Help and Acknowledgements


php:2:1 ei tis  oun paraklEsis en  christO ei ti   paramuthion agapEs ei 
    ei tis  oun paraklEsis heis *PN*  ei tis  paramuthion agapE ei 
    C RI_NSF C  N_NSF   P  N_DSM  C RI_NSN N_NSN    N_GSF C 

 tis  koinOnia pneumatos ei tis  splagchna kai oiktirmoi 
 tis  koinOnia pneuma  ei tis  splagchnon kai oiktirmos 
 RI_NSF N_NSF  N_GSN   C RI_NSF N_NPN   C  N_NPM   

php:2:2 plErOsate mou  tEn  charan hina to   auto phronEte tEn  autEn  
    plEroO  egO  ho   chara hina ho   autos phroneO ho   heautou 
    V_AAD2P  RP_GS RA_ASF N_ASF C  RA_ASN A_ASN V_PAS2P RA_ASF A_ASF  

 agapEn echontes sumpsuchoi to   hen  phronountes 
 agapE echO   sumpsuchos ho   heis phroneO   
 N_ASF V_PAPNPM A_NPM   RA_ASN A_ASN V_PAPNPM  

php:2:3 mEden kat eritheian mEde kata kenodoxian alla tE   tapeinophrosunE 
    mEdeis kata eritheia mEde kata kenodoxia alla ho   tapeinophrosunE 
    A_ASN P  N_ASF   C  P  N_ASF   C  RA_DSF N_DSF      

 allElous hEgoumenoi huperechontas heautOn 
 allElOn hEgeomai  huperechO   heautou 
 RP_APM  V_PMPNPM  V_PAPAPM   RP_GPM 

php:2:4 mE ta   heautOn hekastos skopountes alla [kai] ta   heterOn 
    mE ho   heautou hekastos skopeO   alla kai  ho   heteros 
    D RA_APN RP_GPM A_NSM  V_PAPNPM  C  D   RA_APN A_GPM  

 hekastoi 
 hekastos 
 A_NPM  

php:2:5 touto phroneite en  humin ho   kai en  christO iEsou 
    houtos phroneO  heis su  hos  kai heis *PN*  *PN* 
    RD_ASN V_PAD2P  P  RP_DP RR_NSN D  P  N_DSM  N_DSM 

php:2:6 hos  en  morphE theou huparchOn ouch harpagmon hEgEsato to   einai 
    hos  heis morphE theos huparchO ou  harpagmos hEgeomai ho   eimi 
    RR_NSM P  N_DSF N_GSM V_PAPNSM D  N_ASM   V_AMI3S RA_ASN V_PAN 

 isa  theO 
 isos theos 
 A_APN N_DSM 

php:2:7 alla heauton ekenOsen morphEn doulou labOn  en  homoiOmati anthrOpOn 
    alla heautou kenoO  morphE doulos lambanO heis homoiOma  anthrOpos 
    C  RP_ASM V_AAI3S N_ASF  N_GSM V_AAPNSM P  N_DSN   N_GPM   

 genomenos kai schEmati heuretheis hOs anthrOpos 
 ginomai  kai schEma  heuriskO  hOs anthrOpos 
 V_AMPNSM C  N_DSN  V_APPNSM  C  N_NSM   

php:2:8 etapeinOsen heauton genomenos hupEkoos mechri thanatou thanatou de 
    tapeinoO  heautou ginomai  hupEkoos mechri thanatos thanatos de 
    V_AAI3S   RP_ASM V_AMPNSM A_NSM  P   N_GSM  N_GSM  C 

 staurou 
 stauros 
 N_GSM  

php:2:9 dio kai ho   theos auton huperupsOsen kai echarisato autO  to   
    dio kai ho   theos autos huperupsoO  kai charizomai autos ho   
    C  D  RA_NSM N_NSM RP_ASM V_AAI3S   C  V_AMI3S  RP_DSM RA_ASN 

 onoma to   huper pan  onoma 
 onoma ho   huper pas  onoma 
 N_ASN RA_ASN P   A_ASN N_ASN 

php:2:10 hina en  tO   onomati iEsou pan  gonu kampsE epouraniOn kai 
     hina heis ho   onoma  *PN* pas  gonu kamptO epouranios kai 
     C  P  RA_DSN N_DSN  N_GSM A_NSN N_NSN V_AAS3S A_GPM   C  

 epigeiOn kai katachthoniOn 
 epigeios kai katachthonios 
 A_GPM  C  A_GPM     

php:2:11 kai pasa glOssa exomologEsEtai hoti kurios iEsous christos eis doxan 
     kai pas  glOssa exomologeO   hoti kurios *PN*  *PN*   heis doxa 
     C  A_NSF N_NSF V_AMS3S    C  N_NSM N_NSM N_NSM  P  N_ASF 

 theou patros 
 theos patEr 
 N_GSM N_GSM 

php:2:12 hOste agapEtoi mou  kathOs pantote hupEkousate mE hOs en  tE   
     hOste agapEtos egO  kathOs pantote hupakouO  mE hOs heis ho   
     C   A_VPM  RP_GS C   D    V_AAI2P   D C  P  RA_DSF 

 parousia mou  monon alla nun pollO mallon en  tE   apousia mou  meta 
 parousia egO  monos alla nun polus mallon heis ho   apousia egO  meta 
 N_DSF  RP_GS A_ASN C  D  A_DSN D   P  RA_DSF N_DSF  RP_GS P  

 phobou  kai tromou tEn  heautOn sOtErian katergazesthe 
 phobeomai kai tromos ho   heautou sOtEria katergazomai 
 N_GSM   C  N_GSM RA_ASF RP_GPM N_ASF  V_PMD2P    

php:2:13 theos gar estin  ho   energOn en  humin kai to   thelein kai 
     theos gar eimi  ho   energeO heis su  kai ho   thelO  kai 
     N_NSM C  V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DP C  RA_ASN V_PAN  C  

 to   energein huper tEs  eudokias 
 ho   energeO huper ho   eudokia 
 RA_ASN V_PAN  P   RA_GSF N_GSF  

php:2:14 panta poieite chOris goggusmOn kai dialogismOn 
     pas  poieO  chOris goggusmos kai dialogismos 
     A_APN V_PAD2P P   N_GPM   C  N_GPM    

php:2:15 hina genEsthe amemptoi kai akeraioi tekna theou amOma meson geneas 
     hina ginomai amemptos kai akeraios teknon theos amOmos mesos genea 
     C  V_AMS2P A_NPM  C  A_NPM  N_NPN N_GSM A_NPN A_ASN N_GSF 

 skolias kai diestrammenEs en  hois  phainesthe hOs phOstEres en  kosmO 
 skolios kai diastrephO  heis hos  phainO   hOs phOstEr  heis kosmos 
 A_GSF  C  V_XPPGSF   P  RR_DPM V_PMI2P  C  N_NPM   P  N_DSM 

php:2:16 logon zOEs epechontes eis kauchEma emoi eis hEmeran christou hoti 
     logos zOE  epechO   heis kauchEma egO  heis hEmera *PN*   hoti 
     N_ASM N_GSF V_PAPNPM  P  N_ASN  RP_DS P  N_ASF  N_GSM  D  

 ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa 
 ou heis kenos trechO oude heis kenos kopiaO  
 D  P  A_ASN V_AAI1S C  P  A_ASN V_AAI1S 

php:2:17 alla ei kai spendomai epi tE   thusia kai leitourgia tEs  pisteOs 
     alla ei kai spendomai epi ho   thusia kai leitourgia ho   pistis 
     C  C D  V_PPI1S  P  RA_DSF N_DSF C  N_DSF   RA_GSF N_GSF  

 humOn chairO kai sugchairO pasin humin 
 su  chairO kai sugchairO pas  su  
 RP_GP V_PAI1S C  V_PAI1S  A_DPM RP_DP 

php:2:18 to   de auto kai humeis chairete kai sugchairete moi  
     ho   de autos kai su   chairO  kai sugchairO  egO  
     RA_ASN C A_ASN D  RP_NP V_PAD2P C  V_PAD2P   RP_DS 

php:2:19 elpizO de en  kuriO iEsou timotheon tacheOs pempsai humin hina kagO 
     elpizO de heis kurios *PN* *PN*   tachus pempO  su  hina kagO 
     V_PAI1S C P  N_DSM N_DSM N_ASM   D    V_AAN  RP_DP C  D  

 eupsuchO gnous  ta   peri humOn 
 eupsucheO ginOskO ho   peri su  
 V_PAS1S  V_AAPNSM RA_APN P  RP_GP 

php:2:20 oudena gar echO  isopsuchon hostis gnEsiOs ta   peri humOn 
     oudeis gar echO  isopsuchos hostis gnEsiOs ho   peri su  
     A_ASM C  V_PAI1S A_ASM   RR_NSM D    RA_APN P  RP_GP 

 merimnEsei 
 merimnaO  
 V_FAI3S  

php:2:21 hoi  pantes gar ta   heautOn zEtousin ou ta   iEsou christou 
     ho   pas  gar ho   heautou zEteO  ou ho   *PN* *PN*   
     RA_NPM A_NPM C  RA_APN RP_GPM V_PAI3P D RA_APN N_GSM N_GSM  

php:2:22 tEn  de dokimEn autou ginOskete hoti hOs patri teknon sun emoi 
     ho   de dokimE autos ginOskO  hoti hOs patEr teknon sun egO  
     RA_ASF C N_ASF  RP_GSM V_PAI2P  D  C  N_DSM N_NSN P  RP_DS 

 edouleusen eis to   euaggelion 
 douleuO  heis ho   euaggelion 
 V_AAI3S  P  RA_ASN N_ASN   

php:2:23 touton men oun elpizO pempsai hOs an aphidO ta   peri eme  
     houtos men oun elpizO pempO  hOs an aphoraO ho   peri egO  
     RD_ASM C  C  V_PAI1S V_AAN  C  X V_AAS1S RA_APN P  RP_AS 

 exautEs 
 exautEs 
 D    

php:2:24 pepoitha de en  kuriO hoti kai autos tacheOs eleusomai 
     peithO  de heis kurios hoti kai autos tachus erchomai 
     V_XAI1S C P  N_DSM C  D  RP_NSM D    V_FMI1S  

php:2:25 anagkaion de hEgEsamEn epaphroditon ton  adelphon kai sunergon kai 
     anagkaios de hEgeomai *PN*     ho   adelphos kai sunergos kai 
     A_NSN   C V_AMI1S  N_ASM    RA_ASM N_ASM  C  A_ASM  C  

 sustratiOtEn mou  humOn de apostolon kai leitourgon tEs  chreias mou  
 sustratiOtEs egO  su  de apostolos kai leitourgos ho   chreia egO  
 N_ASM    RP_GS RP_GP C N_ASM   C  N_ASM   RA_GSF N_GSF  RP_GS 

 pempsai pros humas 
 pempO  pros su  
 V_AAN  P  RP_AP 

php:2:26 epeidE epipothOn En   pantas humas kai adEmonOn dioti Ekousate hoti 
     epeidE epipotheO eimi  pas  su  kai adEmoneO dioti akouO  hoti 
     C   V_PAPNSM V_IAI3S A_APM RP_AP C  V_PAPNSM C   V_AAI2P C  

 EsthenEsen 
 astheneO  
 V_AAI3S  

php:2:27 kai gar EsthenEsen paraplEsion thanatO alla ho   theos EleEsen 
     kai gar astheneO  paraplEsion thanatos alla ho   theos eleaO  
     D  C  V_AAI3S  A_ASN    N_DSM  C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S 

 auton ouk auton de monon alla kai eme  hina mE lupEn epi lupEn schO  
 autos ou autos de monos alla kai egO  hina mE lupE epi lupE echO  
 RP_ASM D  RP_ASM C A_ASM C  D  RP_AS C  D N_ASF P  N_ASF V_AAS1S 

php:2:28 spoudaioterOs oun epempsa auton hina idontes auton palin charEte 
     spoudaiOs   oun pempO  autos hina horaO  autos palin chairO 
     D       C  V_AAI1S RP_ASM C  V_AAPNPM RP_ASM D   V_APS2P 

 kagO alupoteros O    
 kagO alupoteros eimi  
 C  A_NSMC   V_PAS1S 

php:2:29 prosdechesthe oun auton en  kuriO meta pasEs charas kai tous  
     prosdechomai oun autos heis kurios meta pas  chara kai ho   
     V_PMD2P    C  RP_ASM P  N_DSM P  A_GSF N_GSF C  RA_APM 

 toioutous entimous echete 
 toioutos entimos echO  
 RD_APM  A_APM  V_PAD2P 

php:2:30 hoti dia to   ergon christou mechri thanatou Eggisen 
     hoti dia ho   ergon *PN*   mechri thanatos eggizO 
     C  P  RA_ASN N_ASN N_GSM  P   N_GSM  V_AAI3S 

 paraboleusamenos tE   psuchE hina anaplErOsE to   humOn husterEma tEs  
 paraboleuomai  ho   psuchE hina anaplEroO ho   su  husterEma ho   
 V_AMPNSM     RA_DSF N_DSF C  V_AAS3S  RA_ASN RP_GP N_ASN   RA_GSF 

 pros me  leitourgias 
 pros egO  leitourgia 
 P  RP_AS N_GSF    


Help and Acknowledgements