Help and Acknowledgements


mat:7:1 mE krinete hina mE krithEte 
    mE krinO  hina mE krinO  
    D V_PAD2P C  D V_APS2P 

mat:7:2 en  hO   gar krimati krinete krithEsesthe kai en  hO   metrO 
    heis hos  gar krima  krinO  krinO    kai heis hos  metron 
    P  RR_DSN C  N_DSN  V_PAI2P V_FPI2P   C  P  RR_DSN N_DSN 

 metreite metrEthEsetai humin 
 metreO  metreO    su  
 V_PAI2P V_FPI3S    RP_DP 

mat:7:3 ti   de blepeis to   karphos to   en  tO   ophthalmO tou  
    tis  de blepO  ho   karphos ho   heis ho   ophthalmos ho   
    RI_ASN C V_PAI2S RA_ASN N_ASN  RA_ASN P  RA_DSM N_DSM   RA_GSM 

 adelphou sou  tEn  de en  tO   sO  ophthalmO dokon ou katanoeis 
 adelphos su  ho   de heis ho   sos  ophthalmos dokos ou katanoeO 
 N_GSM  RP_GS RA_ASF C P  RA_DSM A_DSM N_DSM   N_ASF D V_PAI2S  

mat:7:4 E pOs ereis  tO   adelphO sou  aphes  ekbalO to   karphos ek 
    E pOs legO  ho   adelphos su  aphiEmi ekballO ho   karphos ek 
    C D  V_FAI2S RA_DSM N_DSM  RP_GS V_AAD2S V_AAS1S RA_ASN N_ASN  P 

 tou  ophthalmou sou  kai idou hE   dokos en  tO   ophthalmO sou  
 ho   ophthalmos su  kai idou ho   dokos heis ho   ophthalmos su  
 RA_GSM N_GSM   RP_GS C  X  RA_NSF N_NSF P  RA_DSM N_DSM   RP_GS 

mat:7:5 hupokrita ekbale prOton ek tou  ophthalmou sou  tEn  dokon kai 
    hupokritEs ekballO prOtos ek ho   ophthalmos su  ho   dokos kai 
    N_VSM   V_AAD2S A_ASN P RA_GSM N_GSM   RP_GS RA_ASF N_ASF C  

 tote diablepseis  ekbalein to   karphos ek tou  ophthalmou tou  
 tote diabebaioomai ekballO ho   karphos ek ho   ophthalmos ho   
 D  V_FAI2S    V_AAN  RA_ASN N_ASN  P RA_GSM N_GSM   RA_GSM 

 adelphou sou  
 adelphos su  
 N_GSM  RP_GS 

mat:7:6 mE dOte  to   hagion tois  kusin mEde balEte tous  margaritas 
    mE didOmi ho   hagios ho   kuOn mEde ballO  ho   margaritEs 
    D V_AAS2P RA_ASN A_ASN RA_DPM N_DPM C  V_AAS2P RA_APM N_APM   

 humOn emprosthen tOn  choirOn mEpote katapatEsousin autous en  tois  
 su  emprosthen ho   choiros mEpote katapateO   heautou heis ho   
 RP_GP P     RA_GPM N_GPM  C   V_FAI3P    RP_APM P  RA_DPM 

 posin autOn kai straphentes rhExOsin humas 
 pous autos kai strephO   rhEgnumi su  
 N_DPM RP_GPM C  V_APPNPM  V_AAS3P RP_AP 

mat:7:7 aiteite kai dothEsetai humin zEteite kai heurEsete krouete kai 
    aiteO  kai didOmi   su  zEteO  kai heuriskO krouO  kai 
    V_PAD2P C  V_FPI3S  RP_DP V_PAD2P C  V_FAI2P  V_PAD2P C  

 anoigEsetai humin 
 anoigO   su  
 V_FPI3S   RP_DP 

mat:7:8 pas  gar ho   aitOn  lambanei kai ho   zEtOn  heuriskei kai 
    pas  gar ho   aiteO  lambanO kai ho   zEteO  heuriskO kai 
    A_NSM C  RA_NSM V_PAPNSM V_PAI3S C  RA_NSM V_PAPNSM V_PAI3S  C  

 tO   krouonti anoigEsetai 
 ho   krouO  anoigO   
 RA_DSM V_PAPDSM V_FPI3S   

mat:7:9 E tis  estin  ex humOn anthrOpos hon  aitEsei ho   huios autou 
    E tis  eimi  hex su  anthrOpos eimi  aiteO  ho   huios autos 
    C RI_NSM V_PAI3S P  RP_GP N_NSM   RR_ASM V_FAI3S RA_NSM N_NSM RP_GSM 

 arton mE lithon epidOsei autO  
 artos mE lithos epididOmi autos 
 N_ASM X N_ASM V_FAI3S  RP_DSM 

mat:7:10 E kai ichthun aitEsei mE ophin epidOsei autO  
     E kai ichthus aiteO  mE ophis epididOmi autos 
     C D  N_ASM  V_FAI3S X N_ASM V_FAI3S  RP_DSM 

mat:7:11 ei oun humeis ponEroi ontes  oidate domata agatha didonai tois  
     ei oun su   ponEros eimi   oida  doma  agathos didOmi ho   
     C C  RP_NP A_NPM  V_PAPNPM V_XAI2P N_APN A_APN  V_PAN  RA_DPN 

 teknois humOn posO  mallon ho   patEr humOn ho   en  tois  ouranois 
 teknon su  posos mallon ho   patEr su  ho   heis ho   ouranos 
 N_DPN  RP_GP RI_DSN D   RA_NSM N_NSM RP_GP RA_NSM P  RA_DPM N_DPM  

 dOsei  agatha tois  aitousin auton 
 didOmi agathos ho   aiteO  autos 
 V_FAI3S A_APN  RA_DPM V_PAPDPM RP_ASM 

mat:7:12 panta oun hosa  ean thelEte hina poiOsin humin hoi  anthrOpoi 
     pas  oun hosos ean thelO  hina poieO  su  ho   anthrOpos 
     A_APN C  RR_APN X  V_PAS2P C  V_PAS3P RP_DP RA_NPM N_NPM   

 houtOs kai humeis poieite autois houtos gar estin  ho   nomos kai hoi  
 houtO kai su   poieO  autos houtos gar eimi  ho   nomos kai ho   
 D   D  RP_NP V_PAD2P RP_DPM RD_NSM C  V_PAI3S RA_NSM N_NSM C  RA_NPM 

 prophEtai 
 prophEtEs 
 N_NPM   

mat:7:13 eiselthate dia tEs  stenEs pulEs hoti plateia hE   pulE kai 
     eiserchomai dia ho   stenos pulE hoti plateia ho   pulE kai 
     V_AAD2P   P  RA_GSF A_GSF N_GSF C  A_NSF  RA_NSF N_NSF C  

 euruchOros hE   hodos hE   apagousa eis tEn  apOleian kai polloi 
 euruchOros ho   hodos ho   apagO  heis ho   apOleia kai polus 
 A_NSF   RA_NSF N_NSF RA_NSF V_PAPNSF P  RA_ASF N_ASF  C  A_NPM 

 eisin  hoi  eiserchomenoi di autEs 
 eimi  ho   eiserchomai  dia autos 
 V_PAI3P RA_NPM V_PMPNPM   P  RP_GSF 

mat:7:14 ti   stenE hE   pulE kai tethlimmenE hE   hodos hE   
     tis  stenos ho   pulE kai thlibO   ho   hodos ho   
     RI_ASN A_NSF RA_NSF N_NSF C  V_XPPNSF  RA_NSF N_NSF RA_NSF 

 apagousa eis tEn  zOEn kai oligoi eisin  hoi  heuriskontes autEn  
 apagO  heis ho   zOE  kai oligos eimi  ho   heuriskO   heautou 
 V_PAPNSF P  RA_ASF N_ASF C  A_NPM V_PAI3P RA_NPM V_PAPNPM   RP_ASF 

mat:7:15 prosechete apo tOn  pseudoprophEtOn hoitines erchontai pros humas 
     prosechO  apo ho   pseudoprophEtEs hostis  erchomai pros su  
     V_PAD2P  P  RA_GPM N_GPM      RR_NPM  V_PMI3P  P  RP_AP 

 en  endumasin probatOn esOthen de eisin  lukoi harpages 
 heis enduma  probaton esOthen de eimi  lukos harpagE 
 P  N_DPN   N_GPN  D    C V_PAI3P N_NPM A_NPM  

mat:7:16 apo tOn  karpOn autOn epignOsesthe autous mEti sullegousin apo 
     apo ho   karpos autos epiginOskO  heautou mEti sullegO   apo 
     P  RA_GPM N_GPM RP_GPM V_FMI2P   RP_APM X  V_PAI3P   P  

 akanthOn staphulas E apo tribolOn suka 
 akantha staphulE E apo tribolos sukon 
 N_GPF  N_APF   C P  N_GPM  N_APN 

mat:7:17 houtOs pan  dendron agathon karpous kalous poiei  to   de sapron 
     houtO pas  dendron agathos karpos kalos poieO  ho   de sapros 
     D   A_NSN N_NSN  A_NSN  N_APM  A_APM V_PAI3S RA_NSN C A_NSN 

 dendron karpous ponErous poiei  
 dendron karpos ponEros poieO  
 N_NSN  N_APM  A_APM  V_PAI3S 

mat:7:18 ou dunatai dendron agathon karpous ponErous poiein oude dendron sapron 
     ou dunamai dendron agathos karpos ponEros poieO oude dendron sapros 
     D V_PMI3S N_NSN  A_NSN  N_APM  A_APM  V_PAN C  N_NSN  A_NSN 

 karpous kalous poiein 
 karpos kalos poieO 
 N_APM  A_APM V_PAN 

mat:7:19 pan  dendron mE poioun  karpon kalon ekkoptetai kai eis pur  
     pas  dendron mE poieO  karpos kalos ekkoptO  kai heis pur  
     A_NSN N_NSN  D V_PAPNSN N_ASM A_ASM V_PPI3S  C  P  N_ASN 

 balletai 
 ballO  
 V_PPI3S 

mat:7:20 ara ge apo tOn  karpOn autOn epignOsesthe autous 
     ara ge apo ho   karpos autos epiginOskO  heautou 
     C  X P  RA_GPM N_GPM RP_GPM V_FMI2P   RP_APM 

mat:7:21 ou pas  ho   legOn  moi  kurie kurie eiseleusetai eis tEn  
     ou pas  ho   legO   egO  kurios kurios eiserchomai heis ho   
     D A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RP_DS N_VSM N_VSM V_FMI3S   P  RA_ASF 

 basileian tOn  ouranOn all ho   poiOn  to   thelEma tou  patros 
 basileia ho   ouranos alla ho   poios  ho   thelEma ho   patEr 
 N_ASF   RA_GPM N_GPM  C  RA_NSM V_PAPNSM RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM 

 mou  tou  en  tois  ouranois 
 egO  ho   heis ho   ouranos 
 RP_GS RA_GSM P  RA_DPM N_DPM  

mat:7:22 polloi erousin moi  en  ekeinE tE   hEmera kurie kurie ou 
     polus legO  egO  heis ekeinos ho   hEmera kurios kurios ou 
     A_NPM V_FAI3P RP_DS P  RD_DSF RA_DSF N_DSF N_VSM N_VSM X 

 tO   sO  onomati eprophEteusamen kai tO   sO  onomati daimonia 
 ho   sos  onoma  prophEteuO   kai ho   sos  onoma  daimonion 
 RA_DSN A_DSN N_DSN  V_AAI1P     C  RA_DSN A_DSN N_DSN  N_APN   

 exebalomen kai tO   sO  onomati dunameis pollas epoiEsamen 
 ekballO  kai ho   sos  onoma  dunamis polus poieO   
 V_AAI1P  C  RA_DSN A_DSN N_DSN  N_APF  A_APF V_AAI1P  

mat:7:23 kai tote homologEsO autois hoti oudepote egnOn  humas apochOreite ap 
     kai tote homologeO autos hoti oudepote ginOskO su  apochOreO  apo 
     C  D  V_FAI1S  RP_DPM C  D    V_AAI1S RP_AP V_PAD2P   P  

 emou hoi  ergazomenoi tEn  anomian 
 egO  ho   ergazomai  ho   anomia 
 RP_GS RA_VPM V_PMPVPM  RA_ASF N_ASF  

mat:7:24 pas  oun hostis akouei mou  tous  logous toutous kai poiei  
     pas  oun hostis akouO  egO  ho   logos houtos kai poieO  
     A_NSM C  RR_NSM V_PAI3S RP_GS RA_APM N_APM RD_APM C  V_PAI3S 

 autous homoiOthEsetai andri phronimO hostis OkodomEsen autou tEn  oikian 
 heautou homoioO    anEr phronimos hostis oikodomeO autos ho   oikia 
 RP_APM V_FPI3S    N_DSM A_DSM   RR_NSM V_AAI3S  RP_GSM RA_ASF N_ASF 

 epi tEn  petran 
 epi ho   petra 
 P  RA_ASF N_ASF 

mat:7:25 kai katebE  hE   brochE kai Elthon  hoi  potamoi kai epneusan 
     kai katabainO ho   brochE kai erchomai ho   potamos kai pneO   
     C  V_AAI3S  RA_NSF N_NSF C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM  C  V_AAI3P 

 hoi  anemoi kai prosepesan tE   oikia ekeinE kai ouk epesen 
 ho   anemos kai prospiptO ho   oikia ekeinos kai ou piptO  
 RA_NPM N_NPM C  V_AAI3P  RA_DSF N_DSF RD_DSF C  D  V_AAI3S 

 tethemeliOto gar epi tEn  petran 
 themelioO  gar epi ho   petra 
 V_YPI3S   C  P  RA_ASF N_ASF 

mat:7:26 kai pas  ho   akouOn  mou  tous  logous toutous kai mE poiOn  
     kai pas  ho   akouO  egO  ho   logos houtos kai mE poios  
     C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RP_GS RA_APM N_APM RD_APM C  D V_PAPNSM 

 autous homoiOthEsetai andri mOrO hostis OkodomEsen autou tEn  oikian epi 
 heautou homoioO    anEr mOros hostis oikodomeO autos ho   oikia epi 
 RP_APM V_FPI3S    N_DSM A_DSM RR_NSM V_AAI3S  RP_GSM RA_ASF N_ASF P  

 tEn  ammon 
 ho   ammos 
 RA_ASF N_ASF 

mat:7:27 kai katebE  hE   brochE kai Elthon  hoi  potamoi kai epneusan 
     kai katabainO ho   brochE kai erchomai ho   potamos kai pneO   
     C  V_AAI3S  RA_NSF N_NSF C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM  C  V_AAI3P 

 hoi  anemoi kai prosekopsan tE   oikia ekeinE kai epesen kai En   
 ho   anemos kai proskoptO  ho   oikia ekeinos kai piptO  kai eimi  
 RA_NPM N_NPM C  V_AAI3P   RA_DSF N_DSF RD_DSF C  V_AAI3S C  V_IAI3S 

 hE   ptOsis autEs megalE 
 ho   ptOsis autos megas 
 RA_NSF N_NSF RP_GSF A_NSF 

mat:7:28 kai egeneto hote etelesen ho   iEsous tous  logous toutous 
     kai ginomai hote teleO  ho   *PN*  ho   logos houtos 
     C  V_AMI3S C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_APM N_APM RD_APM 

 exeplEssonto hoi  ochloi epi tE   didachE autou 
 ekplEssomai ho   ochlos epi ho   didachE autos 
 V_IPI3P   RA_NPM N_NPM P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

mat:7:29 En   gar didaskOn autous hOs exousian echOn  kai ouch hOs hoi  
     eimi  gar didaskO heautou hOs exousia echO   kai ou  hOs ho   
     V_IAI3S C  V_PAPNSM RP_APM C  N_ASF  V_PAPNSM C  D  C  RA_NPM 

 grammateis autOn 
 grammateus autos 
 N_NPM   RP_GPM 


Help and Acknowledgements