Help and Acknowledgements


mat:9:1 kai embas  eis ploion dieperasen kai Elthen  eis tEn  idian 
    kai emballO heis ploion diaperaO  kai erchomai heis ho   idios 
    C  V_AAPNSM P  N_ASN V_AAI3S  C  V_AAI3S P  RA_ASF A_ASF 

 polin 
 polis 
 N_ASF 

mat:9:2 kai idou prosepheron autO  paralutikon epi klinEs beblEmenon kai 
    kai idou prospherO  autos paralutikos epi klinO ballO   kai 
    C  X  V_IAI3P   RP_DSM A_ASM    P  N_GSF V_XPPASM  C  

 idOn   ho   iEsous tEn  pistin autOn eipen  tO   paralutikO 
 horaO  ho   *PN*  ho   pistis autos legO  ho   paralutikos 
 V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF RP_GPM V_AAI3S RA_DSM A_DSM    

 tharsei teknon aphientai sou  hai  hamartiai 
 tharseO teknon aphiEmi  su  ho   hamartia 
 V_PAD2S N_VSN V_PPI3P  RP_GS RA_NPF N_NPF   

mat:9:3 kai idou tines tOn  grammateOn eipan  en  heautois houtos 
    kai idou tis  ho   grammateus legO  heis heautou houtos 
    C  I  RI_NPM RA_GPM N_GPM   V_AAI3P P  RP_DPM  RD_NSM 

 blasphEmei 
 blasphEmeO 
 V_PAI3S  

mat:9:4 kai idOn   ho   iEsous tas  enthumEseis autOn eipen  hinati 
    kai horaO  ho   *PN*  ho   enthumEsis autos legO  hinati 
    C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RA_APF N_APF    RP_GPM V_AAI3S D   

 enthumeisthe ponEra en  tais  kardiais humOn 
 enthumeomai ponEros heis ho   kardia  su  
 V_PMI2P   A_APN  P  RA_DPF N_DPF  RP_GP 

mat:9:5 ti   gar estin  eukopOteron eipein aphientai sou  hai  hamartiai 
    tis  gar eimi  eukopOteros legO  aphiEmi  su  ho   hamartia 
    RI_NSN C  V_PAI3S A_NSNC   V_AAN V_PPI3P  RP_GS RA_NPF N_NPF   

 E eipein egeire kai peripatei 
 E legO  egeirO kai peripateO 
 C V_AAN V_PAD2S C  V_PAD2S  

mat:9:6 hina de eidEte hoti exousian echei  ho   huios tou  anthrOpou epi 
    hina de oida  hoti exousia echO  ho   huios ho   anthrOpos epi 
    C  C V_XAS2P C  N_ASF  V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   P  

 tEs  gEs  aphienai hamartias tote legei  tO   paralutikO egertheis 
 ho   gE  aphiEmi hamartia tote legO  ho   paralutikos egeirO  
 RA_GSF N_GSF V_PAN  N_APF   D  V_PAI3S RA_DSM A_DSM    V_APPNSM 

 aron  sou  tEn  klinEn kai hupage eis ton  oikon sou  
 airO  su  ho   klinE kai hupagO heis ho   oikos su  
 V_AAD2S RP_GS RA_ASF N_ASF C  V_PAD2S P  RA_ASM N_ASM RP_GS 

mat:9:7 kai egertheis apElthen  eis ton  oikon autou 
    kai egeirO  aperchomai heis ho   oikos autos 
    C  V_APPNSM V_AAI3S  P  RA_ASM N_ASM RP_GSM 

mat:9:8 idontes de hoi  ochloi ephobEthEsan kai edoxasan ton  theon ton  
    horaO  de ho   ochlos phobeomai  kai doxazO  ho   theos ho   
    V_AAPNPM C RA_NPM N_NPM V_API3P   C  V_AAI3P RA_ASM N_ASM RA_ASM 

 donta  exousian toiautEn tois  anthrOpois 
 didOmi  exousia toioutos ho   anthrOpos 
 V_AAPASM N_ASF  RD_ASF  RA_DPM N_DPM   

mat:9:9 kai paragOn ho   iEsous ekeithen eiden  anthrOpon kathEmenon epi 
    kai paragO  ho   *PN*  ekeithen horaO  anthrOpos kathEmai  epi 
    C  V_PAPNSM RA_NSM N_NSM D    V_AAI3S N_ASM   V_PMPASM  P  

 to   telOnion maththaion legomenon kai legei  autO  akolouthei moi  kai 
 ho   telOnion *PN*    legO   kai legO  autos akoloutheO egO  kai 
 RA_ASN N_ASN  N_ASM   V_PPPASM C  V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S  RP_DS C  

 anastas EkolouthEsen autO  
 anistEmi akoloutheO  autos 
 V_AAPNSM V_AAI3S   RP_DSM 

mat:9:10 kai egeneto autou anakeimenou en  tE   oikia kai idou polloi 
     kai ginomai autos anakeimai  heis ho   oikia kai idou polus 
     C  V_AMI3S RP_GSM V_PMPGSM  P  RA_DSF N_DSF C  X  A_NPM 

 telOnai kai hamartOloi elthontes sunanekeinto tO   iEsou kai tois  
 telOnEs kai hamartOlos erchomai sunanakeimai ho   *PN* kai ho   
 N_NPM  C  A_NPM   V_AAPNPM V_IMI3P   RA_DSM N_DSM C  RA_DPM 

 mathEtais autou 
 mathEtEs autos 
 N_DPM   RP_GSM 

mat:9:11 kai idontes hoi  pharisaioi elegon tois  mathEtais autou dia 
     kai horaO  ho   *PN*    legO  ho   mathEtEs autos dia 
     C  V_AAPNPM RA_NPM N_NPM   V_IAI3P RA_DPM N_DPM   RP_GSM P  

 ti   meta tOn  telOnOn kai hamartOlOn esthiei ho   didaskalos humOn 
 tis  meta ho   telOnEs kai hamartOlos esthiO ho   didaskalos su  
 RI_ASN P  RA_GPM N_GPM  C  A_GPM   V_PAI3S RA_NSM N_NSM   RP_GP 

mat:9:12 ho   de akousas eipen  ou chreian echousin hoi  ischuontes 
     ho   de akouO  legO  ou chreia echO   ho   ischuO   
     RA_NSM C V_AAPNSM V_AAI3S D N_ASF  V_PAI3P RA_NPM V_PAPNPM  

 iatrou all hoi  kakOs echontes 
 iatros alla ho   kakOs echO   
 N_GSM C  RA_NPM D   V_PAPNPM 

mat:9:13 poreuthentes de mathete ti   estin  eleos thelO  kai ou thusian 
     poreuomai  de manthanO tis  eimi  eleos thelO  kai ou thusia 
     V_APPNPM   C V_AAD2P RI_NSN V_PAI3S N_ASN V_PAI1S C  D N_ASF  

 ou gar Elthon  kalesai dikaious alla hamartOlous 
 ou gar erchomai kaleO  dikaios alla hamartOlos 
 D C  V_AAI1S V_AAN  A_APM  C  A_APM    

mat:9:14 tote proserchontai autO  hoi  mathEtai iOannou legontes dia ti   
     tote proserchomai autos ho   mathEtEs *PN*  legO   dia tis  
     D  V_PMI3P    RP_DSM RA_NPM N_NPM  N_GSM  V_PAPNPM P  RI_ASN 

 hEmeis kai hoi  pharisaioi nEsteuomen [polla] hoi  de mathEtai sou  ou 
 egO  kai ho   *PN*    nEsteuO  polus  ho   de mathEtEs su  ou 
 RP_NP C  RA_NPM N_NPM   V_PAI1P  A_APN  RA_NPM C N_NPM  RP_GS D 

 nEsteuousin 
 nEsteuO   
 V_PAI3P   

mat:9:15 kai eipen  autois ho   iEsous mE dunantai hoi  huioi tou  
     kai legO  autos ho   *PN*  mE dunamai ho   huios ho   
     C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM X V_PMI3P RA_NPM N_NPM RA_GSM 

 numphOnos penthein eph hoson met autOn estin  ho   numphios eleusontai 
 numphOn  pentheO epi hosos meta autos eimi  ho   numphios erchomai  
 N_GSM   V_PAN  P  RR_ASM P  RP_GPM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  V_FMI3P  

 de hEmerai hotan aparthE ap autOn ho   numphios kai tote nEsteusousin 
 de hEmera hotan apairO apo autos ho   numphios kai tote nEsteuO   
 C N_NPF  D   V_APS3S P  RP_GPM RA_NSM N_NSM  C  D  V_FAI3P   

mat:9:16 oudeis de epiballei epiblEma rhakous agnaphou epi himatiO palaiO 
     oudeis de epiballO epiblEma rhakos hagnos  epi himation palaios 
     A_NSM C V_PAI3S  N_ASN  N_GSN  A_GSN  P  N_DSN  A_DSN  

 airei  gar to   plErOma autou apo tou  himatiou kai cheiron schisma 
 airO  gar ho   plErOma autos apo ho   himation kai cheirOn schisma 
 V_PAI3S C  RA_ASN N_ASN  RP_GSN P  RA_GSN N_GSN  C  A_NSNC N_NSN  

 ginetai 
 ginomai 
 V_PMI3S 

mat:9:17 oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de mE ge rhEgnuntai 
     oude ballO   oinos neos heis askos palaios ei de mE ge rhEgnumi  
     C  V_PAI3P  N_ASM A_ASM P  N_APM A_APM  C C D X V_PPI3P  

 hoi  askoi kai ho   oinos ekcheitai kai hoi  askoi apolluntai alla 
 ho   askos kai ho   oinos ekcheO  kai ho   askos apollumi  alla 
 RA_NPM N_NPM C  RA_NSM N_NSM V_PPI3S  C  RA_NPM N_NPM V_PPI3P  C  

 ballousin oinon neon eis askous kainous kai amphoteroi suntErountai 
 ballO   oinos neos heis askos kainos kai amphoteroi suntEreO   
 V_PAI3P  N_ASM A_ASM P  N_APM A_APM  C  A_NPM   V_PPI3P   

mat:9:18 tauta autou lalountos autois idou archOn heis elthOn  prosekunei 
     houtos autos laleO   autos idou archOn heis erchomai proskuneO 
     RD_APN RP_GSM V_PAPGSM RP_DPM X  N_NSM A_NSM V_AAPNSM V_IAI3S  

 autO  legOn  hoti hE   thugatEr mou  arti eteleutEsen alla elthOn  
 autos legO   hoti ho   thugatEr egO  arti teleutaO  alla erchomai 
 RP_DSM V_PAPNSM C  RA_NSF N_NSF  RP_GS D  V_AAI3S   C  V_AAPNSM 

 epithes  tEn  cheira sou  ep autEn  kai zEsetai 
 epitithEmi ho   cheir su  epi heautou kai zaO   
 V_AAD2S  RA_ASF N_ASF RP_GS P  RP_ASF C  V_FMI3S 

mat:9:19 kai egertheis ho   iEsous EkolouthEsen autO  kai hoi  mathEtai 
     kai egeirO  ho   *PN*  akoloutheO  autos kai ho   mathEtEs 
     C  V_APPNSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S   RP_DSM C  RA_NPM N_NPM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

mat:9:20 kai idou gunE haimorroousa dOdeka etE  proselthousa opisthen hEpsato 
     kai idou gunE haimorroeO  dOdeka etos proserchomai opisthen haptO  
     C  X  N_NSF V_PAPNSF   A_APN N_APN V_AAPNSF   D    V_AMI3S 

 tou  kraspedou tou  himatiou autou 
 ho   kraspedon ho   himation autos 
 RA_GSN N_GSN   RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

mat:9:21 elegen gar en  heautE ean monon hapsOmai tou  himatiou autou 
     legO  gar heis heautou ean monos haptO  ho   himation autos 
     V_IAI3S C  P  RP_DSF C  A_ASN V_AMS1S RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

 sOthEsomai 
 sOzO    
 V_FPI1S  

mat:9:22 ho   de iEsous strapheis kai idOn   autEn  eipen  tharsei 
     ho   de *PN*  strephO  kai horaO  heautou legO  tharseO 
     RA_NSM C N_NSM V_APPNSM C  V_AAPNSM RP_ASF V_AAI3S V_PAD2S 

 thugater hE   pistis sou  sesOken se  kai esOthE hE   gunE apo 
 thugatEr ho   pistis su  sOzO  su  kai sOzO  ho   gunE apo 
 N_VSF  RA_NSF N_NSF RP_GS V_XAI3S RP_AS C  V_API3S RA_NSF N_NSF P  

 tEs  hOras ekeinEs 
 ho   hOra ekeinos 
 RA_GSF N_GSF RD_GSF 

mat:9:23 kai elthOn  ho   iEsous eis tEn  oikian tou  archontos kai 
     kai erchomai ho   *PN*  heis ho   oikia ho   archOn  kai 
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM   C  

 idOn   tous  aulEtas kai ton  ochlon thoruboumenon 
 horaO  ho   aulEtEs kai ho   ochlos thorubeO   
 V_AAPNSM RA_APM N_APM  C  RA_ASM N_ASM V_PPPASM   

mat:9:24 elegen anachOreite ou gar apethanen to   korasion alla katheudei 
     legO  anachOreO  ou gar apothnEskO ho   korasion alla katheudO 
     V_IAI3S V_PAD2P   D C  V_AAI3S  RA_NSN N_NSN  C  V_PAI3S  

 kai kategelOn autou 
 kai katagelaO autos 
 C  V_IAI3P  RP_GSM 

mat:9:25 hote de exeblEthE ho   ochlos eiselthOn  ekratEsen tEs  cheiros 
     hote de ekballO  ho   ochlos eiserchomai krateO  ho   cheir  
     C  C V_API3S  RA_NSM N_NSM V_AAPNSM  V_AAI3S  RA_GSF N_GSF  

 autEs kai EgerthE to   korasion 
 autos kai egeirO ho   korasion 
 RP_GSF C  V_API3S RA_NSN N_NSN  

mat:9:26 kai exElthen  hE   phEmE hautE eis holEn tEn  gEn  ekeinEn 
     kai exerchomai ho   phEmE autos heis holos ho   gE  ekeinos 
     C  V_AAI3S  RA_NSF N_NSF RD_NSF P  A_ASF RA_ASF N_ASF RD_ASF 

mat:9:27 kai paragonti ekeithen tO   iEsou EkolouthEsan [autO] duo  tuphloi 
     kai paragO  ekeithen ho   *PN* akoloutheO  autos duo  tuphlos 
     C  V_PAPDSM D    RA_DSM N_DSM V_AAI3P   RP_DSM A_NPM A_NPM  

 krazontes kai legontes eleEson hEmas huios dauid 
 krazO   kai legO   eleaO  egO  huios *PN* 
 V_PAPNPM C  V_PAPNPM V_AAD2S RP_AP N_NSM N_GSM 

mat:9:28 elthonti de eis tEn  oikian prosElthon  autO  hoi  tuphloi kai 
     erchomai de heis ho   oikia proserchomai autos ho   tuphlos kai 
     V_AAPDSM C P  RA_ASF N_ASF V_AAI3P   RP_DSM RA_NPM A_NPM  C  

 legei  autois ho   iEsous pisteuete hoti dunamai touto poiEsai legousin 
 legO  autos ho   *PN*  pisteuO  hoti dunamai houtos poieO  legO   
 V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM V_PAI2P  C  V_PMI1S RD_ASN V_AAN  V_PAI3P 

 autO  nai kurie 
 autos nai kurios 
 RP_DSM X  N_VSM 

mat:9:29 tote hEpsato tOn  ophthalmOn autOn legOn  kata tEn  pistin 
     tote haptO  ho   ophthalmos autos legO   kata ho   pistis 
     D  V_AMI3S RA_GPM N_GPM   RP_GPM V_PAPNSM P  RA_ASF N_ASF 

 humOn genEthEtO humin 
 su  ginomai  su  
 RP_GP V_APD3S  RP_DP 

mat:9:30 kai EneOchthEsan autOn hoi  ophthalmoi kai enebrimEthE autois 
     kai anoigO    autos ho   ophthalmos kai embrimaomai autos 
     C  V_API3P   RP_GPM RA_NPM N_NPM   C  V_API3S   RP_DPM 

 ho   iEsous legOn  horate mEdeis ginOsketO 
 ho   *PN*  legO   horaO  mEdeis ginomai  
 RA_NSM N_NSM V_PAPNSM V_PAD2P A_NSM V_PAD3S  

mat:9:31 hoi  de exelthontes diephEmisan auton en  holE tE   gE  
     ho   de exerchomai diaphEmizO autos heis holos ho   gE  
     RA_NPM C V_AAPNPM  V_AAI3P   RP_ASM P  A_DSF RA_DSF N_DSF 

 ekeinE 
 ekeinos 
 RD_DSF 

mat:9:32 autOn de exerchomenOn idou prosEnegkan autO  anthrOpon kOphon 
     autos de exerchomai  idou prospherO  autos anthrOpos kOphos 
     RP_GPM C V_PMPGPM   X  V_AAI3P   RP_DSM N_ASM   A_ASM 

 daimonizomenon 
 daimonizomai  
 V_PMPASM    

mat:9:33 kai ekblEthentos tou  daimoniou elalEsen ho   kOphos kai 
     kai ekballO   ho   daimonion laleO  ho   kOphos kai 
     C  V_APPGSN   RA_GSN N_GSN   V_AAI3S RA_NSM A_NSM C  

 ethaumasan hoi  ochloi legontes oudepote ephanE houtOs en  tO   israEl 
 thaumazO  ho   ochlos legO   oudepote phainO houtO heis ho   *PN*  
 V_AAI3P  RA_NPM N_NPM V_PAPNPM D    V_API3S D   P  RA_DSM N_DSM 

mat:9:34 hoi  de pharisaioi elegon en  tO   archonti tOn  daimoniOn 
     ho   de *PN*    legO  heis ho   archOn  ho   daimonion 
     RA_NPM C N_NPM   V_IAI3P P  RA_DSM N_DSM  RA_GPN N_GPN   

 ekballei ta   daimonia 
 ekballO ho   daimonion 
 V_PAI3S RA_APN N_APN   

mat:9:35 kai periEgen ho   iEsous tas  poleis pasas kai tas  kOmas 
     kai periagO ho   *PN*  ho   polis pas  kai ho   kOmE 
     C  V_IAI3S RA_NSM N_NSM RA_APF N_APF A_APF C  RA_APF N_APF 

 didaskOn en  tais  sunagOgais autOn kai kErussOn to   euaggelion tEs  
 didaskO heis ho   sunagOgE  autos kai kErussO ho   euaggelion ho   
 V_PAPNSM P  RA_DPF N_DPF   RP_GPM C  V_PAPNSM RA_ASN N_ASN   RA_GSF 

 basileias kai therapeuOn pasan noson kai pasan malakian 
 basileia kai therapeuO pas  nosos kai pas  malakia 
 N_GSF   C  V_PAPNSM  A_ASF N_ASF C  A_ASF N_ASF  

mat:9:36 idOn   de tous  ochlous esplagchnisthE peri autOn hoti Esan  
     horaO  de ho   ochlos splagchnizomai peri autos hoti eimi  
     V_AAPNSM C RA_APM N_APM  V_API3S    P  RP_GPM C  V_IAI3P 

 eskulmenoi kai errimmenoi hOsei probata mE echonta poimena 
 skullO   kai rhiptO   hOsei probaton mE echO   poimEn 
 V_XPPNPM  C  V_XPPNPM  C   N_NPN  D V_PAPNPN N_ASM  

mat:9:37 tote legei  tois  mathEtais autou ho   men therismos polus hoi  
     tote legO  ho   mathEtEs autos ho   men therismos polus ho   
     D  V_PAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM RA_NSM C  N_NSM   A_NSM RA_NPM 

 de ergatai  oligoi 
 de ergazomai oligos 
 C N_NPM   A_NPM 

mat:9:38 deEthEte oun tou  kuriou tou  therismou hopOs ekbalE ergatas eis 
     deO   oun ho   kurios ho   therismos hopOs ekballO ergatEs heis 
     V_APD2P C  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   C   V_AAS3S N_APM  P  

 ton  therismon autou 
 ho   therismos autos 
 RA_ASM N_ASM   RP_GSM 


Help and Acknowledgements