Help and Acknowledgements


mat:4:1 tote ho   iEsous anEchthE eis tEn  erEmon hupo tou  pneumatos 
    tote ho   *PN*  anagO  heis ho   erEmos hupo ho   pneuma  
    D  RA_NSM N_NSM V_API3S P  RA_ASF A_ASF P  RA_GSN N_GSN   

 peirasthEnai hupo tou  diabolou 
 peirazO   hupo ho   diabolos 
 V_APN    P  RA_GSM A_GSM  

mat:4:2 kai nEsteusas hEmeras tesserakonta kai nuktas tesserakonta husteron 
    kai nEsteuO  hEmera tessarakonta kai nux  tessarakonta husteros 
    C  V_AAPNSM N_APF  A_APF    C  N_APF A_APF    A_ASNC  

 epeinasen 
 peinaO  
 V_AAI3S  

mat:4:3 kai proselthOn  ho   peirazOn eipen  autO  ei huios ei   tou  
    kai proserchomai ho   peirazO legO  autos ei huios eimi  ho   
    C  V_AAPNSM   RA_NSM V_PAPNSM V_AAI3S RP_DSM C N_NSM V_PAI2S RA_GSM 

 theou eipe  hina hoi  lithoi houtoi artoi genOntai 
 theos legO  hina ho   lithos houtos artos ginomai 
 N_GSM V_AAD2S C  RA_NPM N_NPM RD_NPM N_NPM V_AMS3P 

mat:4:4 ho   de apokritheis eipen  gegraptai ouk ep artO monO zEsetai 
    ho   de apokrinomai legO  graphO  ou epi artos monos zaO   
    RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S V_XPI3S  D  P  N_DSM A_DSM V_FMI3S 

 ho   anthrOpos all epi panti rhEmati ekporeuomenO dia stomatos theou 
 ho   anthrOpos alla epi pas  rhEma  ekporeuomai dia stoma  theos 
 RA_NSM N_NSM   C  P  A_DSN N_DSN  V_PMPDSN   P  N_GSN  N_GSM 

mat:4:5 tote paralambanei auton ho   diabolos eis tEn  hagian polin kai 
    tote paralambanO autos ho   diabolos heis ho   hagios polis kai 
    D  V_PAI3S   RP_ASM RA_NSM A_NSM  P  RA_ASF A_ASF N_ASF C  

 estEsen auton epi to   pterugion tou  hierou 
 histEmi autos epi ho   pterugion ho   hieros 
 V_AAI3S RP_ASM P  RA_ASN N_ASN   RA_GSN A_GSN 

mat:4:6 kai legei  autO  ei huios ei   tou  theou bale  seauton katO 
    kai legO  autos ei huios eimi  ho   theos ballO  seautou katO 
    C  V_PAI3S RP_DSM C N_NSM V_PAI2S RA_GSM N_GSM V_AAD2S RP_ASM D  

 gegraptai gar hoti tois  aggelois autou enteleitai peri sou  kai epi 
 graphO  gar hoti ho   aggelos autos entellomai peri su  kai epi 
 V_XPI3S  C  C  RA_DPM N_DPM  RP_GSM V_FMI3S  P  RP_GS C  P  

 cheirOn arousin se  mEpote proskopsEs pros lithon ton  poda sou  
 cheir  airO  su  mEpote proskoptO pros lithos ho   pous su  
 N_GPF  V_FAI3P RP_AS C   V_AAS2S  P  N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GS 

mat:4:7 ephE  autO  ho   iEsous palin gegraptai ouk ekpeiraseis kurion 
    phEmi  autos ho   *PN*  palin graphO  ou ekpeirazO  kurios 
    V_IAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM D   V_XPI3S  D  V_FAI2S   N_ASM 

 ton  theon sou  
 ho   theos su  
 RA_ASM N_ASM RP_GS 

mat:4:8 palin paralambanei auton ho   diabolos eis oros hupsElon lian kai 
    palin paralambanO autos ho   diabolos heis oros hupsElos lian kai 
    D   V_PAI3S   RP_ASM RA_NSM A_NSM  P  N_ASN A_ASN  D  C  

 deiknusin autO  pasas tas  basileias tou  kosmou kai tEn  doxan autOn 
 deiknumi autos pas  ho   basileia ho   kosmos kai ho   doxa autos 
 V_PAI3S  RP_DSM A_APF RA_APF N_APF   RA_GSM N_GSM C  RA_ASF N_ASF RP_GPF 

mat:4:9 kai eipen  autO  tauta soi  panta dOsO  ean pesOn  proskunEsEs 
    kai legO  autos houtos su  pas  didOmi ean piptO  proskuneO  
    C  V_AAI3S RP_DSM RD_APN RP_DS A_APN V_FAI1S C  V_AAPNSM V_AAS2S   

 moi  
 egO  
 RP_DS 

mat:4:10 tote legei  autO  ho   iEsous hupage satana gegraptai gar kurion 
     tote legO  autos ho   *PN*  hupagO *PN*  graphO  gar kurios 
     D  V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PAD2S N_VSM V_XPI3S  C  N_ASM 

 ton  theon sou  proskunEseis kai autO  monO latreuseis 
 ho   theos su  proskuneO  kai autos monos latreuO  
 RA_ASM N_ASM RP_GS V_FAI2S   C  RP_DSM A_DSM V_FAI2S  

mat:4:11 tote aphiEsin auton ho   diabolos kai idou aggeloi prosElthon  kai 
     tote aphiEmi autos ho   diabolos kai idou aggelos proserchomai kai 
     D  V_PAI3S RP_ASM RA_NSM A_NSM  C  X  N_NPM  V_AAI3P   C  

 diEkonoun autO  
 diakoneO autos 
 V_IAI3P  RP_DSM 

mat:4:12 akousas de hoti iOannEs paredothE anechOrEsen eis tEn  galilaian 
     akouO  de hoti *PN*  paradidOmi anachOreO  heis ho   *PN*   
     V_AAPNSM C C  N_NSM  V_API3S  V_AAI3S   P  RA_ASF N_ASF   

mat:4:13 kai katalipOn tEn  nazara elthOn  katOkEsen eis kapharnaoum tEn  
     kai kataleipO ho   *PN*  erchomai katoikeO heis *PN*    ho   
     C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF V_AAPNSM V_AAI3S  P  N_ASF    RA_ASF 

 parathalassian en  horiois zaboulOn kai nephthalim 
 parathalassios heis horion *PN*   kai *PN*    
 A_ASF     P  N_DPN  N_GSM  C  N_GSM   

mat:4:14 hina plErOthE to   rhEthen dia Esaiou tou  prophEtou legontos 
     hina plEroO  ho   legO   dia *PN*  ho   prophEtEs legO   
     C  V_APS3S RA_NSN V_APPNSN P  N_GSM RA_GSM N_GSM   V_PAPGSM 

mat:4:15 gE  zaboulOn kai gE  nephthalim hodon thalassEs peran tou  
     gE  *PN*   kai gE  *PN*    hodos thalassa peran ho   
     N_NSF N_GSM  C  N_NSF N_GSM   N_ASF N_GSF   P   RA_GSM 

 iordanou galilaia tOn  ethnOn 
 *PN*   *PN*   ho   ethnos 
 N_GSM  N_NSF  RA_GPN N_GPN 

mat:4:16 ho   laos ho   kathEmenos en  skotei phOs eiden  mega kai 
     ho   laos ho   kathEmai  heis skotos phOs horaO  megas kai 
     RA_NSM N_NSM RA_NSM V_PMPNSM  P  N_DSN N_ASN V_AAI3S A_ASN C  

 tois  kathEmenois en  chOra kai skia thanatou phOs aneteilen autois 
 ho   kathEmai  heis chOra kai skia thanatos phOs anatellO autos 
 RA_DPM V_PMPDPM  P  N_DSF C  N_DSF N_GSM  N_NSN V_AAI3S  RP_DPM 

mat:4:17 apo tote Erxato ho   iEsous kErussein kai legein metanoeite Eggiken 
     apo tote archO  ho   *PN*  kErussO  kai legO  metanoeO  eggizO 
     P  D  V_AMI3S RA_NSM N_NSM V_PAN   C  V_PAN V_PAD2P  V_XAI3S 

 gar hE   basileia tOn  ouranOn 
 gar ho   basileia ho   ouranos 
 C  RA_NSF N_NSF  RA_GPM N_GPM  

mat:4:18 peripatOn de para tEn  thalassan tEs  galilaias eiden  duo  
     peripateO de para ho   thalassa ho   *PN*   horaO  duo  
     V_PAPNSM C P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF   V_AAI3S A_APM 

 adelphous simOna ton  legomenon petron kai andrean ton  adelphon autou 
 adelphos *PN*  ho   legO   *PN*  kai *PN*  ho   adelphos autos 
 N_APM   N_ASM RA_ASM V_PPPASM N_ASM C  N_ASM  RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

 ballontas amphiblEstron eis tEn  thalassan Esan  gar halieis 
 ballO   amphiblEstron heis ho   thalassa eimi  gar halieus 
 V_PAPAPM N_ASN     P  RA_ASF N_ASF   V_IAI3P C  N_NPM  

mat:4:19 kai legei  autois deute opisO mou  kai poiEsO humas halieis 
     kai legO  autos deute opisO egO  kai poieO  su  halieus 
     C  V_PAI3S RP_DPM D   P   RP_GS C  V_FAI1S RP_AP N_APM  

 anthrOpOn 
 anthrOpos 
 N_GPM   

mat:4:20 hoi  de eutheOs aphentes ta   diktua EkolouthEsan autO  
     ho   de eutheOs aphiEmi ho   diktuon akoloutheO  autos 
     RA_NPM C D    V_AAPNPM RA_APN N_APN  V_AAI3P   RP_DSM 

mat:4:21 kai probas  ekeithen eiden  allous duo  adelphous iakObon ton  
     kai probainO ekeithen horaO  allos duo  adelphos *PN*  ho   
     C  V_AAPNSM D    V_AAI3S A_APM A_APM N_APM   N_ASM  RA_ASM 

 tou  zebedaiou kai iOannEn ton  adelphon autou en  tO   ploiO meta 
 ho   *PN*   kai *PN*  ho   adelphos autos heis ho   ploion meta 
 RA_GSM N_GSM   C  N_ASM  RA_ASM N_ASM  RP_GSM P  RA_DSN N_DSN P  

 zebedaiou tou  patros autOn katartizontas ta   diktua autOn kai 
 *PN*   ho   patEr autos katartizO   ho   diktuon autos kai 
 N_GSM   RA_GSM N_GSM RP_GPM V_PAPAPM   RA_APN N_APN  RP_GPM C  

 ekalesen autous 
 kaleO  heautou 
 V_AAI3S RP_APM 

mat:4:22 hoi  de eutheOs aphentes to   ploion kai ton  patera autOn 
     ho   de eutheOs aphiEmi ho   ploion kai ho   patEr autos 
     RA_NPM C D    V_AAPNPM RA_ASN N_ASN C  RA_ASM N_ASM RP_GPM 

 EkolouthEsan autO  
 akoloutheO  autos 
 V_AAI3P   RP_DSM 

mat:4:23 kai periEgen en  holE tE   galilaia didaskOn en  tais  
     kai periagO heis holos ho   *PN*   didaskO heis ho   
     C  V_IAI3S P  A_DSF RA_DSF N_DSF  V_PAPNSM P  RA_DPF 

 sunagOgais autOn kai kErussOn to   euaggelion tEs  basileias kai 
 sunagOgE  autos kai kErussO ho   euaggelion ho   basileia kai 
 N_DPF   RP_GPM C  V_PAPNSM RA_ASN N_ASN   RA_GSF N_GSF   C  

 therapeuOn pasan noson kai pasan malakian en  tO   laO  
 therapeuO pas  nosos kai pas  malakia heis ho   laos 
 V_PAPNSM  A_ASF N_ASF C  A_ASF N_ASF  P  RA_DSM N_DSM 

mat:4:24 kai apElthen  hE   akoE autou eis holEn tEn  surian kai 
     kai aperchomai ho   akoE autos heis holos ho   *PN*  kai 
     C  V_AAI3S  RA_NSF N_NSF RP_GSM P  A_ASF RA_ASF N_ASF C  

 prosEnegkan autO  pantas tous  kakOs echontas poikilais nosois kai basanois 
 prospherO  autos pas  ho   kakOs echO   poikilos nosos kai basanos 
 V_AAI3P   RP_DSM A_APM RA_APM D   V_PAPAPM A_DPF   N_DPF C  N_DPF  

 sunechomenous [kai] daimonizomenous kai selEniazomenous kai paralutikous kai 
 sunechO    kai  daimonizomai  kai selEniazomai  kai paralutikos kai 
 V_PPPAPM   C   V_PMPAPM    C  V_PMPAPM    C  A_APM    C  

 etherapeusen autous 
 therapeuO  heautou 
 V_AAI3S   RP_APM 

mat:4:25 kai EkolouthEsan autO  ochloi polloi apo tEs  galilaias kai 
     kai akoloutheO  autos ochlos polus apo ho   *PN*   kai 
     C  V_AAI3P   RP_DSM N_NPM A_NPM P  RA_GSF N_GSF   C  

 dekapoleOs kai hierosolumOn kai ioudaias kai peran tou  iordanou 
 *PN*    kai *PN*     kai *PN*   kai peran ho   *PN*   
 N_GSF   C  N_GPN    C  N_GSF  C  P   RA_GSM N_GSM  


Help and Acknowledgements