Help and Acknowledgements


rev:11:1 kai edothE moi  kalamos homoios rhabdO legOn  egeire kai 
     kai didOmi egO  kalamos homoios rhabdos legO   egeirO kai 
     C  V_API3S RP_DS N_NSM  A_NSM  N_DSF  V_PAPNSM V_PAD2S C  

 metrEson ton  naon tou  theou kai to   thusiastErion kai tous  
 metreO  ho   naos ho   theos kai ho   thusiastErion kai ho   
 V_AAD2S RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RA_ASN N_ASN     C  RA_APM 

 proskunountas en  autO  
 proskuneO   heis autos 
 V_PAPAPM   P  RP_DSM 

rev:11:2 kai tEn  aulEn tEn  exOthen tou  naou ekbale exOthen kai mE 
     kai ho   aulE ho   exOthen ho   naos ekballO exOthen kai mE 
     C  RA_ASF N_ASF RA_ASF D    RA_GSM N_GSM V_AAD2S D    C  D 

 autEn  metrEsEs hoti edothE tois  ethnesin kai tEn  polin tEn  hagian 
 heautou metreO  hoti didOmi ho   ethnos  kai ho   polis ho   hagios 
 RP_ASF V_AAS2S C  V_API3S RA_DPN N_DPN  C  RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF 

 patEsousin mEnas tesserakonta [kai] duo  
 pateO   mEn  tessarakonta kai  duo  
 V_FAI3P  N_APM A_APM    C   A_APM 

rev:11:3 kai dOsO  tois  dusin martusin mou  kai prophEteusousin hEmeras 
     kai didOmi ho   duo  martus  egO  kai prophEteuO   hEmera 
     C  V_FAI1S RA_DPM A_DPM N_DPM  RP_GS C  V_FAI3P     N_APF  

 chilias diakosias hexEkonta peribeblEmenoi sakkous 
 chilioi diakosioi hexEkonta periballO   sakkos 
 A_APF  A_APF   A_APF   V_XMPNPM    N_APM  

rev:11:4 houtoi eisin  hai  duo  elaiai kai hai  duo  luchniai hai  
     houtos eimi  ho   duo  elaia kai ho   duo  luchnia ho   
     RD_NPM V_PAI3P RA_NPF A_NPF N_NPF C  RA_NPF A_NPF N_NPF  RA_NPF 

 enOpion tou  kuriou tEs  gEs  hestOtes 
 enOpion ho   kurios ho   gE  histEmi 
 P    RA_GSM N_GSM RA_GSF N_GSF V_XAPNPM 

rev:11:5 kai ei tis  autous thelei adikEsai pur  ekporeuetai ek tou  
     kai ei tis  heautou thelO  adikeO  pur  ekporeuomai ek ho   
     C  C RI_NSM RP_APM V_PAI3S V_AAN  N_NSN V_PMI3S   P RA_GSN 

 stomatos autOn kai katesthiei tous  echthrous autOn kai ei tis  thelEsE 
 stoma  autos kai katesthiO ho   echthros autos kai ei tis  thelO  
 N_GSN  RP_GPM C  V_PAI3S  RA_APM A_APM   RP_GPM C  C RI_NSM V_AAS3S 

 autous adikEsai houtOs dei   auton apoktanthEnai 
 heautou adikeO  houtO deO   autos apokteinO   
 RP_APM V_AAN  D   V_PAI3S RP_ASM V_APN     

rev:11:6 houtoi echousin tEn  exousian kleisai ton  ouranon hina mE huetos 
     houtos echO   ho   exousia kleiO  ho   ouranos hina mE huetos 
     RD_NPM V_PAI3P RA_ASF N_ASF  V_AAN  RA_ASM N_ASM  C  D N_NSM 

 brechE tas  hEmeras tEs  prophEteias autOn kai exousian echousin epi 
 brechO ho   hEmera ho   prophEteia autos kai exousia echO   epi 
 V_PAS3S RA_APF N_APF  RA_GSF N_GSF    RP_GPM C  N_ASF  V_PAI3P P  

 tOn  hudatOn strephein auta  eis haima kai pataxai tEn  gEn  en  
 ho   hudOr  strephO  autos heis haima kai patassO ho   gE  heis 
 RA_GPN N_GPN  V_PAN   RP_APN P  N_ASN C  V_AAN  RA_ASF N_ASF P  

 pasE plEgE hosakis ean thelEsOsin 
 pas  plEgE hosakis ean thelO   
 A_DSF N_DSF C    X  V_AAS3P  

rev:11:7 kai hotan telesOsin tEn  marturian autOn to   thErion to   
     kai hotan teleO   ho   marturia autos ho   thErion ho   
     C  C   V_AAS3P  RA_ASF N_ASF   RP_GPM RA_NSN N_NSN  RA_NSN 

 anabainon ek tEs  abussou poiEsei met autOn polemon kai nikEsei autous 
 anabainO ek ho   abussos poiEsis meta autos polemos kai nikaO  heautou 
 V_PAPNSN P RA_GSF N_GSF  V_FAI3S P  RP_GPM N_ASM  C  V_FAI3S RP_APM 

 kai apoktenei autous 
 kai apokteinO heautou 
 C  V_FAI3S  RP_APM 

rev:11:8 kai to   ptOma autOn epi tEs  plateias tEs  poleOs tEs  
     kai ho   ptOma autos epi ho   plateia ho   polis ho   
     C  RA_NSN N_NSN RP_GPM P  RA_GSF A_GSF  RA_GSF N_GSF RA_GSF 

 megalEs hEtis kaleitai pneumatikOs sodoma kai aiguptos hopou kai ho   
 megas  hostis kaleO  pneumatikOs *PN*  kai *PN*   hopou kai ho   
 A_GSF  RR_NSF V_PPI3S D      N_NPN C  N_NSF  D   D  RA_NSM 

 kurios autOn estaurOthE 
 kurios autos stauroO  
 N_NSM RP_GPM V_API3S  

rev:11:9 kai blepousin ek tOn  laOn kai phulOn kai glOssOn kai ethnOn to   
     kai blepO   ek ho   laos kai phulE kai glOssa kai ethnos ho   
     C  V_PAI3P  P RA_GPM N_GPM C  N_GPF C  N_GPF  C  N_GPN RA_ASN 

 ptOma autOn hEmeras treis kai hEmisu kai ta   ptOmata autOn ouk 
 ptOma autos hEmera treis kai hEmisus kai ho   ptOma  autos ou 
 N_ASN RP_GPM N_APF  A_APF C  A_ASN  C  RA_APN N_APN  RP_GPM D  

 aphiousin tethEnai eis mnEma 
 aphiEmi  tithEmi heis mnEma 
 V_PAI3P  V_APN  P  N_ASN 

rev:11:10 kai hoi  katoikountes epi tEs  gEs  chairousin ep autois kai 
     kai ho   katoikeO   epi ho   gE  chairO   epi autos kai 
     C  RA_NPM V_PAPNPM   P  RA_GSF N_GSF V_PAI3P  P  RP_DPM C  

 euphrainontai kai dOra pempsousin allElois hoti houtoi hoi  duo  
 euphrainO   kai dOron pempO   allElOn hoti houtos ho   duo  
 V_PPI3P    C  N_APN V_FAI3P  RP_DPM  C  RD_NPM RA_NPM A_NPM 

 prophEtai ebasanisan tous  katoikountas epi tEs  gEs  
 prophEtEs basanizO  ho   katoikeO   epi ho   gE  
 N_NPM   V_AAI3P  RA_APM V_PAPAPM   P  RA_GSF N_GSF 

rev:11:11 kai meta tas  treis hEmeras kai hEmisu pneuma zOEs ek tou  
     kai meta ho   treis hEmera kai hEmisus pneuma zOE  ek ho   
     C  P  RA_APF A_APF N_APF  C  A_ASN  N_NSN N_GSF P RA_GSM 

 theou eisElthen  en  autois kai estEsan epi tous  podas autOn kai phobos 
 theos eiserchomai heis autos kai histEmi epi ho   pous autos kai phobos 
 N_GSM V_AAI3S   P  RP_DPM C  V_AAI3P P  RA_APM N_APM RP_GPM C  N_NSM 

 megas epepesen epi tous  theOrountas autous 
 megas epipiptO epi ho   theOreO   heautou 
 A_NSM V_AAI3S P  RA_APM V_PAPAPM  RP_APM 

rev:11:12 kai Ekousan phOnEs megalEs ek tou  ouranou legousEs autois anabate 
     kai akouO  phOnE megas  ek ho   ouranos legO   autos anabainO 
     C  V_AAI3P N_GSF A_GSF  P RA_GSM N_GSM  V_PAPGSF RP_DPM V_AAD2P 

 hOde kai anebEsan eis ton  ouranon en  tE   nephelE kai etheOrEsan 
 hOde kai anabainO heis ho   ouranos heis ho   nephelE kai theOreO  
 D  C  V_AAI3P P  RA_ASM N_ASM  P  RA_DSF N_DSF  C  V_AAI3P  

 autous hoi  echthroi autOn 
 heautou ho   echthros autos 
 RP_APM RA_NPM A_NPM  RP_GPM 

rev:11:13 kai en  ekeinE tE   hOra egeneto seismos megas kai to   
     kai heis ekeinos ho   hOra ginomai seismos megas kai ho   
     C  P  RD_DSF RA_DSF N_DSF V_AMI3S N_NSM  A_NSM C  RA_NSN 

 dekaton tEs  poleOs epesen kai apektanthEsan en  tO   seismO onomata 
 dekatos ho   polis piptO  kai apokteinO   heis ho   seismos onoma  
 A_NSN  RA_GSF N_GSF V_AAI3S C  V_API3P    P  RA_DSM N_DSM  N_NPN  

 anthrOpOn chiliades hepta kai hoi  loipoi emphoboi egenonto kai edOkan 
 anthrOpos chilias  hepta kai ho   loipos emphobos ginomai kai didOmi 
 N_GPM   N_NPF   A_NPF C  RA_NPM A_NPM A_NPM  V_AMI3P C  V_AAI3P 

 doxan tO   theO tou  ouranou 
 doxa ho   theos ho   ouranos 
 N_ASF RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM  

rev:11:14 hE   ouai hE   deutera apElthen  idou hE   ouai hE   tritE 
     ho   ouai ho   deuteros aperchomai idou ho   ouai ho   tritos 
     RA_NSF X  RA_NSF A_NSF  V_AAI3S  X  RA_NSF X  RA_NSF A_NSF 

 erchetai tachu 
 erchomai tachus 
 V_PMI3S A_ASN 

rev:11:15 kai ho   hebdomos aggelos esalpisen kai egenonto phOnai megalai 
     kai ho   hebdomos aggelos salpizO  kai ginomai phOnE megas  
     C  RA_NSM A_NSM  N_NSM  V_AAI3S  C  V_AMI3P N_NPF A_NPF  

 en  tO   ouranO legontes egeneto hE   basileia tou  kosmou tou  
 heis ho   ouranos legO   ginomai ho   basileia ho   kosmos ho   
 P  RA_DSM N_DSM  V_PAPNPM V_AMI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM RA_GSM 

 kuriou hEmOn kai tou  christou autou kai basileusei eis tous  aiOnas 
 kurios egO  kai ho   *PN*   autos kai basileuO  heis ho   aiOn  
 N_GSM RP_GP C  RA_GSM N_GSM  RP_GSM C  V_FAI3S  P  RA_APM N_APM 

 tOn  aiOnOn 
 ho   aiOn  
 RA_GPM N_GPM 

rev:11:16 kai hoi  eikosi tessares presbuteroi [hoi] enOpion tou  theou 
     kai ho   eikosi tessares presbuteros ho   enOpion ho   theos 
     C  RA_NPM A_NPM A_NPM  A_NPM    RA_NPM P    RA_GSM N_GSM 

 kathEmenoi epi tous  thronous autOn epesan epi ta   prosOpa autOn kai 
 kathEmai  epi ho   thronos autos piptO  epi ho   prosOpon autos kai 
 V_PMPNPM  P  RA_APM N_APM  RP_GPM V_AAI3P P  RA_APN N_APN  RP_GPM C  

 prosekunEsan tO   theO 
 proskuneO  ho   theos 
 V_AAI3P   RA_DSM N_DSM 

rev:11:17 legontes eucharistoumen soi  kurie ho   theos ho   pantokratOr 
     legO   eucharisteO  su  kurios ho   theos ho   pantokratOr 
     V_PAPNPM V_PAI1P    RP_DS N_VSM RA_VSM N_NSM RA_VSM N_VSM    

 ho   On    kai ho   En   hoti eilEphas tEn  dunamin sou  tEn  
 ho   hos   kai ho   eimi  hoti lambanO ho   dunamis su  ho   
 RA_VSM V_PAPVSM C  RA_VSM V_IAI3S C  V_XAI2S RA_ASF N_ASF  RP_GS RA_ASF 

 megalEn kai ebasileusas 
 megas  kai basileuO  
 A_ASF  C  V_AAI2S   

rev:11:18 kai ta   ethnE OrgisthEsan kai Elthen  hE   orgE sou  kai 
     kai ho   ethnos orgizomai  kai erchomai ho   orgE su  kai 
     C  RA_NPN N_NPN V_API3P   C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF RP_GS C  

 ho   kairos tOn  nekrOn krithEnai kai dounai ton  misthon tois  
 ho   kairos ho   nekros krinO   kai didOmi ho   misthos ho   
 RA_NSM N_NSM RA_GPM A_GPM V_APN   C  V_AAN RA_ASM N_ASM  RA_DPM 

 doulois sou  tois  prophEtais kai tois  hagiois kai tois  phoboumenois 
 doulos su  ho   prophEtEs kai ho   hagios kai ho   phobeomai  
 N_DPM  RP_GS RA_DPM N_DPM   C  RA_DPM A_DPM  C  RA_DPM V_PMPDPM   

 to   onoma sou  tous  mikrous kai tous  megalous kai diaphtheirai tous  
 ho   onoma su  ho   mikros kai ho   megas  kai diaphtheirO ho   
 RA_ASN N_ASN RP_GS RA_APM A_APM  C  RA_APM A_APM  C  V_AAN    RA_APM 

 diaphtheirontas tEn  gEn  
 diaphtheirO   ho   gE  
 V_PAPAPM    RA_ASF N_ASF 

rev:11:19 kai EnoigE ho   naos tou  theou ho   en  tO   ouranO kai 
     kai anoigO ho   naos ho   theos ho   heis ho   ouranos kai 
     C  V_API3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM P  RA_DSM N_DSM  C  

 OphthE hE   kibOtos tEs  diathEkEs autou en  tO   naO  autou kai 
 horaO  ho   kibOtos ho   diathEkE autos heis ho   naos autos kai 
 V_API3S RA_NSF N_NSF  RA_GSF N_GSF   RP_GSM P  RA_DSM N_DSM RP_GSM C  

 egenonto astrapai kai phOnai kai brontai kai seismos kai chalaza megalE 
 ginomai astrapE kai phOnE kai brontE kai seismos kai chalaza megas 
 V_AMI3P N_NPF  C  N_NPF C  N_NPF  C  N_NSM  C  N_NSF  A_NSF 


Help and Acknowledgements