Help and Acknowledgements


rev:13:1 kai eidon  ek tEs  thalassEs thErion anabainon echon  kerata 
     kai horaO  ek ho   thalassa thErion anabainO echO   keras 
     C  V_AAI1S P RA_GSF N_GSF   N_ASN  V_PAPASN V_PAPASN N_APN 

 deka kai kephalas hepta kai epi tOn  keratOn autou deka diadEmata kai 
 deka kai kephalE hepta kai epi ho   keras  autos deka diadEma  kai 
 A_APN C  N_APF  A_APF C  P  RA_GPN N_GPN  RP_GSN A_APN N_APN   C  

 epi tas  kephalas autou onoma[ta] blasphEmias 
 epi ho   kephalE autos onoma   blasphEmia 
 P  RA_APF N_APF  RP_GSN N_APN   N_GSF    

rev:13:2 kai to   thErion ho   eidon  En   homoion pardalei kai hoi  
     kai ho   thErion hos  horaO  eimi  homoios pardalis kai ho   
     C  RA_NSN N_NSN  RR_ASN V_AAI1S V_IAI3S A_NSN  N_DSF  C  RA_NPM 

 podes autou hOs arkou kai to   stoma autou hOs stoma leontos kai edOken 
 pous autos hOs arkos kai ho   stoma autos hOs stoma leOn  kai didOmi 
 N_NPM RP_GSN C  N_GSF C  RA_NSN N_NSN RP_GSN C  N_NSN N_GSM  C  V_AAI3S 

 autO  ho   drakOn tEn  dunamin autou kai ton  thronon autou kai 
 autos ho   drakOn ho   dunamis autos kai ho   thronos autos kai 
 RP_DSN RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF  RP_GSN C  RA_ASM N_ASM  RP_GSN C  

 exousian megalEn 
 exousia megas  
 N_ASF  A_ASF  

rev:13:3 kai mian ek tOn  kephalOn autou hOs esphagmenEn eis thanaton kai 
     kai heis ek ho   kephalE autos hOs sphazO   heis thanatos kai 
     C  A_ASF P RA_GPF N_GPF  RP_GSN C  V_XPPASF  P  N_ASM  C  

 hE   plEgE tou  thanatou autou etherapeuthE kai ethaumasthE holE hE   
 ho   plEgE ho   thanatos autos therapeuO  kai thaumazO  holos ho   
 RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM  RP_GSN V_API3S   C  V_API3S   A_NSF RA_NSF 

 gE  opisO tou  thEriou 
 gE  opisO ho   thErion 
 N_NSF P   RA_GSN N_GSN  

rev:13:4 kai prosekunEsan tO   drakonti hoti edOken tEn  exousian tO   
     kai proskuneO  ho   drakOn  hoti didOmi ho   exousia ho   
     C  V_AAI3P   RA_DSM N_DSM  C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF  RA_DSN 

 thEriO kai prosekunEsan tO   thEriO legontes tis  homoios tO   
 thErion kai proskuneO  ho   thErion legO   tis  homoios ho   
 N_DSN  C  V_AAI3P   RA_DSN N_DSN  V_PAPNPM RI_NSM A_NSM  RA_DSN 

 thEriO kai tis  dunatai polemEsai met autou 
 thErion kai tis  dunamai polemeO  meta autos 
 N_DSN  C  RI_NSM V_PMI3S V_AAN   P  RP_GSN 

rev:13:5 kai edothE autO  stoma laloun  megala kai blasphEmias kai edothE 
     kai didOmi autos stoma laleO  megas kai blasphEmia kai didOmi 
     C  V_API3S RP_DSN N_NSN V_PAPNSN A_APN C  N_APF    C  V_API3S 

 autO  exousia poiEsai mEnas tesserakonta [kai] duo  
 autos exousia poieO  mEn  tessarakonta kai  duo  
 RP_DSN N_NSF  V_AAN  N_APM A_APM    C   A_APM 

rev:13:6 kai Enoixen to   stoma autou eis blasphEmias pros ton  theon 
     kai anoigO ho   stoma autos heis blasphEmia pros ho   theos 
     C  V_AAI3S RA_ASN N_ASN RP_GSN P  N_APF    P  RA_ASM N_ASM 

 blasphEmEsai to   onoma autou kai tEn  skEnEn autou tous  en  tO   
 blasphEmeO  ho   onoma autos kai ho   skEnE autos ho   heis ho   
 V_AAN    RA_ASN N_ASN RP_GSM C  RA_ASF N_ASF RP_GSM RA_APM P  RA_DSM 

 ouranO skEnountas 
 ouranos skEnoO   
 N_DSM  V_PAPAPM  

rev:13:7 kai edothE autO  poiEsai polemon meta tOn  hagiOn kai nikEsai 
     kai didOmi autos poieO  polemos meta ho   hagios kai nikaO  
     C  V_API3S RP_DSN V_AAN  N_ASM  P  RA_GPM A_GPM C  V_AAN  

 autous kai edothE autO  exousia epi pasan phulEn kai laon kai glOssan kai 
 heautou kai didOmi autos exousia epi pas  phulE kai laos kai glOssa kai 
 RP_APM C  V_API3S RP_DSN N_NSF  P  A_ASF N_ASF C  N_ASM C  N_ASF  C  

 ethnos 
 ethnos 
 N_ASN 

rev:13:8 kai proskunEsousin auton pantes hoi  katoikountes epi tEs  gEs  
     kai proskuneO   autos pas  ho   katoikeO   epi ho   gE  
     C  V_FAI3P    RP_ASM A_NPM RA_NPM V_PAPNPM   P  RA_GSF N_GSF 

 hou  ou gegraptai to   onoma autou en  tO   bibliO tEs  zOEs 
 hou  ou graphO  ho   onoma autos heis ho   biblion ho   zOE  
 RR_GSM D V_XPI3S  RA_NSN N_NSN RP_GSM P  RA_DSN N_DSN  RA_GSF N_GSF 

 tou  arniou tou  esphagmenou apo katabolEs kosmou 
 ho   arnion ho   sphazO   apo katabolE kosmos 
 RA_GSN N_GSN RA_GSN V_XPPGSN  P  N_GSF   N_GSM 

rev:13:9 ei tis  echei  ous  akousatO 
     ei tis  echO  ous  akouO  
     C RI_NSM V_PAI3S N_ASN V_AAD3S 

rev:13:10 ei tis  eis aichmalOsian eis aichmalOsian hupagei ei tis  en  
     ei tis  heis aichmalOsia heis aichmalOsia hupagO ei tis  heis 
     C RI_NSM P  N_ASF    P  N_ASF    V_PAI3S C RI_NSM P  

 machairE apoktanthEnai auton en  machairE apoktanthEnai hOde estin  hE   
 machaira apokteinO   autos heis machaira apokteinO   hOde eimi  ho   
 N_DSF  V_APN     RP_ASM P  N_DSF  V_APN     D  V_PAI3S RA_NSF 

 hupomonE kai hE   pistis tOn  hagiOn 
 hupomonE kai ho   pistis ho   hagios 
 N_NSF  C  RA_NSF N_NSF RA_GPM A_GPM 

rev:13:11 kai eidon  allo thErion anabainon ek tEs  gEs  kai eichen 
     kai horaO  allos thErion anabainO ek ho   gE  kai echO  
     C  V_AAI1S A_ASN N_ASN  V_PAPASN P RA_GSF N_GSF C  V_IAI3S 

 kerata duo  homoia arniO kai elalei hOs drakOn 
 keras duo  homoios arnion kai laleO  hOs drakOn 
 N_APN A_APN A_NPN  N_DSN C  V_IAI3S C  N_NSM 

rev:13:12 kai tEn  exousian tou  prOtou thEriou pasan poiei  enOpion 
     kai ho   exousia ho   prOtos thErion pas  poieO  enOpion 
     C  RA_ASF N_ASF  RA_GSN A_GSN N_GSN  A_ASF V_PAI3S P    

 autou kai poiei  tEn  gEn  kai tous  en  autE  katoikountas hina 
 autos kai poieO  ho   gE  kai ho   heis autos katoikeO   hina 
 RP_GSN C  V_PAI3S RA_ASF N_ASF C  RA_APM P  RP_DSF V_PAPAPM   C  

 proskunEsousin to   thErion to   prOton hou  etherapeuthE hE   plEgE 
 proskuneO   ho   thErion ho   prOtos hou  therapeuO  ho   plEgE 
 V_FAI3P    RA_ASN N_ASN  RA_ASN A_ASN RR_GSN V_API3S   RA_NSF N_NSF 

 tou  thanatou autou 
 ho   thanatos autos 
 RA_GSM N_GSM  RP_GSN 

rev:13:13 kai poiei  sEmeia megala hina kai pur  poiE  ek tou  ouranou 
     kai poieO  sEmeion megas hina kai pur  poieO  ek ho   ouranos 
     C  V_PAI3S N_APN  A_APN C  D  N_ASN V_PAS3S P RA_GSM N_GSM  

 katabainein eis tEn  gEn  enOpion tOn  anthrOpOn 
 katabainO  heis ho   gE  enOpion ho   anthrOpos 
 V_PAN    P  RA_ASF N_ASF P    RA_GPM N_GPM   

rev:13:14 kai plana  tous  katoikountas epi tEs  gEs  dia ta   sEmeia 
     kai planaO ho   katoikeO   epi ho   gE  dia ho   sEmeion 
     C  V_PAI3S RA_APM V_PAPAPM   P  RA_GSF N_GSF P  RA_APN N_APN  

 ha   edothE autO  poiEsai enOpion tou  thEriou legOn  tois  
 hos  didOmi autos poieO  enOpion ho   thErion legO   ho   
 RR_NPN V_API3S RP_DSN V_AAN  P    RA_GSN N_GSN  V_PAPNSM RA_DPM 

 katoikousin epi tEs  gEs  poiEsai eikona tO   thEriO hos  echei  
 katoikeO  epi ho   gE  poieO  eikOn ho   thErion hos  echO  
 V_PAPDPM  P  RA_GSF N_GSF V_AAN  N_ASF RA_DSN N_DSN  RR_NSM V_PAI3S 

 tEn  plEgEn tEs  machairEs kai ezEsen 
 ho   plEgE ho   machaira kai zaO   
 RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF   C  V_AAI3S 

rev:13:15 kai edothE autO  dounai pneuma tE   eikoni tou  thEriou hina 
     kai didOmi autos didOmi pneuma ho   eikOn ho   thErion hina 
     C  V_API3S RP_DSN V_AAN N_ASN RA_DSF N_DSF RA_GSN N_GSN  C  

 kai lalEsE hE   eikOn tou  thEriou kai poiEsE [hina] hosoi ean mE 
 kai laleO  ho   eikOn ho   thErion kai poieO  hina  hosos ean mE 
 C  V_AAS3S RA_NSF N_NSF RA_GSN N_GSN  C  V_AAS3S C   RR_NPM X  D 

 proskunEsOsin tE   eikoni tou  thEriou apoktanthOsin 
 proskuneO   ho   eikOn ho   thErion apokteinO   
 V_AAS3P    RA_DSF N_DSF RA_GSN N_GSN  V_APS3P    

rev:13:16 kai poiei  pantas tous  mikrous kai tous  megalous kai tous  
     kai poieO  pas  ho   mikros kai ho   megas  kai ho   
     C  V_PAI3S A_APM RA_APM A_APM  C  RA_APM A_APM  C  RA_APM 

 plousious kai tous  ptOchous kai tous  eleutherous kai tous  doulous hina 
 plousios kai ho   ptOchos kai ho   eleutheros kai ho   doulos hina 
 A_APM   C  RA_APM A_APM  C  RA_APM A_APM    C  RA_APM N_APM  C  

 dOsin  autois charagma epi tEs  cheiros autOn tEs  dexias E epi to   
 didOmi autos charagma epi ho   cheir  autos ho   dexios E epi ho   
 V_AAS3P RP_DPM N_ASN  P  RA_GSF N_GSF  RP_GPM RA_GSF A_GSF C P  RA_ASN 

 metOpon autOn 
 metOpon autos 
 N_ASN  RP_GPM 

rev:13:17 kai hina mE tis  dunEtai agorasai E pOlEsai ei mE ho   echOn  
     kai hina mE tis  dunamai agorazO E pOleO  ei mE ho   echO   
     C  C  D RI_NSM V_PMS3S V_AAN  C V_AAN  C D RA_NSM V_PAPNSM 

 to   charagma to   onoma tou  thEriou E ton  arithmon tou  onomatos 
 ho   charagma ho   onoma ho   thErion E ho   arithmos ho   onoma  
 RA_ASN N_ASN  RA_ASN N_ASN RA_GSN N_GSN  C RA_ASM N_ASM  RA_GSN N_GSN  

 autou 
 autos 
 RP_GSN 

rev:13:18 hOde hE   sophia estin  ho   echOn  noun psEphisatO ton  
     hOde ho   sophia eimi  ho   echO   nous psEphizO  ho   
     D  RA_NSF N_NSF V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM N_ASM V_AAD3S  RA_ASM 

 arithmon tou  thEriou arithmos gar anthrOpou estin  kai ho   arithmos 
 arithmos ho   thErion arithmos gar anthrOpos eimi  kai ho   arithmos 
 N_ASM  RA_GSN N_GSN  N_NSM  C  N_GSM   V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM  

 autou hexakosioi hexEkonta hex  
 autos hexakosioi hexEkonta hex  
 RP_GSN A_NPM   A_NPM   A_NPM 


Help and Acknowledgements