Help and Acknowledgements


mat:6:1 prosechete [de] tEn  dikaiosunEn humOn mE poiein emprosthen tOn  
    prosechO  de  ho   dikaiosunE su  mE poieO emprosthen ho   
    V_PAD2P  C  RA_ASF N_ASF    RP_GP D V_PAN P     RA_GPM 

 anthrOpOn pros to   theathEnai autois ei de mE ge misthon ouk echete para 
 anthrOpos pros ho   theaomai  autos ei de mE ge misthos ou echO  para 
 N_GPM   P  RA_ASN V_APN   RP_DPM C C D X N_ASM  D  V_PAI2P P  

 tO   patri humOn tO   en  tois  ouranois 
 ho   patEr su  ho   heis ho   ouranos 
 RA_DSM N_DSM RP_GP RA_DSM P  RA_DPM N_DPM  

mat:6:2 hotan oun poiEs  eleEmosunEn mE salpisEs emprosthen sou  hOsper 
    hotan oun poieO  eleEmosunE mE salpizO emprosthen su  hOsper 
    C   C  V_PAS2S N_ASF    D V_AAS2S P     RP_GS C   

 hoi  hupokritai poiousin en  tais  sunagOgais kai en  tais  rhumais 
 ho   hupokritEs poieO  heis ho   sunagOgE  kai heis ho   rhumE  
 RA_NPM N_NPM   V_PAI3P P  RA_DPF N_DPF   C  P  RA_DPF N_DPF  

 hopOs doxasthOsin hupo tOn  anthrOpOn amEn legO  humin apechousin ton  
 hopOs doxazO   hupo ho   anthrOpos amEn legO  su  apechO   ho   
 C   V_APS3P   P  RA_GPM N_GPM   X  V_PAI1S RP_DP V_PAI3P  RA_ASM 

 misthon autOn 
 misthos autos 
 N_ASM  RP_GPM 

mat:6:3 sou  de poiountos eleEmosunEn mE gnOtO  hE   aristera sou  ti   
    su  de poieO   eleEmosunE mE ginOskO ho   aristeros su  tis  
    RP_GS C V_PAPGSM N_ASF    D V_AAD3S RA_NSF A_NSF   RP_GS RI_ASN 

 poiei  hE   dexia sou  
 poieO  ho   dexios su  
 V_PAI3S RA_NSF A_NSF RP_GS 

mat:6:4 hopOs E    sou  hE   eleEmosunE en  tO   kruptO kai ho   
    hopOs eimi  su  ho   eleEmosunE heis ho   kruptos kai ho   
    C   V_PAS3S RP_GS RA_NSF N_NSF   P  RA_DSN A_DSN  C  RA_NSM 

 patEr sou  ho   blepOn  en  tO   kruptO apodOsei soi  
 patEr su  ho   blepO  heis ho   kruptos apodidOmi su  
 N_NSM RP_GS RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSN A_DSN  V_FAI3S  RP_DS 

mat:6:5 kai hotan proseuchEsthe ouk esesthe hOs hoi  hupokritai hoti 
    kai hotan proseuchomai ou eimi  hOs ho   hupokritEs hoti 
    C  C   V_PMS2P    D  V_FMI2P C  RA_NPM N_NPM   C  

 philousin en  tais  sunagOgais kai en  tais  gOniais tOn  plateiOn 
 phileO  heis ho   sunagOgE  kai heis ho   gOnia  ho   platus  
 V_PAI3P  P  RA_DPF N_DPF   C  P  RA_DPF N_DPF  RA_GPF A_GPF  

 hestOtes proseuchesthai hopOs phanOsin tois  anthrOpois amEn legO  humin 
 histEmi proseuchomai  hopOs phainO  ho   anthrOpos amEn legO  su  
 V_XAPNPM V_PMN     C   V_APS3P RA_DPM N_DPM   X  V_PAI1S RP_DP 

 apechousin ton  misthon autOn 
 apechO   ho   misthos autos 
 V_PAI3P  RA_ASM N_ASM  RP_GPM 

mat:6:6 su  de hotan proseuchE eiselthe  eis to   tameion sou  kai 
    su  de hotan proseuchE eiserchomai heis ho   tameion su  kai 
    RP_NS C C   V_PMS2S  V_AAD2S   P  RA_ASN N_ASN  RP_GS C  

 kleisas tEn  thuran sou  proseuxai  tO   patri sou  tO   en  
 kleiO  ho   thura su  proseuchomai ho   patEr su  ho   heis 
 V_AAPNSM RA_ASF N_ASF RP_GS V_AMD2S   RA_DSM N_DSM RP_GS RA_DSM P  

 tO   kruptO kai ho   patEr sou  ho   blepOn  en  tO   kruptO 
 ho   kruptos kai ho   patEr su  ho   blepO  heis ho   kruptos 
 RA_DSN A_DSN  C  RA_NSM N_NSM RP_GS RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSN A_DSN  

 apodOsei soi  
 apodidOmi su  
 V_FAI3S  RP_DS 

mat:6:7 proseuchomenoi de mE battalogEsEte hOsper hoi  ethnikoi dokousin gar 
    proseuchomai  de mE battalogeO  hOsper ho   ethnikos dokeO  gar 
    V_PMPNPM    C D V_AAS2P    C   RA_NPM A_NPM  V_PAI3P C  

 hoti en  tE   polulogia autOn eisakousthEsontai 
 hoti heis ho   polulogia autos eisakouO     
 C  P  RA_DSF N_DSF   RP_GPM V_FPI3P      

mat:6:8 mE oun homoiOthEte autois oiden  gar ho   patEr humOn hOn  chreian 
    mE oun homoioO   autos oida  gar ho   patEr su  hos  chreia 
    D C  V_APS2P   RP_DPM V_XAI3S C  RA_NSM N_NSM RP_GP RR_GPN N_ASF  

 echete pro tou  humas aitEsai auton 
 echO  pros ho   su  aiteO  autos 
 V_PAI2P P  RA_GSN RP_AP V_AAN  RP_ASM 

mat:6:9 houtOs oun proseuchesthe humeis pater hEmOn ho   en  tois  ouranois 
    houtO oun proseuchomai su   patEr egO  ho   heis ho   ouranos 
    D   C  V_PMD2P    RP_NP N_VSM RP_GP RA_VSM P  RA_DPM N_DPM  

 hagiasthEtO to   onoma sou  
 hagiazO   ho   onoma su  
 V_APD3S   RA_NSN N_NSN RP_GS 

mat:6:10 elthetO hE   basileia sou  genEthEtO to   thelEma sou  hOs en  
     erchomai ho   basileia su  ginomai  ho   thelEma su  hOs heis 
     V_AAD3S RA_NSF N_NSF  RP_GS V_APD3S  RA_NSN N_NSN  RP_GS C  P  

 ouranO kai epi gEs  
 ouranos kai epi gE  
 N_DSM  D  P  N_GSF 

mat:6:11 ton  arton hEmOn ton  epiousion dos   hEmin sEmeron 
     ho   artos egO  ho   epiousios didOmi egO  sEmeron 
     RA_ASM N_ASM RP_GP RA_ASM A_ASM   V_AAD2S RP_DP D    

mat:6:12 kai aphes  hEmin ta   opheilEmata hEmOn hOs kai hEmeis aphEkamen 
     kai aphiEmi egO  ho   opheilEma  egO  hOs kai egO  aphiEmi  
     C  V_AAD2S RP_DP RA_APN N_APN    RP_GP C  D  RP_NP V_AAI1P  

 tois  opheiletais hEmOn 
 ho   opheiletEs egO  
 RA_DPM N_DPM    RP_GP 

mat:6:13 kai mE eisenegkEs hEmas eis peirasmon alla rhusai hEmas apo tou  
     kai mE eispherO  egO  heis peirasmos alla rhuomai egO  apo ho   
     C  D V_AAS2S  RP_AP P  N_ASM   C  V_AMD2S RP_AP P  RA_GSN 

 ponErou 
 ponEros 
 A_GSN  

mat:6:14 ean gar aphEte tois  anthrOpois ta   paraptOmata autOn aphEsei 
     ean gar aphiEmi ho   anthrOpos ho   paraptOma  autos aphiEmi 
     C  C  V_AAS2P RA_DPM N_DPM   RA_APN N_APN    RP_GPM V_FAI3S 

 kai humin ho   patEr humOn ho   ouranios 
 kai su  ho   patEr su  ho   ouranios 
 D  RP_DP RA_NSM N_NSM RP_GP RA_NSM A_NSM  

mat:6:15 ean de mE aphEte tois  anthrOpois oude ho   patEr humOn aphEsei 
     ean de mE aphiEmi ho   anthrOpos oude ho   patEr su  aphiEmi 
     C  C D V_AAS2P RA_DPM N_DPM   D  RA_NSM N_NSM RP_GP V_FAI3S 

 ta   paraptOmata humOn 
 ho   paraptOma  su  
 RA_APN N_APN    RP_GP 

mat:6:16 hotan de nEsteuEte mE ginesthe hOs hoi  hupokritai skuthrOpoi 
     hotan de nEsteuO  mE ginomai hOs ho   hupokritEs skuthrOpos 
     C   C V_PAS2P  D V_PMD2P C  RA_NPM N_NPM   A_NPM   

 aphanizousin gar ta   prosOpa autOn hopOs phanOsin tois  anthrOpois 
 aphanizO   gar ho   prosOpon autos hopOs phainO  ho   anthrOpos 
 V_PAI3P   C  RA_APN N_APN  RP_GPM C   V_APS3P RA_DPM N_DPM   

 nEsteuontes amEn legO  humin apechousin ton  misthon autOn 
 nEsteuO   amEn legO  su  apechO   ho   misthos autos 
 V_PAPNPM  X  V_PAI1S RP_DP V_PAI3P  RA_ASM N_ASM  RP_GPM 

mat:6:17 su  de nEsteuOn aleipsai sou  tEn  kephalEn kai to   prosOpon 
     su  de nEsteuO aleiphO su  ho   kephalE kai ho   prosOpon 
     RP_NS C V_PAPNSM V_AMD2S RP_GS RA_ASF N_ASF  C  RA_ASN N_ASN  

 sou  nipsai 
 su  niptO  
 RP_GS V_AMD2S 

mat:6:18 hopOs mE phanEs tois  anthrOpois nEsteuOn alla tO   patri sou  
     hopOs mE phainO ho   anthrOpos nEsteuO alla ho   patEr su  
     C   D V_APS2S RA_DPM N_DPM   V_PAPNSM C  RA_DSM N_DSM RP_GS 

 tO   en  tO   kruphaiO kai ho   patEr sou  ho   blepOn  en  
 ho   heis ho   kruphaios kai ho   patEr su  ho   blepO  heis 
 RA_DSM P  RA_DSN A_DSN   C  RA_NSM N_NSM RP_GS RA_NSM V_PAPNSM P  

 tO   kruphaiO apodOsei soi  
 ho   kruphaios apodidOmi su  
 RA_DSN A_DSN   V_FAI3S  RP_DS 

mat:6:19 mE thEsaurizete humin thEsaurous epi tEs  gEs  hopou sEs  kai 
     mE thEsaurizO  su  thEsauros epi ho   gE  hopou sEs  kai 
     D V_PAD2P   RP_DP N_APM   P  RA_GSF N_GSF D   N_NSM C  

 brOsis aphanizei kai hopou kleptai diorussousin kai kleptousin 
 brOsis aphanizO kai hopou kleptEs diorussO   kai kleptO   
 N_NSF V_PAI3S  C  D   N_NPM  V_PAI3P   C  V_PAI3P  

mat:6:20 thEsaurizete de humin thEsaurous en  ouranO hopou oute sEs  oute 
     thEsaurizO  de su  thEsauros heis ouranos hopou oute sEs  oute 
     V_PAD2P   C RP_DP N_APM   P  N_DSM  D   C  N_NSM C  

 brOsis aphanizei kai hopou kleptai ou diorussousin oude kleptousin 
 brOsis aphanizO kai hopou kleptEs ou diorussO   oude kleptO   
 N_NSF V_PAI3S  C  D   N_NPM  D V_PAI3P   C  V_PAI3P  

mat:6:21 hopou gar estin  ho   thEsauros sou  ekei estai  kai hE   
     hopou gar eimi  ho   thEsauros su  ekei eimi  kai ho   
     C   C  V_PAI3S RA_NSM N_NSM   RP_GS D  V_FMI3S D  RA_NSF 

 kardia sou  
 kardia su  
 N_NSF RP_GS 

mat:6:22 ho   luchnos tou  sOmatos estin  ho   ophthalmos ean oun 
     ho   luchnos ho   sOma  eimi  ho   ophthalmos ean oun 
     RA_NSM N_NSM  RA_GSN N_GSN  V_PAI3S RA_NSM N_NSM   C  C  

 E    ho   ophthalmos sou  haplous holon to   sOma sou  phOteinon 
 eimi  ho   ophthalmos su  haplous holos ho   sOma su  phOteinos 
 V_PAS3S RA_NSM N_NSM   RP_GS A_NSM  A_NSN RA_NSN N_NSN RP_GS A_NSN   

 estai  
 eimi  
 V_FMI3S 

mat:6:23 ean de ho   ophthalmos sou  ponEros E    holon to   sOma 
     ean de ho   ophthalmos su  ponEros eimi  holos ho   sOma 
     C  C RA_NSM N_NSM   RP_GS A_NSM  V_PAS3S A_NSN RA_NSN N_NSN 

 sou  skoteinon estai  ei oun to   phOs to   en  soi  skotos estin  
 su  skoteinos eimi  ei oun ho   phOs ho   heis su  skotos eimi  
 RP_GS A_NSN   V_FMI3S C C  RA_NSN N_NSN RA_NSN P  RP_DS N_NSN V_PAI3S 

 to   skotos poson 
 ho   skotos posos 
 RA_NSN N_NSN RI_NSN 

mat:6:24 oudeis dunatai dusi kuriois douleuein E gar ton  hena misEsei kai 
     oudeis dunamai duo  kurios douleuO  E gar ho   heis miseO  kai 
     A_NSM V_PMI3S A_DPM N_DPM  V_PAN   C C  RA_ASM A_ASM V_FAI3S C  

 ton  heteron agapEsei E henos anthexetai kai tou  heterou kataphronEsei 
 ho   heteros agapaO  E heis antechorai kai ho   heteros kataphroneO  
 RA_ASM A_ASM  V_FAI3S C A_GSM V_FMI3S  C  RA_GSM A_GSM  V_FAI3S    

 ou dunasthe theO douleuein kai mamOna 
 ou dunamai theos douleuO  kai mamOnas 
 D V_PMI2P N_DSM V_PAN   C  N_DSM  

mat:6:25 dia touto legO  humin mE merimnate tE   psuchE humOn ti   
     dia houtos legO  su  mE merimnaO ho   psuchE su  tis  
     P  RD_ASN V_PAI1S RP_DP D V_PAD2P  RA_DSF N_DSF RP_GP RI_ASN 

 phagEte [E ti   piEte] mEde tO   sOmati humOn ti   endusEsthe ouchi 
 esthiO E tis  pinO  mEde ho   sOma  su  tis  enduO   ou  
 V_AAS2P C RI_ASN V_AAS2P C  RA_DSN N_DSN RP_GP RI_ASN V_AMS2P  X   

 hE   psuchE pleion estin  tEs  trophEs kai to   sOma tou  endumatos 
 ho   psuchE polus eimi  ho   trophE kai ho   sOma ho   enduma  
 RA_NSF N_NSF A_NSNC V_PAI3S RA_GSF N_GSF  C  RA_NSN N_NSN RA_GSN N_GSN   

mat:6:26 emblepsate eis ta   peteina tou  ouranou hoti ou speirousin oude 
     emballO  heis ho   peteinon ho   ouranos hoti ou speirO   oude 
     V_AAD2P  P  RA_APN A_APN  RA_GSM N_GSM  C  D V_PAI3P  C  

 therizousin oude sunagousin eis apothEkas kai ho   patEr humOn ho   
 therizO   oude sunagO   heis apothEkE kai ho   patEr su  ho   
 V_PAI3P   C  V_PAI3P  P  N_APF   C  RA_NSM N_NSM RP_GP RA_NSM 

 ouranios trephei auta  ouch humeis mallon diapherete autOn 
 ouranios trephO autos ou  su   mallon diapherO  autos 
 A_NSM  V_PAI3S RP_APN X  RP_NP D   V_PAI2P  RP_GPN 

mat:6:27 tis  de ex humOn merimnOn dunatai prostheinai epi tEn  hElikian 
     tis  de hex su  merimnaO dunamai prostithEmi epi ho   hElikia 
     RI_NSM C P  RP_GP V_PAPNSM V_PMI3S V_AAN    P  RA_ASF N_ASF  

 autou pEchun hena 
 autos pEchus heis 
 RP_GSM N_ASM A_ASM 

mat:6:28 kai peri endumatos ti   merimnate katamathete ta   krina tou  
     kai peri enduma  tis  merimnaO katamanthanO ho   krinon ho   
     C  P  N_GSN   RI_ASN V_PAI2P  V_AAD2P   RA_APN N_APN RA_GSM 

 agrou pOs auxanousin ou kopiOsin oude nEthousin 
 agros pOs auxanO   ou kopiaO  oude nEthO   
 N_GSM D  V_PAI3P  D V_PAI3P C  V_PAI3P  

mat:6:29 legO  de humin hoti oude solomOn en  pasE tE   doxE autou 
     legO  de su  hoti oude *PN*  heis pas  ho   doxa autos 
     V_PAI1S C RP_DP C  D  N_NSM  P  A_DSF RA_DSF N_DSF RP_GSM 

 periebaleto hOs hen  toutOn 
 periballO  hOs heis houtos 
 V_AMI3S   C  A_NSN RD_GPN 

mat:6:30 ei de ton  chorton tou  agrou sEmeron onta   kai aurion eis 
     ei de ho   chortos ho   agros sEmeron eimi   kai aurion heis 
     C C RA_ASM N_ASM  RA_GSM N_GSM D    V_PAPASM C  D   P  

 klibanon ballomenon ho   theos houtOs amphiennusin ou pollO mallon humas 
 klibanos ballO   ho   theos houtO amphiennumi ou polus mallon su  
 N_ASM  V_PPPASM  RA_NSM N_NSM D   V_PAI3S   X A_DSN D   RP_AP 

 oligopistoi 
 oligopistos 
 A_VPM    

mat:6:31 mE oun merimnEsEte legontes ti   phagOmen E ti   piOmen E ti   
     mE oun merimnaO  legO   tis  esthiO  E tis  pinO  E tis  
     D C  V_AAS2P   V_PAPNPM RI_ASN V_AAS1P C RI_ASN V_AAS1P C RI_ASN 

 peribalOmetha 
 periballO   
 V_AMS1P    

mat:6:32 panta gar tauta ta   ethnE epizEtousin oiden  gar ho   patEr 
     pas  gar houtos ho   ethnos epizEteO  oida  gar ho   patEr 
     A_APN C  RD_APN RA_NPN N_NPN V_PAI3P   V_XAI3S C  RA_NSM N_NSM 

 humOn ho   ouranios hoti chrEzete toutOn hapantOn 
 su  ho   ouranios hoti chrEzO  houtos hapas  
 RP_GP RA_NSM A_NSM  C  V_PAI2P RD_GPN A_GPN  

mat:6:33 zEteite de prOton tEn  basileian [tou  theou] kai tEn  
     zEteO  de prOtos ho   basileia ho   theos kai ho   
     V_PAD2P C A_ASN RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  RA_ASF 

 dikaiosunEn autou kai tauta panta prostethEsetai humin 
 dikaiosunE autos kai houtos pas  prostithEmi  su  
 N_ASF    RP_GSM C  RD_NPN A_NPN V_FPI3S    RP_DP 

mat:6:34 mE oun merimnEsEte eis tEn  aurion hE   gar aurion merimnEsei 
     mE oun merimnaO  heis ho   aurion ho   gar aurion merimnaO  
     D C  V_AAS2P   P  RA_ASF D   RA_NSF C  D   V_FAI3S  

 heautEs arketon tE   hEmera hE   kakia autEs 
 heautou arketos ho   hEmera ho   kakia autos 
 RP_GSF A_NSN  RA_DSF N_DSF RA_NSF N_NSF RP_GSF 


Help and Acknowledgements