Help and Acknowledgements


mat:5:1 idOn   de tous  ochlous anebE  eis to   oros kai kathisantos 
    horaO  de ho   ochlos anabainO heis ho   oros kai kathizO   
    V_AAPNSM C RA_APM N_APM  V_AAI3S P  RA_ASN N_ASN C  V_AAPGSM  

 autou prosElthan  autO  hoi  mathEtai autou 
 autos proserchomai autos ho   mathEtEs autos 
 RP_GSM V_AAI3P   RP_DSM RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

mat:5:2 kai anoixas to   stoma autou edidasken autous legOn  
    kai anoigO  ho   stoma autos didaskO  heautou legO   
    C  V_AAPNSM RA_ASN N_ASN RP_GSM V_IAI3S  RP_APM V_PAPNSM 

mat:5:3 makarioi hoi  ptOchoi tO   pneumati hoti autOn estin  hE   
    makarios ho   ptOchos ho   pneuma  hoti autos eimi  ho   
    A_NPM  RA_NPM A_NPM  RA_DSN N_DSN  C  RP_GPM V_PAI3S RA_NSF 

 basileia tOn  ouranOn 
 basileia ho   ouranos 
 N_NSF  RA_GPM N_GPM  

mat:5:4 makarioi hoi  penthountes hoti autoi paraklEthEsontai 
    makarios ho   pentheO   hoti autos parakaleO    
    A_NPM  RA_NPM V_PAPNPM  C  RP_NPM V_FPI3P     

mat:5:5 makarioi hoi  praeis hoti autoi klEronomEsousin tEn  gEn  
    makarios ho   praus hoti autos klEronomeO   ho   gE  
    A_NPM  RA_NPM A_NPM C  RP_NPM V_FAI3P     RA_ASF N_ASF 

mat:5:6 makarioi hoi  peinOntes kai dipsOntes tEn  dikaiosunEn hoti autoi 
    makarios ho   peinaO  kai dipsaO  ho   dikaiosunE hoti autos 
    A_NPM  RA_NPM V_PAPNPM C  V_PAPNPM RA_ASF N_ASF    C  RP_NPM 

 chortasthEsontai 
 chortazO     
 V_FPI3P     

mat:5:7 makarioi hoi  eleEmones hoti autoi eleEthEsontai 
    makarios ho   eleEmOn  hoti autos eleaO     
    A_NPM  RA_NPM A_NPM   C  RP_NPM V_FPI3P    

mat:5:8 makarioi hoi  katharoi tE   kardia hoti autoi ton  theon 
    makarios ho   katharos ho   kardia hoti autos ho   theos 
    A_NPM  RA_NPM A_NPM  RA_DSF N_DSF C  RP_NPM RA_ASM N_ASM 

 opsontai 
 horaO  
 V_FMI3P 

mat:5:9 makarioi hoi  eirEnopoioi hoti autoi huioi theou klEthEsontai 
    makarios ho   eirEnopoios hoti autos huios theos kaleO    
    A_NPM  RA_NPM A_NPM    C  RP_NPM N_NPM N_GSM V_FPI3P   

mat:5:10 makarioi hoi  dediOgmenoi heneken dikaiosunEs hoti autOn estin  
     makarios ho   diOkO    heneka dikaiosunE hoti autos eimi  
     A_NPM  RA_NPM V_XPPNPM  P    N_GSF    C  RP_GPM V_PAI3S 

 hE   basileia tOn  ouranOn 
 ho   basileia ho   ouranos 
 RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  

mat:5:11 makarioi este  hotan oneidisOsin humas kai diOxOsin kai eipOsin 
     makarios eimi  hotan oneidizO  su  kai diOkO  kai legO  
     A_NPM  V_PAI2P C   V_AAS3P   RP_AP C  V_AAS3P C  V_AAS3P 

 pan  ponEron kath humOn [pseudomenoi] heneken emou 
 pas  ponEros kata su  pseudomai   heneka egO  
 A_ASN A_ASN  P  RP_GP V_PMPNPM   P    RP_GS 

mat:5:12 chairete kai agalliasthe hoti ho   misthos humOn polus en  tois  
     chairO  kai agalliaO  hoti ho   misthos su  polus heis ho   
     V_PAD2P C  V_PMD2P   C  RA_NSM N_NSM  RP_GP A_NSM P  RA_DPM 

 ouranois houtOs gar ediOxan tous  prophEtas tous  pro humOn 
 ouranos houtO gar diOkO  ho   prophEtEs ho   pros su  
 N_DPM  D   C  V_AAI3P RA_APM N_APM   RA_APM P  RP_GP 

mat:5:13 humeis este  to   halas tEs  gEs  ean de to   halas mOranthE 
     su   eimi  ho   hals ho   gE  ean de ho   hals mOrainO 
     RP_NP V_PAI2P RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF C  C RA_NSN N_NSN V_APS3S 

 en  tini  halisthEsetai eis ouden ischuei eti ei mE blEthen exO 
 heis tis  halizO    heis oudeis ischuO eti ei mE ballO  echO 
 P  RI_DSN V_FPI3S    P  A_ASN V_PAI3S D  C D V_APPNSN D  

 katapateisthai hupo tOn  anthrOpOn 
 katapateO   hupo ho   anthrOpos 
 V_PPN     P  RA_GPM N_GPM   

mat:5:14 humeis este  to   phOs tou  kosmou ou dunatai polis krubEnai 
     su   eimi  ho   phOs ho   kosmos ou dunamai polis kruptO  
     RP_NP V_PAI2P RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM D V_PMI3S N_NSF V_APN  

 epanO orous keimenE 
 epanO oros keimai  
 P   N_GSN V_PMPNSF 

mat:5:15 oude kaiousin luchnon kai titheasin auton hupo ton  modion all epi 
     oude kaiO   luchnos kai tithEmi  autos hupo ho   modios alla epi 
     C  V_PAI3P N_ASM  C  V_PAI3P  RP_ASM P  RA_ASM N_ASM C  P  

 tEn  luchnian kai lampei pasin tois  en  tE   oikia 
 ho   luchnia kai lampO  pas  ho   heis ho   oikia 
 RA_ASF N_ASF  C  V_PAI3S A_DPM RA_DPM P  RA_DSF N_DSF 

mat:5:16 houtOs lampsatO to   phOs humOn emprosthen tOn  anthrOpOn hopOs 
     houtO lampO  ho   phOs su  emprosthen ho   anthrOpos hopOs 
     D   V_AAD3S RA_NSN N_NSN RP_GP P     RA_GPM N_GPM   C   

 idOsin humOn ta   kala erga kai doxasOsin ton  patera humOn ton  
 horaO  su  ho   kalos ergon kai doxazO  ho   patEr su  ho   
 V_AAS3P RP_GP RA_APN A_APN N_APN C  V_AAS3P  RA_ASM N_ASM RP_GP RA_ASM 

 en  tois  ouranois 
 heis ho   ouranos 
 P  RA_DPM N_DPM  

mat:5:17 mE nomisEte hoti Elthon  katalusai ton  nomon E tous  prophEtas 
     mE nomizO  hoti erchomai kataluO  ho   nomos E ho   prophEtEs 
     D V_AAS2P C  V_AAI1S V_AAN   RA_ASM N_ASM C RA_APM N_APM   

 ouk Elthon  katalusai alla plErOsai 
 ou erchomai kataluO  alla plEroO  
 D  V_AAI1S V_AAN   C  V_AAN  

mat:5:18 amEn gar legO  humin heOs an parelthE  ho   ouranos kai hE   
     amEn gar legO  su  heOs an parerchomai ho   ouranos kai ho   
     X  C  V_PAI1S RP_DP C  X V_AAS3S   RA_NSM N_NSM  C  RA_NSF 

 gE  iOta hen  E mia  keraia ou mE parelthE  apo tou  nomou heOs an 
 gE  iOta heis E heis keraia ou mE parerchomai apo ho   nomos heOs an 
 N_NSF N_NSN A_NSN C A_NSF N_NSF D D V_AAS3S   P  RA_GSM N_GSM C  X 

 panta genEtai 
 pas  ginomai 
 A_NPN V_AMS3S 

mat:5:19 hos  ean oun lusE  mian tOn  entolOn toutOn tOn  elachistOn 
     hos  ean oun luO   heis ho   entolE houtos ho   elachistos 
     RR_NSM X  C  V_AAS3S A_ASF RA_GPF N_GPF  RD_GPF RA_GPF A_GPFS   

 kai didaxE houtOs tous  anthrOpous elachistos klEthEsetai en  tE   
 kai didaskO houtO ho   anthrOpos elachistos kaleO    heis ho   
 C  V_AAS3S D   RA_APM N_APM   A_NSMS   V_FPI3S   P  RA_DSF 

 basileia tOn  ouranOn hos  d an poiEsE kai didaxE houtos megas 
 basileia ho   ouranos hos  de an poieO  kai didaskO houtos megas 
 N_DSF  RA_GPM N_GPM  RR_NSM C X V_AAS3S C  V_AAS3S RD_NSM A_NSM 

 klEthEsetai en  tE   basileia tOn  ouranOn 
 kaleO    heis ho   basileia ho   ouranos 
 V_FPI3S   P  RA_DSF N_DSF  RA_GPM N_GPM  

mat:5:20 legO  gar humin hoti ean mE perisseusE humOn hE   dikaiosunE 
     legO  gar su  hoti ean mE perisseuO su  ho   dikaiosunE 
     V_PAI1S C  RP_DP C  C  D V_AAS3S  RP_GP RA_NSF N_NSF   

 pleion tOn  grammateOn kai pharisaiOn ou mE eiselthEte eis tEn  
 polus ho   grammateus kai *PN*    ou mE eiserchomai heis ho   
 A_ASNC RA_GPM N_GPM   C  N_GPM   D D V_AAS2P   P  RA_ASF 

 basileian tOn  ouranOn 
 basileia ho   ouranos 
 N_ASF   RA_GPM N_GPM  

mat:5:21 Ekousate hoti errethE tois  archaiois ou phoneuseis hos  d an 
     akouO  hoti rheO  ho   archaios ou phoneuO  hos  de an 
     V_AAI2P C  V_API3S RA_DPM A_DPM   D V_FAI2S  RR_NSM C X 

 phoneusE enochos estai  tE   krisei 
 phoneuO enochos eimi  ho   krisis 
 V_AAS3S A_NSM  V_FMI3S RA_DSF N_DSF 

mat:5:22 egO  de legO  humin hoti pas  ho   orgizomenos tO   adelphO 
     egO  de legO  su  hoti pas  ho   orgizomai  ho   adelphos 
     RP_NS C V_PAI1S RP_DP C  A_NSM RA_NSM V_PMPNSM  RA_DSM N_DSM  

 autou enochos estai  tE   krisei hos  d an eipE  tO   adelphO 
 autos enochos eimi  ho   krisis hos  de an legO  ho   adelphos 
 RP_GSM A_NSM  V_FMI3S RA_DSF N_DSF RR_NSM C X V_AAS3S RA_DSM N_DSM  

 autou raka enochos estai  tO   sunedriO hos  d an eipE  mOre 
 autos raka enochos eimi  ho   sunedrion hos  de an legO  mOros 
 RP_GSM N_VSM A_NSM  V_FMI3S RA_DSN N_DSN   RR_NSM C X V_AAS3S A_VSM 

 enochos estai  eis tEn  geennan tou  puros 
 enochos eimi  heis ho   geenna ho   pur  
 A_NSM  V_FMI3S P  RA_ASF N_ASF  RA_GSN N_GSN 

mat:5:23 ean oun prospherEs to   dOron sou  epi to   thusiastErion kakei 
     ean oun prospherO ho   dOron su  epi ho   thusiastErion kakei 
     C  C  V_PAS2S  RA_ASN N_ASN RP_GS P  RA_ASN N_ASN     C   

 mnEsthEs  hoti ho   adelphos sou  echei  ti   kata sou  
 mimnEskomai hoti ho   adelphos su  echO  tis  kata su  
 V_APS2S   C  RA_NSM N_NSM  RP_GS V_PAI3S RI_ASN P  RP_GS 

mat:5:24 aphes  ekei to   dOron sou  emprosthen tou  thusiastEriou kai 
     aphiEmi ekei ho   dOron su  emprosthen ho   thusiastErion kai 
     V_AAD2S D  RA_ASN N_ASN RP_GS P     RA_GSN N_GSN     C  

 hupage prOton diallagEthi tO   adelphO sou  kai tote elthOn  prosphere 
 hupagO prOtos diallassomai ho   adelphos su  kai tote erchomai prospherO 
 V_PAD2S A_ASN V_APD2S   RA_DSM N_DSM  RP_GS C  D  V_AAPNSM V_PAD2S  

 to   dOron sou  
 ho   dOron su  
 RA_ASN N_ASN RP_GS 

mat:5:25 isthi  eunoOn  tO   antidikO sou  tachu heOs hotou ei   
     oida  eunoeO  ho   antidikos su  tachus heOs hostis eimi  
     V_PAD2S V_PAPNSM RA_DSM N_DSM   RP_GS A_ASN P  RR_GSM V_PAI2S 

 met autou en  tE   hodO mEpote se  paradO   ho   antidikos tO   
 meta autos heis ho   hodos mEpote su  paradidOmi ho   antidikos ho   
 P  RP_GSM P  RA_DSF N_DSF C   RP_AS V_AAS3S  RA_NSM N_NSM   RA_DSM 

 kritE kai ho   kritEs tO   hupEretE kai eis phulakEn blEthEsE 
 kritEs kai ho   kritEs ho   hupEretEs kai heis phulakE ballO  
 N_DSM C  RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM   C  P  N_ASF  V_FPI2S 

mat:5:26 amEn legO  soi  ou mE exelthEs  ekeithen heOs an apodOs  ton  
     amEn legO  su  ou mE exerchomai ekeithen heOs an apodidOmi ho   
     X  V_PAI1S RP_DS D D V_AAS2S  D    C  X V_AAS2S  RA_ASM 

 eschaton kodrantEn 
 eschatos kodrantEs 
 A_ASM  N_ASM   

mat:5:27 Ekousate hoti errethE ou moicheuseis 
     akouO  hoti rheO  ou moicheuO  
     V_AAI2P C  V_API3S D V_FAI2S   

mat:5:28 egO  de legO  humin hoti pas  ho   blepOn  gunaika pros to   
     egO  de legO  su  hoti pas  ho   blepO  gunE  pros ho   
     RP_NS C V_PAI1S RP_DP C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM N_ASF  P  RA_ASN 

 epithumEsai autEn  EdE emoicheusen autEn  en  tE   kardia autou 
 epithumeO  heautou EdE moicheuO  heautou heis ho   kardia autos 
 V_AAN    RP_ASF D  V_AAI3S   RP_ASF P  RA_DSF N_DSF RP_GSM 

mat:5:29 ei de ho   ophthalmos sou  ho   dexios skandalizei se  exele  
     ei de ho   ophthalmos su  ho   dexios skandalizO su  exaireO 
     C C RA_NSM N_NSM   RP_GS RA_NSM A_NSM V_PAI3S   RP_AS V_AAD2S 

 auton kai bale  apo sou  sumpherei gar soi  hina apolEtai hen  tOn  
 autos kai ballO  apo su  sumpherO gar su  hina apollumi heis ho   
 RP_ASM C  V_AAD2S P  RP_GS V_PAI3S  C  RP_DS C  V_AMS3S A_NSN RA_GPN 

 melOn sou  kai mE holon to   sOma sou  blEthE eis geennan 
 melos su  kai mE holos ho   sOma su  ballO  heis geenna 
 N_GPN RP_GS C  D A_NSN RA_NSN N_NSN RP_GS V_APS3S P  N_ASF  

mat:5:30 kai ei hE   dexia sou  cheir skandalizei se  ekkopson autEn  
     kai ei ho   dexios su  cheir skandalizO su  ekkoptO heautou 
     C  C RA_NSF A_NSF RP_GS N_NSF V_PAI3S   RP_AS V_AAD2S RP_ASF 

 kai bale  apo sou  sumpherei gar soi  hina apolEtai hen  tOn  melOn 
 kai ballO  apo su  sumpherO gar su  hina apollumi heis ho   melos 
 C  V_AAD2S P  RP_GS V_PAI3S  C  RP_DS C  V_AMS3S A_NSN RA_GPN N_GPN 

 sou  kai mE holon to   sOma sou  eis geennan apelthE  
 su  kai mE holos ho   sOma su  heis geenna aperchomai 
 RP_GS C  D A_NSN RA_NSN N_NSN RP_GS P  N_ASF  V_AAS3S  

mat:5:31 errethE de hos  an apolusE tEn  gunaika autou dotO  autE  
     rheO  de hos  an apoluO ho   gunE  autos didOmi autos 
     V_API3S C RR_NSM X V_AAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_AAD3S RP_DSF 

 apostasion 
 apostasion 
 N_ASN   

mat:5:32 egO  de legO  humin hoti pas  ho   apoluOn tEn  gunaika 
     egO  de legO  su  hoti pas  ho   apoluO  ho   gunE  
     RP_NS C V_PAI1S RP_DP C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  

 autou parektos logou porneias poiei  autEn  moicheuthEnai kai hos  ean 
 autos parektos logos porneia poieO  heautou moicheuO   kai hos  ean 
 RP_GSM P    N_GSM N_GSF  V_PAI3S RP_ASF V_APN     C  RR_NSM X  

 apolelumenEn gamEsE moichatai 
 apoleipO   gameO  moichaomai 
 V_XPPASF   V_AAS3S V_PMI3S  

mat:5:33 palin Ekousate hoti errethE tois  archaiois ouk epiorkEseis apodOseis 
     palin akouO  hoti rheO  ho   archaios ou epiorkeO  apodidOmi 
     D   V_AAI2P C  V_API3S RA_DPM A_DPM   D  V_FAI2S   V_FAI2S  

 de tO   kuriO tous  horkous sou  
 de ho   kurios ho   horkos su  
 C RA_DSM N_DSM RA_APM N_APM  RP_GS 

mat:5:34 egO  de legO  humin mE omosai holOs mEte en  tO   ouranO hoti 
     egO  de legO  su  mE omnuO holOs mEte heis ho   ouranos hoti 
     RP_NS C V_PAI1S RP_DP D V_AAN D   C  P  RA_DSM N_DSM  C  

 thronos estin  tou  theou 
 thronos eimi  ho   theos 
 N_NSM  V_PAI3S RA_GSM N_GSM 

mat:5:35 mEte en  tE   gE  hoti hupopodion estin  tOn  podOn autou 
     mEte heis ho   gE  hoti hupopodion eimi  ho   pous autos 
     C  P  RA_DSF N_DSF C  N_NSN   V_PAI3S RA_GPM N_GPM RP_GSM 

 mEte eis hierosoluma hoti polis estin  tou  megalou basileOs 
 mEte heis *PN*    hoti polis eimi  ho   megas  basileus 
 C  P  N_APN    C  N_NSF V_PAI3S RA_GSM A_GSM  N_GSM  

mat:5:36 mEte en  tE   kephalE sou  omosEs hoti ou dunasai mian tricha 
     mEte heis ho   kephalE su  omnuO  hoti ou dunamai heis thrix 
     C  P  RA_DSF N_DSF  RP_GS V_AAS2S C  D V_PMI2S A_ASF N_ASF 

 leukEn poiEsai E melainan 
 leukos poieO  E melas  
 A_ASF V_AAN  C A_ASF  

mat:5:37 estO  de ho   logos humOn nai nai ou ou to   de perisson toutOn 
     eimi  de ho   logos su  nai nai ou ou ho   de perissos houtos 
     V_PAD3S C RA_NSM N_NSM RP_GP X  X  X X RA_NSN C A_NSN  RD_GPN 

 ek tou  ponErou estin  
 ek ho   ponEros eimi  
 P RA_GSM A_GSM  V_PAI3S 

mat:5:38 Ekousate hoti errethE ophthalmon anti ophthalmou kai odonta anti 
     akouO  hoti rheO  ophthalmos anti ophthalmos kai odous anti 
     V_AAI2P C  V_API3S N_ASM   P  N_GSM   C  N_ASM P  

 odontos 
 odous  
 N_GSM  

mat:5:39 egO  de legO  humin mE antistEnai tO   ponErO all hostis se  
     egO  de legO  su  mE anthistEmi ho   ponEros alla hostis su  
     RP_NS C V_PAI1S RP_DP D V_AAN   RA_DSN A_DSN  C  RR_NSM RP_AS 

 rhapizei eis tEn  dexian siagona [sou] strepson autO  kai tEn  allEn 
 rhapizO heis ho   dexios siagOn su  strephO autos kai ho   allos 
 V_PAI3S P  RA_ASF A_ASF N_ASF  RP_GS V_AAD2S RP_DSM D  RA_ASF A_ASF 

mat:5:40 kai tO   thelonti soi  krithEnai kai ton  chitOna sou  labein 
     kai ho   thelO  su  krinO   kai ho   chitOn su  lambanO 
     C  RA_DSM V_PAPDSM RP_DS V_APN   C  RA_ASM N_ASM  RP_GS V_AAN  

 aphes  autO  kai to   himation 
 aphiEmi autos kai ho   himation 
 V_AAD2S RP_DSM D  RA_ASN N_ASN  

mat:5:41 kai hostis se  aggareusei milion hen  hupage met autou duo  
     kai hostis su  aggareuO  milion heis hupagO meta autos duo  
     C  RR_NSM RP_AS V_FAI3S  N_ASN A_ASN V_PAD2S P  RP_GSM A_APN 

mat:5:42 tO   aitounti se  dos   kai ton  thelonta apo sou  
     ho   aiteO  su  didOmi kai ho   thelO  apo su  
     RA_DSM V_PAPDSM RP_AS V_AAD2S C  RA_ASM V_PAPASM P  RP_GS 

 danisasthai mE apostraphEs 
 daneizO   mE apostrephO 
 V_AMN    D V_APS2S   

mat:5:43 Ekousate hoti errethE agapEseis ton  plEsion sou  kai misEseis 
     akouO  hoti rheO  agapaO  ho   plEsion su  kai miseO  
     V_AAI2P C  V_API3S V_FAI2S  RA_ASM D    RP_GS C  V_FAI2S 

 ton  echthron sou  
 ho   echthros su  
 RA_ASM A_ASM  RP_GS 

mat:5:44 egO  de legO  humin agapate tous  echthrous humOn kai 
     egO  de legO  su  agapaO ho   echthros su  kai 
     RP_NS C V_PAI1S RP_DP V_PAD2P RA_APM A_APM   RP_GP C  

 proseuchesthe huper tOn  diOkontOn humas 
 proseuchomai huper ho   diOkO   su  
 V_PMD2P    P   RA_GPM V_PAPGPM RP_AP 

mat:5:45 hopOs genEsthe huioi tou  patros humOn tou  en  ouranois hoti 
     hopOs ginomai huios ho   patEr su  ho   heis ouranos hoti 
     C   V_AMS2P N_NPM RA_GSM N_GSM RP_GP RA_GSM P  N_DPM  C  

 ton  hElion autou anatellei epi ponErous kai agathous kai brechei epi 
 ho   hElios autos anatellO epi ponEros kai agathos kai brechO epi 
 RA_ASM N_ASM RP_GSM V_PAI3S  P  A_APM  C  A_APM  C  V_PAI3S P  

 dikaious kai adikous 
 dikaios kai adikos 
 A_APM  C  A_APM  

mat:5:46 ean gar agapEsEte tous  agapOntas humas tina  misthon echete ouchi 
     ean gar agapaO  ho   agapaO  su  tis  misthos echO  ou  
     C  C  V_AAS2P  RA_APM V_PAPAPM RP_AP RI_ASM N_ASM  V_PAI2P X   

 kai hoi  telOnai to   auto poiousin 
 kai ho   telOnEs ho   autos poieO  
 D  RA_NPM N_NPM  RA_ASN A_ASN V_PAI3P 

mat:5:47 kai ean aspasEsthe tous  adelphous humOn monon ti   perisson 
     kai ean aspazomai ho   adelphos su  monos tis  perissos 
     C  C  V_AMS2P  RA_APM N_APM   RP_GP A_ASN RI_ASN A_ASN  

 poieite ouchi kai hoi  ethnikoi to   auto poiousin 
 poieO  ou  kai ho   ethnikos ho   autos poieO  
 V_PAI2P X   D  RA_NPM A_NPM  RA_ASN A_ASN V_PAI3P 

mat:5:48 esesthe oun humeis teleioi hOs ho   patEr humOn ho   ouranios 
     eimi  oun su   teleios hOs ho   patEr su  ho   ouranios 
     V_FMI2P C  RP_NP A_NPM  C  RA_NSM N_NSM RP_GP RA_NSM A_NSM  

 teleios estin  
 teleios eimi  
 A_NSM  V_PAI3S 


Help and Acknowledgements