Help and Acknowledgements


php:4:1 hOste adelphoi mou  agapEtoi kai epipothEtoi chara kai stephanos mou  
    hOste adelphos egO  agapEtos kai epipothEtos chara kai stephanos egO  
    C   N_VPM  RP_GS A_VPM  C  A_VPM    N_VSF C  N_VSM   RP_GS 

 houtOs stEkete en  kuriO agapEtoi 
 houtO stEkO  heis kurios agapEtos 
 D   V_PAD2P P  N_DSM A_VPM  

php:4:2 euodian parakalO kai suntuchEn parakalO to   auto phronein en  
    *PN*  parakaleO kai *PN*   parakaleO ho   autos phroneO heis 
    N_ASF  V_PAI1S  C  N_ASF   V_PAI1S  RA_ASN A_ASN V_PAN  P  

 kuriO 
 kurios 
 N_DSM 

php:4:3 nai erOtO  kai se  gnEsie suzuge sullambanou autais haitines en  
    nai erOtaO kai su  gnEsios suzugos sullambanO autos hostis  heis 
    X  V_PAI1S D  RP_AS A_VSM  A_VSM  V_PMD2S   RP_DPF RR_NPF  P  

 tO   euaggeliO sunEthlEsan moi  meta kai klEmentos kai tOn  loipOn 
 ho   euaggelion sunathleO  egO  meta kai klEma   kai ho   loipos 
 RA_DSN N_DSN   V_AAI3P   RP_DS P  C  N_GSM   C  RA_GPM A_GPM 

 sunergOn mou  hOn  ta   onomata en  biblO zOEs 
 sunergos egO  hos  ho   onoma  heis biblos zOE  
 A_GPM  RP_GS RR_GPM RA_NPN N_NPN  P  N_DSF N_GSF 

php:4:4 chairete en  kuriO pantote palin erO   chairete 
    chairO  heis kurios pantote palin legO  chairO  
    V_PAD2P P  N_DSM D    D   V_FAI1S V_PAD2P 

php:4:5 to   epieikes humOn gnOsthEtO pasin anthrOpois ho   kurios eggus 
    ho   epieikEs su  ginOskO  pas  anthrOpos ho   kurios eggus 
    RA_NSN A_NSN  RP_GP V_APD3S  A_DPM N_DPM   RA_NSM N_NSM D   

php:4:6 mEden merimnate all en  panti tE   proseuchE kai tE   deEsei 
    mEdeis merimnaO alla heis pas  ho   proseuchE kai ho   deEsis 
    A_ASN V_PAD2P  C  P  A_DSN RA_DSF N_DSF   C  RA_DSF N_DSF 

 meta eucharistias ta   aitEmata humOn gnOrizesthO pros ton  theon 
 meta eucharistia ho   aitEma  su  gnOrizO   pros ho   theos 
 P  N_APF    RA_NPN N_NPN  RP_GP V_PPD3S   P  RA_ASM N_ASM 

php:4:7 kai hE   eirEnE tou  theou hE   huperechousa panta noun 
    kai ho   eirEnE ho   theos ho   huperechO  pas  nous 
    C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RA_NSF V_PAPNSF   A_ASM N_ASM 

 phrourEsei tas  kardias humOn kai ta   noEmata humOn en  christO iEsou 
 phroureO  ho   kardia su  kai ho   noEma  su  heis *PN*  *PN* 
 V_FAI3S  RA_APF N_APF  RP_GP C  RA_APN N_APN  RP_GP P  N_DSM  N_DSM 

php:4:8 to   loipon adelphoi hosa  estin  alEthE hosa  semna hosa  
    ho   loipos adelphos hosos eimi  alEthEs hosos semnos hosos 
    RA_ASN A_ASN N_VPM  RR_NPN V_PAI3S A_NPN  RR_NPN A_NPN RR_NPN 

 dikaia hosa  hagna hosa  prosphilE hosa  euphEma ei tis  aretE kai 
 dikaios hosos hagnos hosos prosphilEs hosos euphEmos ei tis  aretE kai 
 A_NPN  RR_NPN A_NPN RR_NPN A_NPN   RR_NPN A_NPN  C RI_NSF N_NSF C  

 ei tis  epainos tauta logizesthe 
 ei tis  epainos houtos logizomai 
 C RI_NSM N_NSM  RD_APN V_PMD2P  

php:4:9 ha   kai emathete kai parelabete kai Ekousate kai eidete en  emoi 
    hos  kai manthanO kai paralambanO kai akouO  kai horaO  heis egO  
    RR_APN C  V_AAI2P C  V_AAI2P   C  V_AAI2P C  V_AAI2P P  RP_DS 

 tauta prassete kai ho   theos tEs  eirEnEs estai  meth humOn 
 houtos prassO  kai ho   theos ho   eirEnE eimi  meta su  
 RD_APN V_PAD2P C  RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  V_FMI3S P  RP_GP 

php:4:10 echarEn de en  kuriO megalOs hoti EdE pote anethalete to   huper 
     chairO de heis kurios megalOs hoti EdE pote anathallO ho   huper 
     V_API1S C P  N_DSM D    C  D  D  V_AAI2P  RA_ASN P   

 emou phronein eph hO   kai ephroneite Ekaireisthe de 
 egO  phroneO epi hos  kai phroneO  akaireomai de 
 RP_GS V_PAN  P  RR_DSN D  V_IAI2P  V_IMI2P   C 

php:4:11 ouch hoti kath husterEsin legO  egO  gar emathon en  hois  
     ou  hoti kata husterEsis legO  egO  gar manthanO heis hos  
     D  C  P  N_ASF   V_PAI1S RP_NS C  V_AAI1S P  RR_DPN 

 eimi  autarkEs einai 
 eimi  autarkEs eimi 
 V_PAI1S A_NSM  V_PAN 

php:4:12 oida  kai tapeinousthai oida  kai perisseuein en  panti kai en  
     oida  kai tapeinoO   oida  kai perisseuO  heis pas  kai heis 
     V_XAI1S C  V_PPN     V_XAI1S C  V_PAN    P  A_DSN C  P  

 pasin memuEmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai hustereisthai 
 pas  mueomai kai chortazO   kai peinaO kai perisseuO  kai hustereO   
 A_DPN V_XPI1S C  V_PPN     C  V_PAN C  V_PAN    C  V_PPN     

php:4:13 panta ischuO en  tO   endunamounti me  
     pas  ischuO heis ho   endunamoO  egO  
     A_APN V_PAI1S P  RA_DSM V_PAPDSM   RP_AS 

php:4:14 plEn kalOs epoiEsate sugkoinOnEsantes mou  tE   thlipsei 
     plEn kalOs poieO   sugkoinOneO   egO  ho   thlipsis 
     C  D   V_AAI2P  V_AAPNPM     RP_GS RA_DSF N_DSF  

php:4:15 oidate de kai humeis philippEsioi hoti en  archE tou  euaggeliou 
     oida  de kai su   *PN*     hoti heis archE ho   euaggelion 
     V_XAI2P C D  RP_NP N_VPM    C  P  N_DSF RA_GSN N_GSN   

 hote exElthon  apo makedonias oudemia moi  ekklEsia ekoinOnEsen eis logon 
 hote exerchomai apo *PN*    oudeis egO  ekklEsia koinOneO  heis logos 
 D  V_AAI1S  P  N_GSF   A_NSF  RP_DS N_NSF  V_AAI3S   P  N_ASM 

 doseOs kai lEmpseOs ei mE humeis monoi 
 dosis kai lEmpsis ei mE su   monos 
 N_GSF C  N_GSF  C D RP_NP A_NPM 

php:4:16 hoti kai en  thessalonikE kai hapax kai dis eis tEn  chreian moi  
     hoti kai heis *PN*     kai hapax kai dis heis ho   chreia egO  
     C  D  P  N_DSF    C  D   C  D  P  RA_ASF N_ASF  RP_DS 

 epempsate 
 pempO   
 V_AAI2P  

php:4:17 ouch hoti epizEtO to   doma alla epizEtO ton  karpon ton  
     ou  hoti epizEteO ho   doma alla epizEteO ho   karpos ho   
     D  C  V_PAI1S RA_ASN N_ASN C  V_PAI1S RA_ASM N_ASM RA_ASM 

 pleonazonta eis logon humOn 
 pleonazO  heis logos su  
 V_PAPASM  P  N_ASM RP_GP 

php:4:18 apechO de panta kai perisseuO peplErOmai dexamenos para epaphroditou 
     apechO de pas  kai perisseuO plEroO   dechomai para *PN*     
     V_PAI1S C A_APN C  V_PAI1S  V_XPI1S  V_AMPNSM P  N_GSM    

 ta   par humOn osmEn euOdias thusian dektEn euareston tO   theO 
 ho   para su  osmE euOdia thusia dektos euarestos ho   theos 
 RA_APN P  RP_GP N_ASF N_GSF  N_ASF  A_ASF A_ASF   RA_DSM N_DSM 

php:4:19 ho   de theos mou  plErOsei pasan chreian humOn kata to   ploutos 
     ho   de theos egO  plEroO  pas  chreia su  kata ho   ploutos 
     RA_NSM C N_NSM RP_GS V_FAI3S A_ASF N_ASF  RP_GP P  RA_ASN N_ASN  

 autou en  doxE en  christO iEsou 
 autos heis doxa heis *PN*  *PN* 
 RP_GSM P  N_DSF P  N_DSM  N_DSM 

php:4:20 tO   de theO kai patri hEmOn hE   doxa eis tous  aiOnas tOn  
     ho   de theos kai patEr egO  ho   doxa heis ho   aiOn  ho   
     RA_DSM C N_DSM C  N_DSM RP_GP RA_NSF N_NSF P  RA_APM N_APM RA_GPM 

 aiOnOn amEn 
 aiOn  amEn 
 N_GPM X  

php:4:21 aspasasthe panta hagion en  christO iEsou aspazontai humas hoi  sun 
     aspazomai pas  hagios heis *PN*  *PN* aspazomai su  ho   sun 
     V_AMD2P  A_ASM A_ASM P  N_DSM  N_DSM V_PMI3P  RP_AP RA_NPM P  

 emoi adelphoi 
 egO  adelphos 
 RP_DS N_NPM  

php:4:22 aspazontai humas pantes hoi  hagioi malista de hoi  ek tEs  
     aspazomai su  pas  ho   hagios malista de ho   ek ho   
     V_PMI3P  RP_AP A_NPM RA_NPM A_NPM D    C RA_NPM P RA_GSF 

 kaisaros oikias 
 *PN*   oikia 
 N_GSM  N_GSF 

php:4:23 hE   charis tou  kuriou iEsou christou meta tou  pneumatos humOn 
     ho   charis ho   kurios *PN* *PN*   meta ho   pneuma  su  
     RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM N_GSM N_GSM  P  RA_GSN N_GSN   RP_GP 


Help and Acknowledgements