Help and Acknowledgements


rev:12:1 kai sEmeion mega OphthE en  tO   ouranO gunE peribeblEmenE 
     kai sEmeion megas horaO  heis ho   ouranos gunE periballO   
     C  N_NSN  A_NSN V_API3S P  RA_DSM N_DSM  N_NSF V_XMPNSF   

 ton  hElion kai hE   selEnE hupokatO tOn  podOn autEs kai epi tEs  
 ho   hElios kai ho   selEnE hupokatO ho   pous autos kai epi ho   
 RA_ASM N_ASM C  RA_NSF N_NSF P    RA_GPM N_GPM RP_GSF C  P  RA_GSF 

 kephalEs autEs stephanos asterOn dOdeka 
 kephalE autos stephanos astEr  dOdeka 
 N_GSF  RP_GSF N_NSM   N_GPM  A_GPM 

rev:12:2 kai en  gastri echousa kai krazei Odinousa kai basanizomenE tekein 
     kai heis gastEr echO   kai krazO  OdinO  kai basanizO   tiktO 
     C  P  N_DSF V_PAPNSF C  V_PAI3S V_PAPNSF C  V_PPPNSF   V_AAN 

rev:12:3 kai OphthE allo sEmeion en  tO   ouranO kai idou drakOn megas 
     kai horaO  allos sEmeion heis ho   ouranos kai idou drakOn megas 
     C  V_API3S A_NSN N_NSN  P  RA_DSM N_DSM  C  X  N_NSM A_NSM 

 purros echOn  kephalas hepta kai kerata deka kai epi tas  kephalas 
 purros echO   kephalE hepta kai keras deka kai epi ho   kephalE 
 A_NSM V_PAPNSM N_APF  A_APF C  N_APN A_APN C  P  RA_APF N_APF  

 autou hepta diadEmata 
 autos hepta diadEma  
 RP_GSM A_APN N_APN   

rev:12:4 kai hE   oura autou surei  to   triton tOn  asterOn tou  
     kai ho   oura autos surO  ho   tritos ho   astEr  ho   
     C  RA_NSF N_NSF RP_GSM V_PAI3S RA_ASN A_ASN RA_GPM N_GPM  RA_GSM 

 ouranou kai ebalen autous eis tEn  gEn  kai ho   drakOn hestEken 
 ouranos kai ballO  heautou heis ho   gE  kai ho   drakOn histEmi 
 N_GSM  C  V_AAI3S RP_APM P  RA_ASF N_ASF C  RA_NSM N_NSM V_XAI3S 

 enOpion tEs  gunaikos tEs  mellousEs tekein hina hotan tekE  to   
 enOpion ho   gunE   ho   mellO   tiktO hina hotan tiktO  ho   
 P    RA_GSF N_GSF  RA_GSF V_PAPGSF V_AAN C  C   V_AAS3S RA_ASN 

 teknon autEs kataphagE 
 teknon autos katesthiO 
 N_ASN RP_GSF V_AAS3S  

rev:12:5 kai eteken huion arsen hos  mellei poimainein panta ta   ethnE 
     kai tiktO  huios arsEn hos  mellO  poimainO  pas  ho   ethnos 
     C  V_AAI3S N_ASM A_ASN RR_NSM V_PAI3S V_PAN   A_APN RA_APN N_APN 

 en  rhabdO sidEra  kai hErpasthE to   teknon autEs pros ton  theon 
 heis rhabdos sidErous kai harpazO  ho   teknon autos pros ho   theos 
 P  N_DSF  A_DSF  C  V_API3S  RA_NSN N_NSN RP_GSF P  RA_ASM N_ASM 

 kai pros ton  thronon autou 
 kai pros ho   thronos autos 
 C  P  RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

rev:12:6 kai hE   gunE ephugen eis tEn  erEmon hopou echei  ekei topon 
     kai ho   gunE pheugO heis ho   erEmos hopou echO  ekei topos 
     C  RA_NSF N_NSF V_AAI3S P  RA_ASF A_ASF D   V_PAI3S D  N_ASM 

 hEtoimasmenon apo tou  theou hina ekei trephOsin autEn  hEmeras chilias 
 hetoimazO   apo ho   theos hina ekei trephO  heautou hEmera chilioi 
 V_XPPASM   P  RA_GSM N_GSM C  D  V_PAS3P  RP_ASF N_APF  A_APF  

 diakosias hexEkonta 
 diakosioi hexEkonta 
 A_APF   A_APF   

rev:12:7 kai egeneto polemos en  tO   ouranO ho   michaEl kai hoi  
     kai ginomai polemos heis ho   ouranos ho   *PN*  kai ho   
     C  V_AMI3S N_NSM  P  RA_DSM N_DSM  RA_NSM N_NSM  C  RA_NPM 

 aggeloi autou tou  polemEsai meta tou  drakontos kai ho   drakOn 
 aggelos autos ho   polemeO  meta ho   drakOn  kai ho   drakOn 
 N_NPM  RP_GSM RA_GSN V_AAN   P  RA_GSM N_GSM   C  RA_NSM N_NSM 

 epolemEsen kai hoi  aggeloi autou 
 polemeO  kai ho   aggelos autos 
 V_AAI3S  C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

rev:12:8 kai ouk ischusen oude topos heurethE autOn eti en  tO   ouranO 
     kai ou ischuO  oude topos heuriskO autos eti heis ho   ouranos 
     C  D  V_AAI3S C  N_NSM V_API3S RP_GPM D  P  RA_DSM N_DSM  

rev:12:9 kai eblEthE ho   drakOn ho   megas ho   ophis ho   archaios 
     kai ballO  ho   drakOn ho   megas ho   ophis ho   archaios 
     C  V_API3S RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM  

 ho   kaloumenos diabolos kai ho   satanas ho   planOn  tEn  
 ho   kaleO   diabolos kai ho   *PN*  ho   planaO  ho   
 RA_NSM V_PPPNSM  A_NSM  C  RA_NSM N_NSM  RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF 

 oikoumenEn holEn eblEthE eis tEn  gEn  kai hoi  aggeloi autou met 
 oikeO   holos ballO  heis ho   gE  kai ho   aggelos autos meta 
 N_ASF   A_ASF V_API3S P  RA_ASF N_ASF C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  

 autou eblEthEsan 
 autos ballO   
 RP_GSM V_API3P  

rev:12:10 kai Ekousa phOnEn megalEn en  tO   ouranO legousan arti egeneto 
     kai akouO  phOnE megas  heis ho   ouranos legO   arti ginomai 
     C  V_AAI1S N_ASF A_ASF  P  RA_DSM N_DSM  V_PAPASF D  V_AMI3S 

 hE   sOtEria kai hE   dunamis kai hE   basileia tou  theou hEmOn kai 
 ho   sOtEria kai ho   dunamis kai ho   basileia ho   theos egO  kai 
 RA_NSF N_NSF  C  RA_NSF N_NSF  C  RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM RP_GP C  

 hE   exousia tou  christou autou hoti eblEthE ho   katEgOr tOn  
 ho   exousia ho   *PN*   autos hoti ballO  ho   katEgOr ho   
 RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM  RP_GSM C  V_API3S RA_NSM N_NSM  RA_GPM 

 adelphOn hEmOn ho   katEgorOn autous enOpion tou  theou hEmOn hEmeras 
 adelphos egO  ho   katEgoreO heautou enOpion ho   theos egO  hEmera 
 N_GPM  RP_GP RA_NSM V_PAPNSM RP_APM P    RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSF  

 kai nuktos 
 kai nux  
 C  N_GSF 

rev:12:11 kai autoi enikEsan auton dia to   haima tou  arniou kai dia 
     kai autos nikaO  autos dia ho   haima ho   arnion kai dia 
     C  RP_NPM V_AAI3P RP_ASM P  RA_ASN N_ASN RA_GSN N_GSN C  P  

 ton  logon tEs  marturias autOn kai ouk EgapEsan tEn  psuchEn autOn 
 ho   logos ho   marturia autos kai ou agapaO  ho   psuchE autos 
 RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF   RP_GPM C  D  V_AAI3P RA_ASF N_ASF  RP_GPM 

 achri thanatou 
 achri thanatos 
 P   N_GSM  

rev:12:12 dia touto euphrainesthe [hoi] ouranoi kai hoi  en  autois 
     dia houtos euphrainO   ho   ouranos kai ho   heis autos 
     P  RD_ASN V_PPD2P    RA_VPM N_VPM  C  RA_VPM P  RP_DPM 

 skEnountes ouai tEn  gEn  kai tEn  thalassan hoti katebE  ho   
 skEnoO   ouai ho   gE  kai ho   thalassa hoti katabainO ho   
 V_PAPVPM  X  RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF   C  V_AAI3S  RA_NSM 

 diabolos pros humas echOn  thumon megan eidOs  hoti oligon kairon echei  
 diabolos pros su  echO   thumos megas horaO  hoti oligos kairos echO  
 A_NSM  P  RP_AP V_PAPNSM N_ASM A_ASM V_XAPNSM C  A_ASM N_ASM V_PAI3S 

rev:12:13 kai hote eiden  ho   drakOn hoti eblEthE eis tEn  gEn  ediOxen 
     kai hote horaO  ho   drakOn hoti ballO  heis ho   gE  diOkO  
     C  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_API3S P  RA_ASF N_ASF V_AAI3S 

 tEn  gunaika hEtis eteken ton  arsena 
 ho   gunE  hostis tiktO  ho   arsEn 
 RA_ASF N_ASF  RR_NSF V_AAI3S RA_ASM A_ASM 

rev:12:14 kai edothEsan tE   gunaiki hai  duo  pteruges tou  aetou 
     kai didOmi  ho   gunE  ho   duo  pterux  ho   aetos 
     C  V_API3P  RA_DSF N_DSF  RA_NPF A_NPF N_NPF  RA_GSM N_GSM 

 tou  megalou hina petEtai eis tEn  erEmon eis ton  topon autEs hopou 
 ho   megas  hina petomai heis ho   erEmos heis ho   topos autos hopou 
 RA_GSM A_GSM  C  V_PMS3S P  RA_ASF A_ASF P  RA_ASM N_ASM RP_GSF D   

 trephetai ekei kairon kai kairous kai hEmisu kairou apo prosOpou tou  
 trephO  ekei kairos kai kairos kai hEmisus kairos apo prosOpon ho   
 V_PPI3S  D  N_ASM C  N_APM  C  A_ASN  N_GSM P  N_GSN  RA_GSM 

 opheOs 
 ophis 
 N_GSM 

rev:12:15 kai ebalen ho   ophis ek tou  stomatos autou opisO tEs  
     kai ballO  ho   ophis ek ho   stoma  autos opisO ho   
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM P RA_GSN N_GSN  RP_GSM P   RA_GSF 

 gunaikos hudOr hOs potamon hina autEn  potamophorEton poiEsE 
 gunE   hudOr hOs potamos hina heautou potamophorEtos poieO  
 N_GSF  N_ASN C  N_ASM  C  RP_ASF A_ASF     V_AAS3S 

rev:12:16 kai eboEthEsen hE   gE  tE   gunaiki kai Enoixen hE   gE  
     kai boEtheO  ho   gE  ho   gunE  kai anoigO ho   gE  
     C  V_AAI3S  RA_NSF N_NSF RA_DSF N_DSF  C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF 

 to   stoma autEs kai katepien ton  potamon hon  ebalen ho   drakOn 
 ho   stoma autos kai katapinO ho   potamos eimi  ballO  ho   drakOn 
 RA_ASN N_ASN RP_GSF C  V_AAI3S RA_ASM N_ASM  RR_ASM V_AAI3S RA_NSM N_NSM 

 ek tou  stomatos autou 
 ek ho   stoma  autos 
 P RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

rev:12:17 kai OrgisthE ho   drakOn epi tE   gunaiki kai apElthen  poiEsai 
     kai orgizomai ho   drakOn epi ho   gunE  kai aperchomai poieO  
     C  V_API3S  RA_NSM N_NSM P  RA_DSF N_DSF  C  V_AAI3S  V_AAN  

 polemon meta tOn  loipOn tou  spermatos autEs tOn  tErountOn tas  
 polemos meta ho   loipos ho   sperma  autos ho   tEreO   ho   
 N_ASM  P  RA_GPM A_GPM RA_GSN N_GSN   RP_GSF RA_GPM V_PAPGPM RA_APF 

 entolas tou  theou kai echontOn tEn  marturian iEsou 
 entolE ho   theos kai echO   ho   marturia *PN* 
 N_APF  RA_GSM N_GSM C  V_PAPGPM RA_ASF N_ASF   N_GSM 

rev:12:18 kai estathE epi tEn  ammon tEs  thalassEs 
     kai histEmi epi ho   ammos ho   thalassa 
     C  V_API3S P  RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF   


Help and Acknowledgements