Help and Acknowledgements


php:3:1 to   loipon adelphoi mou  chairete en  kuriO ta   auta graphein 
    ho   loipos adelphos egO  chairO  heis kurios ho   autos graphO  
    RA_ASN A_ASN N_VPM  RP_GS V_PAD2P P  N_DSM RA_APN A_APN V_PAN  

 humin emoi men ouk oknEron humin de asphales 
 su  egO  men ou oknEros su  de asphalEs 
 RP_DP RP_DS C  D  A_NSN  RP_DP C A_NSN  

php:3:2 blepete tous  kunas blepete tous  kakous ergatas blepete tEn  
    blepO  ho   kuOn blepO  ho   kakos ergatEs blepO  ho   
    V_PAD2P RA_APM N_APM V_PAD2P RA_APM A_APM N_APM  V_PAD2P RA_ASF 

 katatomEn 
 katatomE 
 N_ASF   

php:3:3 hEmeis gar esmen  hE   peritomE hoi  pneumati theou latreuontes 
    egO  gar eimi  ho   peritomE ho   pneuma  theos latreuO   
    RP_NP C  V_PAI1P RA_NSF N_NSF  RA_NPM N_DSN  N_GSM V_PAPNPM  

 kai kauchOmenoi en  christO iEsou kai ouk en  sarki pepoithotes 
 kai kauchaomai heis *PN*  *PN* kai ou heis sarx peithO   
 C  V_PMPNPM  P  N_DSM  N_DSM C  D  P  N_DSF V_XAPNPM  

php:3:4 kaiper egO  echOn  pepoithEsin kai en  sarki ei tis  dokei  
    kaiper egO  echO   pepoithEsis kai heis sarx ei tis  dokeO  
    C   RP_NS V_PAPNSM N_ASF    D  P  N_DSF C RI_NSM V_PAI3S 

 allos pepoithenai en  sarki egO  mallon 
 allos peithO   heis sarx egO  mallon 
 A_NSM V_XAN    P  N_DSF RP_NS D   

php:3:5 peritomE oktaEmeros ek genous israEl phulEs beniamin hebraios ex 
    peritomE oktaEmeros ek genos *PN*  phulE *PN*   *PN*   hex 
    N_DSF  A_NSM   P N_GSN N_GSM N_GSF N_GSM  N_NSM  P  

 hebraiOn kata nomon pharisaios 
 *PN*   kata nomos *PN*    
 N_GPM  P  N_ASM N_NSM   

php:3:6 kata zElos diOkOn  tEn  ekklEsian kata dikaiosunEn tEn  en  nomO 
    kata zElos diOkO  ho   ekklEsia kata dikaiosunE ho   heis nomos 
    P  N_ASN V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   P  N_ASF    RA_ASF P  N_DSM 

 genomenos amemptos 
 ginomai  amemptos 
 V_AMPNSM A_NSM  

php:3:7 [alla] hatina En   moi  kerdE tauta hEgEmai dia ton  christon 
    alla  hostis eimi  egO  kerdos houtos hEgeomai dia ho   *PN*   
    C   RR_NPN V_IAI3S RP_DS N_NPN RD_APN V_XMI1S P  RA_ASM N_ASM  

 zEmian 
 zEmia 
 N_ASF 

php:3:8 alla menounge kai hEgoumai panta zEmian einai dia to   huperechon 
    alla menoun  kai hEgeomai pas  zEmia eimi dia ho   huperechO 
    C  X    D  V_PMI1S A_APN N_ASF V_PAN P  RA_ASN V_PAPASN  

 tEs  gnOseOs christou iEsou tou  kuriou mou  di hon  ta   panta 
 ho   gnOsis *PN*   *PN* ho   kurios egO  dia eimi  ho   pas  
 RA_GSF N_GSF  N_GSM  N_GSM RA_GSM N_GSM RP_GS P  RR_ASM RA_APN A_APN 

 ezEmiOthEn kai hEgoumai skubala hina christon kerdEsO 
 zEmioO   kai hEgeomai skubalon hina *PN*   kerdainO 
 V_API1S  C  V_PMI1S N_APN  C  N_ASM  V_AAS1S 

php:3:9 kai heurethO en  autO  mE echOn  emEn dikaiosunEn tEn  ek nomou 
    kai heuriskO heis autos mE echO   emos dikaiosunE ho   ek nomos 
    C  V_APS1S P  RP_DSM D V_PAPNSM A_ASF N_ASF    RA_ASF P N_GSM 

 alla tEn  dia pisteOs christou tEn  ek theou dikaiosunEn epi tE   
 alla ho   dia pistis *PN*   ho   ek theos dikaiosunE epi ho   
 C  RA_ASF P  N_GSF  N_GSM  RA_ASF P N_GSM N_ASF    P  RA_DSF 

 pistei 
 pistis 
 N_DSF 

php:3:10 tou  gnOnai auton kai tEn  dunamin tEs  anastaseOs autou kai 
     ho   ginOskO autos kai ho   dunamis ho   anastasis autos kai 
     RA_GSN V_AAN  RP_ASM C  RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF   RP_GSM C  

 [tEn] koinOnian [tOn] pathEmatOn autou summorphizomenos tO   thanatO 
 ho   koinOnia ho   pathEma  autos summorphizomai  ho   thanatos 
 RA_ASF N_ASF   RA_GPN N_GPN   RP_GSM V_PPPNSM     RA_DSM N_DSM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

php:3:11 ei pOs katantEsO eis tEn  exanastasin tEn  ek nekrOn 
     ei pOs katantaO heis ho   exanastasis ho   ek nekros 
     X D  V_AAS1S  P  RA_ASF N_ASF    RA_ASF P A_GPM 

php:3:12 ouch hoti EdE elabon E EdE teteleiOmai diOkO  de ei kai katalabO  
     ou  hoti EdE lambanO E EdE teleioO   diOkO  de ei kai katalambanO 
     D  C  D  V_AAI1S C D  V_XPI1S   V_PAI1S C X D  V_AAS1S   

 eph hO   kai katelEmphthEn hupo christou [iEsou] 
 epi hos  kai katalambanO  hupo *PN*   *PN*  
 P  RR_DSN D  V_API1S    P  N_GSM  N_GSM  

php:3:13 adelphoi egO  emauton ou logizomai kateilEphenai hen  de ta   men 
     adelphos egO  emautou ou logizomai katalambanO  heis de ho   men 
     N_VPM  RP_NS RP_ASM D V_PMI1S  V_XAN     A_ASN C RA_APN C  

 opisO epilanthanomenos tois  de emprosthen epekteinomenos 
 opisO epilanthanomai  ho   de emprosthen epekteinomai  
 D   V_PMPNSM     RA_DPN C D     V_PMPNSM    

php:3:14 kata skopon diOkO  eis to   brabeion tEs  anO klEseOs tou  
     kata skopos diOkO  heis ho   brabeion ho   anO klEsis ho   
     P  N_ASM V_PAI1S P  RA_ASN N_ASN  RA_GSF D  N_GSF  RA_GSM 

 theou en  christO iEsou 
 theos heis *PN*  *PN* 
 N_GSM P  N_DSM  N_DSM 

php:3:15 hosoi oun teleioi touto phronOmen kai ei ti   heterOs phroneite 
     hosos oun teleios houtos phroneO  kai ei tis  heterOs phroneO  
     RR_NPM C  A_NPM  RD_ASN V_PAS1P  C  C RI_ASN D    V_PAI2P  

 kai touto ho   theos humin apokalupsei 
 kai houtos ho   theos su  apokaluptO 
 D  RD_ASN RA_NSM N_NSM RP_DP V_FAI3S   

php:3:16 plEn eis ho   ephthasamen tO   autO stoichein 
     plEn heis hos  phthanO   ho   autos stoicheO 
     C  P  RR_ASN V_AAI1P   RA_DSN A_DSN V_PAN   

php:3:17 summimEtai mou  ginesthe adelphoi kai skopeite tous  houtO 
     summimEtEs egO  ginomai adelphos kai skopeO  ho   houtO 
     N_NPM   RP_GS V_PMD2P N_VPM  C  V_PAD2P RA_APM D   

 peripatountas kathOs echete tupon hEmas 
 peripateO   kathOs echO  tupos egO  
 V_PAPAPM   C   V_PAI2P N_ASM RP_AP 

php:3:18 polloi gar peripatousin hous  pollakis elegon humin nun de kai 
     polus gar peripateO  ous  pollakis legO  su  nun de kai 
     A_NPM C  V_PAI3P   RR_APM D    V_IAI1S RP_DP D  C D  

 klaiOn  legO  tous  echthrous tou  staurou tou  christou 
 klaiO  legO  ho   echthros ho   stauros ho   *PN*   
 V_PAPNSM V_PAI1S RA_APM A_APM   RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM  

php:3:19 hOn  to   telos apOleia hOn  ho   theos hE   koilia kai 
     hos  ho   telos apOleia hos  ho   theos ho   koilia kai 
     RR_GPM RA_NSN N_NSN N_NSF  RR_GPM RA_NSM N_NSM RA_NSF N_NSF C  

 hE   doxa en  tE   aischunE autOn hoi  ta   epigeia phronountes 
 ho   doxa heis ho   aischunE autos ho   ho   epigeios phroneO   
 RA_NSF N_NSF P  RA_DSF N_DSF  RP_GPM RA_NPM RA_APN A_APN  V_PAPNPM  

php:3:20 hEmOn gar to   politeuma en  ouranois huparchei ex hou  kai 
     egO  gar ho   politeuma heis ouranos huparchO hex hou  kai 
     RP_GP C  RA_NSN N_NSN   P  N_DPM  V_PAI3S  P  RR_GSM D  

 sOtEra apekdechometha kurion iEsoun christon 
 sOtEr apodechomai  kurios *PN*  *PN*   
 N_ASM V_PMI1P    N_ASM N_ASM N_ASM  

php:3:21 hos  metaschEmatisei to   sOma tEs  tapeinOseOs hEmOn 
     hos  metaschEmatizO ho   sOma ho   tapeinOsis egO  
     RR_NSM V_FAI3S     RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF    RP_GP 

 summorphon tO   sOmati tEs  doxEs autou kata tEn  energeian tou  
 summorphos ho   sOma  ho   doxa autos kata ho   energeia ho   
 A_ASN   RA_DSN N_DSN RA_GSF N_GSF RP_GSM P  RA_ASF N_ASF   RA_GSN 

 dunasthai auton kai hupotaxai autO  ta   panta 
 dunamai  autos kai hupotassO autos ho   pas  
 V_PMN   RP_ASM D  V_AAN   RP_DSM RA_APN A_APN 


Help and Acknowledgements