Help and Acknowledgements


mat:8:1 katabantos de autou apo tou  orous EkolouthEsan autO  ochloi polloi 
    katabainO de autos apo ho   oros akoloutheO  autos ochlos polus 
    V_AAPGSM  C RP_GSM P  RA_GSN N_GSN V_AAI3P   RP_DSM N_NPM A_NPM 

mat:8:2 kai idou lepros proselthOn  prosekunei autO  legOn  kurie ean 
    kai idou lepros proserchomai proskuneO autos legO   kurios ean 
    C  X  A_NSM V_AAPNSM   V_IAI3S  RP_DSM V_PAPNSM N_VSM C  

 thelEs dunasai me  katharisai 
 thelO  dunamai egO  katharizO 
 V_PAS2S V_PMI2S RP_AS V_AAN   

mat:8:3 kai ekteinas tEn  cheira hEpsato autou legOn  thelO  
    kai ekteinO ho   cheir haptO  autos legO   thelO  
    C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF V_AMI3S RP_GSM V_PAPNSM V_PAI1S 

 katharisthEti kai eutheOs ekatharisthE autou hE   lepra 
 katharizO   kai eutheOs katharizO  autos ho   lepra 
 V_APD2S    C  D    V_API3S   RP_GSM RA_NSF N_NSF 

mat:8:4 kai legei  autO  ho   iEsous hora  mEdeni eipEs  alla hupage 
    kai legO  autos ho   *PN*  horaO  mEdeis legO  alla hupagO 
    C  V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PAD2S A_DSM V_AAS2S C  V_PAD2S 

 seauton deixon  tO   hierei kai prosenegkon to   dOron ho   
 seautou deiknumi ho   hiereus kai prospherO  ho   dOron hos  
 RP_ASM V_AAD2S RA_DSM N_DSM  C  V_AAD2S   RA_ASN N_ASN RR_ASN 

 prosetaxen mOusEs eis marturion autois 
 prostassO *PN*  heis marturion autos 
 V_AAI3S  N_NSM P  N_ASN   RP_DPM 

mat:8:5 eiselthontos de autou eis kapharnaoum prosElthen  autO  
    eiserchomai de autos heis *PN*    proserchomai autos 
    V_AAPGSM   C RP_GSM P  N_ASF    V_AAI3S   RP_DSM 

 hekatontarchos parakalOn auton 
 hekatontarchEs parakaleO autos 
 N_NSM     V_PAPNSM RP_ASM 

mat:8:6 kai legOn  kurie ho   pais mou  beblEtai en  tE   oikia 
    kai legO   kurios ho   pais egO  ballO  heis ho   oikia 
    C  V_PAPNSM N_VSM RA_NSM N_NSM RP_GS V_XPI3S P  RA_DSF N_DSF 

 paralutikos deinOs basanizomenos 
 paralutikos deinOs basanizO   
 A_NSM    D   V_PPPNSM   

mat:8:7 kai legei  autO  egO  elthOn  therapeusO auton 
    kai legO  autos egO  erchomai therapeuO autos 
    C  V_PAI3S RP_DSM RP_NS V_AAPNSM V_FAI1S  RP_ASM 

mat:8:8 kai apokritheis ho   hekatontarchos ephE  kurie ouk eimi  
    kai apokrinomai ho   hekatontarchEs phEmi  kurios ou eimi  
    C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM     V_IAI3S N_VSM D  V_PAI1S 

 hikanos hina mou  hupo tEn  stegEn eiselthEs  alla monon eipe  logO 
 hikanos hina egO  hupo ho   stegE eiserchomai alla monos legO  logos 
 A_NSM  C  RP_GS P  RA_ASF N_ASF V_AAS2S   C  A_ASN V_AAD2S N_DSM 

 kai iathEsetai ho   pais mou  
 kai iaomai   ho   pais egO  
 C  V_FPI3S  RA_NSM N_NSM RP_GS 

mat:8:9 kai gar egO  anthrOpos eimi  hupo exousian echOn  hup emauton 
    kai gar egO  anthrOpos eimi  hupo exousia echO   hupo emautou 
    D  C  RP_NS N_NSM   V_PAI1S P  N_ASF  V_PAPNSM P  RP_ASM 

 stratiOtas kai legO  toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou  kai 
 stratiOtEs kai legO  houtos poreuomai kai poreuomai kai allos erchomai kai 
 N_APM   C  V_PAI1S RD_DSM V_APD2S  C  V_PMI3S  C  A_DSM V_PMD2S C  

 erchetai kai tO   doulO mou  poiEson touto kai poiei  
 erchomai kai ho   doulos egO  poieO  houtos kai poieO  
 V_PMI3S C  RA_DSM N_DSM RP_GS V_AAD2S RD_ASN C  V_PAI3S 

mat:8:10 akousas de ho   iEsous ethaumasen kai eipen  tois  akolouthousin 
     akouO  de ho   *PN*  thaumazO  kai legO  ho   akoloutheO  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S  C  V_AAI3S RA_DPM V_PAPDPM   

 amEn legO  humin par oudeni tosautEn pistin en  tO   israEl heuron  
 amEn legO  su  para oudeis tosoutos pistis heis ho   *PN*  heuriskO 
 X  V_PAI1S RP_DP P  A_DSM RD_ASF  N_ASF P  RA_DSM N_DSM V_AAI1S 

mat:8:11 legO  de humin hoti polloi apo anatolOn kai dusmOn hExousin kai 
     legO  de su  hoti polus apo anatolE kai dusmE hEkO   kai 
     V_PAI1S C RP_DP C  A_NPM P  N_GPF  C  N_GPF V_FAI3P C  

 anaklithEsontai meta abraam kai isaak kai iakOb en  tE   basileia tOn  
 anaklinO    meta *PN*  kai *PN* kai *PN* heis ho   basileia ho   
 V_FPI3P     P  N_GSM C  N_GSM C  N_GSM P  RA_DSF N_DSF  RA_GPM 

 ouranOn 
 ouranos 
 N_GPM  

mat:8:12 hoi  de huioi tEs  basileias ekblEthEsontai eis to   skotos 
     ho   de huios ho   basileia ekballO    heis ho   skotos 
     RA_NPM C N_NPM RA_GSF N_GSF   V_FPI3P    P  RA_ASN N_ASN 

 to   exOteron ekei estai  ho   klauthmos kai ho   brugmos tOn  
 ho   exOteros ekei eimi  ho   klauthmos kai ho   brugmos ho   
 RA_ASN A_ASNC  D  V_FMI3S RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM  RA_GPM 

 odontOn 
 odous  
 N_GPM  

mat:8:13 kai eipen  ho   iEsous tO   hekatontarchE hupage hOs episteusas 
     kai legO  ho   *PN*  ho   hekatontarchEs hupagO hOs pisteuO  
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM     V_PAD2S C  V_AAI2S  

 genEthEtO soi  kai iathE  ho   pais [autou] en  tE   hOra ekeinE 
 ginomai  su  kai iaomai ho   pais autos  heis ho   hOra ekeinos 
 V_APD3S  RP_DS C  V_API3S RA_NSM N_NSM RP_GSM P  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

mat:8:14 kai elthOn  ho   iEsous eis tEn  oikian petrou eiden  tEn  
     kai erchomai ho   *PN*  heis ho   oikia *PN*  horaO  ho   
     C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM P  RA_ASF N_ASF N_GSM V_AAI3S RA_ASF 

 pentheran autou beblEmenEn kai puressousan 
 penthera autos ballO   kai puretos   
 N_ASF   RP_GSM V_XPPASF  C  V_PAPASF  

mat:8:15 kai hEpsato tEs  cheiros autEs kai aphEken autEn  ho   puretos 
     kai haptO  ho   cheir  autos kai aphiEmi heautou ho   puretos 
     C  V_AMI3S RA_GSF N_GSF  RP_GSF C  V_AAI3S RP_ASF RA_NSM N_NSM  

 kai EgerthE kai diEkonei autO  
 kai egeirO kai diakoneO autos 
 C  V_API3S C  V_IAI3S RP_DSM 

mat:8:16 opsias de genomenEs prosEnegkan autO  daimonizomenous pollous kai 
     opsia de ginomai  prospherO  autos daimonizomai  polus  kai 
     A_GSF C V_AMPGSF V_AAI3P   RP_DSM V_PMPAPM    A_APM  C  

 exebalen ta   pneumata logO kai pantas tous  kakOs echontas etherapeusen 
 ekballO ho   pneuma  logos kai pas  ho   kakOs echO   therapeuO  
 V_AAI3S RA_APN N_APN  N_DSM C  A_APM RA_APM D   V_PAPAPM V_AAI3S   

mat:8:17 hopOs plErOthE to   rhEthen dia Esaiou tou  prophEtou legontos 
     hopOs plEroO  ho   legO   dia *PN*  ho   prophEtEs legO   
     C   V_APS3S RA_NSN V_APPNSN P  N_GSM RA_GSM N_GSM   V_PAPGSM 

 autos tas  astheneias hEmOn elaben kai tas  nosous ebastasen 
 autos ho   astheneia egO  lambanO kai ho   nosos bastazO  
 RP_NSM RA_APF N_APF   RP_GP V_AAI3S C  RA_APF N_APF V_AAI3S  

mat:8:18 idOn   de ho   iEsous ochlon peri auton ekeleusen apelthein eis 
     horaO  de ho   *PN*  ochlos peri autos keleuO  aperchomai heis 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM N_ASM P  RP_ASM V_AAI3S  V_AAN   P  

 to   peran 
 ho   peran 
 RA_ASN D   

mat:8:19 kai proselthOn  heis grammateus eipen  autO  didaskale 
     kai proserchomai heis grammateus legO  autos didaskalos 
     C  V_AAPNSM   A_NSM N_NSM   V_AAI3S RP_DSM N_VSM   

 akolouthEsO soi  hopou ean aperchE  
 akoloutheO su  hopou ean aperchomai 
 V_FAI1S   RP_DS C   X  V_PMS2S  

mat:8:20 kai legei  autO  ho   iEsous hai  alOpekes phOleous echousin kai 
     kai legO  autos ho   *PN*  ho   alOpEx  phOleos echO   kai 
     C  V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RA_NPF N_NPF  N_APM  V_PAI3P C  

 ta   peteina tou  ouranou kataskEnOseis ho   de huios tou  anthrOpou 
 ho   peteinon ho   ouranos kataskEnoO  ho   de huios ho   anthrOpos 
 RA_NPN A_NPN  RA_GSM N_GSM  N_APF     RA_NSM C N_NSM RA_GSM N_GSM   

 ouk echei  pou tEn  kephalEn klinE  
 ou echO  pou ho   kephalE klinO  
 D  V_PAI3S D  RA_ASF N_ASF  V_PAS3S 

mat:8:21 heteros de tOn  mathEtOn [autou] eipen  autO  kurie epitrepson 
     heteros de ho   mathEtEs autos  legO  autos kurios epitrepO  
     A_NSM  C RA_GPM N_GPM  RP_GSM V_AAI3S RP_DSM N_VSM V_AAD2S  

 moi  prOton apelthein kai thapsai ton  patera mou  
 egO  prOtos aperchomai kai thaptO ho   patEr egO  
 RP_DS A_ASN V_AAN   C  V_AAN  RA_ASM N_ASM RP_GS 

mat:8:22 ho   de iEsous legei  autO  akolouthei moi  kai aphes  tous  
     ho   de *PN*  legO  autos akoloutheO egO  kai aphiEmi ho   
     RA_NSM C N_NSM V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S  RP_DS C  V_AAD2S RA_APM 

 nekrous thapsai tous  heautOn nekrous 
 nekros thaptO ho   heautou nekros 
 A_APM  V_AAN  RA_APM RP_GPM A_APM  

mat:8:23 kai embanti autO  eis to   ploion EkolouthEsan autO  hoi  
     kai embainO autos heis ho   ploion akoloutheO  autos ho   
     C  V_AAPDSM RP_DSM P  RA_ASN N_ASN V_AAI3P   RP_DSM RA_NPM 

 mathEtai autou 
 mathEtEs autos 
 N_NPM  RP_GSM 

mat:8:24 kai idou seismos megas egeneto en  tE   thalassE hOste to   
     kai idou seismos megas ginomai heis ho   thalassa hOste ho   
     C  X  N_NSM  A_NSM V_AMI3S P  RA_DSF N_DSF  C   RA_ASN 

 ploion kaluptesthai hupo tOn  kumatOn autos de ekatheuden 
 ploion kaluptO   hupo ho   kuma  autos de katheudO  
 N_ASN V_PPN    P  RA_GPN N_GPN  RP_NSM C V_IAI3S  

mat:8:25 kai proselthontes Egeiran auton legontes kurie sOson  apollumetha 
     kai proserchomai egeirO autos legO   kurios sOzO  apollumi  
     C  V_AAPNPM   V_AAI3P RP_ASM V_PAPNPM N_VSM V_AAD2S V_PMI1P   

mat:8:26 kai legei  autois ti   deiloi este  oligopistoi tote egertheis 
     kai legO  autos tis  deilos eimi  oligopistos tote egeirO  
     C  V_PAI3S RP_DPM RI_ASN A_NPM V_PAI2P A_VPM    D  V_APPNSM 

 epetimEsen tois  anemois kai tE   thalassE kai egeneto galEnE megalE 
 epitimaO  ho   anemos kai ho   thalassa kai ginomai galEnE megas 
 V_AAI3S  RA_DPM N_DPM  C  RA_DSF N_DSF  C  V_AMI3S N_NSF A_NSF 

mat:8:27 hoi  de anthrOpoi ethaumasan legontes potapos estin  houtos hoti 
     ho   de anthrOpos thaumazO  legO   potapos eimi  houtos hoti 
     RA_NPM C N_NPM   V_AAI3P  V_PAPNPM RI_NSM V_PAI3S RD_NSM C  

 kai hoi  anemoi kai hE   thalassa autO  hupakouousin 
 kai ho   anemos kai ho   thalassa autos hupakouO   
 D  RA_NPM N_NPM C  RA_NSF N_NSF  RP_DSM V_PAI3P   

mat:8:28 kai elthontos autou eis to   peran eis tEn  chOran tOn  
     kai erchomai autos heis ho   peran heis ho   chOra ho   
     C  V_AAPGSM RP_GSM P  RA_ASN D   P  RA_ASF N_ASF RA_GPM 

 gadarEnOn hupEntEsan autO  duo  daimonizomenoi ek tOn  mnEmeiOn 
 *PN*   hupantaO  autos duo  daimonizomai  ek ho   mnEmeion 
 A_GPM   V_AAI3P  RP_DSM A_NPM V_PMPNPM    P RA_GPN N_GPN  

 exerchomenoi chalepoi lian hOste mE ischuein tina  parelthein dia tEs  
 exerchomai  chalepos lian hOste mE ischuO  tis  parerchomai dia ho   
 V_PMPNPM   A_NPM  D  C   D V_PAN  RI_ASM V_AAN    P  RA_GSF 

 hodou ekeinEs 
 hodos ekeinos 
 N_GSF RD_GSF 

mat:8:29 kai idou ekraxan legontes ti   hEmin kai soi  huie tou  theou 
     kai idou krazO  legO   tis  egO  kai su  huios ho   theos 
     C  X  V_AAI3P V_PAPNPM RI_NSN RP_DP C  RP_DS N_VSM RA_GSM N_GSM 

 Elthes  hOde pro kairou basanisai hEmas 
 erchomai hOde pros kairos basanizO egO  
 V_AAI2S D  P  N_GSM V_AAN   RP_AP 

mat:8:30 En   de makran ap autOn agelE choirOn pollOn boskomenE 
     eimi  de makros apo autos agelE choiros polus boskO   
     V_IAI3S C A_ASF P  RP_GPM N_NSF N_GPM  A_GPM V_PPPNSF 

mat:8:31 hoi  de daimones parekaloun auton legontes ei ekballeis hEmas 
     ho   de daimOn  parakaleO autos legO   ei ekballO  egO  
     RA_NPM C N_NPM  V_IAI3P  RP_ASM V_PAPNPM C V_PAI2S  RP_AP 

 aposteilon hEmas eis tEn  agelEn tOn  choirOn 
 apostellO egO  heis ho   agelE ho   choiros 
 V_AAD2S  RP_AP P  RA_ASF N_ASF RA_GPM N_GPM  

mat:8:32 kai eipen  autois hupagete hoi  de exelthontes apElthon  eis 
     kai legO  autos hupagO  ho   de exerchomai aperchomai heis 
     C  V_AAI3S RP_DPM V_PAD2P RA_NPM C V_AAPNPM  V_AAI3P  P  

 tous  choirous kai idou hOrmEsen pasa hE   agelE kata tou  krEmnou eis 
 ho   choiros kai idou hormaO  pas  ho   agelE kata ho   krEmnos heis 
 RA_APM N_APM  C  X  V_AAI3S A_NSF RA_NSF N_NSF P  RA_GSM N_GSM  P  

 tEn  thalassan kai apethanon en  tois  hudasin 
 ho   thalassa kai apothnEskO heis ho   hudOr  
 RA_ASF N_ASF   C  V_AAI3P  P  RA_DPN N_DPN  

mat:8:33 hoi  de boskontes ephugon kai apelthontes eis tEn  polin 
     ho   de boskO   pheugO kai aperchomai heis ho   polis 
     RA_NPM C V_PAPNPM V_AAI3P C  V_AAPNPM  P  RA_ASF N_ASF 

 apEggeilan panta kai ta   tOn  daimonizomenOn 
 apaggellO pas  kai ho   ho   daimonizomai  
 V_AAI3P  A_APN C  RA_APN RA_GPM V_PMPGPM    

mat:8:34 kai idou pasa hE   polis exElthen  eis hupantEsin tO   iEsou 
     kai idou pas  ho   polis exerchomai heis hupantEsis ho   *PN* 
     C  X  A_NSF RA_NSF N_NSF V_AAI3S  P  N_ASF   RA_DSM N_DSM 

 kai idontes auton parekalesan hopOs metabE  apo tOn  horiOn autOn 
 kai horaO  autos parakaleO  hopOs metabainO apo ho   horion autos 
 C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAI3P   C   V_AAS3S  P  RA_GPN N_GPN RP_GPM 


Help and Acknowledgements