Help and Acknowledgements


rev:10:1 kai eidon  allon aggelon ischuron katabainonta ek tou  ouranou 
     kai horaO  allos aggelos ischuros katabainO  ek ho   ouranos 
     C  V_AAI1S A_ASM N_ASM  A_ASM  V_PAPASM   P RA_GSM N_GSM  

 peribeblEmenon nephelEn kai hE   iris epi tEs  kephalEs autou kai 
 periballO   nephelE kai ho   iris epi ho   kephalE autos kai 
 V_XMPASM    N_ASF  C  RA_NSF N_NSF P  RA_GSF N_GSF  RP_GSM C  

 to   prosOpon autou hOs ho   hElios kai hoi  podes autou hOs stuloi 
 ho   prosOpon autos hOs ho   hElios kai ho   pous autos hOs stulos 
 RA_NSN N_NSN  RP_GSM C  RA_NSM N_NSM C  RA_NPM N_NPM RP_GSM C  N_NPM 

 puros 
 pur  
 N_GSN 

rev:10:2 kai echOn  en  tE   cheiri autou biblaridion EneOgmenon kai 
     kai echO   heis ho   cheir autos biblaridion anoigO   kai 
     C  V_PAPNSM P  RA_DSF N_DSF RP_GSM N_ASN    V_XPPASN  C  

 ethEken ton  poda autou ton  dexion epi tEs  thalassEs ton  de 
 tithEmi ho   pous autos ho   dexios epi ho   thalassa ho   de 
 V_AAI3S RA_ASM N_ASM RP_GSM RA_ASM A_ASM P  RA_GSF N_GSF   RA_ASM C 

 euOnumon epi tEs  gEs  
 euOnumos epi ho   gE  
 A_ASM  P  RA_GSF N_GSF 

rev:10:3 kai ekraxen phOnE megalE hOsper leOn mukatai kai hote ekraxen 
     kai krazO  phOnE megas hOsper leOn mukaomai kai hote krazO  
     C  V_AAI3S N_DSF A_DSF C   N_NSM V_PMI3S C  C  V_AAI3S 

 elalEsan hai  hepta brontai tas  heautOn phOnas 
 laleO  ho   hepta brontE ho   heautou phOnE 
 V_AAI3P RA_NPF A_NPF N_NPF  RA_APF RP_GPF N_APF 

rev:10:4 kai hote elalEsan hai  hepta brontai Emellon graphein kai Ekousa 
     kai hote laleO  ho   hepta brontE mellO  graphO  kai akouO  
     C  C  V_AAI3P RA_NPF A_NPF N_NPF  V_IAI1S V_PAN  C  V_AAI1S 

 phOnEn ek tou  ouranou legousan sphragison ha   elalEsan hai  hepta 
 phOnE ek ho   ouranos legO   sphragizO hos  laleO  ho   hepta 
 N_ASF P RA_GSM N_GSM  V_PAPASF V_AAD2S  RR_APN V_AAI3P RA_NPF A_NPF 

 brontai kai mE auta  grapsEs 
 brontE kai mE autos graphO 
 N_NPF  C  D RP_APN V_AAS2S 

rev:10:5 kai ho   aggelos hon  eidon  hestOta epi tEs  thalassEs kai 
     kai ho   aggelos eimi  horaO  histEmi epi ho   thalassa kai 
     C  RA_NSM N_NSM  RR_ASM V_AAI1S V_XAPASM P  RA_GSF N_GSF   C  

 epi tEs  gEs  Eren  tEn  cheira autou tEn  dexian eis ton  
 epi ho   gE  airO  ho   cheir autos ho   dexios heis ho   
 P  RA_GSF N_GSF V_AAI3S RA_ASF N_ASF RP_GSM RA_ASF A_ASF P  RA_ASM 

 ouranon 
 ouranos 
 N_ASM  

rev:10:6 kai Omosen en  tO   zOnti  eis tous  aiOnas tOn  aiOnOn 
     kai omnuO  heis ho   zaO   heis ho   aiOn  ho   aiOn  
     C  V_AAI3S P  RA_DSM V_PAPDSM P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM 

 hos  ektisen ton  ouranon kai ta   en  autO  kai tEn  gEn  kai 
 hos  ktizO  ho   ouranos kai ho   heis autos kai ho   gE  kai 
 RR_NSM V_AAI3S RA_ASM N_ASM  C  RA_APN P  RP_DSM C  RA_ASF N_ASF C  

 ta   en  autE  kai tEn  thalassan kai ta   en  autE  hoti chronos 
 ho   heis autos kai ho   thalassa kai ho   heis autos hoti chronos 
 RA_APN P  RP_DSF C  RA_ASF N_ASF   C  RA_APN P  RP_DSF C  N_NSM  

 ouketi estai  
 ouketi eimi  
 D   V_FMI3S 

rev:10:7 all en  tais  hEmerais tEs  phOnEs tou  hebdomou aggelou hotan 
     alla heis ho   hEmera  ho   phOnE ho   hebdomos aggelos hotan 
     C  P  RA_DPF N_DPF  RA_GSF N_GSF RA_GSM A_GSM  N_GSM  D   

 mellE  salpizein kai etelesthE to   mustErion tou  theou hOs euEggelisen 
 mellO  salpizO  kai teleO   ho   mustErion ho   theos hOs euaggelizO 
 V_PAS3S V_PAN   D  V_API3S  RA_NSN N_NSN   RA_GSM N_GSM C  V_AAI3S   

 tous  heautou doulous tous  prophEtas 
 ho   heautou doulos ho   prophEtEs 
 RA_APM RP_GSM N_APM  RA_APM N_APM   

rev:10:8 kai hE   phOnE hEn  Ekousa ek tou  ouranou palin lalousan met 
     kai ho   phOnE eimi  akouO  ek ho   ouranos palin laleO  meta 
     C  RA_NSF N_NSF RR_ASF V_AAI1S P RA_GSM N_GSM  D   V_PAPASF P  

 emou kai legousan hupage labe  to   biblion to   EneOgmenon en  
 egO  kai legO   hupagO lambanO ho   biblion ho   anoigO   heis 
 RP_GS C  V_PAPASF V_PAD2S V_AAD2S RA_ASN N_ASN  RA_ASN V_XPPASN  P  

 tE   cheiri tou  aggelou tou  hestOtos epi tEs  thalassEs kai epi 
 ho   cheir ho   aggelos ho   histEmi epi ho   thalassa kai epi 
 RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM  RA_GSM V_XAPGSM P  RA_GSF N_GSF   C  P  

 tEs  gEs  
 ho   gE  
 RA_GSF N_GSF 

rev:10:9 kai apEltha  pros ton  aggelon legOn  autO  dounai moi  to   
     kai aperchomai pros ho   aggelos legO   autos didOmi egO  ho   
     C  V_AAI1S  P  RA_ASM N_ASM  V_PAPNSM RP_DSM V_AAN RP_DS RA_ASN 

 biblaridion kai legei  moi  labe  kai kataphage auto  kai pikranei sou  
 biblaridion kai legO  egO  lambanO kai katesthiO autos kai pikrainO su  
 N_ASN    C  V_PAI3S RP_DS V_AAD2S C  V_AAD2S  RP_ASN C  V_FAI3S RP_GS 

 tEn  koilian all en  tO   stomati sou  estai  gluku hOs meli 
 ho   koilia alla heis ho   stoma  su  eimi  glukus hOs meli 
 RA_ASF N_ASF  C  P  RA_DSN N_DSN  RP_GS V_FMI3S A_NSN C  N_NSN 

rev:10:10 kai elabon to   biblaridion ek tEs  cheiros tou  aggelou kai 
     kai lambanO ho   biblaridion ek ho   cheir  ho   aggelos kai 
     C  V_AAI1S RA_ASN N_ASN    P RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM  C  

 katephagon auto  kai En   en  tO   stomati mou  hOs meli gluku kai 
 katesthiO autos kai eimi  heis ho   stoma  egO  hOs meli glukus kai 
 V_AAI1S  RP_ASN C  V_IAI3S P  RA_DSN N_DSN  RP_GS C  N_NSN A_NSN C  

 hote ephagon auto  epikranthE hE   koilia mou  
 hote esthiO autos pikrainO  ho   koilia egO  
 C  V_AAI1S RP_ASN V_API3S  RA_NSF N_NSF RP_GS 

rev:10:11 kai legousin moi  dei   se  palin prophEteusai epi laois kai 
     kai legO   egO  deO   su  palin prophEteuO  epi laos kai 
     C  V_PAI3P RP_DS V_PAI3S RP_AS D   V_AAN    P  N_DPM C  

 ethnesin kai glOssais kai basileusin pollois 
 ethnos  kai glOssa  kai basileus  polus  
 N_DPN  C  N_DPF  C  N_DPM   A_DPM  


Help and Acknowledgements