAN    P  RA_APM V_PMPAPM  P  RA_GSF N_GSF C  

 epi pan  ethnos kai phulEn kai glOssan kai laon 
 epi pas  ethnos kai phulE kai glOssa kai laos 
 P  A_ASN N_ASN C  N_ASF C  N_ASF  C  N_ASM 

rev:14:7 legOn  en  phOnE megalE phobEthEte ton  theon kai dote  autO  
     legO   heis phOnE megas phobeomai ho   theos kai didOmi autos 
     V_PAPNSM P  N_DSF A_DSF V_APD2P  RA_ASM N_ASM C  V_AAD2P RP_DSM 

 doxan hoti Elthen  hE   hOra tEs  kriseOs autou kai proskunEsate 
 doxa hoti erchomai ho   hOra ho   krisis autos kai proskuneO  
 N_ASF C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF RA_GSF N_GSF  RP_GSM C  V_AAD2P   

 tO   poiEsanti ton  ouranon kai tEn  gEn  kai thalassan kai pEgas 
 ho   poieO   ho   ouranos kai ho   gE  kai thalassa kai pEgE 
 RA_DSM V_AAPDSM RA_ASM N_ASM  C  RA_ASF N_ASF C  N_ASF   C  N_APF 

 hudatOn 
 hudOr  
 N_GPN  

rev:14:8 kai allos aggelos deuteros EkolouthEsen legOn  epesen epesen 
     kai allos aggelos deuteros akoloutheO  legO   piptO  piptO  
     C  A_NSM N_NSM  A_NSM  V_AAI3S   V_PAPNSM V_AAI3S V_AAI3S 

 babulOn hE   megalE hE   ek tou  oinou tou  thumou tEs  porneias 
 *PN*  ho   megas hos  ek ho   oinos ho   thumos ho   porneia 
 N_NSF  RA_NSF A_NSF RR_NSF P RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSF N_GSF  

 autEs pepotiken panta ta   ethnE 
 autos potizO  pas  ho   ethnos 
 RP_GSF V_XAI3S  A_APN RA_APN N_APN 

rev:14:9 kai allos aggelos tritos EkolouthEsen autois legOn  en  phOnE 
     kai allos aggelos tritos akoloutheO  autos legO   heis phOnE 
     C  A_NSM N_NSM  A_NSM V_AAI3S   RP_DPM V_PAPNSM P  N_DSF 

 megalE ei tis  proskunei to   thErion kai tEn  eikona autou kai 
 megas ei tis  proskuneO ho   thErion kai ho   eikOn autos kai 
 A_DSF C RI_NSM V_PAI3S  RA_ASN N_ASN  C  RA_ASF N_ASF RP_GSN C  

 lambanei charagma epi tou  metOpou autou E epi tEn  cheira autou 
 lambanO charagma epi ho   metOpon autos E epi ho   cheir autos 
 V_PAI3S N_ASN  P  RA_GSN N_GSN  RP_GSM C P  RA_ASF N_ASF RP_GSM 

rev:14:10 kai autos pietai ek tou  oinou tou  thumou tou  theou tou  
     kai autos pinO  ek ho   oinos ho   thumos ho   theos ho   
     D  RP_NSM V_FMI3S P RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM 

 kekerasmenou akratou en  tO   potEriO tEs  orgEs autou kai 
 kerannumi  akratos heis ho   potErion ho   orgE autos kai 
 V_XPPGSM   A_GSM  P  RA_DSN N_DSN  RA_GSF N_GSF RP_GSM C  

 basanisthEsetai en  puri kai theiO enOpion aggelOn hagiOn kai enOpion 
 basanizO    heis pur  kai theios enOpion aggelos hagios kai enOpion 
 V_FPI3S     P  N_DSN C  N_DSN P    N_GPM  A_GPM C  P    

 tou  arniou 
 ho   arnion 
 RA_GSN N_GSN 

rev:14:11 kai ho   kapnos tou  basanismou autOn eis aiOnas aiOnOn 
     kai ho   kapnos ho   basanismos autos heis aiOn  aiOn  
     C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   RP_GPM P  N_APM N_GPM 

 anabainei kai ouk echousin anapausin hEmeras kai nuktos hoi  proskunountes 
 anabainO kai ou echO   anapausis hEmera kai nux  ho   proskuneO   
 V_PAI3S  C  D  V_PAI3P N_ASF   N_GSF  C  N_GSF RA_NPM V_PAPNPM   

 to   thErion kai tEn  eikona autou kai ei tis  lambanei to   
 ho   thErion kai ho   eikOn autos kai ei tis  lambanO ho   
 RA_ASN N_ASN  C  RA_ASF N_ASF RP_GSN C  C RI_NSM V_PAI3S RA_ASN 

 charagma tou  onomatos autou 
 charagma ho   onoma  autos 
 N_ASN  RA_GSN N_GSN  RP_GSN 

rev:14:12 hOde hE   hupomonE tOn  hagiOn estin  hoi  tErountes tas  
     hOde ho   hupomonE ho   hagios eimi  ho   tEreO   ho   
     D  RA_NSF N_NSF  RA_GPM A_GPM V_PAI3S RA_NPM V_PAPNPM RA_APF 

 entolas tou  theou kai tEn  pistin iEsou 
 entolE ho   theos kai ho   pistis *PN* 
 N_APF  RA_GSM N_GSM C  RA_ASF N_ASF N_GSM 

rev:14:13 kai Ekousa phOnEs ek tou  ouranou legousEs grapson makarioi hoi  
     kai akouO  phOnE ek ho   ouranos legO   graphO makarios ho   
     C  V_AAI1S N_GSF P RA_GSM N_GSM  V_PAPGSF V_AAD2S A_NPM  RA_NPM 

 nekroi hoi  en  kuriO apothnEskontes ap arti nai legei  to   pneuma 
 nekros ho   heis kurios apothnEskO   apo arti nai legO  ho   pneuma 
 A_NPM RA_NPM P  N_DSM V_PAPNPM    P  D  X  V_PAI3S RA_NSN N_NSN 

 hina anapaEsontai ek tOn  kopOn autOn ta   gar erga autOn akolouthei 
 hina anapauO   ek ho   kopE autos ho   gar ergon autos akoloutheO 
 C  V_FPI3P   P RA_GPM N_GPM RP_GPM RA_NPN C  N_NPN RP_GPM V_PAI3S  

 met autOn 
 meta autos 
 P  RP_GPM 

rev:14:14 kai eidon  kai idou nephelE leukE kai epi tEn  nephelEn 
     kai horaO  kai idou nephelE leukos kai epi ho   nephelE 
     C  V_AAI1S C  X  N_NSF  A_NSF C  P  RA_ASF N_ASF  

 kathEmenon homoion huion anthrOpou echOn  epi tEs  kephalEs autou 
 kathEmai  homoios huios anthrOpos echO   epi ho   kephalE autos 
 V_PMPASM  A_ASM  N_ASM N_GSM   V_PAPNSM P  RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

 stephanon chrusoun kai en  tE   cheiri autou drepanon oxu  
 stephanos chrusous kai heis ho   cheir autos drepanon oxus 
 N_ASM   A_ASM  C  P  RA_DSF N_DSF RP_GSM N_ASN  A_ASN 

rev:14:15 kai allos aggelos exElthen  ek tou  naou krazOn  en  phOnE 
     kai allos aggelos exerchomai ek ho   naos krazO  heis phOnE 
     C  A_NSM N_NSM  V_AAI3S  P RA_GSM N_GSM V_PAPNSM P  N_DSF 

 megalE tO   kathEmenO epi tEs  nephelEs pempson to   drepanon sou  kai 
 megas ho   kathEmai epi ho   nephelE pempO  ho   drepanon su  kai 
 A_DSF RA_DSM V_PMPDSM P  RA_GSF N_GSF  V_AAD2S RA_ASN N_ASN  RP_GS C  

 therison hoti Elthen  hE   hOra therisai hoti exEranthE ho   therismos 
 therizO hoti erchomai ho   hOra therizO hoti xErainO  ho   therismos 
 V_AAD2S C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF V_AAN  C  V_API3S  RA_NSM N_NSM   

 tEs  gEs  
 ho   gE  
 RA_GSF N_GSF 

rev:14:16 kai ebalen ho   kathEmenos epi tEs  nephelEs to   drepanon 
     kai ballO  ho   kathEmai  epi ho   nephelE ho   drepanon 
     C  V_AAI3S RA_NSM V_PMPNSM  P  RA_GSF N_GSF  RA_ASN N_ASN  

 autou epi tEn  gEn  kai etheristhE hE   gE  
 autos epi ho   gE  kai therizO  ho   gE  
 RP_GSM P  RA_ASF N_ASF C  V_API3S  RA_NSF N_NSF 

rev:14:17 kai allos aggelos exElthen  ek tou  naou tou  en  tO   
     kai allos aggelos exerchomai ek ho   naos ho   heis ho   
     C  A_NSM N_NSM  V_AAI3S  P RA_GSM N_GSM RA_GSM P  RA_DSM 

 ouranO echOn  kai autos drepanon oxu  
 ouranos echO   kai autos drepanon oxus 
 N_DSM  V_PAPNSM D  RP_NSM N_ASN  A_ASN 

rev:14:18 kai allos aggelos [exElthen] ek tou  thusiastEriou [ho]  echOn  
     kai allos aggelos exerchomai ek ho   thusiastErion ho   echO   
     C  A_NSM N_NSM  V_AAI3S  P RA_GSN N_GSN     RA_NSM V_PAPNSM 

 exousian epi tou  puros kai ephOnEsen phOnE megalE tO   echonti to   
 exousia epi ho   pur  kai phOneO  phOnE megas ho   echO   ho   
 N_ASF  P  RA_GSN N_GSN C  V_AAI3S  N_DSF A_DSF RA_DSM V_PAPDSM RA_ASN 

 drepanon to   oxu  legOn  pempson sou  to   drepanon to   oxu  kai 
 drepanon ho   oxus legO   pempO  su  ho   drepanon ho   oxus kai 
 N_ASN  RA_ASN A_ASN V_PAPNSM V_AAD2S RP_GS RA_ASN N_ASN  RA_ASN A_ASN C  

 trugEson tous  botruas tEs  ampelou tEs  gEs  hoti Ekmasan hai  
 *PN*   ho   botrus ho   ampelos ho   gE  hoti akmazO ho   
 V_AAD2S RA_APM N_APM  RA_GSF N_GSF  RA_GSF N_GSF C  V_AAI3P RA_NPF 

 staphulai autEs 
 staphulE autos 
 N_NPF   RP_GSF 

rev:14:19 kai ebalen ho   aggelos to   drepanon autou eis tEn  gEn  
     kai ballO  ho   aggelos ho   drepanon autos heis ho   gE  
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM  RA_ASN N_ASN  RP_GSM P  RA_ASF N_ASF 

 kai etrugEsen tEn  ampelon tEs  gEs  kai ebalen eis tEn  lEnon 
 kai trugaO  ho   ampelos ho   gE  kai ballO  heis ho   lEnos 
 C  V_AAI3S  RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF C  V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF 

 tou  thumou tou  theou ton  megan 
 ho   thumos ho   theos ho   megas 
 RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_ASM A_ASM 

rev:14:20 kai epatEthE hE   lEnos exOthen tEs  poleOs kai exElthen  haima 
     kai pateO  ho   lEnos exOthen ho   polis kai exerchomai haima 
     C  V_API3S RA_NSF N_NSF P    RA_GSF N_GSF C  V_AAI3S  N_NSN 

 ek tEs  lEnou achri tOn  chalinOn tOn  hippOn apo stadiOn chiliOn 
 ek ho   lEnos achri ho   chalinos ho   hippos apo stadioi chilioi 
 P RA_GSF N_GSF P   RA_GPM N_GPM  RA_GPM N_GPM P  N_GPM  A_GPM  

 hexakosiOn 
 hexakosioi 
 A_GPM   


Help and Acknowledgements